DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKIH SEKCIJA DRUŠTAVA INŽENJERA
I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


GODIŠTE 71. JUNI GODINA 1947.


.... T e .. o p . .... (.......) :


......... ........... .. ..... ....... .............
.....: 1941—1945 ....


...... ......... .......... .. ..... ........ .............. .....
1941—1945 .....


..... ..... ..... ..........., ......... .. ........... .... ..........
. ........... je ........-........... .......... .... ..........
...... .........., .......... . ......... ......... ..... ......, .. ...
...... . ..... ....... ............ ......., ..... .. ...... .....
.... .... .. ...... ......... ........, .. ..... ......... ...... .........
. ....... ....., .......... ............. ........ ...........,
............ ........ .... . ....... ........... ....... ...... ........
....... ... .... ..........., .. ........... ......., ..........
. .............. ......... ´


......: ........ ...... ...... ......... . ....... ...........
......, .... ...... .. ..... ........ .. .. ........ ..... ......... ....
»..... ...... ....... ........., ... .. ........ ....... . ............
...... ..... ........... .... je ........ . .......... ........., ... ..
je ......... .. .... no ...... ..... ............, .... . no ..... .......
. ....... ...... . ....... . ............... ...... ..... ........, ....
.. ......, ......... ... ..... ............. ...... .......... ......,
.......... .......... ........ ....... ....... ......, .... je ........
.......... .. ..... ...... . ....... ....... ....., ...... ..... ..
............ ........ ...... ......, .... .. no .... .... ..... . .......
.. .... ........ ...... ......., ...... .. .. ........ ..........
........ ....... ...... .......


...... .......-............. ....., .... .. ...... ...........
....... ....... .......... . ......... ....... ........, .... .. ....
........ ......) .......... .... .... ...... ........, .... .. .......
......... .......... ......... TOKOM ...... ........ .....


....... .... .......... .........., a ona je ... . .... 1941 ......
......... ...... ... ...... . ..«. .... ........ .. ....... ............
...... . ...... ....... ..... .. . .... ..... .......... . ..... ......
.... .. ......, . ... ......... ..........., ........... ......... ....


161
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 4     <-- 4 -->        PDF

........... ....., ............ ..... ....., . ...... .......-..............
......, .... »TOKOM .... ....... ........ ... ........ ........
......, .... .. ....... ......... . ...... . ....... ...., .. .. ....
.....( ........ ..... .. .. ... ....... ...... ...... ..... ........
...... . ..... ........ ......« (.. ......). .......-.............
...... . .... ..... ..... ........... ........ ........ ...... .......,
.. ..... ........ ......... ......... .......... ...... ......, ....
........ ..... ...... ........ .....-. .......... ... ....... ....................
...... ... .......... .......... .... .. .... .......
........ ......... ...... ....... ....., ... me ....... . ....... ........
...... ....... ......, .... .......... Ha ............. ..........
........... je .......... ... . .... .. ........ ......... .... ........
..... ......... ............ (. ......... »........ ........
..... ........... ......«). ...... ......... .... je ........... .........
......., ... .. .......... .. .......... .... ........... ............
.......... ......... . ....... ........ .. ..... ........
........... ...... . ..... .......... . ........ ........... .. ....,
........ . ......... .. ..... ...... ...... ........., ........ je .. ..
.......... .... .... ... je ... ........., ...... . ..... . ...... .........
......, ............ ......... ..... ....... .......-..............
.......


......... ..... ..... ...... .. ........... ............, ... je
.......... ..... .. ... .......-.............. ......, a ..... ...,
..... . .......... . .. .......-.............. ....... . ............
........ ............ ......... ...... .. . .... .......-.............
..... ..... .... ..... ............ ......... ......, .. .. ....... .
.... .... ... ........ ........ .. ...... .......-..............
....... ...... .. .......-............. ...... .... ............ ....
............ . ......... ...... .. ........... .........., .. .. ..
...... .............. ...... ....... ..... .. ...... ..... .......,
.......... . ».....« . ..... 1941 ......, . ... .. ...... ....... ......
...... ........-.............. ......:


»1. .. .......... ......... ..... ......, .... .. .. .. ..... .......
.. ...... .......... ... ... je ......... . ... ...... .......... ......
.. .... .......... .. ......... ..... ......;


2. .. ........ ... . ........, .. .. .......... .. ..... ...... ........
....... . .. .... ..... ...... .... ...... ......, ............, ...........,
........... .... ...... . .. ...;
3. .. .......... .......... . ....... ............., a ........ ..........
....... . ........... ........ ..... ......; .. .......... ...
.......... ...... ......>.... ......, ........, .......... (... .... ....
je ........ ... ......... ........ .....) . .. .. . ........ ...... .
...... .........
4. .. .... ...... .......... ......... .... ...... . ........, ....
..... ...... .. ....... ........, ... ....... ......... ......«.
.. ...... .......... ........... .......-.............. .......
...... .. .... ...... ....... ...... . .... .......-.............
....., .... .. ...... .. ............ .......-.............. ....... ....
... je ..... ....... .... ............ ...... ........... . .......


162


.


\
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 5     <-- 5 -->        PDF

..... ...... ........... (... . ...) . ........ 1942 ...... . .... ...
........ »...... . .......... .......-.............. ......« . »Oiöjami.
»..>. . ........ .. .... .......-...0..........1. ...... . ........... .........
« ..... ... ...... ..... je ....... .... . ......... 1942 . .........
......., . .... .......... . .............. ......... ........ .
.. »....... . ........ .......-.............. ......« . . »....... .
.......... ........... ...... ......«.


