DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1947 str. 52     <-- 52 -->        PDF

/


Sami pozivi za neki pozitivan rad i učestvovanje u njemu nisu dovoljni. Potrebna


je i obuka samo na terenu. Gajenje i njegovanje šume n. pr. može zorno da se prikaže


na terenu. Tako me je iznenadio neki seljak na Braču, koji je od 16.000 dinara, dobi


venih za svoju posječenu izdanačku šumu, utrošio 3.000 dinara za kamenitu ogradu.


(To je godine 1932. značilo ništa manje od 30 hl vina). Nekog dana zatekao sam ga,


kako klečeći nožicama za lozu prebire i prorjeđuje jednogodišnje izbojke iz panja.


Nema sumnje, on je bio najbolji primjer ostalima. A sve to je bila posljedica zorne


obuke u njezi šume.


Propaganda za pošumljavanje može lako da se diskreditira, ako sam rad nema


uspjeha. Lagane i uspješne metode pošumljavanja sjetvom najviše su potakle seljake


. Milni na Braču, da svoje pustoši sami pošumljuju.


Poslije propasti starih vinograda od filoksere u Dalmaciji mogla je obnova vino


grada pred prvi svjetski rat da uspije samo zahvaljujući terenskom stručnom osoblju,


sa užom specijalizacijom u jednoj grani.


Za određene konkretne zadatke terenske propagande lako je spremiti pomoćno


izvršno osoblje, samo ako se odaberu pravi ljudi. Njihov uspješan rad na terenu po


taknut će i ostalo terensko osoblje na aktivno učešće u1 propagandi, kada uvidi, da


nije to niti težak niti nezahvalan posao.


Budemo li samo iz kancelarije propagirali šumarstvo, uspjet ćemo samo djelomično.
Sjetimo se samo, kolikim ogromnim sredstvima propagande je raspolagala poljoprivreda.
Koliko je časopisa, revija i knjiga izašlo do danas. A kraj svega nije
uspjela ni najjednostavnijih, a vrlo važnih, stvari da riješi propagandom: pravovremenu
(ranu) košnju sijena i uređenje jednostavnih đubrišta.


Nekoliko putujućih agitatora u nekoliko sezona riješilo bi ta pitanja vrlo lako


na samom terenu.


Jednostrana propaganda, kakvim god sredstvima raspolagala, nije savršena i ne


postizava cilja. Ona je i kraj savršene tehnike nepotpuna i — primitivna.


V. Beltram
PRAVNI PROPISI IZ. PODRUČJA ŠUMARSTVA IZDANIH PO OBLASNOM
NARODNOM ODBORU


Priključenjem područja b. Oblasnog narodnog odbora za Istru Federativnoj Na


rodnoj Republici Jugoslaviji prestali su na tom području važiti i svi pravni propisi


izdao] po istom Odboru u koliko su u suprotnosti s pravnim propisima izdanih za


područje FNRJ ili NRH. Između ostalih propisa Oblasni narodni odbor za Istru izdao


je i »N aredbu o zaštiti, o iskorišćivanju šuma i o pošumljava


nju« (broj: 3040-1-1947. od 13. lipnja 1947., a objavljene u »Službenom listu Oblas


nog narodnog odbora za Istru i Gradskog narodnog odbora Rijeka br.. 13. od 1. VII.


1947.). Kako većina propisa ove Naredbe prema Ukazu Prezidijuma Narodne skup


štine FNRJ U. br. 1733 od 15. IX. 1947. (Službeni list FNRJ br. 80 od 17. IX. 1947.),


odnosno Ukaza Prezidijuma Sabora NRH U. br. 42 od 25. IX. 1947. (Narodne novine


br. 87 od 1. X. 1947.), ostaju i nadalje na snazi, to objavljujemo tekst ove Naredbe,


kao i važnije dijelove uputa, koje je radi provedbe Naredbe u život izdao Odjel šu


marstva i šumske industrije ONO-a za Istru (pod br. 2077-47. od 24. VI. 1947.). Kako


Naredba, tjiko i upute daju istodobno» i obrise pojedinih problema šumarstva Istre,


od kojih su neki i posve specifični za to područje (na pr. poboljšanje niskih šuma u


sitnom seljačkom šumskom maloposjedu). Od interesa će biti i popis ostalih pravnih


propisa općeg značaja, koje je izdao Oblasni NO za Istru za područje šumarstva u


vremenu od konačnog oslobođenja iz spona talijanske države (svibnja 1945.) do pri


ključenja FNRJ (rujna 1947. god.). Te propise donosimo kronološkim redom, kako


su objavljeni u već citiranom Službenom listu ONO-a za Istru´ (u daljnjem tekstu


SI. 1.).


