DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1947 str. 60     <-- 60 -->        PDF

nalet/ zttUvitotlaitsttfa


BILTEN
MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA FNRJ
(ŠUMARSTVO)
donosi slijedeći popis propisa iz šumarstva:


UKAZ O PROGLAŠENJU PREDUZEĆA OPŠTEDRŽAVNOG ZNAČAJA
(Prezidijurn Narodne skupštine FNRJ Ubr. 1522 od 5. avgusta 1947 god. —
Službeni list FNRJ br. 66 od 8. avgusta 1947 god.)
»GORJAN«, šumarsko preduzeće d.s.o.j. sa sedištem uprave u Ljubljani proglašeno
je preduzećem opštedržavnog značaja.


OSNOVNA UREDBA O ŠUMARSKOJ STRUCI
(Vlada FNRJ od 23. jula 1947 god. — Službeni list FNRJ, br. 66 od 8. avgusta
1947 god.)
Uredbom o šumarskoj struci obuhvaćeno je: 1) pojam struka, 2) zvanje, 3) pripravnička
služba, 4) otkazni rokovi, 5) honorarni službenici, 6) završne odredbe.


NAREDBA O MERAMA ZA SPREČAVANJE OPASNOSTI ŠUMSKIH POŽARA
KOJE MOGU DA IZAZOVU LOKOMOTIVE ŠUMSKO-INDUSTRIJSKIH
ŽELEZNICA I ŽELEZNICA JAVNOG SAOBRAĆAJA


(Ministar poljoprivrede i šumarstva FNRJ br. 2972 od 24 juna 1947 god. —
Službeni list FNRJ br. 54 od 24 juna 1947 god.)
Ovom naredbom određene su mere koje se moraju preduzeti radi sprečavanja
šumskih požara proizašlih usled šumsko-industrijskog i javnog saobraćaja.


UREDBA O OSNIVANJU SREDNJIH ŠUMARSKIH ŠKOLA U BANJOJ LUCI
I MOSTARU
(Vlada Narodne republike Bosne i Hercegovine VI. br. 656 od 30. juna 1947
god. — Službeni list NR B. i H. br. 30 od 11. jula 1947 god.)
Ovom. uredbom osniva se Srednja šumarska škola u Banjoj Luci i Srednja šumarska
škola u Mostaru sa stepenom potpune srednje škole.


UREDBA O PRENOSU UPRAVE SUVATIMA I PLANINSKIM PAŠNJACIMA
U UŽEM SMISLU U NADLEŽNOST MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE
(Vlada Narodne republike Bosne i Hercegovine VI. br. 653 od 30. juna 1947
god. — Službeni list NR B. i H. br. 29 od 7. jula 1947 god.)


Ovom uredbom iz nadležnosti Ministarstva šumarstva prelaze u nadležnost Ministarstva
poljoprivrede; suvati (planinski pašnjaci neobrasli šumom koji se nalaze
iznad prirodne (alpinske) granice šumske vegetacije) i planinski pašnjaci u užem
smislu (pašnjaci koji se nalaze u zoni šumske vegetacije).


Ministar šumarstva će do 31. decembra 1947 god. poimenično odrediti koji planinski
pašnjaci u užem smislu prelaze pod upravu Ministarstva poljoprivrede, vodeći
računa o interesima šumskog gospodarstva.


NAREDBA O ZAŠTITI ZELENILA NA PODRUČJU GRADA SARAJEVA
(Gradski narodni odbor od 13. juna 1947 god. IX br. 10132/47. — Službeni list
NR B. i H. br. 27 od 25. juna 1947 god.)
Ova naredba donesena je u svrhu zaštite parkova, park-šuma, nasada, igrališta,
drvoreda i herojskog groblja.


REŠENJE VLADE NR SRBIJE O OSNIVANJU ZAVODA ZA ZAŠTITU
I NAUČNO PROUČAVANJE SPOMENIKA KUI/TURE NR SRBIJE


(V. S. br. 604 od 25. juna 1947 god. — Službeni glasnik NR Srbije br. 34 od
30. jula 1947 god.)
Zadatak je ovog zavoda: iznalaženje, ispitivanje, zaštita i naučno proučavanje
kulturno-istoriskih spomenika i pirrodnih retkosti NR Srbije.


