DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 25     <-- 25 -->        PDF

.?. steuhne Uitjikcvimsti


... . ...... ........


......... . .......... ..... -.. ............ ......... .... je
........ ...... ... ... je ....... ......... ..... .. ..... ....... .......
(.........). ..... ..... ..... ... .. ........ ..... .. .....


. ...... ..... no ...... ......... . ....... ........... ... .....
......, ..... .. .. ....... ..... ...... ...... «....... ...., .. je . ...
... ........ .......... ...... ........ .....


... .... ....... je ........ . ....... A. .. ........... ... ......
........, .... je ......... 1945. r.(l)


. ......., .... .......... ........ .................. . .............
..... ....... ........, ........ .... ... ....... ....... .. ......,
.... .. .... ....... .. ... ........ ........ .. .... ...........


. .... .. ...., ....... ... .. ......., .. .. ....... ......... .....
........ ....... ..... ........... . .... ......, ......... .. .......
.......... . ........... ..... ......... .........


.......... ....


... ..... .. ........... ......... ..... ......... .. ....... ......
... .. ......... ...... ..... ......... ...... .. ....... ... ...... 13
. .... ......... ...........


.. ..... ....... ... .... .... ......: ... .. .... . ... .. ......
.... ........ ....... . ........ ..... ..... ...... .. ...... ...... ...
.. ...... ......


Kao ........ . ......... .......... ........ je ..... ... .. ......
.... ...... ......... ...... ............ . .... .... ... ..... .... .......
......... ...... ...... <.... ...... .. ..... .. .... ... .......


....... .......... ........ . ......, ....... . .......... .. ......
...... (..... ... .......) ...... .. ......... ............ ...........
...... ... ......... .... ......... .... ....... ... ...... ..
3—7% .. ...... ......... ..... ...... . ...... .. ..... . ........
«...... ......, .... .. . ...... .......


... ...... ....... . .... ........ ...., ... .. je ....... . ........
........ ......, ... . ....... ... ..... ....... . ...... ..... ....
.... . ........... . ...... ........" ..... ...... ..... ....... .......
... je ....... . ....... .... ...... ..... .. .... ... .. ........ ........,
a ..... .. ..... .... ...... . ........ .... ....., ..... .. .....
...... .. ..... ......, ........... .. .... ......... ...> ... .........
...... ........ .. ....... ............ . ........ .. ....... ........
....... .... ...., .... ....... .. «.......... ...... ...... . ......
....... .... ...... je ..... . ...... ........... je 2—3 .... .... ....
. ...... .......


TOKOM ....... . ........, ......... ... .... ....... ......., .........
........... .. ........ ......... ..... 15—20 ...... ..... ....


l) A. .. .........., ..... . ero .......... ...., ...... 1945.


183
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 26     <-- 26 -->        PDF

........... ........ ...... ....... ...... ....... 40°/. .. ...... .....
....... .... ...... ......... ..... . ....... ......... ...... .. ........
». ....... .....


......... .......... ..... . .... ....... ..... ........ ...... .
....... ...... . .... .......... ....... ... ..... ... .... . ......
. .......... ...)....1 ... ... ..... ......., ..... .... ........... ......
.. ...... ... ....... .. .......... .......... .... . 20—25 ......
..... ....^.. .. ......... .... ... .. .. ......... ........ .... . ...
....... .... . ........ ........ ....... .........


... . ....... ........ ......., ....., ... ......... ....... ......
...... .. .... ....., . ..... .... ....... ......... .... je ..........
......... ............ . .......... ........ .....


......... ......, .... ..... .. .......... ......., .... .. ..........
. ...... . .... ....... ......, .......... .. .. ......., .... ..
.......... . ..... ..... ..... ......, .. . . .. ....... .. ... ......... ...>
.... ..... ....... ........ .... ... ........... ......, .. .......
......... ........... Ha ........... ....... .......... ... je ......
........... . ..... . .. ...... ......... ...........


........ ...... .. ...... ...


... .. . ......... .......... ........... .. ........ ..........,
.........., ..... . ..... ...... ..........


.... ........ .......... . .........., ... .. ..... . .... .......
(......), .. ..... .. ............ .. ............ (...... . ...) .......
...... ......... ........ ....... ......... .. ..........., ... ..... ..
........, ......., ........., ..... ......... ., . ......., ...........


.... ........ ..... . .......... ... .. ...... ..... ............ ..
.. .. ...... .....>.... .... ........ . .......... ......... ....... (.......,
......, ...... .. ......), .... ..... ...... .. ........ .........
......... ...., . ...... ......... ... ......... ....... .. ...........
.. 350°—400° ....... (........ on. ...)- ... ........ ....... .... ..
....... (........). ... .... .. .. .... ....... ...., ........., ........
. ...... ..... . ....... ...... .. ....... ........ a .........
. ....... .. ....... ........, .... .. ...... . .....