A) Naredba o zaštiti, o iskorišćavanju šuma i o pošumljavanju glasi:


»Izvršni odbor Oblasnog narodnog odbora za Istru u cilju da se postojeće šume


sačuvaju, da se unapredi šumsko gospodarstvo i osigura racionalno iskorišćavanje


šuma i drveta, donio je na svojoj sjednici održanoj dana 13. lipnja 1947. u Labinu, a


na temelju čl. 58. st. 2. Općeg zakona o narodnim odborima od 21. V. 1946. i točka IV.


Ukaza U. br. 833. od 2. svibnja 1947. o proglašenju obaveznih pravnih pravila iz za


kona o šumama od 21. XII. 1929. o kažnjavanju šumskih prekršaja, slijedeću


350
ŠUMARSKI LIST 10-11/1947 str. 53     <-- 53 -->        PDF

NAREDBU


o zaštiti, o iskorišćavanju šuma i o pošumljavanju
Član 1.
I. Vlasnik odnosno posjednik šume je dužan:
1. Sa šumom gospodariti i postupati tako, da se ne slabi proizvodna snaga njezinog
zemljišta, t. j . šume se ne smiju pustošiti.
2. Vršiti sječu šume u doba i na način, kako to propiše nadležni kotarski (gradski)
narodni odbor.
3. Pošumljavati i popunjavati posječene ili upropaštene šume. U svrhu osiguranja
pošumljivanja ili popunjavanje kotarski (gradski) narodni odbor može odrediti,
da vlasnik odnosno posjednik šume prije sječe položi jamčevinu, iz koje će izvršiti
pošumljivanje, ako to vlasnik odnosno posjednik sam ne izvrši.
4. Pošumiti, odnosno dozvoliti pošumljivanje svojega šumskog zemljišta ili goleti,
ako to odredi kotarski (gradski) narodni odbor.
5. Izvršiti odredbe, koje izda nadležni kotarski (gradski) narodni odbor u svrhu
zaštite ili obrane šuma od prirodnih štetočina i nepogoda.
6. Za prodaju namjenjeno drvo izraditi u Sortimente, koje mu propiše nadležni
organ Oblasnog narodnog odbora za Istru.
Za izvršenje propisa iz toč. 2., 5. i 6. pored vlasnika odnosno posjednika šume
odgovoran je i onaj tko vrši sječu, odnosno prerađuje drvo.


II. Bez dozvole nadležnog organa državne vlasti ne smiju se:
1. Krčiti šuma sa svrhom pretvaranja u drugu vrst kulture.
2. Sjeći šumu u svrhu prodaje drveta, paljenja drvnog ugljena ili dobivanja
vapna.
3. Sječi stabla, izlučena u svrhu dobivanja sjemena, odnosno zbog njihove prirodne
ljepote ili rijetkosti.
4. Sjeći stabla u parkovima i nasadima.
5. U šumi ili u šumskom zemljištu kopati zemlju, vaditi kamen, busenje ili druge
sastojke zemljišta. Ako je to izvršeno na tuđem zemljištu, počinitelj je odgovoran za
naknadu počinjene štete.
6. Vršiti diobu šuma i šumskog zemljišta.
Dozvole za radnje iz toč. 1., 2., 3., 4. i 5. izdaje nadležni kotarski (gradski) narodni
odbor, a dozvole za diobu iz točke iz točke 6. izdaje Odjel šumarstva i šumske
industrije Oblasnog narodnog odbora za Istru.


III. Zabranjeno je:
1. Bez izvoznice iz šume izvoziti odnosno kopnenim i vodenim putem prevoziti
drvo i drvne proizvode. Od toga se izuzimaju: drvo prerađeno na pilanama i drvni
proizvodi, izrađeni na tvornički ili obrtni način, i drvo iz vlastte šume za potrebe
vlastitog gospodarstva i kućanstva, ukoliko se ovo ne prevozi iz područja jedne na
područje druge lugarije.
2. Prodati, pokloniti ili zamijeniti drvo, izdano za domaću upotrebu iz općenarodnih
ili zajedničkih šuma.
3. Napasivanje bilo kakve stoke u šumama, koje su radi osiguranja pomlađivanja
šume ili radi zaštite zemljišta i objekata u šumi ili izvan šume stavljane pod zabranu
paše. Ako je šteta počinjena u tuđoj šumi, vlasnik odnosno držaoc odgovoran je za
naknadu učinjene štete prema šumsko-odštetnom cjeniku. Naknada štete po komadu
na paši zatečene stoke ne može biti manja i to:
a) od koze, jarca ili jareta 100.— Lira