358
ŠUMARSKI LIST 10-11/1947 str. 61     <-- 61 -->        PDF

UKAZ O PROGLAŠENJU ŠUMSKIH GAZDINSTAVA U SOMBORU PANČEVU
I SREMSKOJ MITROVICI ZA USTANOVE REPUBLIKANSKOG ZNAČAJA
(Prezidijum Narodne skupštine NR Srbije br. 1681 od 10. juna 1947 god. —
Službeni glasnik NR Srbije br. 26 od 16. juna 1947 god.)


Ovim se pravilnikom obrazuju prvostepene komisije za dodjeljivanje izolovanih
i konfiskovanih šuma, prema propisima Zakona o postupanju sa eksproprisanim i
konfiskovanim šumskim posedima.


UREDBA O ORGANIZACIJI ŠUMARSTVA U NR CRNOJ GORI
(Vlada NR Crne Gore — Službeni list NR C. Gore br. 13 od 1. jula 1947 god.)
Ova Uredba sadrži: 1) Organi za upravljanje šumarskom službom, 2) Šumska


gazdinstva, 3) Prelazne i završne odredbe.


UREDBA VLADE NR CRNE GORE O ZAŠTITI ŠUMA OD POŽARA


NA TERITORIJI NR CRNE GORE
(Službeni list NR Crne GoGie br. 13 od 1. juna 1947 god.)
Ova Uredba sadrži sledeće: 1) Osnovne odredbe, 2)- Opšte mere opreznosti, 3


Specijalne mere opreznosti. 4) Mere za gašenje požara, 5) Naknada štete, 6) Kaznene
odredbe i 7) Završne odredbe.
UREDBA O ORGANIZACIJI ŠUMARSTVA U NR HRVATSKOJ
(Vlada NR Hrvatske br, 8293 od 16. lipnja 1947 god. — Narodne novine br. 56
od 16. lipnja 1947 god.)


RJEŠENJE O NADOPUNI RJEŠENJA BROJ 8448-1946 OD 6 SVIBNJA 1946
O CIJENI ZA SJEČU I 1..... ŠUMSKIH PROIZVODA
(Zemaljski ured za cijene pri Predsjedništvu Vlade NR Hrvatske br. 8064-Av-1947
od 12. lipnja 1947 god. — Narodne (novine br. 57 od 20. lipnja 1947 god.)
Rešenje sadrži dopunski cenovnik za seču i izradu šumskih proizvoda.


PRAVILNIK ZA PROIZVODNJU I OTKUP ŽUKE (BRNISTRE)
(Ministar poljoprivrede i šumarstva NRH br. 13673-47 od 20. lipnja 1947 god. —
Narodne novine br. 59 od 27. lipnja 1947 god.)


Ovim se pravilnikom osiguravaju potrebne količine žuke za industrijsku preradu
(berbom žuke na zemljištima koja su opštenarodna imovina republikanskog i lokalnog
značaja i sklapanjem ugovora sa proizvođačima o kultiviranju i otkupu žuke).


PRAVILNIK O SNABDEVANJU PUČANSTVA OGRJEVNIM
I GRAĐEVNIM DRVOM
(Ministar poljoprivrede i šumarstva NRH br. 11130-V-l 11-1947 od 22. srpnja
1947 god. — Narodne novine br. 67 od 25. srpnja 1947 god.)


Pravilnikom se propisuje kako će kotarski i mesni narodni odboTi na svojim
područjima sprovesti organizaciju pravilnog snabdevanja građanstva ogrevnim i građevnim
drvom.


ODREDBA O ZAŠTITI RETKE FLORE
(Ministarstvo za prosvetu LRS IV. št. 8071/3 od 27 maja 1947 god. — Uradni
Hat LRS, št. 23, 7. juna 1947 god.)
Ovom odredbom se zabranjuje kidanje, čupanje, prodavanje, nuđenje u zakup
i izvoz 39 vrsta retkog bilja (Šleduje spisak bilja).


REŠFNJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENE PRODAJNE CENE
PROIZVOĐAČA ZA HRASTOVU TESANU MOSTOVSKU GRAĐU
( Službena saopštenja Saveznog ureda za cene«, br. 24 od 14 juna 1947 god.