.... ,......... . ........ ... . ... ..... .......... .. ... ........
....... . nape . ....... .. ........ ...... .. .... .... . ........, ...,
..... .. ......, ....... . ........ A ..... ...... .. ....... . ........
...........


.. .... .... ....... . .......... ..... ....... ........ ..........,
.......... . ..... .... .. .. ........ ......... ......... ..........
...... .. ........ ....... ........ . ..... .... .... ........
.......... . ........ ............ ....... .. ........ .....


.. ... ........, .. ..... .......... ....... .... ...... . ..... ...
..........: ,


1) .....:.. ....... ........ (.........., ...........);
2) ........ ....;
3) ........ ........... (........ ......... ......, ...... ......


........... .. ......, ..... . .......);
4) ...... ....... . ........ ... ............


184
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 27     <-- 27 -->        PDF

..... ........ ....... ........ ... .. .... «a ... .....:


1) ......, .. ......... .......... ..... 21 %


2) ......, .. ......... .......... 16—20°/.


3) ......, .. ......... .......... 13—15%


.. ....... ......., ...... ...... .... .. ......... .. ....... . ......
.....-.......... ......... ..... .... ......, ....... .. ...... .... ...
..... ..... ...... . ......... ..., ........ ........ ..... ... .... je
.... ...... . .....* ..... .. ..... .... je ... ...... .... ... .......
. ...... .....


.. ........, ....... ... .. ...... .. ...... 15—20/...... ..... ....
.......


..... ......... ... .. .... .. ... .....:


1) .... — .. ......... ..... .. 20%


2) ........ — .. ......... ..... .. 25 %


3) ..... — .. ......... ..... ..... 25 %


. ...... .. ..... ...... .... ..., .... je ...... ...... . ......
..... ...., ......... ...., .... je ...... . ...... ...... 3 .............
...... a ....... ...., .... je ...... . ...... ...... .... .. ...
.......


......... .... .... ......... ....... «a ..... .... .......... ...
....... ...... ........... ...., ... ..... ........... .... ......
........ ....... ............ ....... ....... . ........ ....... ........
... je . .... .... ....., .. .. ... ... .... . ... .... ........
. ...... ... .......... .... .... je ........., .... (.. . . ............ ...........)
... .... ..... . .........., .... ......


...... .. ........ ........... .... ..... .. .. ........... .............
.... . ...... . .. ...... ....... ....... .. ......, .....
. ........


..... ........ .... ...... ......... .. ... ..... ....:


1) ......, ...... ..., .... ...... .... ..... .. 35 ... . .........
.......,
2) ..... ..., .... ...... ..... .. 15 ... . ......... ........
...... ... .. ...... . .... a ........... .. .... . .......... .


... ....... ......... ...... ..... ...... »...... .......«, .... .. ..
........ ...... ... ........, .. . ...... ...... .. .... ... ..... ....,
.... ..... .. ..... ...... . ........ ...... ........


...... .. .. ... ...... ....... .. ....., ...... . ....... ....... je
......... Kopa, ......, ..... . ....., ... ...... .. ........ ...., ....
. ....... .... ....... ...... .. ........... ......... .... ...... .
......, . ...., jioTOM ......... .. .. .... . ......., .... ........
....... ... .... ......; . ..... ....... ......... ..... ... .. ... ...
........... ........ .. ...... . ....., ., ... ........ ...... ...........,
........ . .... .......... ....., .... ...... ..........


....... ....


. .... ........ ... ..... .. . ........... ......, ... ....... .....
...... .... .... ...... 1,20 .., ...... .. 2 .., ........... ........


... ....... .... .. ....... ........ ...... .. .. ......... . .......,
... ....... ...., 20% a ... ......... 10°/.. ... ..... .... ....
......... .....


185
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 28     <-- 28 -->        PDF

..... .......... .... . ..... ...... .. ......


.......... ....... .... ..... .. .. ...... .......... ......,
....... ....... . ....... .... ......... .......... ....... ... .... .....
.... .. .. ....... ....... .....:


1) ........... ...... . ........ ....... ...... ...., 2) ......
......, .. . . ...... ......... .. ....., 3) .......... ...... (...........
. ........, ....... .......... ...... .. ......, ..... . .......,
....... ......... .... . ......), 4) .......... ...., ........ ... ......
...... .. ....>..


....... . .. .... ....... ..... — .. je ...... ....... ...........
......, ........ ...... .... . ........... .... .... ....... ...... ...
....... ..........>. ......, ....... .......... ...... . ....... ....
...... .. .......... .. ...... .... ........., .... . no ............


...... ...... .... .. .... ....., .... .. ..... ......... ......
. ..... ... .. ..... ...........


. ..... ....... ....... ....... ...... .. ..... ...... ...... no.....
. ...... ....... .. ......... ...... .. ..... ......... .. ....
... .... ............ ........., .... .. ....... . ..... ...... ......,
.... ... ...... (........ ........). . ...... ....... ... .. .......
.. ....>. ..... ...........


