DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Ing. A. RUŽIĆ:


NEKOLIKO SMJERNICA ZA ŠUMARSTVO ISTRE .


......... ........, . ..... . ......, ........... .......


I. Opći pregled
Pošumljavanje je u Istri jedan veliki općenarodni zadatak, koji bi iz
mnogih svima poznatih razloga, trebalo da se što prije u potpunosti izvrši. Ono
traži mnogo studija, napora i žrtava. To je bilo i razlogom, da ranije nenarodne
i protunarodne vlasti tome pitanju nisu posvećivale svu onu potrebnu
pažnju, koju ono zavrjeđuje. Tako nam je tek naše narodno oslobođenje omogućilo,
da i ovo veliko i nadasve važno pitanje naše privrede sa svom energijom
uzmemo u ruke i da ga temeljito riješimo.


Od ukupne površine Istre 97,l°/o j e plodnih površina, od čega otpada


173.940 ha ili 48,6"/» na šume i šumska, odnosno jedino za pošumljenje sposobna
zemljišta. Od ovoga je opet obilježeno 30.177 ha kao neobraslo, a 85.909 ha kao
sitnom šumom ili šikarom obraslo šumsko zemljište. Prema tome ima u Istri,
uglavnom na kršu, ništa manje nego 116.086 ha ih 66,7°A> takvih šuma i šumskih
zemljišta, koja treba dijelom iznova pošumiti, a dijelom upotpuniti, meliorirati
i privredno podići.
No i one naše šume, koje imaju karakter pravih i punovrijednih šuma, bile
su od strane okupatora prekomjerno iskorištavane, pljačkane i za vrijeme rata
mnogo oštećene, dijelom i posve upropaštene. Računa se da u Istri ima oko
2000 ha ovako nanovo nastalih goleti. Zadnjih se godina na pošumljivanjima
ništa nije radilo. Rasadnici za uzgoj biljki bili su zapušteni, neobrađeni i
opljačkani. Sadnica, sposobnih za presađivanje nije bilo. Sve je to ono prvotno
stanje šuma i šumske privrede samo još pogoršalo. Tako smo po oslobođenju
zemlje morali na čitavom sektoru pošumljavanja doslovce sve početi iznova.


II. Značaj šuma i šumarstva Istre , .
Prvi osnovni zadatak šuma u Istri onaj je isti, koji imaju, u većoj ili
manjoj mjeri, šume u svim kulturnim zemljama, a to je njihov blagotvorni
upliv na opće terenske, klimatske i zdravstvene prilike kao i na opći optok
vode na zemlji. Ovaj opći značaj šuma potenciran je u Istri na svim tim područjima
geološko-petrografskim, geografskim, klimatskim kao i općim kulturno
privrednim prilikama, više nego u mnogim drugim zemljama, do najvišeg
stepena. Sa toga gledišta možemo mirno reći: što više i što savršenijih
šuma u Istri, to bolje! — U tom je, rekli bi čisto idealnom pogledu, gotovo
svejedno, kakve šume imamo, samo da one postoje i da na sve pobrojane
faktore što pozitivnije uplivišu.


Drugi glavni zadatak naših šuma jest: stalno pokrivanje svih potreba naroda
i narodne privrede na drvetu i ostalim proizvodima šume na najprikladniji
način i do najveće moguće mjere.


273
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Koje su dakle, kakve i kolike te potrebe naroda Istre na drvetu sada i u


skoroj budućnosti, imajući stalno u vidu da je šuma za radni narod?


Samo prividno škrta a uistinu bogata priroda Istre omogućuje razvoj ovih
privrednih grana: poljoprivreda, u svim njenim granama i ograncima, industrija,
pomorstvo sa bogatim ribolovom i turizam. U tom je pogledu mala naša
Istra pravo prirodno čudo: ona je toliko obdarena prirodnim bogatstvima, da
bi, kod uspostavljanja pravilne ravnoteže, bila posve u stanju ne samo da pruži
narodu sve ono što mu je potrebno za privredni i kulturni život, nego da čak
mnogo toga i izvozi iz zemlje, da postigne dakle punu aktivu a ponegdje i relativno
znatne suficite.


Tako mi imamo i šuma, po površini i po razvojnim mogućnostima, na pretek
dovoljno, ali je njihovo stanje deklarisano i to u većoj mjeri nego kod
ostalih privrednih grana, uslijed čega trpe prirodno i sve one. Krajnje je vrijeme,
da se to popravi. Kroz duge vjekove se šuma kod nas na sve moguće
načine iscrpljivala i upropaštavala, a naša je dužnost da to sada, prvi puta u
slobodi, prvo obustavimo a zatim energično preokrenemo u napredak, koji je
isto tako ne samo neophodan nego i moguć i to u relativno velikim razmjerima.