REŠENJE O ODRFĐIVANJU JEDINSTVENIH PRODAJNIH CENA
PROIZVOĐAČA ZA REZANU GRAĐU HRASTA, PARENE BUKVE I JASENA


(.Službena saopštenja Saveznog ureda za cene«. br. 24 od 14 juna 1947 god.REŠENJE
O ODREĐIVANJU JEDINSTVENIH PRODAJNIH CENA
PROIZVOĐAČA ZA DRVOVINU I CELULOZU
.(Službena saopštenja Saveznog ureda za cene«, br. 24 od 14 juna 1947 god.


359
ŠUMARSKI LIST 10-11/1947 str. 62     <-- 62 -->        PDF

REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENIH PRODAJNIH CENA
PROIZ.VOĐACA ZA KOSE, LETVARICE (GAJBE) ZA PAKOVANJE VOĆA
(»Službena saopštenja Saveznog ureda za cene«, br. 25 od 28 juna 1947.)


REŠENJE ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE PRODAJNE CENE
PROIZVOĐAČA ZA TRUPCE CRNOG GRABA
(»Službena saopštenja Saveznog ureda za cene«, br. 25 od 28 juna 1947 god.)
REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENE PRODAJNE CENE
PROIZVOĐAČA ZA BUKOVO CELULOZNO DRVO
(»Službena saopštenja Saveznog ureda za cene«, br. 25 od 28 juna 1947 god.)
REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDINSTVENIH CENA ZA USLUŽNO
(NAJAMNO) REZANE TVRDE I MEKE OBLE GRAĐE
(»Službena saopštenja Saveznog ureda za cene«, broj 26—27 od 12 jula 1947 god.)
REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDINSTVENE TAKSE ZA SUVO RUJEVO LIŠĆE
(»Službena saopštenja Saveznog ureda za cene«, broj 26—27 od 12 jula 1947 god.)
REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDINSTVENE PRODAJNE CENE
PROIZVOĐAČA ZA RUJEV TANINSKI EKSTRAKT
(»Službena saopštenja Saveznog ureda za cene«, broj 26—27 od 12 jula 1947 god.)


REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENE PRODAJNE CENE
PROIZVOĐAČA ZA »DŽIPOVINU« (KOREN BILJKE »DŽIP«)
(»Službena saopštenja Saveznog ureda za cene«, broj 26—27 od 12 jula 1947 god.)
REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDINSTVENIH PRODAJNIH CENA
PROIZVOĐAČA ZA HRASTOVE FURNIRE »GRUBE STRUKTURE«
(»Službena saopštenja Saveznog ureda za cene«, broj 26—27 od 12 jula 1947 god.)
REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDINSTVENIH PRODAJNIH CENA
PROIZVOĐAČA ZA KATRAN I KATRANSKE DESTILATE
(»Službena saopštenja Saveznog ureda za cene«, broj 26—27 od 12 jula 1947 god.)
REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDINSTVENIH CENA U PRODAJI NA MALO
ZA BARUT
(»Službena saopštenja Saveznog ureda za cene«, broj 29 od 26 jula 1947 god.)
REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENE PRODAJNE CENE PROIZVOĐAČA
ZA TELEGRAFSKO-TELEFONSKE STUBOVE ARIŠA
(.Službena saopštenja Saveznog ureda za cene«, broj 30 od 2 avgusta 1947 god.)


REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDINSTVENIH PRODAJNIH CENA
PROIZVOĐAČA ZA NEPARENU ORAHOVU REZANU GRAĐU
(.Službena saopštenja Saveznog ureda za cene«, broj 30 od 2 avgusta 1947 god.)


REŠENJE O OBAVEZNOSTI STANDARDA — ŠKOLSKE KLUPE,´VELIČINE
I GLAVNE MERE
(Pretsednik Savezne planske komisije, br. 118 od 1 jula 1947 god. Službeni list
FNRJ br. 70 od 22 avgusta 1947).
Ovo rešenje sadrži naredbu da se na ćelom području FNRJ u planskoj proizvodnji
školskog nameštaja ima primenjivati standard — školske klupe, veličine i glavne mere.


S. 1005 utvrđen od strane Savezne komisije za standardizaciju i objavljen u dnevnom
izdanju.
REŠENJE O PRIVREMENIM TEHNIČKIM PROPISIMA ZA IZRADU DRVENIH
TAVANICA — MANJIH RASPONA
(Ministar građevina FNRJ u saglasnoeti sa Pretsednikom Savezne pJanske komisije
br. 108000 od 4. avgusta 1947 god. — Službeni list FNRJ 81 od 19. septembra
1947 god.).
Rešenje sadrži privremene tehničke propise za izradu drvenih tavanica manjihraspona.
Propisi važe na celoj teritoriji FNRJ, a otštampani su kao posebni deoizdanje Ministarstva građevina FNRJ.


