DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Jng. SAFAR JOSIP, (Zagreb):


PROBLEMI PROIZVODNJE I POTROŠNJE DRVETA U OKVIRU


SVJETSKE PRIVREDE


Bonpocu ............ u ........... .............. e ....... ..........


Mnogostrana upotrebivost drvne tvari sve bržim tempom raste. Samo u
razdoblju između dva svjetska rata porasao je broj načina upotrebe drveta od
dvije hiljade petsto gotovo na dvostruko.


Usporedno sa proširivanjem upotrebivosti drveta raste još u većoj mjeri
njegova potražnja. Najviše se povećala potražnja celuloze i njenih prerađevina.
Prema jednoj statistici, od druge polovine prošloga vijeka povećana je proizvodnja
papira otprilike za sto puta i umjetne svile za preko četiristopedeset
puta, dok je istovremena proizvodnja željeza povećana za oko devet puta,
pamuka za devedeset puta. Celuloza iz drva je dakle postala jedan od najvažnijih
artikala sadašnjeg privrednog života.


Industrija, napose kemijska, ne polaže danas više takvu važnost na tehničku
kvalitetu drveta kao pred dva decenija. Tehnologija drveta je već tako
uznapredovala, da se sve više mjesto jednostavno prerađenog drveta upotrebljava
oplemenjeno i prerađeno drvo: furnir, šperploče, sintetsko tvrdo drvo iz
drvnih vlakana, pilovine i brašna, sintetsko bakelizirano i metalizirano drvo,
i dr., koje ima daleko bolja tehnološka svojstva negoli originalna tvar. Na primjer,
šperploče su prosječno dvanaest puta čvršće protiv unutrašnjih naprezanja
negoli daske iz (prirodnog) drva istih dimenzija, one su kod iste težine
čvršće od čelika.


Kemijsko i mehaničko iskorišćavanje drvne tvari je toliko u posljednje
doba usavršeno, da neki ovo naše vrijeme nazivaju početkom drveno g
doba 1 — u doba, kada privreda većine zemalja teško osjeća opću nestašicu
drveta!


Drvo mnogo traže i druge privredne grane: rudarstvo, promet, građevinarstvo,
električna industrija, obrt i seljačko gospodarstvo, Air. Potrebe su
stoga tako velike, da niti racioniranje iskorišćavanja drvne sirovine i drvnih
otpadaka niti zamjena drveta drugim materijalom ne može nadoknaditi manjak.


Zbog toga je već iza prvog svjetskog rata i u doba ratne psihoze pred drugim
svjetskim ratom crpljen iz mnogih šuma prihod, koji je nadmašio redovni
godišnji prirast. Tu činjenicu ne mijenja ni okolnost, da je iskorišćavan i suvišak
nad »normalnom« drvnom zalihom. U toku drugog svjetskog rata uništene
i oštećene su u Evropi ogromne površine šuma. U mnogim preostalim šumama
je. snižavanjem ophodnje i inače već mala drvna zaliha osjetljivo dalje smanjivana.
Nakon rata se povećavano iskorišćavanje nastavlja u svrhu obnove i
dalnje izgradnje naselja i cjelokupne privrede te za širu potrošnju.


Gospodarstva gotovo svih zemalja zahvatio je glad za šumom. Ukoliko
neka zemlja i ima veće površine šuma, mnoga ta područja nisu danas


1 Priroda 1946.


290
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 29     <-- 29 -->        PDF

dovoljno pristupačna za eksploataciju. Tu svjetsku drvarsku situaciju donekle
ilustrira izvadak iz jednog internacionalnog časopisa:2


Nedostatak šuma na svijetu je toliko velik, te prijeti da postane kritičan.
Postojeće šume ne mogu zadovoljiti svjetsku potražnju. Mnogi uzroci sadašnje
oskudice šuma: nedostatak radne snage, neorganizirani transport i nedostatna
industrija privremenog su karaktera, ali sadašnji uzroci svjetskog manjka šuma
-odrazivat će se tokom decenija. Glavni uzroci nedostatka drveta jesü ovi:


1. obešumljavanje, u prostranim dijelovima svijeta loša uprava, vatra i
neograničeno pašarenje, što ima za dalnju posljedicu neizmjerne ogoljele
areale, neplodne gorske obronke i izložene poljoprivredne površine;
2. preko 75°/« šuma siječe se sada bez obzira na njihovu potrajnu produkciju,
drvna zaliha se snizuje, kvaliteta preostalih sastojina je slaba, a prirast
bit će nizak;
3. velika područja prašuma ostaju nedirnuta;
4. lošim uzgojnim postupkom iz šume se vadi bolji materijal, slabi se ostavlja
i tako se umanjuje kvantitet i kvalitet dalnjeg iskorišćavanja;
5. pod sadašnjim uslovima milioni tona drva se godišnje rasipavaju i uništavaju;
6. općenito je šumska potrošnja postala slučajna i neredovita;
7. u nekim zemljama, gdje je prije rata bio dovoljan broj šumarskih i
šumsko-industrijskih stručnjaka, osjeća se ozbiljno pomanjkanje specijalista.
Potrebe na drvu su, kako iz prednjega razabiremo, u suprotnosti sa proizvodnjom,
pa stoga pitanje proizvodnje drvne tvari privlači interes cjelokupne
privrede. Potražnja drva će međutim, bez obzira na poslijeratnu obnovu,
i nadalje rasti, dok su istovremeno kapacitet i površina šuma znatno smanjeni.
Zato je posve razumljivo, da ne samo u šumarskim krugovima nego i u ostalim
privrednim granama sve snažnije izbijaju pozivi za povećavanjem šumske
produkcije.


Situacija je danas u svijetu takva, da privreda nema vremena čekati 60—
80—100—120 godina da drvo doraste da tehničke zrelosti, niti se može strpiti
da nakon duljeg vremena osjeti povećanje prirasta postojećih šuma. Drvo se


danas mnogo traži, potrebe se moraju namiriti. Drvo treba dakle iz šume
vaditi i predati ga potrošaču, industriji i na tržište, pa makar to bilo i na
račun sadašnje drvne zalihe. Nastali manjak će se naknaditi štednjom, racionalnijim
iskorišćavanjem, zamjenom drugim materijalom i pošumljavanjem
pustih zemljišta.
Zbog tako velike potražnje drveta trebalo je dakle već prije otkriti mogućnosti
za povećanje prihoda šuma u kraćem vremenu i izaći iz dotadanjeg
konzervatizma. Tako se šumarstvo našlo pred zadaćom: iznalazit i nov e
metode za ubrzanu proizvodnju drvne sirovine, da so
tako skrati razdoblje proizvodnje potrebnih dimenzija drveta na što kraći rok.
Potrebno je dakle skratiti ophodnju uz istovremeno povećanje prirašćivanja.
Taj je pokret zahvatio mnoge zemlje još prije prvoga svjetskog rata, a pogotovo
u vremenu između prvog i drugog rata.


Tako je Srednja Evropa, po ranijem primjeru Njemačke, uvodila na odgovarajuća
i neodgovarajuća staništa smreku i bor. Francuska je pošumila velike


- Forestry and Forest products (World situation 1937—1946) Food and Agriculture
Organisation od the United Nations, Stockholm 1946.
291
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 30     <-- 30 -->        PDF

površine neproduktivnih zemljišta, te je samo u gaskonjskim Landama šumom
pokriveno oko milijun hektara površine. Italija i druge mediteranske zemlje
na osnovu naučnih istraživanja vršile su forsirano pošumljavanje sa stranim i
domaćim brzo rastućim vrstama drveća. Amerika je ubrzano pošumljavala.
prvenstveno ugrožena i devastirana zemljišta, i vršila istraživanja vrsta brzoga
rasta. U Južnoj Africi je posljednjih pedeset godina podignuto oko pol milijuna
hektara novih šuma, i to većim dijelom uzgojem stranih vrsta drveća.
kolonijalne zemlje su izvršile masovna pošumljavanja. Tako je samo New
Zeeland u posljednjih pedeset godina podigao preko tri sto hiljada ha šuma
za industrijsko šumarstvo, spec, u svrhu dobivanja rudničkog drveta i tanina;
prvo mjesto u tom zauzima Pinus insigniis, čiji je prirast iznosio u 20—25
godišnjoj ophodnji 25—35 m3 po ha.3


Šumarstvo Sovjetskog Saveza postavilo si je još u II pjatiljetki jedan od
prvih zadataka: pošumljavanje brzorastućim vrstama drveća i razradu problema
stvaranja novih križanaca i rasa. Direktor Centralnog šumarskog instituta
Narkomlesa Sukačev smatra, da jedno od prvih mjesta u tome treba da
zauzima topola. Trepetljika, primjerice, raste do dva puta brže negoli smreka,
a druge neke vrste, podvrste i križanci topola do četiri puta brže.4 Čehoslovačko
šumarstvo može pokriti tek mali dio potreba na drvnoj sirovini za domaće
tvornice furnira i celuloze. Stoga ona poklanja veliku pažnju stručnoj
selekciji i pravilnom rasprostranjenju pojedinih vrsta, podvrsta i rasa topole,
koja je tamo do nedavno bila smatrana šumskim korovom. Ratnim pustošenjem
drvna zaliha Cehoslovačke je vrlo smanjena, pa se nastoji manjak hitno namiriti
skraćivanjem proizvodnih rokova t. j . ubrzanim pošumljavanjem današnjih
goleti otpornim i brzorastućim drvećem.5