Poljoprivredne su grane: opća biljna proizvodnja, stočarstvo, vinogradarstvo,
voćarstvo, povrtljarstvo, živinarstvo, pčelarstvo, svilarstvo. Sve je to tek
u povojima, sa velikim mogućnostima daljeg podizanja i usavršavanja. Za sve
ovo šuma treba da stalno daje: ogrjev za domaćinstva, građu za podizanje i
obnavljanje stambenih i gospodarskih zgrada i naprava, kolje, mljavice i pruće
2a vinograde i za povrtljarstvo, drveni ugljen te sitnu građu za kovački, kolarski
i mali kućni obrt, zatim lisnik i pašu za ispomoć ishrane stoke, stelju za
nastor i spremanje gnoja, kao i napokon ostale sporedne proizvode: lov, jagode
i druge plodove, gljive, industrijsko i ljekovito bilje i t. d.


Industrija ugljena treba rudničko drvo, fabrike, industrija cementa,
bauksita, riba, ulja, spirituoza, voća, duhana, soli trebaju mješovite drvene
građe za razno suđe i posuđe, industrija celuloze i papira sitniju mekanu
građu, industrija i obrt pokućstva i šperploča kao i bačvarska industrija i obrt
raznu tvrdu i meku, krupnu i sitnu probranu drvenu građu.


Pomorstvo i ribolov trebaju specijalnu građu za sitniju obalsku i ribarsku
brodogradnju.


Turizam, koji sa našom Opatijom, sa Brionima, Pulom, Rovinjem i ostalom
zapadnom obalom, sa Lošinjem, kao i sa Učkom i ostalom Ćićarijom te Klanom
i njenom okolicom, pruža također neslućene mogućnosti daljeg razvoja i
uspona, treba bujno zelenilo šume, prirodne i vještačke parkove, oporavilišta,
savršeno organiziran i njegovan lov i ribolov, morski i slatkovodni, za zdravlje,
oporavak i razonodu radnoga svijeta.


Naše istarske šume mogu u punoj mjeri da zadovolje sve te najraznovrsnije
potrebe i zahtjeve na drvetu i šumi.


Naše godišnje potrebe Istre na drvetu iznose, kod najveće štednje, na
ogrjevnom drvu 200.000 m3, na rudnom drvu 20.000 m3, na mekoj građi 18.000
m3, na tvrdoj građi 12.000 m3 i na sitnoj građi (kolje, pritke i t. d.) oko 50.000
m´ drveta, ukupno dakle 300.000 m3. Kad bi cijela šumska površina Istre bile
zašumljena, dobro čuvana i njegovana, mogli bi računati sa poprečnim godišnjim
prirastom svega drveta najmanje 2,5 m3 na 1 hektar, što bi iznosilo naj


274
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 13     <-- 13 -->        PDF

manje 430.000 m:i. Međutim, kako smo vidjeli, mi danas imamo tek oko 60.000
ha dobre šume u Istri, koja daje taj prirast, a sve je drugo ili golet ili manjevrijedna
šikara te neuredna niska šuma, koju treba tek pošumiti odnosno
urediti i podignuti.


Mi moramo prema tome napeti sve naše snage, da čitavu našu šumarsku
politiku aktiviziramo, da bi ovo teško stanje popravili i što prije postigli pravilnu
ravnotežu u našem šumskom gospodarstvu, a zatim, postepeno ali sigurno,
i one viškove preko naših današnjih potreba. Pogotovo to moramo i sa razloga,
jer o stanju naših šuma, kako smo vidjeli, u velikoj mjeri ovisi uspjeh i
onih ostalih grana narodne privrede, ovisi u znatnoj mjeri i sav život i napredak
narodni.
III. Vrst i tehnika radova
Kako smo vidjeli zadaci, kojima trebaju da služe naše šume, najraznovrsniji
su, pa moraju i šume biti takve. One to kod nas u Istri doista i jesu
i nama nije potrebno drugo nego ispraviti grješke i nasilja, koja je u toku
historije čovjek na njima počinio, te pomoći i poduprijeti prirodu u njihovom
ozdravljenju i ponovnom podignuću.


Prije svega mi trebamo da uzgajamo mješovitu šumu, sa svim onim raznim
vrstama drveta, koje kako raznolikim staništima tako isto i našim potrebama
najbolje odgovaraju.


Za uzgoj kvalitetnog tehničkog drveta (građa meka i tvrda) potrebna nam
je mješovita visoka šuma četinjara i listača sa ophodnjom od 80 do 100 godina,
za rudno, okruglo (brzojavni i električni stupovi) i tesano građevno drvo od
40 do 60 godina.