360


ŠUMARSKI LIST 10-11/1947 str. 63     <-- 63 -->        PDF

PRAVILNIK ZA IZVRŠENJE UREDBE O NADZORU NAD PROMETOM
DRVETA


(Ministar šumarstva NR Srbije br. 12.917 od 3. septembra 1947 god. — Službeni
Glasnik NR Srbije br. 40 od 10. septembra 1947 god.).
Ovaj pravilnik sadrži 29 članova kojima se propisuje kako se sprovodi nadzor
nad prometom drveta (žigosanje, propratoice i dr.).


UREDBA O OSNIVANJU GLAVNE DIREKCIJE ŠUMSKIH GOSPODARSTAVA
(Vlada NR Hrvatske na predlog Ministra poljoprivrede i šumarstva br. 12.947


— 47 od 6. kolovoza 1947 god. — Narodne novine br. 73 od 15. kolovoza 1947 god.).
Ovom uredbom se u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva NR Hrvatske osniva-
Glavna direkcija šumskih gospodarstava kao administrativni-aperativni rukovodilac
šumskih gospodarstava republikanskog značaja.


U jedanaest članova Uredbe iznesen je način uređenja Glavne direkcije.


NAREDBA O ZABRANI LOVLJENJA FAZANSKE DIVLJAČI
(Ministar poljoprivrede i šumarstva NR Hrvatske br. 14.389-A.-7-1947 god. od


28.
kolovoza 1947 god. — Narodne novine br. 79 od 3. rujna 1947 god.).
Ovom se naredbom zabranjuje lovljenje fazanske divljači do 1. rujna 1948 god.
OBAVEZNO UPUTSTVO O POŽARNO-PREVENTIVNIM MERAMA


U DRVNOJ INDUSTRIJI


(Ministar unutrašnjih poslova u saglasnosti sa Ministrom industrije i rudarstva
i Ministrom poljoprivrede i šumarstva br. 49.298-47 od 28. kolovoza 1947 god. — Na
rodne novine br. 79 od 3. rujna 1947 god.).


U 13 tačaka iznose se mere koje moraju sprovesti preduzeća za preradu drveta
radi zaštite od požara.


UKAZ O PROGLAŠENJU ŠUMA REPUBLIKANSKOG ZNAČAJA
NA PODRUČJU NR HRVATSKE
(Pretsedništvo prezidijuma Sabora NR Hrvatske u br. 37 od 9. rujna 1947 god. —
Narodne novine br. 82 od 17. rujna 1947 god.).


Ovim se ukazom proglašuju šume republikanskog značaja na području NR
Hrvatske. Po pojedinim kotarevima pobrojene su sve šume koje se proglašuju za
šume republikanskog značaja.


UKAZ O OSNIVANJU MINISTARSTVA DRVNE INDUSTRIJE NR HRVATSKE
(Prezidijum Sabora NR Hrvatske u br. 38 od 25. rujna 1947 god. — Narodne novine
br. 87 od 1. listopada 1947 god.).


Ovim ukazom se iz Ministarstva industrije i rudarstva izdvajaju poslovi drvne
industrije, a iz Ministarstva šumarstva poslovi industrijske prerade drveta. te se za
vršenje ovih poslova osniva Ministarstvo drvne industrije NR Hrvatske.


UREDBA O VRŠENJU RIBOLOVA I O UNAPREĐENJU RIBARSTVA
U VODAMA NR CRNE GORE


(Vlada NR Crne Gore, na predlog Ministra trgovine i industrije i Ministra poljoprivrede
i šumarstva br. 3154 od 13. avgusta 1947 god. — Službeni list NR Crne
Gore br. 16 od 15. ovgusta 1947 god.).