...... ... .... ...... .. ..... ........ ............... ....
........ .......... ........... (.....-.) 26 XI. 1942 ...... . ......
.. .... .. .... ....... ...... .... ..... .......... ...... .......
...... . .......... ...... .......-.............. ....... .. 1942 ......
na .......


........ ....... 1943 ...... ....... je . ...... ............ ...........
30 ....... .......-.............. ...... . 12 ....... .........
.......... ... .. ......... ........ ........ je .. .......... ....
.......... .......... ....... .............. .......... (....... .
....), .... .. ........ 20 ....... 1943 ....... ....... ..... ....... .
........ .... ............. ........, ...... ..... ..... ....´...´...
........., a ....... . ... . ............ .......-.............. ......,
.... €V .. .... ............ ........... .... ............ no .......
........... .. ......., ........, ....... . ........ .. ........, ............
. ......... .......-.............. .......


29 ........ 1943 ...... ........ je ..... ........ .....-. . .....,
.. ... .. ..... ............ . ........ ........... . ....... ............
.... ..........., a ........... je ........... ..........
....... .......... ........... (....), ... ..... .. .... .........
....... ...... Ha .... ......1.. .....-. ..... ......., ...... .. ......
.. .. ........... ... ...... ....... ........ ..... no ...... ............
....... .......


.. ...... ........ ABiHOJ-a .......-............. ...... ........
.. ......... ........ ....... ....... ... .. ......... ......... ...........
. ....... ...... . ...... ....1... ....... ...... .......- ..............
...... .. .......... ...... ....... .......-.............
...... ........... ........ .... .. je .... ... ...... .......... . ......
....... ..... .. ....... ...... ........... . ..1>..... ........ .....
.......-............. ...... .. ... 1...... ........ ..... ...-., ...
.. . ............ ......, ... . ...... .... ...... .. .......... .......
. ...«........ .... ...-. .. ..... .. ....... ......... ..... .....
...-..., .. .. .. .......... .. .. .. ........ ........ ............
....... ......, .. .. .. ............ ........ ........., .. .. .. ......
...... ........ . .. .. ..... ...-. ..... ..... .. .......... ....1.. ..
........... ..... ...-. . .. .. .. ...... .... ...... ....... .....
......... ...-. .. ....... ...... ....... ...... . ........ ........
....... .. ...... .........., ... .. ... ........... . ...... .......
...... ......, ... ......... ´Ha ...... .......... ....... ...... ........
. ..... .... ...... .. ........... . ........... ........ ...-..


.... ..... ...... .. ..... .......-............. ..... .. ......
.... je ..... ..... . ........ .... ....... ........ ............ ....


i


163
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 6     <-- 6 -->        PDF

..., .... je ... ...... ..... ....... ..... ... .. .......... ........,
.......-............. ...... . ........... ...... ........... (HOB .
...) .. . ....... .... ......... ».............« ..... ..... .......
. ........ ....... .... ........... ...... ........ (........., .......,
.........., ...... . .. ..) ... je ..... .......... .. ..... . ..... ......
»....... .....«, .... je ...... ........... ........ .... ... .. .......>
.... .........., ........ je ..... .... ...... . ...., ......... . ..........
........ ...... ....... ...... .. ...... . .... ......... .. .....
.... .... ....... ..... ........ (........ . .......... ........ ......,
......... .. ...... ....... .. ...... ... ......... ........... ..... ..........
......... ......., .... .... . ...... ........ ..... ..... .>...,
..... je ....... .. ........ ....... .. .. .. ..... ........ .. ......
........., ..... .. ...... ......... no ...... ...... . .......... .
...... .. ........... ........... .......... ........ ......... ...
>........« .. ....... .... ((......... . ........), ....., .... . ......
........... .. ..... .............. ........ .. ...... .. .........
......., ... ..... ........ ......... ...... .... ........... ........
....... ..... ..... .......-.............. ...... .... je .... ........
...... . ....... ......... . ...... ...... ..... ...., .. .. .. .... .......
.. .. ......... ....... ....... .. ......, .... je ......... .....
.... ............ .........., .... .. ...... ......... . ....... .....,
.... . .. .......... ..... . ...........


....... ...... .......-.............. ...... .......... .. ..........
. ........... ....... ........ ........-.............. ......, paicno........
........ ....... .......... .... ....... ........ ....... ....
........ ...... ......... no ...... ....... .... je no ....... .......
....... ......, ........ . ............, .. .. .. ........, ....... .........,
........ ....... ........ ........ ..... ..... (......) .......
......, ... .. ..... .... .......... .. .... ........ ........ .......
.. ...... .....>. ...., ......... ...... ............ . .. ... .... .....
..... ....... ......, ... ..... ........ ......... .......... .. ........
.... ......... .... ...-., ......... . ........, a .........
........, ... .. TOKOM 1942 ...... ..... . ........ ...... ............
........ ...... no ......... ............ ......... .. ...... ....,
........... ......, ......... ........., .. ............ ...... .......
..... .. ....... ...... . ........ ..... .. ......... ...... . .. ......
...... ...-.. .... je .. ...... .. ........ ........, ............ .....
......... ............... .... ........ .......... ........ (......-
.) ..... 26. ..... 1943 ...... ... ...... 204 ........ .. .. .......
...... ... ........ .......-.............. ........, .... ........
......... .... . .......... ..........