Za potrebe poljoprivrednih domaćinstava i gospodarstava najbolje odgovara
t. zv. srednja, te niska šuma mješovite sastojine, dobro uređena i njegovana.
Srednja je šuma ona, u kojoj se ljepša stabla vrijednijih vrsti drveta,´
osobito ona izrasla iz sjemena, ostavljaju pojedinačno po cijeloj površini da
dalje rastu kao visoka šuma (150 do 300 na ha), a između njih raste raznovrsna
niska šuma, ponikla iz panja.. Ova se niska šuma sječe bilo u pojasevima na
čisto, bilo preborno, kad dozori za sječu (14 do 30 god.), dok se stabla visoke
šume ostavljaju do pune dozrelosti za sječu (80 do 100 g.).


Srednja i niska šuma, u kojima očekujemo glavno pomlađivanje iz panja,
kao i uopće svaka preborna šuma, u kojoj se drveće neprestano prirodno pomlađuje,
te napokon i visoka šuma sa čistom ili oplodnom sječom (puštanje
pojedinih sjemenjaka) za vrijeme dok se pomlađuje, dakle sve prirodne kao
i umjetne šumske kulture, moraju bezuslovno ostati pošteđene od prevelike
paše blaga. To je osnovni uslov za opstanak i unapređenje naših šuma. Kako
je poznato, najštetnije su u tome koze, koje su istina za sadašnjicu i za siromašni
svijet potrebne i korisne, ali one u šumi pričinjaju mnogo puta veću
štetu nego je korist od njih.


Kad smo utvrdili te osnovne direktive po kojima treba da se upravljamo,
možemo da pristupimo detaljnijem razmatranju naših zadataka, i to u ova tri
smjera:


275
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 14     <-- 14 -->        PDF

1. štednja i racionalizacija naše šumske proizvodnje,
2. pošumljavanje starijih i novih goleti u Istri,
3. način i tehnika samog pošumljavanja.
Ad I. U pogledu štednje i racionalizacije naše šum


ske proizvodnje mi moramo da imamo stalno u vidu ove praktične


pouke:


Kako smo vidjeli, daleko najveća je potreba našeg naroda na ogrjevnom


drvetu, koje je međutim, s općeg gledišta uzeto, najneracijonalnije, jer je svaka


druga upotreba drveta danas s gospodarskog gledišta korisnija nego što je


jednostavno sagorjevanje radi dobivanja potrebne toplote. Ovdje se može


korisno upotrebiti samo još pepeo, koji je inače dragocjeno gnojivo. Zato


moramo štednji s ogrjevom posvetiti najveću pažnju. Tu dolaze u obzir ove


mjere: zavesti treba svuda, gdje još nisu, štednjake u kuhinje, dalje treba,


naročito u gradovima, urediti kuhanje i grijanje upotrebom kamenog ugljena,


električne energije ili plina umjesto drva, dalje, drvo se mora spremati na


vrijeme tako da se upotrebljava samo u dobro prosušenom stanju, i, napokon,


za ogrjev treba iskorištavati sve otpatke od sječa, sav sitni materijal od čišće


nja i proreda šuma, ukoliko nije podesan za kolje i si., te sav istrošeni drvni


materijal u poljoprivredi (dotrajalo kolje, šiblje i dr.). Od zdravog stojećeg


drveća trebalo bi da se u ogrjev prerađuje samo eno, što nije sposobno za teh


ničku upotrebu. Tim mjerama mi možemo da snizimo godišnju potrebu na


ogrjevnom drvetu veoma znatno, možda čak i na polovicu, što bi veoma dobro


došlo koliko oplemenjenju i obnovi samih šuma, toliko i upotrebi drveta za


druge ekonomičnije svrhe. Niske šume podešene su uglavnom za uzgoj ogrjeva


i sitnog materijala (kolje, pritke).


Dalju veliku potrošnju drveta predstavlja i predstavljat će i u budućnosti
kolje i pritke (mlavice, kolčići) za vingrade i za povrće (rajčice, fažol,
grašak i si.). Možemo računati da u Istri (na oko 17.000 ha vinograda) trebamo
godišnje do 20,000.000 kolaca, oko 8,000.000pijavica, te nemanje 50 milijuna
pritaka i prutova za fažol i dr., u ukupnoj drvnoj masi od najmanje 50.000 ms
i to mladog, nedozrelog i sitnog drveća i šiblja, računajući poprečno trajanje
od 2 godine. Kako je poznato, bagremov i kostanjev kolac traje mnogo duže.
pa bi trebalo na primjerenim mjestima podići t. zv. kolosjeke, to jest naročite
niske šume bagrema i koštanja za dobivanje kolja. Ako ovakav kolac traje poprečno
10 godina, to. je potrebna samo ´/r, površine šume za uzgoj jednakog
broja kolaca, a ostala bi šuma bila pošteđena. Isto se može postići i primješavanjem
bagrema i u ostale šume, gdje postoje uslovi za to. Za »mljavice«,
pritke i si., pa i za samo kolje, već se danas u Poreštini i Bujštini mnogo upotrebljava
trska. Na 1 ha dobro njegovanoga trstika može da nam izraste godišnje
do 30.000 ovakvih pritaka, koje se mogu i prodati (po 1—2 din, komad!)
Ovakve kulture kolosjeka i trstika ( i sa nekim vrstama bambusa), koje bi se
u vinorodnim krajevima mogle gojiti i na narodnim dobrima, veoma bi se
rentirale a ujedno bi bile najveća blagodat za naše tamošnje šume, jer bi se
one konačna jednom mogle opet podići i pretvoriti u urednu nisku ili srednju
šumu. Za 1000 ha vinograda dostajalo bi 60 do 80 ha ovakvih kolosjeka i 2 do
3 ha trstika.