Uredba sadrži 9 odeljaka: 1. opšte odredbe, 2. vršenje ribolova, 3. ribarsko pravo


v. odnosu prema drugim pravima na upotrebu vode, 4. ribarski katastar i ribarska statistika,
5. stručne ribarske ustanove, 6. zaštita i unapređenje ribarstva, 7. nadzor,
8. kazne i 9. završne odredbe.
UKAZ O OSNIVANJU MINISTARSTVA DRVNE INDUSTRIJE


NR
BOSNE I HERCEGOVINE


(Prezidijum narodne skupštine NR Bosne i Hercegovine, na predlog Pretsednika
vlöde NR Bosne i Hercegovine u br. 73 od 8. avgusta 1947 god. — Službeni list NR
Bisne i Hercegovine br. 36 od 13. avgusta 1947 god.).


Ovim ukazom osniva se Ministarstvo, drvne industrije kao organ Vlade NR
Bosne i Hercegovine da na području Bosne i Hercegovine ostvaruje organizaciju i
izvrši opšte rukovodstvo kao i kontrolu nad drvnom industrijom.


361
ŠUMARSKI LIST 10-11/1947 str. 64     <-- 64 -->        PDF

UKAZ O POSTAVLJANJU MINISTRA DRVNE INDUSTRIJE
NR BOSNE I HERCEGOVINE


(Prezidijum Narodne skupštine NR Bosne i Hercegovine u br. 74 od 8. avgusta
1947 god. — Službeni list NR Bosne i Hercegovine br. 36 od 13. avgusta 1947 god.).
Za Ministra drvne industrije NR Bosne i Hercegovine postavlja se Fajiro Kapc


tanović, narodni poslanik.


UREDBA O DRŽAVNOJ INDUSTRIJSKOJ ŠKOLI PRI DRŽAVNOM
INDUSTRIJSKOM PREDUZEĆU ZA OBRADU DRVETA (DIPZOD)
U SARAJEVU


(Vlada NR Bosne i Hercegovine VI. br. 854 od 20. avgusta 1947 god. — Službena
list NR Bosne i Hercegovine br. 38 od 27. avgusta 1947 god.).


Ovom uredbom osniva se drž. industrijska škola pri državnom industrijskom
preduzeću za obradu drveta (Dipzod) u Sarajevu. Uredba ima 6 članova koji se
odnose na uređenje škole.


RESENJE O ODREĐIVANJU NAJVIŠIH OTKUPNIH CENA RIBAMA


I RAKOVINA NA CELOJ TERITORIJI NR BOSNE I HERCEGOVINE


(Zemaljski ured za cene pri Pretsedništvu vlade NR Bosne i Hercegovine br.
4316 od 28. avgusta 1947 god. — Službeni list NR Bosne i Hercegovine br. 40 od 10.
septembra 1947 god.).


Ovim se rešenjem određuju najvišeotkupne cene ribama i rakovima na celoj
teritoriji NR Bosne i Hercegovine. Rešenje sadrži 5 članova.


RESENJE O ODREĐIVANJU JEDINSTVENE PRODAJNE CENE PROIZVOĐAČA
ZA JELOVE I SMRČEVE POVRTE SA VAŽNOŠĆU NA CELOJ TERITORIJI
NR BOSNE I HERCEGOVINE


(Zemaljski ured za cene pri Pretsedništvu vlade NR Bosne i Hercegovine br.
4196 od 21. avgusta 1947 god. — Službeni list NR Bosne i Hercegovine br. 40 od 10.
septembra 1947 god.).


Ovim se rešenjem određuju jedinstvene otkupne cene proizvođača za jelove
i smrčeve povrte koje izrađuje Glavna direkcija republikanskih šum. gazdinstava
Bosne i Hercegovine. Rešenje sadrži 2 člana.


UKAZ, O OSNIVANJU MINISTARSTVA ZA ŠUMSKU INDUSTRIJU
NR SLOVENIJE


(Prezidijum Narodne skupštine NR Slovenije" u br. 29/1947 od 18. avgusta 1947
god. — Uradni list NR Slovenije br. 35 od 23. avgusta 1947, god.).


Ovim se ukazom iz područja Ministarstva industrije i rudarstva NR Slovenije i
Ministarstva za poiljoprivredu i šumarstva NR Slovenije izdvajaju poslovi iz područja
šumske industrije i osniva se posebno Ministarstvo za šumsku industriju u NR Slovenije.


UKAZ O PROGLAŠENJU ŠUMSKO-INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA —
PILANA ZA PREDUZEĆA REPUBLIKANSKOG ZNAČAJA


(Pretsedništvo prezidijuma Narodne skupštine NR Slovenije u br. 34-47 od 26.
avgusta 1947 god. — Uradni list NR Slovenije br. 36 od 30. avgusta 1947 god.).
Ovim se ukazom proglašuje za preduzeća republikanskog značaja 6 pogona —
pilana.