..... ........ ............ .......... .......... . ...... ........
1943 ...... ....... .. ....... .. ».... ....... ............ ..........
......., a .......... ..... . .. ......... ........, ......... . ..........
........ 16 ........ 1943 ...... ....... je . ...... .. .....
......-. ............ ......... ............., .. ........... ..........
........ ...... .. ..... .... je ........ ... 90 .......... . .........
.......... . ........, .... je ... ....... ...... .... ............


164
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 7     <-- 7 -->        PDF

. ......... ..........., .......... . .......... ........., .... .. ..
... .... ........ . ...... ......... . ......, ......... je, .. je:
»...... ... .. .. .... ............. ...... . .......-.............
....., .... .. .... ..... ........ .... ......... ..... ......, .......
.. . ..... ....., .... .. ..... . ..... .... ... . ....., .. ....... .....
....... .............«. .... 86 .......... ........ ...... .. . 12 .........
........ . .......... ......... . ........ ......... ...........
.......... ........ ........ .. ...., ....... .. .. ..... ......-
. ............ 29 ....... 1944 ...... . ..... .... .......... ....
...... .. ....... ...>.....|...., .........., ......... . ......., »....
..... ........ .. .. .... .......-............. ...... .. .... ..
......-.., a ... ............. .... ....... ..... .. .... .. ...........
...... ....... ...... ....., ......... ...... .......
..... ...... . ....... ...... .......... ...... ....>.«. .... 62 ..........
...... .. . 15 ......... ........ . ..........


... ............ .... .. ........ ...... .....1.....>. ............
.... .......... . ......... ....... .......... .......-..............
...... .. ........ ........, a ........ .. ............ ........ ..
.............. .. ... ....... ........ ............., .. .. ... ....
. ........ .......-.............. ...... ...... ......... ...........
.. ............. .........., .. .... ........... ....... . .. ..............
...... ...>«......


7 ....... 1944 .... ...... ...... »..... .. ........ ............
........« ... ........ ...... ............ ...... .... ...-.. ...... je
.......... .. ........... ........ (.......) .......... ........: 1) ..
............, 2) .........., 3) ........., 4) ........ ......, 5) ........,
...., ..... .........., 6) ......... . ..... . 7) ..............
. ............. . ............ .......... ........ . ........ .......-
.............. ...... ......... .. .. ..... ........ ........ no
...... ........., a . ..... ...-... .. .. no ... . .... ........ .......,
... .... .. ......... ..... ....... ....... .. ......... ........


.. ....... ............ ........ ......... .., ..... .... .. .. .....
.......-.............. ....., .. .... ... ..... .............. ...........
. niTo ...>. ....... ....... ..... ............ ........ .........
je ......... ........, .... je ...... .... ......... ...... ........
.......-.............. ......, a ........ je no ............. .>... ..
......... ....... ........, ......... . ......., .. .... .... .........
........... ........ ....... ...... ....... ........ ...... ...-. ..
........... ......... .... ........... ........ ....... ......... .
...... .. .... ........... ........ .... ..... .>...... ............
....... ......-. .... je ........ .. .. .. ........... ........ ...
........ . ........ .......-<.............. ...... ......... . ...........
....... ......-., a «.. ...1.. ........ ......, .......
........, ....... ........ .......-.............. ....... ...........
........ .... .. ..... ......... ...... 15 .... ........ ........ .....-
.. ............ ........ ..... .......... ...-.. ........... ........
... ....... ....... ...... .......-.............. ...... ...........
.. . ........ . ......... .... .......... ........ .... .. .......


165
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 8     <-- 8 -->        PDF

.... ........ ........ ........ . .... 1944 ......, a .... ...... .. ..
........ ........ no ...... ........ ...... .. ......... ..... ..... .
....., ...... .............. ......... ...... . ......... ........, ..
...... . ......... ...........


. .... 1944 ...... .... je ......... . ......-. ............ ......
........... ......... .... je .... ....... ..... ...... ........
............ ......-.. ........... je ...... .......... .... ............
. ............. ........ ...... .... ........... ......... ..
.... 1944 ...... ........... je ..... ......... . ...... ..........
...... ...... ........ ............, a . ..... .... ...... .. ............
... .......... ..... .......... . ...... ........... ........ 1945
...... ......... je .... ..... ......-. . ............ ......... .
...... .........., .. ........ ...-... ........ .. ......, a .. .........
...-... ...... ......... . ...... ........... Ha ........ ...-.
.. ......... .. ....... ........ . ...... 1943 ...... .. ..... .... ......
....... ......... ..... je ........ .. ......... . ............ .......
.. ....... 1944 ...... .. 10 ........ 1944 ...... ...... ........... ........,
a ...>. .. .......... ..... .. ......... . ....... ...........