Dalje se nanosi velika šteta našim šumama i šumskom drveću kresanjem


— kljaštrenjem granja z» brst stoke, bilo u svježem bilo u prosušenom stanju
276
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 15     <-- 15 -->        PDF

(za zimu). Krmivo, koje se ovako dobiva od najobičnijeg šumskog drveća
(hrast, jasen, klen, cer i dr.) loše je kvalitete a samo drveće često se upropaštava
za drugu upotrebu. Ovdje treba da nam pomogne najintenzivnije uvođenje
i rasprostranjenje kanadske topole. Saditi bi je trebalo svuda na pogodnim
mjestima (uz jarke i potoke, na granicama livada, na pašnjacima i t. d.). Kanadska
topola daje nam najbolje lisničko krmivo za stoku, i to obilato, dočim
joj opsjecanje granja augusta mjeseca ne škodi. Ona veoma brzo raste i daje
odlično drvo (osobito ga traže tvornice žigica, zatim za seosku građu, i dr.).


Za uzgoj rudničkog i drugog okruglog drva služit će nam pošumljene
površine krša, za meku tehničku građu naše visinske šume (smreka, jela, bijeli
i glatki bor, ariš, cedar, duglazija, pačempras), a za uzgoj kvalitetnog tehničkog
drva (hrast, bijeli jasen, brijest, kostanj, orah, murva, gledičija, javor, klen)
naše nizinske šume.


Dalje oplemenjivanje naših šuma postići ćemo sadnjom i ubacivanjem
drveća-voćaka svuda na pogodnim mjestima (pitomi orah, kostanj, badem,
menđula, pinjol, smokva, maslina, oskoruša, brekinja) kao i masovnim cijepljenjem
postojećih divljaka (kruške, jabuke, trešnje, rašeljke, bijeli i crni glog
i t. d.) u šumama i na pašnjacima. Ovako ćemo precijepiti i koštanje u marune.


Za stelju (nastor) treba upotrebljavati, pored slame, lišće i iglice od posječenog
drveća, bujad (paprat), a opalo suho lišće (veje) samo sa puteva i
jaraka, gdje ga vjetar u masama unosi jer se. ovo iz naših oskudnih šuma, kao
jedino prirodno njihovo gnojivo, ne bi smjelo odnositi.


Nadalje mi trebamo da nastojimo da svim sredstvima pomognemo i pčelarstvo
uzgojem i sadnjom odnosno sijanjem medonosnog drveća i grmlja: lipe,
bagrema, katalpe, sofore i dr.


Za turističke svrhe trebamo da čuvamo, obnavljamo i rasprostranjujemo
parkovno drveće i parkove, da izgradimo turističke staze, provedemo markacije
u planinskim krajevima, zaštitimo i unaprijedimo lov i t. d.


Za vezivanje klizavih terena i bujičnih područja odlično će nam poslužiti
bagrem, sa ostalim domaćim vrstama drveća sa dobro razvijenim korjenom
(crni jasen, bijeli i crni grab i dr.), te razni borovi.


Ad 2. Kod pošumljavanja goleti mi moramo načelno razlikovati
pošumljavanje.novijih goleti, sječina i pa^ievina od pošumljavanja starog
krša i goleti. One nove goleti nastale su na zemljištima, koje su nedavno bile
pod šumom i na kojima su još sačuvani svi prirodni uslovi za ponovno pošum-
Ijenje. Zato je ovo srazmjerno lako, ali je i najpreče potrebno, jer je zemljište
izloženo brzom kvarenju (bolje: zakorovljenju i zatravljenju, lošije, osobito na
strminama: zakrašenju).


Ovakovih površina ostavio nam je prošli rat u Istri vrlo mnogo, računa
se oko 2000 ha. Pošumljenje se može izvršiti sjetvom ili sadnjom ,a kod određivanja
vrsti drveta možemo ovdje dati veću važnost općim gospodarskim
nego li zaštitnim momentima, suprotno od pošumljavanja starog krša.


Pošumljavanje starih goleti, kojih imamo u Istri prema ranijoj statistici


30.177 ha, te velikog dijela t. zv. niskih šuma, kojih ima 85.909 ha, u što su
ubrojene i sve t. zv. šikare, najteži je problem našega šumarstva uopće. U to će
trebati uključiti i stanovitu površinu pašnjaka, kojih navodi statistika 110.529
ha, i to ona pusta zemljišta, koja su već posve ogolila te predstavljaju više
Lušte kamenjare nego pašnjake i prelaze u posvemašnju neproduktivnöst.