Problem* proizvodnje i potrošnje te izvoza drveta u
Jugoslavij i stupio je u vezi sa socijalizacijom i provedbom petogodišnjeg
plana u vrlo aktuelnu fazu. Već na I kongresu inženjera i tehničara FNR Jugoslavije
u maju 1946. sakupljeni šumarski i šumsko-industrijski stručnjaci,
kritički se osvrćući na dotadašnji svoj rad u šumskom gospodarstvu,´jednodušno
su se složili i zaključili među ostalim i ovo: Založiti se svima svojim


stručnim sposobnostima, da se izvrši racionalizacija šumske proizvodnje i
potrošnje šumskih proizvoda: «
a) štednjom i zamjenom ogrjevnog drveta,
b) zamjenom građevnog drveta,


c) uvećavanjem proizvodnosti naših šuma i povećanjem pošumljenih


površina,
d) organskim povezivanjem šumske industrije sa šumskom proizvodnjom.
e) iskorišćavanjem manje vrijednog drva i otpadaka,
f) sprovođenjem standardizacije i normizacije.


Te osnovne zadatke naprednog šumskog gospodarstva detaljnije je razradilo
I. Savjetovanje šum. inženjera i tehničara FNRJ u junu 1947.


3 Pavari-De Philippis: La sperimentazione di specie forestall esotiche ta Italia.
Roma 1941.
4 Bogdanov P. L.: Topolja i ih kultura, Leningrad 1936; Selekcija topoljei, Leningrad
1940.
5 Vincent G.: Rychle rostouci dreviny v lesich stredni Evropy, Banska Stiaveica.
1946; Topoly drevini budoucnosti, Bmo 1946.


292
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Od svih tih zadataka najmanje je učinjeno u dijelu pod c): uvećava nje
proizvodnosti šuma. Dosadašnja tehnika rada pošumljavanja
i pristupanje problemu brzog povećanja prirasta ne može nas zadovoljiti. Problem
pronalaženja i izbora brzorastućih vrsta drveća, njihova selekcija, križanje
i uzgoj, pronalaženje odgovarajućih zemljišta i tehnika sadnje ima već
danas i dobiva sve više toliko akutno značenje u našoj zemlji, da je već krajnje
vrijeme da se rješavanju toga dijela zadatka, postavljenog i po našoj privredi
i po DIT-u, pristupi sa puno ozbiljnosti, sistematski i ubrzano. Pravilne
se pak to pitanje može riješiti tako, da se čitavi problem postavi na naučnu
osnovicu, strogo planski i sustavno: da se prouči prvenstveno teoretska strana
toga problema, po tom daN se utvrdi metodika rada te izvrše potrebna istraživanja
na terenu i obave pokusi, pa konačno da se pristupi organizaciji rada
masovnog pošumljavanja. Dakako da su za to potrebna materijalna sredstva


i duže vrijeme, no da smo tim i takvim radovima u većem opsegu pristupili
prije, imali bismo već danas veća iskustva i podatke, na kojima bi se mogli
osnivati dalnji uspjesi prakse i istraživanja. Praksa međutim ne bi smjela
čekati rezultate tih istraživanja, već treba ubrzano na osnovu dosadašnjih iskustava
i novih saznanja planski proširivati područja brzorastućih vrsta drveća.


Da bi se moglo u cijelosti udovoljiti zadatku pod o) zaključka šumarskih
stručnjaka u rezoluciji DIT-a Jugoslavije, trebalo bi temeljito razmotriti i
sustavno rješavati ova pitanja:


1. Uvođenje domaćih brzorastućih vrsta drveća, njihova selekcija i hibridacija
na naučnoj osnovici;
2. uvođenje stranih brzorastućih drveća uz prethodna objektivna ispitivanja;
3. pronalaženje zemljišta, pogodnih i potrebnih za uzgoj pojedinih brzorastućih
Vrsta;
4. proučiti za naše prilike tehniku pošumljavanja i uzgoja za brzo podizanje
šuma i njihovog prirasta;
5. pretvaranje sitnih (niskih) šuma i šikara u srednje šume i srednjih šuma
u visoke, te pošumljavanje golih šumskih i zapuštenih poljoprivrednih zemljišta;
6. zaštitne mjere za očuvanje postojećih šuma,
7. čuvanje i podizanje proizvodne snage tla, napose podržavanjem posebne
sastojinske klime povoljnim sklopom i zaštitnim plaštevima, odnosno
8. pravilnim uzgojnim zahvatima u sastojinama podržavati biološku ravnotežu
šume; podizanjem mješovitih sastojina stepeničaste strukture, selekcijom,
čišćenjem, prorjeđivanjem i prebiranjem u svrhu stvaranja kvalitativno
bolje i otpornije šume i većeg prirasta;
9. uređenje paše na poljoprivrednim, šumskim i pošumljavanim zemljištima.
Zakonom o petogodišnjem planu razvitka narodne privrede FNR Jugoslavije
u godinama 1947 do 1951 propisano je za šumarstvo među ostalim pod