b) od goveda, konja, mazge ili magarca preko 1 godine starog 50.— „


c) od ostale stoke i svinja ».-.´. 20.— „


4. Napasivanje koza u svim šumama, te na svim šumskim i šumsko-pašnjačkim
zemljištima, kao i na načini protivan odredbama, koje će u cilju uređenja pitanja
držanja i prehrane koza propisati izvršni odbor kotarskog (gradsko) narodnog odbora.
351


/
ŠUMARSKI LIST 10-11/1947 str. 54     <-- 54 -->        PDF

5. Prisvajati (uzurpirati) općenarodna ili zajednička šumska ili šumopašnjačka
zemljišta. Za naknadu štete, počinjene prisvajanjem, kao i za troškove povratka u
prvotno stanje, odgovoran je prisvajatelj.
6. Oštećivati ili činiti nečitljivim brojeve i žigove, koji su postavljeni na panjevc,
stabla stabla ili izrađeno drvo. Isto tako zabranjeno je oštećivanje i uništavanje graničnih
znakova, ograda, jarka i si. podignutih ili izrađenih u šumi ili oko šume, kao i
svako oštećivanje odnosno uništavanje svih naprava, podignutih radi iskorišćavanja
šuma i- prijevoza šumskih proizvoda, uzgajanja sadnica šumskog drveća, nasada i građevina,
podignutih za zaštitu zemljišta u šumama i šumskim zemljištima (u bujicama).
Počinitelj je odgovoran i za naknadu učinjene štete.
Član 2.


Prijave (molbe) i rješenja (potvrde), koje se podnose ili izdaju po poslovima
ove naredbe ne podležu plaćanju nikakve takse.


Clan 3.


Prekršaji propisa ove naredbe i na njezinom temelju izdanih naredaba uputstva
i rješenja općeg značaja kaznit će se novčanom kaznom u iznosu do 5.000 Lira ili prisilnim
radom bez lišenja slobode do 30 dana. U koliko radnja prekršaja ne sadrži
krivično´ djelo, za postupak je nadležan izvršni odbor kotarskog (gradskog) narodnog
odbora.


Clan 4.


Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom Listu Oblasnog
narodnog odbora za Istru, kojim danom prestaju važiti svi protivni joj propisi.«


B) U uputam a Odjela šumarstva i šumske industrije br. 2077./47., pored
ostalog, kaže se i ovo:


... »Propisi Naredbe su, kako se razabire iz teksta, okvirni, te se prema tomu
mogu primijeniti u onoj mjeri i na način, kako to zahtijevaju prilike pojedinog kraja,
odnosno područja kotarskog (gradskog) narodnog odbora. Da se propisi naredbe što
uspješnije primijene, daju se slijedeće upute:


Ad I/l (čl. 1. Naredbe): Po ovom propisu može kotarski (gradski) narodni odbor
u slučaju potrebe propisati i obvezatno prijavljivanje sječe za vlastite potrebe. Ovu
prijavu treba obavezno propisati za sve sječe u visokim šumama, kao i za sva stabla
u visokom uzgoju (što se u glavnom i do sada provodilo). Po ovom propisu može se
urediti i sabiranje listinca, odnosno kresanje drveća u svrhu dobivanja lisnika.


Ad 1/2: Redovno vrijeme sječe u niskim šumama traje od 1. listopada jedne do


31. ožujka slijedeće godine. Sječe u visokim šumama, kao i prorede mogu se vršiti
tokom cijele godine, ali i ove sječe može KNO s opravdanog razloga vremenski ograničiti.
U krajevima, u kojima su se vršile sječe stabala radi dobivanja kolja ili kakvog
posebnog uzroka (na pr. kestenovine za dužicu), mogu se takve sječe za sada dozvoljavati
i izvan naprijed označenog vremena. Posebno po ovoj točki treba propisati
ostavljanje nadstojnih stabala u niskoj šumi (semencala), a u propisu odmah naglasiti,
da oni imaju ostati u rastu i kroz više ophodnja niske šume.
Ad 1/3: Ovaj će se propis primijeniti u koliko je potrebno izvršiti pošumljavanjc
ili popunjavanje posječene ili upropaštene (opustošene) šume, dakle primjenjuje se
individualno i to u rješenju o dozvoli sječe ili po samostalnom rješenju donijetom
na osnovu izviđa i preporuke šumarskog referenta. Prema potrebi može se propisati
i vrst ,kojom će se popunjavanje izvršiti, a u svakom slučaju staviti vrst u obliku
preporuke. Ovim propisom trebat će se što više poslžiti, kako bi se povećao obrast
današnjih niskih šuma. Sa- sjemenom popunjavanja treba preporučiti samo ona
s krupnim (hrastovi, bukva, kesten, mendula), dok ostale vrste sa sadnicama, budući
da dosadanje sjetve sitnog sjemena (crnogorice) nisu dale, općenito uzevši, zadovoljavajuće
rezultate. U predjelima, gdje uspijeva lovor, treba i njega preporučivati i to
za uzgoj stabala za iskorišćavanje lišća kao sirovine za ulje.