277
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Ovdje podvlačimo i činjenicu, da je na suhim i vrućim kraškim terenima na
zašumljenim mjestima u svako doba godine paša obilnija i bolja nego li na
golim pašnjacima-kamenjarima.


U ranija se vremena kod ovoga uzimao u obzir prvenstveno tehnički problem,
bez obzira na potrebe i želje naroda. Danas je međutim taj tehnički
problem već posve prečišćen, mi znamo kako i čime možemo uspješno pošumiti
svaki ovakav teren, pa je zato od prvenstvene važnosti gospodarsko pitanje na
kršu. Paša stoke na tim površinama gotovo je svuda glavni, a često i jedini
način izdržavanja naroda, dok se na mjestima, koja se privode pošumljenju.
mora za duži ili kraći niz godina zabraniti svaka paša. — Tamo, gdje ima
inače dovoljno pašnjaka za stoku, ne će biti poteškoća. No tamo, gdje toga
nema, moramo svakako misliti na punu nadoknadu paše. To će se postići
intenzivnom melioracijom boljih djelova postojećih pašnjaka, koja se
mora izvršiti prethodno ili bar istovremeno sa izdvajanjem djelova za pošumljavanje.
U ove radove spada: čišćenje od mrtvog kamenja i od štetnog korova,
zasijavanje plješina pogodnim travama, pognojavanje, izgradnja puteva, napajališta
i skloništa za stoku, sadnja prikladnih stablašica na stanovitim razdaljinama
kao i vjetrobranih pojaseva za što bi došle u obzir pored ostalog i divlje
voćke, koje bi se poslije cijepile, kanadska topola, i dr., zatim organizacija
stočarstva osnivanjem zadruga, selekcijom stoke, zavođenjem t. zv. kolobaienja,
i dr.


Prirodno je, da se ovo odabiranje — izdvajanje površina za pošumljavanje
može vršiti samo u najužem sporazumu sa narodom i u saradnji poljoprivrednog
i šumarskog stručnjaka. Tako će se, prema terenskim i klimatskim mogućnostima,
morati uzeti u obzir želje i potrebe seljačkog svijeta i u pogledu
izbora vrsti drveta, te načina i vremena pošumljavanja, osobito tamo gdje
dolaze u red pošumljena i privatna ovakva zemljišta. Ovdje ćemo redovno
morati već u početku odustati od uzgoja čistih, na pr. borovih kultura, kako se
to ranije prakticiralo, već ćemo nastojati da dođemo do mješovitih šuma četinjara,
četinjara i listača ili i samih listača, sa uprskavanjem pojedinih vrsta
voćkarica i t. d. Tu će nam često vrlo dobro doći, kao putokaz, i ostaci ranijeg
listopadnog drveća, te ćemo se njima koristiti putem t. zv. resurekcije, o kojoj
će biti kasnije govora.


Samo ovakvim radom i postupkom, sporazumno i uz svesrdnu pomoć naroda,
mi ćemo uspjeti sa našim zadatkom: da se sve goleti Istre što prijer
sigurno i sa što manje troškova i žrtava ponovno pošume.


Ad 3. Kod izbora načina i tehnike samih tih velikih radova
potrebno je da imamo u vidu ovo:


Prva i glavna treba da nam bude metoda resurekcionih sječa,
sa uzastopnim popunjavanjem sadnjom sadnica ili sjetvom sjemena, zatim
sjetvo m sjem e na, isto tako sa naknadnim popunjavanjem sadnjom sadnica
ili sjetvom, te napokon sadnjo m sadnic a jedne vrsti, sa popunjavanjem
sadnjom iU sjetvom drugih pogodnih vrsti drveta. Na ovaj ćemo biti
način u stanju da sprovedemo sve te radove u kraćem vremenu, sa mnogo
manje i truda i troškova i sa boljim uspjesima, a što je glavno, vodeći prema
mogućnostima, koje nam diktira sama priroda, potpuno računa o željama i
potrebama naroda. Samo na onim kamenjarima, na kojima nema više ni onih
relikata — ostataka autohtonog — domaćeg drveća a niti dovoljno površinske


278
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 17     <-- 17 -->        PDF

zemlje, mi ćemo morati da postupamo po onoj staroj, šablonskoj metodi. No
takvih površina u Istri nema još suviše mnogo, jer ćemo morati izuzeti već
posve propala neproduktivna tla.


