DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 18     <-- 18 -->        PDF

zßmlje, jedno novo oruđe, »polugu«, čime se prema iskustvima postizava dobar
uspjeh a rad je za 2A jeftiniji i brži.


Sadnje sadnica treba kod nas vršiti u pravilu u jesensko doba. U Primorju,
gdje nema snijega ni jače smrzavice, može se ovo produžiti do kraja
veljače, dočim se u visinskim položajima sadnja obično vrši u proljeće, do
kraja mjeseca ožujka. Jesenska sadnja obećaje u pravilu sigurniji uspjeh.


Pošumljavanje krša sadnjom vrši se uglavnom u svrhu popravljanja
zemljišta. U zrelijoj dobi stabla se sama proređuju i među njih se unose podsijanjem
ili podsadnjom druge vrednije vrsti drveta (hrast, jela, smreka, jasen
i dr.).


Za prvo pošumljavanje ovih 3000 ha pustih goleti trebat ćemo po 6 do 8
hiljada dobrih prebranih šumskih sadnica po hektaru, dakle u svemu 18 do
24 milijona sadnica, u prvome redu crnoborovih, pošto ova vrst najlakše podnosi
sve tegobe krša i najbolje zaštićuje i popravlja tlo.


No sadnice ćemo u velikiifl množinama trebati i za sva ona popunjavanja
kultura, resurekcija, sjetava, za podsađivanje starijih borika kao i´kod melioracije
pašnjaka i uređivanja bujica. Šumske se sadnice moraju veoma pažljivo
uzgajati u šumskim rasadriicima, vođenim po vještim stručnjacima. Za uzgoj
-sadnica potrebno je poprečno 2 godine vremena. Nekoje su vrsti (mnoge listače)
dobre i sa 1 godinom, a neki četinjari trebaju 3 pa i više godina, dok su dovoljno
razvijene za presad. Pored toga od najveće je važnosti za uspjeh sadnje
pravilno i brižljivo vađenje sadnica u rasadniku, njihovo stručno pakiranje
i brz i siguran prenos na mjesto sadnje. Sve to stavlja velike zahtjeve na
znanje, savjesnost i vještinu šumarskih stručnjaka, po čijim se uputama moraju
se ovi poslovi obaviti.


IV. Plan pošumljavanja
(Organizacija rada)


Kako vidimo, na narodne šumare Istre postavljaju Se veliki zadaci, puni
odgovornosti, u pogledu pošumljavanja krša i goleti, te obnove i unapređenja
naših šuma i šumske privrede, a time posredno i ostalih grana narodne privrede,
koje su usko povezane sa šumom i ovisne o njenim proizvodima. Među-´´
tim bez utvrđenja i izrade jednog jedinstvenog i dobro promišljenog plana kao
i bez temeljite pripreme i organizacije sprovedbe toga plana mi nikako i nikada
nebi stigli da sve te zadatke s uspjehom dovršimo. Taj plan treba da se izradi
u sporazumu sa narodom da ga narod shvati, prihvati i konačno dosljedno
i izvrši, u određenom periodu vremena, sa što manje troškova i ekonomskih
žrtava.


Sve je to postalo mogućim tek zahvaljujući narodnom oslobođenju od
tuđinske vlasti. Svi napori ranijih nenarodnih vlasti, upravljani više drugim
nego narodnim motivima, uz skupu primjenu šumarskog i šumsko-policijskog
aparata i uz relativno velike troškove, ostali su bez većih rezultata. Pored
nekih većih ili manjih krpa uspjelih borika u moru nepošumljenih goleti, još
jedino pozitivno što nam je od toga ostalo, to je bogato stručno iskustvo, a i to
u prvome redu u negativnom značenju: kako se u buduće ne bi smjelo raditi.
Planovi o izdvajanju i pošumljavanju samo su djelomični, u zadnje vrijeme
pronađeni, pa ćemo trebati tek ispitati ih, ukoliko ćemo se moći koristiti njima.


280