DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 33     <-- 33 -->        PDF

.........


.....


...... ... ....... ........
.......... ............ N ...1..181


Institut za unapredjenje Šumarstva
Broj : 4765/47 ^
BEOGRAD
POHVALU 1CA


Šumarska sekcija Društva Inžinjera i tehničara N.R.Hrvatska
u Zagrebu, izvestila me je, da je materijal za publikaciju "Sumar=
ska bibliografija", koju je poaenuta Sekcija izdala prilikom prosla=
ve 100 godina šumarstva i Prvog savetovanja šumarskih inžinjera 1
tehničara FNRJ, održanog 6-7 jula 1947 godine u Zagrebu, sastavio
prof.ing. Alfons Kauders, Šumarski inspektor u penziji, i da za ovaj
veliki rad, koji obuhvata bibliografiju Šumarskih radova za period
.1846-1946, nije tražio, a kada mu je Šumarska sekcija dodelila nov=
čanu nagradu, ovu odbio sa aotivacijom:"đa je rađoa na sastaY^Suffiar.
ske bibliografije" samo vršio svoju dužnost prema struci i šumar»
stvu .... zemlje.


Ocenjujući ovaj veliki trud ing.Kaudersa i njegove do 3ada
objavljene stručne i naučne radove na polju pošumljavanja ...., kao
korisne za šumarsku struku i šumarstvo naše žemlje


POHVALJUJE K


i


profesora ing.ALFONSA KAUDERSA, šumarskog inspektora u penziji iz


Zagreba, i ističem ga pred našom javnošću kao primer vrednog .....«


skog trudbenika i naučnog radnika, sa željom da ova Pohvalnica bupotstrek za rad i ostalim šumarskim stručnjacima naše zemlje.


Preporučujem upravi Šumarske sekcije ...-. N.R.Hrvatske u
Zagrebu, da ovu Pohvalnicu preda na svečan način ing.Kaudersu Al=
fonsu i da Je objavi u narednom broju Šumarskog lista.


4S,septembra 1947 god. MINISTAR
Beograd. POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA .


f


/ Dr.V.Cubrilović /