. »........... ....... .. ............ ......... ......«, .... je
....... .......-............. ..... > .. ......... ..... 12 ........
1944 ...... ... ...... 181/44 .......... .. ....... ...... ...... .........
. ...... .....: 1


1) ........ .... ... je .... ...... .. ...... ......... . »......
....., .. »......... .........., .... ................ ..... ....... .
...... .. ..... ...... ... ..... . ...... ............ ....., .. .. ..........
....... .... ...... ........ ......;


2) ........... ....... .. ...... ..... ............, ......, ........
........ . ...... . mro .......... ...., .... .. ..... ... ... .
... ..... ...... .. ..... ...... ...... . }1.... ... .. ...... ........
.. .......... ......., ... je ..... ........ ...... ....... ......;


3) ........ ...... ........... ........ . ...... .........., ....
.. .. ........ .......... ....... . ....... ............ .............;


4) ........ ..... ......... ...... ......... ..... ..... .. ......
...... .......... . .......-.............. ....., .... .. .. ........
..... ........ ....... . .......... ........ ...... «.... . .... .....
BaiKHOj .......... ...... ..... ...... ....... . .... ..... .... .. ............
. .... .... .......... .. ...... ......., .... .. ...... ... .
..... ...... ......... ...... ..... ..... ...... . ........., ............
. ............ ...........;


5) .......... ....., .... .. ......... . ...... ....., .......... ...
........ ...... ..... ....... ............ .... .. .. .......... .....
. ............ ....... .. .......... ........... ..... ...... .......«.


. .......... ......, ........ .. .... . ........ ......., .... ..
............ ... . ...... 1941 ...... »...... ..........« ... .... .....
..... .. ......... ....... ..... . ..... ......... .... je .... .....
....... ...... . ....... . ....... ...... ........ ..... ...........
...... .. ........


166
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 9     <-- 9 -->        PDF

3 ....... 1943 ...... ........ je .. ......... ......... . .......
»....... ........« ... ..... ........... .. . ...... 1943 ...... ......
... ...... .. ......... .. ..... ...... ... ............ ....... ......
....... ........ . ..... 1943 ......, ... .. . ........ ....... ......
.......... ........ ... .. ... .. ...... ......... ............ ....
..... 20 ........ 1944 ...... ......... je . ......... .... ........
........... ....... ............. ..... (....-.) .. .... je ..........
....... ........, .. .. ............ ...... . ..... . ... ............
....-.. ......... je .... .......... . ..... .. ............. . ....
.......... ........ .. ...... ....... ....... (....) .... .. ........
........ ......, ... .. ...... ........... ....... ......... .. .....
...... ...... ............ .... .... .. ......... .... .........
....... 1944 ...... ....... je ....... ..... .. ......... ... ....-..
... ........ ...... ......... je ..... ......... OKipyr, a .... ....
......... ....... ......... ........ ...... ....-. ....... je .....
........ ...... (.......... ........, ........, ......... . .......)
...... .. ..... ......... ..........., a ... .. ............ ...... .
......... ............ .... je ......... ............ ...... .. ......
........... .........*


. ..... .... ............ ......... ... ........ ...... ...... ..
....... ... ..... ........, . .... 1944 ......, .. ........... .........
............... ...... ........ .......... ..... . ...........
(........-.). .... .......... ..... ...., .. .... ........ ..... .........
. ......, .... ....... ..... .... .... ... . ..... ........
........... ......... . ...... ...... ..... ..... ....... ... ..
........ ....... ........... je ......... ....... . . .... ..... ..
.......... .. ......... 1944 ...... .. ........-. je .... ............
............ sa ......... . .......... ......^.... ........ .
.... 1945 ...... ...... .. ............ .......... ... ..... ...-.
............ ......... .......... je ..... ....... ........ ... .......
........ .......


.......... ......... ............... .... ........ ..........
.. ...... ........., (.....-. .. ......, .....-. .. ..........,
.....-. .. .... ....) ........ je . ... ......... ...... ............
........ ........ ........ ............. .. .... . .... ...........
........ ........ .......... ........... (....-.) .. ...>. ..........
....... .. ........... .. ........... .............. ..... ........
...... . ......... ...1.. ............ 10 .... 1944 ...... ............
......: »........ .. ............ . ... .........« . .... .... ..... .
.......... ........ .. ........ .. ........., . ....... .. ....... .
..... ...., . ............ ......... ........... . . ..... .. ..........
........... ....... ........ . .......... ....... ............ ..
.... . .... ....-. .. ........ . ............ ......... ..... ...........
........... ........... (...).


............ .......... ........ ...... .. .... ......... ... . ..
...... ........., ...... je ... ....... ...... ....., ... ....... .....


* .. ...... ............ ......... . ......... ........ je ...... .... .....
....... .. ....... .... je ........ . ..... ..... .......... ........ .. 1946 ......
... ........ ». .... ....«.
167
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 10     <-- 10 -->        PDF

......... . ........... ...... . ...... ............. ..... ........
......, ... ... .. .... .. .... .......... ....... .... ...... .... .....,
.... .. .......... ..........., .... .. ....... . ...... ............
......... ........., ..... ........ .......... .... .. .. ...... .
......... ......... ............... ... .... ......... . ........
...-... .. ......... ............ ........ ......... ..... ...-..