UREDBA O ŠUMARSKOJ STRUCI


Vlada NR Slovenije br. S- Zak. 495 od 20. septembra 1947 god. — Uradni list
NR Slovenije br. 40 od 27. septembra 1947 god.).


362
ŠUMARSKI LIST 10-11/1947 str. 65     <-- 65 -->        PDF

/


REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENE PRODAJNE CENE PROIZVOĐAČA


ZA TELEGRAFSKO-TELEFONSKE STUBOVE ARIŠA


(Savezni ured za cene III br. 13.575 od 19. jula 1947 god. — Službena saopštenja
Saveznog ureda za cene br. 30 od 2. avgusta 1947 god.).
Ovim se rešenjem određuju privremene prodajne cene proizvođača za telegrafsko-
telefonske stubove ariša sa važnošću na celoj teritoriji FNRJ.


REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDINSTVENIH PRODAJNIH CENA
PROIZVOĐAČA ZA NEPARENU ORAHOVU REZANU GRAĐU


(Savezna ured za cene br. 13.737 od 23. jula 1947 god. — Službena saopštenja
Saveznog ureda za cene br. 30 od 2. avgusta 1947 god.).
Ovim se rešenjem određuju jedinstvene prodajne cene proizvođača za neparenu
orahovu rezanu građu, sa važnošću na celoj teritoriji FNRJ.


REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDINSTVENE PRODAJNE CENE PROIZVOĐAČA
ZA KONICNO MERKANTILNE TESANE GREDE


(Savezni ured za cene III br. 13.531 od 26. jula 1947 god. — Službena saopštenja
Saveznog ureda za cene br. 31 od 9. avgusta 1947 god.).
Ovim se rešenjem određuju jedinstvene prodajne cene proizvođača za konično
merkantilne tesane grede jele i smrče, sa važnošću mia celoj teritoriji FNRJ.


REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDINSTVENIH PRODAJNIH CENA


PROIZVOĐAČA ZA KRATKE JELOVE DASKE, KVALITETA I i III KLASE,
MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA NR HRVATSKE —
ŠUMARSTVO ZA PROIZVODNJU PANEL PLOČA


(Savezna ured za cene III br. 14.465 od 8. avgusta 1947 god. — Službena saopštenja
Saveznog ureda za cene br. 32 od 16. avgusta 1947 god-i


REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENIH PRODAJNIH CENA
PROIZVOĐAČA ZA BUKOVE CILINDRIČNO REZANE DUŽICE DEBLJINE —
8 MM


(Savezni ured za cene III br. 15.144 od 20. avgusta 1947 god. — Službena saopštenja
Saveznog ureda za cene br. 34 od 30. avgusta 1947 god.).
Ovim se rešenjem određuju privremene prodajne cene proizvođača za bukove
cilindrično rezane dužice debljine 8 mm, sa važnošću na celoj teritoriji FNRJ. "


REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDINSTVENIH PRODAJNIH CENA
PROIZVOĐAČA ZA KOLOFONIJU I TERPENTIN


(Savezni ured za cene V br. 12.807 od 8. jula 1947 god. — Službena saopštenja
Saveznog ureda za cene br. 34 od 30. avgusta 1947.).
Ovim se rešenjem određuju jedinstvene prodajne cene proizvođača za kolofoniju
i terpentdn, sa važnošću na celoj teritoriji FNRJ.


REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENIH PRODAJNIH CENA
PROIZVOĐAČA ZA TRANSPORTNU VINSKU BURAD I AMBALAZNU BURAD


(Savezni ured za cene III br. 15.472 od 25. avgusta 1947 god. — Službena saopštenja
Saveznog ureda za cene br. 35 od 6. avgusta 1947 god.).
Ovim se rešenjem određuju povremene prodajne cene proizvođača za transportnu
vinsku burad i ambalažnu burad, sa važnošću na celoj teritoriji FNRJ.


REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDINSTVENIH PRODAJNIH CENA
PROIZVOĐAČA ZA REZANU GRAĐU JELE I SMRCE


(Savezni ured za cene III br. 16.120 od 1. septembra 1947 god. — Službena saopštenja
Saveznog ureda za cene br. 35 od 6. avgusta 1947 god.).
Ovim se rešenjem određuju jedinstvene prodajne cene za rezanu građu jele i
smrče , sa važnošću na celoj teritoriji FNRJ.


363
ŠUMARSKI LIST 10-11/1947 str. 66     <-- 66 -->        PDF

REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDINSTVENIH PRODAJNIH CENA
PROIZVOĐAČA ZA PARKET
(Savezni ured za cene III br. 15.639 od 1. septembra 1947 god. — Službena saopštenja
Saveznog ureda za cene br. 35 od 6. avgusta 1947 god.).
Ovim se rešenjem odredu iu jedinstvene prodajne cene proizvođača za parkete
sa važnošću na celoj teritoriji FNRJ.


REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDINSTVENIH PRODAJNIH CENA
KOD KUPLJAČA NA VELIKO ZA KOŽE PITOMOG I DIVLJEG ZECA
(Savezni ured za cene IV br. 16.073 od 6. septembra 1947. god. — Službena saopštemja
Saveznog ureda za cene br. 36 od 13. septembra 1947 god.).
Ovi mse rešenjem određuju jedinstvene prodajne cene skupljača na veliko za
kože pitomog i divljeg zeca, sa važnošću na celoj teritoriji FNRJ.


REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDINSTVENE PRODAJNE CENE PROIZVOĐAČA
ZA HRASTOVE PANEL PLOČE
(Savezni ured za cene III br. 15.923 od 30. avgusta 1947 god. — Službena saopštenja
Saveznog ureda za cene br. 36 od 13. septembra 1947 god.).
Ovim se rešenje modređuju jedinstvene prodajne cene proizvođača za hrastove
panel ploče, sa važnošću na celoj teritoriji FNRJ.


REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENIH PRODAJNIH CENA
PROIZVOĐAČA ZA HRASTOVU ŠIŠKU
(Savezni ured za cene III br. 16.760 od 16. septebmra 1947 god. — Službena saopštenja
Saveznog ureda za cene br. 37 od 20. septembra 1947 god.).
Ovim se rešenjem određuju privremene prodajne cene proizvođača sa hrastovu
šišku, sa važnošću na celoj teritoriji FNRJ.


REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDINSTVENE PRODAJNE CENE PROIZVOĐAČA
ZA JELOVE PANEL PLOČE
(Savezni ured za cene III br. 16.894 od 19. septembra 1947 god. — Službena saopštenja
Saveznog ureda za cene br. 38 od 27. septembra 1947 god.).
Ovim se rešenjem određuju jedinstvene prodajne cene proizvođača za jelove
panel ploče, sa važnošću na celoj teritoriji FNRJ.


r9n str uliti Unjikioitosti


SMOLARSKI PRIRUČNIK OD Ing. M. ČOKLA
Izdanje Ministarstva poljoprivrede i šumarstva NR Slovenije — Ljubljana


U knjižici od 70 stranica prikazan, je istoriski razvoj, ekonomska važnost, tehnološki
postupak kod prikupljanja smole i bfloške osnove smolarenja, uz kratak pregled
hemisko-tehnološke prerade sirove smole u njezine derivate. Knjižica je pisana
lako razumljivim stilom na slovenskom jeziku, tako da je pristupačna najširim slojevima.
Iz nje će svako uvideti velike mogućnosti smolarenja kod nas, kao i važne
ekonomske koristi ove, do sada skoro potpuno zanemarene, privredne grane


U PRIPREMI ZA ŠTAMPU SE NALAZE:
a) »Rad u šumarskim rasadnicima« od Dr. Dragoljuba S Petrovića;
b) »Važnija oboljenja biljaka u šumskim rasadnicima — zaštitne mjere« od ing.
Mihaila Krotića.


PREVODI SE ZA ŠTAMPU:
a) »Poljozaštitni šumski pojasevi« od M. K. Vladiševskog;
b) »Vještačka pošumljivanja« od Žana Purtea.


Šumarski list izlazi svakog mjeseca i pretplata za 1947 godinu iznosi 180.— Din.
Uprava i uredništvo lista nalazi se u »Šumarskom domu« u Zagrebu, Vukotinovićeva
ul. 2.


Tipografija, Zagreb, Trg Bratstva i Jedinstva br. 6, telefon 53-46.