DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1947 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Usvemu je upisano učenika:


NR Slovenija 57
NR Hrvatska 80 planirano 75
NR Bosna i Hercegovina 220 „ 200
NR Srbija 47 „ 80
NR Makedonija 30


Niže šumarske škole ima u zemlji 8.
NR Hrvatska u Nuštru, Vinkovcima i Delnicama.
NR Bosna j Hercegovina u Sarajevu.
NR Srbija u Kraljevu.
Ostale tri u NR Sloveniji.
U niže šumarske škole upisalo se:


, NR Hrvatska 32
upis u niže šumarske škole u Vinkovcima i Delnicama
izvršiče se u oktobru mecesu.


NR Bosna i Hercegovina 36
NR Srbija .......... 68


UČEŠĆE NARODNE OMLADINE JUGOSLAVIJE NA IZGRADNJI
ŠUMSKIH KOMUNIKACIJA


\


Utoku ove godine N. O. Jugoslavije učestvovala je u izgradnji 36 raznih šumskih
objekata — pruga, paranja pruga, pilana i šumskih puteva.


Po Narodnim republikama broj radilišta je ovako podeljen:


1. NR Hrvatska je imala 13 radilišta od kojih je bilo 5 cesta, 7 pruga i jedno
paranje pruge;
2. NR Bosna i Hercegovina je imala 9 radilišta, od kojih je jedna pilana, jedno
parenje pruge, 2 pruge i 5 cesta;
3. NR Slovenija je imala 8 radilišta, svih osam su ceste;
4. NR Makedonija je imala 3 radilišta, sva tri su ceste;
5. NR Crna Gora je imala dva radilišta, dve ceste;
6. NR Srbija je imala jedno radilište, gradnju ceste.
U NR Hrvatskoj završeni su svi radovi, napravljeno je 68,8 km željezničke pruge
i 9,3 km kamionske ceste, te oparano 36 km pruge. Na radovima je ukupno učestvovalo
6.500 omladinaca čijim radom je ušteđeno 797.647 dinara.


Izrađeni su sledeći objekti:


1. Mošunje—Duliba—Ričica 1,5 km kamionskog puta, završeno 3. IX.
2. Rudine—Žilavi Dolci 1,5 km kamionske ceste, dovršeno 30. VIII.
3. Lučiće, niveMsanje 84.000 m2 terena za drvni kobinat. izrađeno 600 m normaliog
koloeeka dovršeno 30. VIII.
4. Javornik 1,5 km kamionske ceste, dovršeno 30. VIII.
5.Perjasička Kosa 4,8 km kamionske ceste, dovršeno 20. VIII.
6. Popov Gaj 20,3 km kamionske ceste, završeno 1. X.
7. Novoselac Križ 14 km šumske pruge, završeno 10. VIII.
8. Brestovac 4 km šumske pruge, završeno 10. VIII.
9. Pitomaca 9 km šumske pruge, završeno 21. VIII.
10. Veliki Grđevac 16,6 km šumske pruge, završeno 23. VIII.
11. Okučani 3 km koturače, rad je prekinut 7. VII.
12. Velika. Završeni zemljani radovi za 4 km šumske pruge i položeno 360 rn ko-
Ioseka. Rad napušten 23. VIII.
13. Čaglin. Paranje šumske gruge u dužini od 36 km, završeno 30. VIII.
356
ŠUMARSKI LIST 10-11/1947 str. 59     <-- 59 -->        PDF

U NR Bosni i Hercegovini rađeni su sledeći objekti:


1. Podromanija—Rajković 10,5 km koturače, završeno 30. VIII.
2. Podromanija—Hasa 14 km ceste, radovi će trajati do 15. X.
3. Sokolac. Završeni zemljani radovi za postavljanje pilane, završeno 30. VIII.
4. Vareš—Zvijezda 6 km ceste, završeno 20. IX.
5. Maoča (Gornja i Donja) 10,4 km ceste, završeno 12. X.
6. Pjenovac—Kuštravica 5.5 km kamionske ceste, završeno 2. Vili.
7. Borovnica—Srebrnica 7,5 km šumske pruge, završeno 19. IX.
8. Podgrad—Jahorina 5 km ceste, završena 20. VIII.
9. Seona—Stog paranje pruge 14 km, završeno 14. VII.
U NR Sloveniji završeni su svi radovi do 30. VIII. Izrađeno je ukupno 15,6 km
ceste. Na radovima je učestvovalo 1.400 oniladinaca, čime je postignuta ušteda od
627.250.— dinara. Izrađeni eu sledeći objekti:


1. Rudno—Rastovka, šumska cesta duž. 2,5 km
2. Lukanja—Jurgovo, šumska ,, „ 2,3 „
3. Rospotje—Suhi Travnik „ „ 2,5 „
4. Potpreška ., „ 2,5 „
5. Duplja „ „ 1,2 „
6. Ravne „ „ 2,2 „
7. Červanovo „ „ 1,8 „
8. Podvelka „ „ 0,6 „
U NR Makedoniji završeni su svi radovi. Na njima je učestvovalo ukupno 350
omladinaca, čime je postignuta ušteda od 124.907 dinara. Završeni su sledeći objekti:


1. Drenovo, doturni put 8 km, završen 15. IX.
2. Morihovo, doturni put 6 km, završeno 30. VIII.
U NR Srbiji završiće se 30. X radovi na izgradnji ceste Željin u dužini 14 km.
U radovima je učestvovalo 1.100 omladinaca. /
U NR Crnoj Gori učestvovalo je na radu 200 omladinaca. Rađeno je na dva
objekta.


1. Lisac—Žunetina. kamionska cesta u dužini 1,274 km.
2. Ljemini Doli, kamionska cesta u dužini 1,976 km.
...... ..... .. .... ..... HA ......
....... ......!
..... ....... .... .. ....!


-357