....... ......... ............ ....... je .. .......... ........
.......-.............. ...... .. ........., ... .. . .... 1944 ...... ....
......... ............ ...... .. ............. ... .. .........
......., ........... ....... ........ ...-. .. ....... . ..........
...... . ..... . .... 1944 ...... .......... ......... ......... .......
.... ......... . ....... ... ......... ......... .......... ..... ..........,
........ ...., ......., ......., ......, ....... . ....>.
......., .. ....... ........ .. .... ...... ....... .... ........
.. ....... .......... ...... ......... ......... ...... ....... ........
..... ..... .......... ...... . ...... . ........ 1944 ...... .. .........
16 ....... .. ........ . ......... ...-. . 26 .......... ...-.,
.... .......... . ..... »........... ..... .. ............ .........«.
......... ice ....... ..... ........: Ha ....... 20 ....... 1944 ......
...... ........ ............ ........ no .... ....... .....>...; .
...... 9 ........ 1944 .......... .... ......... ......... .........
.... ...... ..... .......... ....... .......... .. ....... ....... .......,
.... je .......... ...........; . ....... 5 ....... 1945 ...... ..........
.... ......... ......... ........ ...-. a .. ........ .........
no ...... ........ ..... .......... ...... ..........; .. ..... ..........
. ....... 15 ...... 1945 ...... .... ....... ..... . ........
......... .. .......... ....... ........ . ....... .............


......... .. .......... .... .. ...... ........... . . ....... ......1>
.... ........... je . . ...... ... ........ ...-. .. ......... .......
............ ......... ......... ......... .... ....... .......


....... . ............ ........ ...... ....... .. ......... na
.. ........ .......-.............. ...... .... .. ........... .. ......
........ . ............ .......... ...... ........ .......-.............
..... . ....... .... .........« ....... .... je ......... .....
........ .... . ........ .. .......-.............. ..... . ..... .....
.... ....... ...... ...... ....... ...1»...... .. ....... ........ . ....
1944 ...... ...... je . .... ..........., .. ........ ...... ......,
.... .. ... je ........... 43 ........, . ..... .... ...... ...... je ....
. ....... ..... .. 35 ......... . ....... 1945 ...... ....... je . ......
.... .. 62 ........, ... je ........ ... 6 ........ 1945 ...... ....
............. ........, .. .. ........ ..... ..... .......... . ..........,
......... ... 26 ..... .......... ....... ... ........... je
. ...... 1944 ...... .... . ........., .. .. ....... ........ . .......
..... ........ .. ........... ........ ..... .. ...... ........, ....
je . ....... ...... .... . .......-.............. ...... . ............
......... Ha ... ..... je ....... ... . .... ...... ... .........1...


/ ....... . ..... 1944 ...... .... .. ........... .......... ........
...... je .. ............ ....... ...... 23 ........ ........ . ....
.... ......... . ......... ........., ............ . ..........


168
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 11     <-- 11 -->        PDF

.... je ..... ......... .......... . ....... ...... ..... ......,
.... je ..... ...... .. . .. ..... ..... ......... ........... ........
..... ..... ...... .......... . ....... .. ..... ....... . .......
.......... . ......... .. ...... ........... . ...... 1944 ...... .
....... 1945 ...... . ..... ........ . ....... 1944 ...... .. ...........
.......... ......... .... je 13 ....... .......... . .... ..... .......
....!>... je .. ... .... ........ ........, ......., .........., .........
. .......... ......., .... je ...... ........... ......... ..... ..
.......-............. ....., ............ ...... . ......... no .........
. ....... 1945 ...... .... je ............. ........ .. .........
.... . ..... ...., ........ je .. ......... .......... ...... .......
........ ..... 5 .. ....... ....... . ....... ......, ........ . ...........
......... .. ......... . ......... ........... ........ je
....... ...... . .......... . ....... 1944 ...... ......... .. . .......
... ......... . ........... .... ......... . .... ....... .......
....... .. ........... .....


.......... .. ...... ...., ...... ...... . .. ........ ..... .....
.... .... je ......... . .. .. .... ...... .. ........ .......... ....
. ...... ........., «ero . ....... ..... ...... . ....... ........ je
. ......... .... .......... ...... .........., ... je . ....... .. ......
........ .......... ..... . ....... ....... ......... .... .. ...........
. .......... ...... .......... ........... .. . .......... . ........
....... ..... je .... ..... .... ...... .... ..... ......,
.. je -.... . ..... ....... ..... ... .......... ...............
je .. .. ...... .... ..... ..... .. .......... . ...... ......
......., ....... ............ . ......... ........., .... .. ...... no
....... ........ . ......... . ........., a .... ..... .... ........
. .... ....... ..... ....... . ......... ............ . ...........,
......... . ..... ...... ............. . ............


.... ...., ...... ........ . ..... .......... ......... .. .......
..... .. ...... ......... . .. ........... ...... . ........, .... .. ..
........ .. .......... ... .. ..........-.......... ....... .........,
............ ....... ........... ........, ....... .. .. .......
... ........ ..... 6°/. .. ......... ..... .... . ..... ....... ...........
.. ........ .... ..... ............ ........, .. ..... ..............
...... (......, ............ ..... . ....... ....). .......
.. ........ ........., ...... ....., ..... . ........., ... .. .....
....... .... .... .......... ......... .. ....... .... ...... ..........
.... ..... 300.000 .., a ...... ...... ........ .. 175.000 ..,
....... ......... . ......... ....... ....... je ..... .... . .........
........... ...... ......... (....., .......... ............, ..............
......... . ....... .........., ......... ......... ....) ..
........ . ............ ...... .... .. .. 50°/. ........ . .. 30% .........
... .. ..... ......... ........ je ...... .... ........ . ....
...... ............ . ........ . ..... je ....... ....... . .............-
........ ......... ...... .......... ........ ..... . ........
..... .. ....... . .........