L1. 10 i 12 racionalizacija iskorištavanja i štednja drvne sirovine, zamjena drva
i tipizacija šumskih proizvoda, zatim povećanje proizvodnje celuloze u god.
1951 za 240°/o i papira za 290<°/o više nego li u god. 1939. Članom 12 određeno je,
da se ima izvršiti pošumljavanje 100.000 ha starih sjecišta, paljevina, goleti
i krša te melioracije zapuštenih šuma na najmanje 150.000 ha-površine. Istim je


293
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 32     <-- 32 -->        PDF

članom propisano, da se šumarske naučne ustanove i stanice za šumarska
istraživanja trebaju prvenstveno baviti proučavanjem povećavanja priraštaja
te istraživanjem uvođenja vrsta drveća velikog prirasta za pokriće potreba
suvremene drvne industrije.


Ovime su u cjelosti obuhvaćene glavne točke rezolucije šumarskih i drvarskih
stručnjaka sa Kongresa DITJ-a. Time je ujedno dan široki okvir provedbi
svih stručnih mjera u svrhu ubrzanog povećavanja šumske proizvodnje za pokriće
domaćih potreba i izvoza. Rješavajući problem naše proizvodnje, potrošnje
i izvoza drveta u okviru svjetske privrede za ispunjavanje općih
životnih potreba naših naroda, naći ćemo putem zakona o petogodišnjem planu
punu podršku i pomoć.


.......... : ..... ........ .. ......... ........ ........ ...........
..........1 ....... ....... ....... ......... . ....... ......... ............ ...............


Äteae/


Uprava Šumarske sekcije DIT Hrvatske raza slal
o je ovih dana svojim pretplatnicima — bez
posebnog naručivanja


ŠUMARSKU BIBLIOGRAFIJU


Preko 8.000 naslova: radnji, rasprava, članaka,
saopćenja i bilježaka iz područja šumarstva i
srodnih privrednih grana naći ćete u ovoj knjizi,
koja obuhvata 265 stranica. Knjiga je potrebna
svakom šumaru, tehničaru i stručnjaku drvne industrije,
kao i svakoj stručnoj biblioteci. »Šumarska
bibliografija« poslužit će vam kao odlično pomagalo
kod rješavanja zadataka postavljenih 5-godišnjim
planom.


Mole se primatelji »Šumarske bibliografije« da
nam odmah dostave iznos od 100.— dinara
(sa poštarinom) za knjigu putem čekovne uplatnice
broj 704.578, koja je priložena.


294
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 33     <-- 33 -->        PDF

.........


.....


...... ... ....... ........
.......... ............ N ...1..181


Institut za unapredjenje Šumarstva
Broj : 4765/47 ^
BEOGRAD
POHVALU 1CA


Šumarska sekcija Društva Inžinjera i tehničara N.R.Hrvatska
u Zagrebu, izvestila me je, da je materijal za publikaciju "Sumar=
ska bibliografija", koju je poaenuta Sekcija izdala prilikom prosla=
ve 100 godina šumarstva i Prvog savetovanja šumarskih inžinjera 1
tehničara FNRJ, održanog 6-7 jula 1947 godine u Zagrebu, sastavio
prof.ing. Alfons Kauders, Šumarski inspektor u penziji, i da za ovaj
veliki rad, koji obuhvata bibliografiju Šumarskih radova za period
.1846-1946, nije tražio, a kada mu je Šumarska sekcija dodelila nov=
čanu nagradu, ovu odbio sa aotivacijom:"đa je rađoa na sastaY^Suffiar.
ske bibliografije" samo vršio svoju dužnost prema struci i šumar»
stvu .... zemlje.


Ocenjujući ovaj veliki trud ing.Kaudersa i njegove do 3ada
objavljene stručne i naučne radove na polju pošumljavanja ...., kao
korisne za šumarsku struku i šumarstvo naše žemlje


POHVALJUJE K


i


profesora ing.ALFONSA KAUDERSA, šumarskog inspektora u penziji iz


Zagreba, i ističem ga pred našom javnošću kao primer vrednog .....«


skog trudbenika i naučnog radnika, sa željom da ova Pohvalnica bupotstrek za rad i ostalim šumarskim stručnjacima naše zemlje.


Preporučujem upravi Šumarske sekcije ...-. N.R.Hrvatske u
Zagrebu, da ovu Pohvalnicu preda na svečan način ing.Kaudersu Al=
fonsu i da Je objavi u narednom broju Šumarskog lista.


4S,septembra 1947 god. MINISTAR
Beograd. POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA .


f


/ Dr.V.Cubrilović /