DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Ing. B. MILAS (Delnice):


O uzgojnim radovima u preboraoj šumi obzirom na
proizvodni zadatak


............... ...... . ........... ..... ........


Obnova naše zemlje traži veliku količinu drvnih sortimenata, za unu


tarnje potrebe, kao i za potrebe izvoza u inozemstvo. Te potrebe đikitiraju sječe


naših prebornih šuma na velikim površinama i u velikoj masi.


Obim i intenzitet sječe, povlači sobom kao nužnu posljedicu pojačanje


uzgojnih radova u tim šumama, a koji su radovi najuže vezani sa samom sje


čom šuma.


Nikada ranije nije na šumarsko stručno osoblje stavljen tako veliki za


datak u pogledu uzgoja prebornih šuma kao danas. O manje ili više uspješnom


radu na uzgoju tih šuma ovisi buduće stanje naših prebornih šuma.


Zahtjevi koji su stavljeni na naše šume obzirom na velike potrebe drvnih


masa diktiraju i veće sječe, tako da se kod uzgoja istih ne možemo rukovoditi


principom očuvanja drvnih masa, ali se u svakom slučaju može i mora oču


vati proizvodna sposobnost tih šuma.


Uzgoj šuma kao šumarska djelatnost manje je pristupačan nestručnjaku,


nego što je to eksploatacija šuma, a i veliki broj šumarskih stručnjaka posve


ćuje se ostalim šumarskim radovima.


Navedene okolnosti dovode veoma često do toga da se uzgoju šuma —
jednoj od najvažnijih grana šumarstva — ne posvećuje dovoljno pažnje, i da
su materijalna sredstva i nagrade osoblju za taj rad, slabije i niže nego u
drugim granama šumarstva. Ova okolnost odvraća šumarsko i lugarsko osoblje
od toga rada, pa i ono koje bi inače željelo na tom području raditi.


Uzgoj u prebornoj šumi ima da obuhvati slijedeće radove:


1. Obilježbu, konsignaciju stabala, kao najvažniji uzgojni rad;
2. Čišćenje sastojina oslobađanjem pomlatka vrednijih vrsta;
3. Pošumljavanje ili popunjavanje nepošumljenih ili nedovoljno pošumljenih
oovrš´na u sastoiini. sadnjom ili sietvom:
4. Uzgoj sadnica u šumskom rasadniku za pošumljavanje ili popunjavanje
sječina;
5. Sakupljanje sjemenja za rasadnike i sjetvu u šumi.
Koji radovi će se poduzimati i u kojem obimu, ovisi to o stanju sastojine.
Naše preborne šume imadu sve moguće tipove od manje ili više pravilnog
tipa prebornih šuma do jednolikih sastojina sa izrazitm oplodnim sjekom.


Veliki broj naših šumarskih stručnjaka još je i danas mišljenja, da se
uzgoj prebornih šuma sastoji samo i jedino u sječi uz prirodno pomlađenje,
dok ostaHm uzgojnim radovima: prorjedi, čišćenju i popunjivanju ne podaju
veću važnost. U velikom dijelu naših prebornih šuma može se tim načinom
postignuti željeni uspjeh u uzgoju tih šuma, ali ima znatan dio onih šuma gdje
taj rad nije dostatan, te treba pristupiti i ostalim uzgojnim radovima. Naročito
se ukazuje potreba svih navedenih radova u onim šumama koje se udaljuju
od tipa preborne šume, a kojih ima u znatnim površinama.


Jedan važan faktor u uzgoju šuma jest vrijeme. Priroda radi besplatno
a i sporo. Znademo da urod sjemenja nije svake godine obilan, što više kod


8