...... ........... ........ .... .. ....... ...... .......... .......
...... .. ... ........, ....... .......... ........ je 45°/., a


169
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 12     <-- 12 -->        PDF

........ 34%. ........ je ........ 20°/. a ........ 70°/.. ...... ..........
..... ........ .. .. 80°/., a ...... ...... .. 60°/..


..... ........... ......... je ....... ...... ......« je ... .....
....... ... ... ..... ........ ......... ..... .........., ......,
....... .. ...... ......., ....-....., ..........., ...... ^.............
........., .......... . ........., ...... . ............
....... . ..... ......... ....... je 411 ........ ..... ....... ........
je .... ........ 35°/. . ..... ........ 40°/. .... ..... ...........
...... ........... ..... ....... .... ........ ......, a ........
.. ...... .... .. .... .... ...... ......... .... ......... ........
...... .......


.......-............. ...... ...... .. ........ .... ... .....


....... ....., .. .. .... .......... .......... ..... .......... . ..


........ .......... ...., .... .. ..... ......., ... .... .. .....


..... ......, ........... ....... ...... ...... ..... ..... ..... je


. ...... ........ ......... ... ........ .. .. .. ............. .....


....... ....... ....... ......... . .......... ..... ....... ..........


1944. ...... .... je ...... ........ .. ....... ......... ..... ..
.......... ..... .......-.............. ...... ...... .. ...... .
............, a .... >.. .. .... ........... . ............. ...... ....
.. .... .... ........ ..... .. ........ ........ ........ .. . ............
.... ......... .......... .. ... .... ...... ...... .........
je ... ... ..... .. ...... »..... ....., ........ ... ...... .........
.........., ..... .. ..... ......... ........ ..... ........ .........
.. ...... . ....... .... .. ....... ....... ........


. .. ..... .......... .. ............ ..... .... ....... .............
. ..... .. ............ ...... ............ IHa ........,
........, ........, ......, ........, ........., ....., ......., ......
. ....... ...... ......... je ........ ....... ...... ...........
......... . ........... ......., .... je ..... no .......... .........
....... ........ .......... ..... ........ .... — .... ...., ........,
...... .... — ...... — ....... — ..... — ........ ...... ......
1944 .... je .. ........... .......... ......... ............ 20
....... ............, .... .. ........... ........... ........... ........,
.......... ......., ....... ...., ........ ...... . ...... ..... ....
je ......... ..... 800 ....... . ..... 40 ....... ....... ..... .....
je ........... .........., ............. . .. ........... ....... ....
... ..... ....... ..... .. ........ ....... ... ........... ........
.... 20 ............ ........ je .. 15 ....... 1945 ......, .... je ...
........ ..... ...... ............. ........, ...... ....... 20.000
........... ........... ......., 17.400 ......... ............ .......,


45.000 .... ........ ......, 6.100 m3 ......... ......., 370 m3 .........
....., 1.600 m3 ...... ......, 3.800 ...... ............ ....... . 265 ....
...... .......
. .. ..... .. ........ ........ .. .-. ...... ........ je
... 10.000 ......, . ....... ... 20.000, .. ...... ... 11.000 .. ..
....... ... 18.000 ...... ........... ........ ...... .. ...... . .....,
....., ......, ........, ...... . .....-....... . ....., ..... .
......... ....., ...... . ...... .... . ........., a . ......... ..


170
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 13     <-- 13 -->        PDF

........... .......... ....... 1944 ...... ........ .. .. 22 ......,
.. .... 21 .. ............ . 1 .. ... ...... (.......... .. ...........
...... 154 m3, ... je ........... .... .... ..... ......... .........
....... . ..., .. ...... ............ .. ...... ............


........ ..... ......... . ...... . ........... .. .... ...........
............, .... je ... ....... .. ...... .............. ............,
...........« je ..... ........., ... je ....... ..... (...
.. ... 4.000 m3 ......... ......... .......... . .........) .. ..........
......... .. ..... ......... .... je .... ..... ......... ........
..... . ........, ....... . ...... .... .. ....... ...... . ........
KOiicapa, .... .. ...... 2 .... ....... .. 100 ... ....... ........ .....
. ...... ........... .. .......... . ......... .. ........ ......... ........
......... .. ........ .... . ......... ..... .......... ......, .......
........ . ....... ........ ..... ......., ....... .. ........
........ ...... ...... ..........´ .. ........ ......... ......, .......,
........., ......., ..... ........ ...... . ....... ..... ........... ..
. .. ..... ..... ........ ...... ............, a ....... .. ..... ....
......, .. ............. ... .. no ...... ......., .... .. ...... ....
......... . ...........


........ ..... ..... ^......... . .... .......... ........ .......-
.............. ......, .......... je ........ . ........ .. ......
....... .... ...... .... .. ........... .......... ......... ....... je
.. ....... ........ ...-. .. ......... 12 ....... 1944 ....... .. 407
...., ...... .. je .... ......... . ......... . .... .... 1944 ......
.... je 165 .... ........., a 39 ....... .......... ... ..... .. ........
..... 8.200 ..... ......... ...... .... je ......... ......... 2.311,
a ....... ......... 4.437. ............ ...... .... je ......... .........
1.897 . ....... ......... 9.978. Kao ..... ....... .... je ........
1.808 .... . 1.432 ........... ....... ............... ........
.... .. ......... ......., ......, ..... ......, ........-...., ..pyeaip,
...... . .......