a) Resurekcijom t. j. sječom (oštrim rezom) na panj (na čep) svih
onih ostataka šumskog drveća i grmlja, koji su još, u obrštenom stanju, ostali
na životu po krševitim goletima, postiže se to, da oni ponovno izbiju iz panja
i izrastu u nisku šumu. Rez mora biti oštar, najviše 5 do 10 cm iznad zemlje
ili panja. Uslovi su, da se to vrši u kasno jesensko ili rano proljetno doba, za
vrijeme mirovanja životnih sokova u biljci, i da se ovakva površina bezuslovno
očuva od svake paše blaga na stanoviti broj (6—10) godina. Dobro bi bilo da
se ovakve površine ograde suhozidom. Druge jeseni treba zatim sva praznija
mjesta popuniti sjetvom primjerencfg sjemena (hrast, cer, borovi i dr.) ili
sadnjom sadnica. Ovim će se načinom moći obnoviti i podići sve naše zakržljale
niske šume (šikare) te najveći dio i ostalih goleti, računamo svega do 80"/«
površina. Ovo se može izvršiti besplatnom narodnom radnom snagom, pod
vodstvom i nadzorom šumarskog stručnog osoblja. Dobiveni ogrjev ostaviti
narodu besplatno za upotrebu.


b) Sjetvo m sjemen a šumskog drveća mnogo se premalo ranije radilo
i to uglavnom zbog prvotnih neuspjeha (sjetva u nepravo doba, na nepogodnim
mjestima, sa nepogodnim sjemenom i dr.). Ovako će se moći zasijati sve novije
sječine i paljevine i svi oni prostori, na kojima ima još dovoljno površinske
zemlje i koji su koliko toliko zaštićeni od prejake pripeke i suhih jakih vjetrova
(bure). Sijati treba na jesen (od početka rujna do kraja prosinca) i to ili
»na krpe« ili »na ubod«, po uputama stručnjaka i pod njegovim nadzorom.
Ovdje se na stručnost i savjesnost stručnjaka postavljaju veliki zahtjevi kako
u pogledu pravilne ocjene svih elemenata zemljišta — staništa, klime i t. d.
tako i u pogledu izbora i smjese vrsta drveta, kvalitete i provenijencije sjemena
te metode rada. Nemoguće je da se za ovo, u okviru ovog članka daju
bilo kakve detaljnije upute, jer su prilike toliko raznolike, da svako zemljište
i svaki kraj zahtijevaju svoj poseban studij i postupak. Jedno je sigurno, ako
se pravilno postupa, uspjeh će svugdje biti bar zadovoljavajući. Do godine
treba na to izvršiti popunjavanje svih praznih, neuspjelih mjesta sadnjom
sadnica, uzgojenih u šumskom saradniku. Ovakvom sjetvom, koja je mnogo
jeftinija i lakša od sadnje sadnica, mi ćemo moći pošumiti veliki dio preostalih
goleti.


c) Za pošumljavanje sadnjom sadnica dolaze prema tome
u obzir samo najteži kraški tereni, sa malo ili nimalo površinske zemlje, izloženi
jakoj sunčanoj pripeei i jakim vjetrovima (buri). Računamo da će ovakvih
površina u Istri sa otocima biti oko 3000 ha. Ovaj je način pošumljavanja
goleti najteži i najskuplji, jer treba kopati dovoljno duboke ruke (40X30 cm)
i donositi zemlju gdje ove nema dovoljno, da se iskopana rupa njome u potapšanom
stanju napuni najmanje za */# dubine. Tehniku samoga rada ovdlje ne
možemo izlagati, no ista je svakom stručnjaku dovoljno poznata. Tu troba
također voditi računa o mnogim okolnostima, koje može samo stručnjak da na
licu mjesta pravilno ocijeni. Zato se treba točno upravljati po uputama stručnjaka.
Trošak pošumljavanja sadnjom sadnica na kršu danas se penje i do


5.000 Din po 1 ha, pa je zato odgovornost stručnjaka za uspjeh vrlo velika. Da
bi se ovaj trošak smanjio, upotrebljavat ćemo svuda tamo, gdje ima dovoljno
279
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 18     <-- 18 -->        PDF

zßmlje, jedno novo oruđe, »polugu«, čime se prema iskustvima postizava dobar
uspjeh a rad je za 2A jeftiniji i brži.


Sadnje sadnica treba kod nas vršiti u pravilu u jesensko doba. U Primorju,
gdje nema snijega ni jače smrzavice, može se ovo produžiti do kraja
veljače, dočim se u visinskim položajima sadnja obično vrši u proljeće, do
kraja mjeseca ožujka. Jesenska sadnja obećaje u pravilu sigurniji uspjeh.


Pošumljavanje krša sadnjom vrši se uglavnom u svrhu popravljanja
zemljišta. U zrelijoj dobi stabla se sama proređuju i među njih se unose podsijanjem
ili podsadnjom druge vrednije vrsti drveta (hrast, jela, smreka, jasen
i dr.).


Za prvo pošumljavanje ovih 3000 ha pustih goleti trebat ćemo po 6 do 8
hiljada dobrih prebranih šumskih sadnica po hektaru, dakle u svemu 18 do
24 milijona sadnica, u prvome redu crnoborovih, pošto ova vrst najlakše podnosi
sve tegobe krša i najbolje zaštićuje i popravlja tlo.


