DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 11     <-- 11 -->        PDF

nekih vrsta urod dolazi nakon dužeg vremena, pa ako tlo nije pripravno da
primi sjeme, urod je uzaludan. Pogrešno je čekati ponovno urod sjemena na
površinama na kojima nije uspjelo pomlađenje, već treba pristupiti umjetnom
pomlađenju tih površina. Taj način obnove prebornih šuma najbrži ie i najuspješniji.
Ima dosta slučajeva gdje su pojedine zakorovljene šumske plješine,
naročito manjeg oblika, ostale u sastojini nepošumljene dugi niz godina,
a isto tako i tla sa kiselim humosom, čekajući uzalud da se pošume prirodnim
putem.


Isto tako pogrešan način uzgoja naših prebornih šuma jest nedovoljna ili


nikakva provedba čišćenja u prebornim šumama. Taj rad je za neke sastoiine


od sporednog značaja, za neke od većeg značaja, a za meke je to naivažniji


uzgojni rad. Što se neka sastojina više udaliuje od idealnog tipa preborne


šume, to je za nju od veće važnosti rad na čišćenju.


Ako se baci općeniti pogled na uzgoj naših prebornih šuma, vidimo da je
on ekstenzivan, da ne vodi dovoljno računa o vremenu, da se kod tog rada
izbjegavaju veće investicije, kao nepotrebne, a sve to dovodi do sporog uzgojnog
procesa i do sastojina koje kvalitativno ne zadovoljavaju.


Trošak umjetnog pošumliavania daleko je manji nego gubitak ostavlianiem
*la nepošumljenog kroz 5—10 godina. Trošak čišćenja sastojina uDravo je neznatan
prema koristi što će taj rad dati uzgojem kvalitativno bolie sastoiine.


Izgradnjom novih izvoznih putova naročito gradnjom cesta soosobnih za
kam´onski saobraćaj, otvaraju se sve veći kompleksi šuma za iskorištenie t>a se
ukazuje potreba na intenzivniiem radu oko uzgoja prebornih šuma nego do
sada, a koji radovi iziskuju veće investicije, ali će u budućnosti dati i vrednije
Kotara i viših dijelova Hrvatskog Primorja. Prema tome upravljaju sa istima
sastoiine.


Preborne šume u NR Hrvatskoj prostiru se na području Like, Gorskog
Šum. Gospodarstva i Kotarski NO-i na navedenim područjima.


Obzirom na klimatske faktore, strukturu tla, nadmorsku visinu, visinu
oborina, vietar itd. te se šume razlikuju jedna od druge, ah ih gledom na napred
navedene faktore možemo razdijeliti u 3 zone ili pojasa.


1. Primorska zona;
2. Granična zona;
3. Unutarnja zona.
1. Primorska zona:
Glavna karakteristika te zone jest, da stoji pod neposrednim utjecajem
primorske klime. Ovamo spadaju one šume, koje su položene prema moru ih
otvorene prema istom, prebornog su karaktera, a pokrivaju više dijelove primorskog
krša, uglavnom iznad 600 m. nadmorske visine.


U gornjem dijelu Hrvatskog primorja, na nesuvislim kosama Kapele ta se
zona uvlači dublje u unutrašnjost, dok je u doljnjem dijelu Primorja u suvislom
lancu Velebita svedena na uski pojas. Granica ove zone išla bi ovim kotama:


Željezna vrata (1247) — Pakleno (1334) — Grleš (1325) — Platak (1100) —
Glavica (1160) — Tuhobić (1106) — Jelenčić (1100) — Zvirjak (985) — Kobiljak
(1015) — Kanculova glavica (1109) — Treskavac (1089) — Sitovnik (1083) —
Ruinik (1044) — Ričićko bilo (1286) — Cerni vrh (1167) — Culzin vrh (1146) —
Miškovica (1011) — Crni vrh (1133) — Ritavac (937) — Javorov vrh (895) —
Crni vrh (786) — Mesinovac (1248) — Javorovo bilo (1358) — Šaketin vrh


9