..... ...... ...... .... ........ ....... . ........., .... je . ..
..... .... ....... .. ......... ......., ... je ......... .......
........ ...... ......... ........, ...... ».......« . .. .. .....
..... ... . ........ ...... ...... ...., .. ......... ... no ... ......,
a .. ........ ...-. no ...... ....... ....^... ...-. .... ..... .........
...... ........ . .... .... 1944 .... ......... je .. .........
.......... ......... ...... 129 ....... .. ........... .. 166 ......,
iHTo je ........ 80°/. .. ....... ....... .. 208 ...... .... je ... .........
....- ........, ......... ...-.. ».......« .. ........... ..... .........
.. ....... ........, ...... .... ........ . .......... ......^.
...... . .... ......... ........ .. ....... .... .... .... .... . ........
......... ...... ....... je .... ........ ........ 20 ...... .......
.... ... .......... (2,60X6 ....) . .... je ....... .. ...... ........
...... .. ......... ......... .......... . ...... 1 ....... 1944 ......
... je ... .... ......... .... ........


... . .... ..... ...... ...... .. .... ... ..... .......... . .....
1943 ...... ........ .. ..... ..... ..... .. ..... ..´ .... .......
....... . ...... ...... ........ ..... ...... .. ........ ...... .......
.. .. ......... ... ... ......... ......... ...... .. .. je ....


171
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 14     <-- 14 -->        PDF

...... ....... . ..... ........... ... .... .. T/3. ...... ..... ......
. ...... ...... je ......., ...... .. .. ... ... ....... ...... .....
.......... ....... ......... ........ je ....... ...... ..... ......
....., .... je .......... ......... ...... ........ ..... .. .........
...... .... je ........ ......, ...... .... je .......... .......


.... ...... .... .... /..... ........ «a ........... ..... ......
.. .......-.............. ..... ...... ... ....... .. .... ........
je . ........ v ........ ............... .......»...... .... ....
........ .... .. je ..... ...... ..... .... ... ..... ..........>... .
...... no ........ ..... ....... ..... ....... ..... ..... TOKOM
.......-............. ....., .... ...... ........... ..... ...........
....., ....... .. ..... ...... ..... .... .... ........ ........ ..........
......, a .... je ..... ... ....... ....... . .. .... ......
............. .......-............. ...... .. ..... ..... .. .... .. ..
............ . .......... ........... ........... ....... ...... ..
..... ...., .... .. ....... .. ..... .......-.............. ....... .
............ ........ ........... .... ............ .......... ......
.... .. ...... ........., ....... ....., .......... .........., ......,
. ....... ........... ........ ........ v ...... ..... ...... .....
..... .......... je TOKOM .......-............. ....., ........... ...
......... ...... ........ .... .. .... ...... ........ .... ..... ..............
. ............. ....., ........ ....... .... ......... .
......... ..... ...... ........... .... je ...... ....... . ............
....... .. .. ..... ...... .... ......... .. ....... ....., a ......


. ...... ....... ....... ........ ..... .......


....... . ........... ......... . ..... .......... ....... ..
....... .. ..... ............ ....... .......... . ...... ....................
....., ... ..... ...... . ..... ....... ..... .. .....
...... ...... ......... . ....... ..... .... .. ..... .......... .....
........ ......>... .. .......... ......-........ ......... ........


...... ...... . ..... ..... »......« ....... ..... ..........
....... ....... ........ »........ ......«.


..... je ... ... ...... ..... ....... .... ..... .... ....... ..........,
....... .. ..... .... ......... ........., .... ........ ...
........... . ..... j .......-.............. ....., ... ...... ...
..... ........ (...... je ......... ... ......... ........ .. je .......
........ a ......... .. ....... . ....... ...... . ........ ....
..... .. ....... .... .......... ......... ......) .... ...........
.......... . ....... .... .. ..... .......... .......... ...... .......
..... ....... ....... . ........... ......... . ..... ...........


. . . . . . a . . .: ..... ........ ........ . ........ ....... ......... .. .....


........ ................ ..... . ..... . ......... ...... ................


. ..... ......... ....... ........ ......... . ........ .....1.......


...... ......... ......... ......... . .... .......
............. .....


.... ..... ........., -...... . . ...... 1941 ...... . ......


.... ....... ......, ...... .. ...... 1941 ...... . ........


.... ..... ......., ...... .. ...... 1941 ...... . ........


.... ........ ........., ...... .. ...... 1941 ...... . .......


172
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 15     <-- 15 -->        PDF

.... ....... ........., ...... .. ...... 1941 ...... . ....... .....
.... ....... ...., ...... .. ...... 1941 ...... . .........
.... ...... ........, ...... .. ...... 1941 ...... . ..........
.... ...... ..., ...... .. ...... 1941 ...... . .....
.... ..... ........., ...... .. ...... 1941 ...... . .........
.... ........ .....,- ...... .. ...... 1941 ...... . ........
.... .... ........, ...... .. ...... 1941 ...... . .......
.... ...... .........., ...... .. ...... 1941 ...... . ......
.... ...... ......., ...... .. ...... 1941 ...... . .........
.... ..... ..., ...... .. ...... 1941 ...... . ......
.... ..... ......, ...... .. ...... 1941 ...... . ......
.... ..... .......013.., ...... .. ...... 1941 ...... . ......
...... ....., ....., ...... .. ...... 1941 ...... . ...........
.... ..... ........, ...... .. ...... 1941 ...... . ........
.... .... ......., ....... 1941 ...... .. ............ ..... ... .......
.... .... ........., ....... .. ...... 1941 ...... . .........
.... ..... ......., ...... .. ....... .... 1942 ...... . ........
.... ....... ....., ...... .. ...... 1942 .......
.... ..... ......, ...... .. ...... 1942 ...... . ........