352
ŠUMARSKI LIST 10-11/1947 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Ad 1/4 Ovaj se propis odnosi na pošumiljivanje krša, goleti ili posve degradiranju
šuma, a posebno, ako je pojedino zemljište potrebno pošurniti iz javnih interesa
ili ako bi se pošumljavald dobrovoljnim radom. Ovaj propis daje mogućnost i osnivanje
školskih, omladinskih i drugih gajeva t. j . pošumljavanja, koja imaju prvenstveno
odgojnu svrhu i na kojoj se površini sadnje mogu vršiti kroz duži ndz godina
(kako bi što veći broj osoba bio vezan radom na pošumljavanju jedne površine). Kod ´
izbora vrsta kojima bi se pošumljavanje vršilo treba uzeti u obzir i zahtjev vlasnika.
Ovaj se propis može primjeniti i na sadnju ruja, badana, kudzu i dr. pokusnih vrsta,
koje će se sadnje tokom slijedeće godine vršiti u većem opsegu, nego li je to bilo
ove godine.


Ad II/3.: Izlučivanje stabala može se vršiti u svako doba, a može se izvršiti i u
slučaju molbe za sječu, ukoliko ih je potrebno s navedenog uzroka izlučiti i poštediti
od sječe. O takvim stablima treba voditi posebnu očevidnost i o izlučivanju izvještavati
ovaj Odjel.


Ad IH/1.: Za provedbu ovog propisa ima poslužiti »Naredba o žigosanju drveta«,
koju je propisao ministar poljoprivrede i šumarstva dne 6. II. o. g.


Ad III/4.: Ovaj propis omogućuje uređenje pitanja držanja i prehrane koza.
Preporuča se, da se držanje koza uredi na slijedeći način: Pravo držanja koze ima
samo ono kućanstvo, koje ne može držati kravu ili stanoviti broj ovaca. Na obitelj
do 3 člana odobrava se držanje samo jedne koze, a preko toga broja najviše 2 komada.
Držanje jarca uredit će svaki KNO, odnosno GNO, prema broju koza. Držanje
jaradi dozvoliti najdulje do kraja mjeseca lipnja, u koliko ne ostaje za daljni uzgoj.
A za daljni uzgoj može ostati samo u slučaju da zamijeni staru kozu IIa da ga
preuzme osoba, koja ima pravo držati kozu, a istu nema, odnosno sadanju će odstraniti.
Držanje koze treba individualno odobravati t. j . po posebnom traženju svakog
pojedinog zainteresiranog. Rok za smanjenje sadanjeg broja koza neka ne bude
duži od 30. rujna o. g. Obzirom na prehranu treba zabraniti prehranu bez veza i
odrediti osiguranje krme za zimski dio godine. U tu svrhu mogu se dozvoliti i stanovite
površine za kresanje brsta, iako to redovno ne će biti potrebno, jer ima
dosta krmiva po živicama (ogradama), kupljenjem trave po poljima, sabiranjem
ploda divljeg kestena, siliranjem vinove loze i si. Za izvršenje ovoga zadužuje se
Izvršni odbor naslovnog narodnog odbora i o učinjenom treba ovamo izvjestiti najkasnije
do 15. kolovoza o. g.