No sadnice ćemo u velikiifl množinama trebati i za sva ona popunjavanja
kultura, resurekcija, sjetava, za podsađivanje starijih borika kao i´kod melioracije
pašnjaka i uređivanja bujica. Šumske se sadnice moraju veoma pažljivo
uzgajati u šumskim rasadriicima, vođenim po vještim stručnjacima. Za uzgoj
-sadnica potrebno je poprečno 2 godine vremena. Nekoje su vrsti (mnoge listače)
dobre i sa 1 godinom, a neki četinjari trebaju 3 pa i više godina, dok su dovoljno
razvijene za presad. Pored toga od najveće je važnosti za uspjeh sadnje
pravilno i brižljivo vađenje sadnica u rasadniku, njihovo stručno pakiranje
i brz i siguran prenos na mjesto sadnje. Sve to stavlja velike zahtjeve na
znanje, savjesnost i vještinu šumarskih stručnjaka, po čijim se uputama moraju
se ovi poslovi obaviti.


IV. Plan pošumljavanja
(Organizacija rada)


Kako vidimo, na narodne šumare Istre postavljaju Se veliki zadaci, puni
odgovornosti, u pogledu pošumljavanja krša i goleti, te obnove i unapređenja
naših šuma i šumske privrede, a time posredno i ostalih grana narodne privrede,
koje su usko povezane sa šumom i ovisne o njenim proizvodima. Među-´´
tim bez utvrđenja i izrade jednog jedinstvenog i dobro promišljenog plana kao
i bez temeljite pripreme i organizacije sprovedbe toga plana mi nikako i nikada
nebi stigli da sve te zadatke s uspjehom dovršimo. Taj plan treba da se izradi
u sporazumu sa narodom da ga narod shvati, prihvati i konačno dosljedno
i izvrši, u određenom periodu vremena, sa što manje troškova i ekonomskih
žrtava.


Sve je to postalo mogućim tek zahvaljujući narodnom oslobođenju od
tuđinske vlasti. Svi napori ranijih nenarodnih vlasti, upravljani više drugim
nego narodnim motivima, uz skupu primjenu šumarskog i šumsko-policijskog
aparata i uz relativno velike troškove, ostali su bez većih rezultata. Pored
nekih većih ili manjih krpa uspjelih borika u moru nepošumljenih goleti, još
jedino pozitivno što nam je od toga ostalo, to je bogato stručno iskustvo, a i to
u prvome redu u negativnom značenju: kako se u buduće ne bi smjelo raditi.
Planovi o izdvajanju i pošumljavanju samo su djelomični, u zadnje vrijeme
pronađeni, pa ćemo trebati tek ispitati ih, ukoliko ćemo se moći koristiti njima.


280
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Kod izrade toga generalnoga plana šumsko-kulturnih radova naši će se
stručnjaci trebati upravljati po svim gore izloženim vidicima, pa bi njihove
zadatke, pored intenzivnog staranja za očuvanje svih preostalih nam šuma i
njihova stanja, mogli da svrstamo u ove tri grupe:


1. najintenzivnija saradnja sa Narodnim vlastima i kod svih narodnih
masovnih organizacija, narodno prosvjećivanje i propaganda šumarstva. Reorganizacije
Odbora za pošumljavanje u svrhu pripreme naroda za ove velike
zadatke;
2. Istovremeno poduzimanje mjera za uređenje, unapređenje i oplemenjenje
— racionalizaciju i melioraciju — naših postojećih šuma u gore označenim
pravcima;
3. pošumljavanje krša i goleti, sa pravovremenim poduzimanjem svih
pripremnih radova.
Naš generalni plan pošumljavanja treba da konkretno obuhvati i razradi
ovu 3. točku. Pri tome trebalo bi da se upravljamo po ovim načelima:


1. Plan treba da obuhvati sve šume i šumska zemljišta Istre, koja su već
toliko degradirana, da ih jedino šuma može vratiti i sačuvati privredi, kao i
ostale šumske i kraške goleti i nedovoljno zašumljene površine, bez obzira na
njihovo vlasništvo, jer je njihovo pošumljenje -u velikom općem javnom
interesu;
2. sva ta zemljišta, po kotarevima i poreznim općinama, treba popisati
i stručno opisati sa svim onim katastarskim, terenskim, biološkim i ekonomskim
momentima, koji su neophodno potrebni za izvođenje najracionalnijeg
pošumljavanja, na jednoj strani, a na drugoj utvrditi šta, kako, kada, čime
i uz čije ili kolike troškove, da se u svrhu pošumljenja uradi na svakom pojedinom
od tih zemljišta. Ova zemljišta trebat će, ukoliko još nisu, i u terenu
točno trajno obilježiti, kao i kartirati, a sve to opet ne šablonski, birokratski,
već praktično samo u toliko, koliko je neophodno potrebno za sam rad u
budućnosti.
3. kod izlučivanja pašnjaka za ovce trebat će, pored toga, jednako tačno
fiksirati i opisati kako one arondirane, najbolje sačuvane i položene te najlakše
pristupačne djelove, koji će i dalje ostati pašnjacima, u odnosu prema realnoj
potrebi ispasišta, te propisati sve potrebne mjere za njihovu melioraciju, koja
bi se morala sprovesti prije nego se pristupi pošumljavanju za ovo izdvojenih
djelova, kao i ovih potonjih, ovo u smislu gornje tačke 2. Ovim se načinom
mora narodu obezbijediti najmanje onoliko paše, koliko je imao na ranijoj
cijeloj površini, a svakako bolje kvalitete, te nastojati da se ovi pašnjaci i
pašarenje na njima što prije privedu na zdravu zadružnu osnovu. Kod toga
će se morati uzeti u razmatranje i ograničenje broja sitne stoke kod onih
gospodarstava, koja ovu drže prekobrojno na opći, dakle narodni račun u
svrhu bogaćenja, kao i eliminiranje one, koju drže nepoljoprivrednici.
Od presudne je važnosti kod ovoga najuža saradnja sa narodom kao i sa
poljoprivrednim stručnjacima, naročito u ovoj osnovnoj, pripremnoj fazi radova.
U tehničkom pogledu trebati će da´ se za pošumljavanje određene površine
osiguraju obzidavanjem suhozidom, sa osiguranim pristupima stoke na
pašnjake i pojila.


Sve ovo: sa što manje utroška sredstava, kloneći se suvišnog i štetnog
birokratizma. Jasno je da za to treba vrlo mnogo stručnoga znanja, mnogo
požrtvovnosti, savjetovanja, danonoćnoga staranja rada i vrlo mnogo ljubavi.


281
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Cijeneći realno stanje stvari kao i sve one elemente, koji uslovljavaju
ovaj posao, mi dolazimo do zaključka, da se u Istri sav ovaj rad može sprovesti
u vremenu od četiri petogodišta, dakle u idućih 20 godina.


U prvo petogodište došlo bi slijedeće:


1. Svi pripremni radovi, u što spadaju:
a) osnivanje i osposobljavanje šumskih rasadnika za uzgajanje dovoljnog
broja punovrijednih sadnica svih potrebnih vrsti drveta;
b) Osiguranje izvora i dobave dovoljne množine prvovrsnog sjemenja
šumskog i voćno-šumskog drveća kako za pošumljavanje na terenu tako i za
šumske rasadnike;


c) stalno stručno i praktično usavršavanje kadra osoblja, neophodno potrebnog
za ove radove,
d) najintenzivnija priprema čitavoga naroda a naročito narodne omladine
za ovaj veliki zadatak privrednoga preporoda i obnove naše zemlje.


2. izbor i utvrđenje onih objekata i radova pošumljavanja, melioracije
itd., koje treba prvenstveno izvršiti i koji se mogu, u okviru i skladu sa generalnim
planom šumsko-kulturnih radova u Istri sprovesti u toku idućih pet
godina.
Kod izbora objekata rada za ovo prvo petogodište trebalo bi se upravljati
po ovim općim smjernicama:


a) radove treba predviđeti u svim kotarevima, a u istima naročito takve,
koji su tipični za dotični kotar odnosno kraj, da bi se za dalje radove dobila
potrebna iskustva i uvježbanost;


b) ova radna mjesta ne suviše rasparčavati, već ih po mogućnosti koncentrirati
na pojedine važnije i tipičnije objekte i radove; ´


c) kod pošumljavanja prvenstvo dati onim površinama, na kojima su bile
ratom opustošene šume, kao i onim terenima koji su naročito izvrgnuti propadanju
odronjavanjem, klizanjem, odnošenjem rodne zemlje, a to pogotovo
na područjima bujica gdje treba zaštititi već podignute uređajne objekte.


U isto vrijeme ne pustiti s vida podizanje vjetrobranih pojaseva, gdje su
oni najpotrebniji (Čepić, Mrlera-osolica i druga slična mjesta), zatim sadnjom
kanadske topole radi zamjene lisnika, cijepljenje divljaka i t. d.


Kod svega toga moramo napokon da nas vodi ono poznato načelo:, prvo
treba sačuvati ono što nam je dobara ostalo, drugo popraviti i ponovno podići
oštećeno i upropašteno, i — na kraju, i jedno i drugo i sve ostalo unaprijediti
i podići do najviših visina.


.......... : ..... ........ . ........ ...... ....... ....... .................,,


List nije štampan besplatno.


Jesi li izvršio svoju obavezu i dostavio pretplatu?


U koliko nisi učini to odmah! Treba da znaš da financijska


sretstva lista čine jedino pretplate!


282