.... ....... ......., ...... .. ...... 1942 ...... . ..... .........
.... ... .........., ...... .. ...... 1942 ...... . ...........
.... .... ......., ...... . ........ ...... 1942 .......
.... ....... ....., ...... . ........ ...... 1942 .......
.... .... ......, ...... 1942 ...... . ...... .. ...... . .........
.... ..... ......, ...... .. ....... . ..... 1942 ...... ... ......
.... ......... ......... »....«, ...... . ..... 1942 ...... . ...... ..


...... . .........
.... ..... ...., ...... 1942 ...... . ...... Ha ...... . .........
.... ...... ......, ...... .. ....... 1942 ...... . ......
..... ...... ......, ...... .. ....... 1942 ...... ... ...... ......
..... ...... ....., ...... .. ....... 1942 ...... ... ...... ......
.... ......, .... ........., ...... .. ........ 1942 ...... . ........
..../......... ......, ...... .. Mabapa 1942 ...... . .......
..... ......, ....., ...... 1942 ...... . .............
....... ......., ... ........., ....... . ............ ........ 1942 ......


. ......
.... ...... ......, ....... . ............ ........ 1942 ...... ... ......
..... ...., ...... .. ....... 1942 ...... . .......
..... ......., .... ........., ...... .. ...... 1943 ...... . .......,
..... ......., ..... ...., ...... .. ...... 1943 ...... . ........
..... ........., ....., ...... .. ...... 1943 ...... . ......
.... ...... ............, ...... .. ...... 1943 ...... . .....
.... ..... ........, ...... .. ...... . ..... 1943 ...... . .........
.... ...... ........, ...., ..... ........... ....... .. ...... 1943 .......
.... ........ ......., ...... .. ....... 1943 ...... ... ........
.... ... ....., ...... .. ....... 1943 ...... ... ........
.... ........ ......, ...... 1943 ...... . ...... .. ...... . .........
........ ......., .... ........., .... . ........... ........... 1943 .......
.... ........ ........, .... . ........... ........... 1943 ...... . .........
.... .... ...., .... . ........ ............. 1943 .......


173
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 16     <-- 16 -->        PDF

.... ....... ....... »MOMA«, ....... . .... 1943 ...... ... ......... ...
......... ....... ......... ............ .......
........ ......, .... ........., ....... . ............ ........ 1943 ......
... ........
.... ........ ....., ....... . ............ ........ 1943 ...... ... .......
......... ......., .... ........., ........ . ............ ........ 1943. ....
.... ......, .... ........., ....... .. ....... 1943 ...... . ............ .........
..... .......... .... ........., ....... .. ....... 1943 ...... . ............
.........


.... ....., , .... ........., ....... .. ....... 1943 ...... . ........... ........
.. .....
...... .........., .... ........., ....... .. ....... 1943 ...... . ............
.........
.... ....., .... ........., ....... . ............ ........ 1943 ...... . .....
.... . 5, .........
.... ... ......., ...... .. ...... 1944 ...... ... .......... . ..........
.... ....... ......., ...... .. .......... 1944 ...... . .....
...... ....., ....., ...... .. ....... 1944 ...... ... ...... ......
.... ... ......, ....... 1944 ...... ........ ......... ............ ........
.... ..... ........., ...... 4 ......... 1944 ...... . ........ ...... . ......
.... ...... ............, ....... . ............ ........ 1944 .......
.... ........ ......, ....... . ............ ........ 1944 ...... .. .....
.... ..... ........, ....... . ............ ........ 1944 ...... . ......
.... ..... ......., ....... . ............ ........ 1944 ...... . ..........


.... ..... ......, ....... . ............ ........ 1944 ...... ... ...........


.............. ......... ........
.... ........ .........., ....... . ............ ........ 1944 ...... . ......
.... ..... ......, ....... . ............ ........ 1944 ...... ... ...........
.... ........ ....., ....... . ............ ........ 1944 .......
........ ......, ....., ....... . ............ ........ 1944 .......
.... ...... ........, ...... 4 .... 1945 ...... . ........
.... ..... ........, ....... . ............ ........ 1945 .......
.... ...... ......, ....... . ............ ........ 1945 ...... ... ......
...... ......., ... ........., ....... . ............ ........ 1945 ......


. ......
.... ....... ........, ...... 1945 ...... . ...... ..........
.... .... ......, ....... 1945 ...... . ...... ........ . ....... ...... ..


......... .........
.... ....... ....., ........ ............. ......, ......... 37. ........ ....


1946 .. ........
.... ...... ...., ...... .. ...... 1944 ...... . .........
.... ..... ....., ....... .. .... .. ........... . ....... ..... 1944.


.... JE ..... ....... . ....... ....... .........
.. ......... . ..... .........., .... ........
...... KAO ... ....... ..... .... .. .... ......
....... . ..... ...... ....... .......... .....
....... . ...... .........!


...... ..... .. .... ..... HA ...... ....... ......,
..... ....... TOB A .. ....!


174