Sve propise i sva rješenja po ovoj Naredbi treba donositi po prethodnom saslušanju
referenta. U slučaju razmimoilaženja predmet treba dostaviti ovom Odjelu,
koji će donijeti odluku. Ovom Odjelu treba dostavljati i primjerak izdanih propisa.«


C) Ostali pravni propisi ONO-a za Istru iz područja šumarstva jesu:


1. »Uredb a o lov u na području Oblasnog narodno-oslobodilačkog odbora
za Istru« broj: 941.—45. od 22. VIII. 1945. (objavljena prvi put u »Glasu Istre« broj
8«. od 13. IX. 1945. god., a zatim SI. 1. broj 5 od 1, V. 1946. god.);
2.»U t; . i b i o paušaliranju terenske šumarske službe« bro´
1388-1946. od 14. IV. 1946. (SI. 1. broj 6 od 15. V. 1946.), koja je zamjenijena s jednakoimenom
Uredbom broj: 1981-1946. od 25* V. 1946. (SI. 1. broj 8 od 15. VI. 1946.)
uz dopunu potonje u SI. 1. broj 9 od 1. VII. 1946.;


3. .Uredba o osnivanju Privremene oblasne šumske režije«
broj: 5331-46-1 od 4. VI. 1946. (SI. 1. broj: 9, od 1. VII. 1946.);
4. »Uredba o suzbijanju šumskih požara« broj: 2062-46-IX. od 11.
VI. 1946. (SI. 1. broj: 10, od 15. VII. 1946.);
5. »Uredba o šumskim prekršajima« broj: 1808-46-IX. od 20. V. 1946.
(SI. 1. broj: 10, od 15. VII. 1946.), kojoj je izdana dopuna pod naslovom »Uredba
o nadopuni Uredbe o šumskim prekršajima« broj: 10051/1 od 9. X. 1946. (SI. 1. broj:
16, od 15. X. 1946.); -.
6. »U redba o osnivanju Oblasnog fonda za pošumljavanje«
broj: 2534-46-IX. od 25. VII. 1946. (SI. 1. broj: 13. od 1. IX. 1946.);
7. »Rješenje o osnivanju privrednog poduzeća za racionalno
i s k o r i.š ć a v a n j e šumskih užitaka i nuzužitaka« (pod nazivom
»Šumsko poduzeće za Istru — ISTRAŠUMA« sa sjedištem na Rijeci) broj: 3710/1947.
od 31. III. 1947. (SI. 1. br. 8. od 15. IV. 1947.) u kojem je broju objavljena i .Odluka
o likvidaciji privremene Oblasne šumske režije« broj: 3711/47. od 31. III. 1947.);
353
ŠUMARSKI LIST 10-11/1947 str. 56     <-- 56 -->        PDF

8. »Rješenje o osnivanju Oblasnog poduzeća za melioraciju i bujdčarstvo« broj:
3709/47. od 10. I.V. 1947. (SI. 1. broj: 8. od 15. IV. 1947.), kojemu je »predmet poslovanja
... novogradnja i redovito održavanje svih melioracija i bujica na teritoriju
Oblasnog N. O-a za Istru«;
9. Nar´edba o zaštiti, o i s k o r i š ć ava n j u Isumia i o pošumljav|
a n j u /prema tekstu pod A);
10. »Rješenje o privremenoj primjeni odredaba o lovü na
području Oblasnog narodnog odbora za Istru« broj: 5727-1-1947. od 30. VI. 1947.
(St. 1. broj: 14—15, od 15. VII. 1947.).
Neće biti na odmet zabilježiti tekst čl. 2. Uredbe o osnivanju Privremene oblasne
šumske režije, u kojem se kaže: Privremena Oblasna šumska režija (POŠR) se osniva
na šumsko-industrijsko-komercijalnoj osnovi sa zadatkom što racionalnijeg iskorišćavanja
svih šumskih užitaka i prerađivanja istih na šumsko-industrijskim postrojenjima
«, kao ni osnutak »Državnog privrednog poduzeća ISTRADRVO sa sjedištem
na Rijeci« (Rješenjem broj: 12825-46. od 21. XII. 1946., SI. 1. broj: 1, od 1. I. 1947.),
koie ima zadatak »promet tehničkim i gorivim drvetom i građevnim materijalom«.


Ing. O. P.


Šumska uprava u Tolminu
u Slov. Primorju,
priredila je u sklopu ostalih
organizacija N. F.
ukusnu izložbu šumarstva
onog kraja. U sobi
6X10 m izložila je:-noviju
domaću šumarsku
literaturu, reljefni teren
sa modelima žitara, domaću
drvarsku kuću, razne
vrste drvenog ugljena,
t. zv. sporedne šum


1
ske proizvode!, 84 razne


.
vrste drveća, pitanje koza,
šumske štetočine, jeftinu
ekonomičnu peć.
sastavne dijelove stolica
domaće pilanske izrade,
plakate, parole itd.


(Foto: ing. V. Klanišček}


354