....... ....... ... ...... ...... ....... .. . ...., .. .. ........
... ......... ......... ..........- ...... .... a ..... . .... exa mine,
.... .. ...... ........ ......... ............. ... je ..... ....
...., ... .. ... ........ ..... ..... ...... ........ ... 25—30% ....
»...... ......, ... .. ........ ... (...... ......) ...... 70—75%.


... .... ........ ...... ......, .. ............. .... ..... ........
........, ....... ...... . ..... ...... .......


...... ... ... ...... ...... ..... ........ ... ............ ......
ca ... ..... ........ ..... ... .. ....... ......... ....... ...............
......, ca .......... ....... . ...... a .......... .......
...... . ...... .. ..... ...., .... .. ..... .... .......


...... ....... ...... ...... .... .... ........ . ........... .......
...... ....... .... ..... ..... . .... .. .. ... ....... ......
...... ca ........ ........ ....... ...... .... .......... ........
. .......... ...... .... ... ...... .... ...... ....., .. .. ..........
.... «. ........... . ...........


... ...... no ........ .... ..... ........ . ...... ....... .............
... ... .... .. ........ ..... ........ .. ....... ........
......... .. ....... . .. ....... ......... . ........ .. ........


..... .......... ....... ....


... ...... ...... ...... ... ....... ..... ..... ......: ......,
......., ......, ...>, ....... . ...... .......


........... .... . ........ ...... ..... .... ........ .. ......
....... ..... ........ ...... .... ....... .. ........ .... ......
........... ....... .... . .... . ....... .... ....., .... ..... ........
.. .........


186
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 29     <-- 29 -->        PDF

..... je ... ........, ..... .... .. ...... ........ ......., .....
.... .. ........ ..... .......


. ....... .. ... ...... ...... ...... ....... .. ......, ..... ...........
. ........ ...... ...., .... .... .. ....... . ...... .. .....
......, ..... .. ... ...... ... ........ ... ... ......., .. .. ........
.. ...... ..... ..... .... .. ...> ....... .. ...... ........ ........
. ....... .. ......


.. ...... ...... ..... ...........>. . ........ ...... .... ... ...
.. ........ ......, ..... .... .. ...... .... ........ .......... ..
..... ......... ..... ...... .... .. ........ .. .... na .. .... .. ....».
. ....... . ...... ... .. ... . ..... .... ..........


..... ...... ...... .... ....... .......... .....
...... ...... .... ...... .... ....... ............ . .......
(.......), ... ..... ...... ....... .... ......., ^........ ... .. ....
. .......... ......... ....... ........... ........ 3—5 ..... ........
....... .... .. ..... ...... ......, a ...... ....... (..........., ........
...., ......., ....... .... . ......) .......... ....... .......
............ ........ .. ......... ...... .... ... ......, .... .......
..... ......
.... ...... .... ......... .. ........ 1 m3 ....... .... .... .......
.. ...... offl ........ ......, ....... ....... ...., .. .......... .......
.. ......... ........, . ...... ....... ..... .. .... ..... .
.... ....... .... ..... . ....... ..... ...... je ..... .. ...........
.... .. ......... ........... ........, no ....... .... .... . ....-.,
.. .......... 1 m3 .... ........ je 1,25—1,30 ........
........... ...... .......... .... je . ....... ............. .
. ...., ... .. ....... .......-.............
... ..... ........ .... ..... je ..... . ....... ....... .......
..... ..... . .. je ..... ..... ........... .... ...., .... ... .... ....
......., ...... .......... ...... . ..... a ...... ......, .... .. .....
..... ...... ...... ...... .. ...... ........ ... ............
...... .......... .... ....... .. .. ....... ........ ..............
...... .. ..... .......... .. ........ .......... ..... .....
.... ........ .... ........ je .* .. ..... .. ....... ........., a . .....
..... . ..... je ...... ...... .........


........ ....... .... ...... ...... . .....
.. ......


...... . ...., ......... ... ...... ......, .... .. ........ . ...
....... .....:
1) ........... je .... .. ...... . ....... ....... .... .. ..... ....
........ ... .... a .. ...... ..... ......... ..... .......;
2) ....... .. ......, .... .... ...... .. .... ...... ................,
...... . ...;
3) ...... . .... .... ... ........ .. ... ...... ........, ......,
...... . ...
...... . .... .. ...... ... ... ... ..... .... .. ........ . .....
...... ......, .... ... ...... (.......).


187
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 30     <-- 30 -->        PDF

...... . .... .... .....


.... .......: ...... ...... .. ......, ...... .. ...... .. .....
. ........-........


...... ...... .. ...... ..... ...... ..... ...... 5—6
......, ...... 15—20 ..., .... je ..... .... ....... . ...... ..........
........ ... ...... ...... ... .......


. ... a . a ...... — Ha ..... ..... ........... je .... . .....
.... ...... .... ..... ......... je .. ........ ......... .... .. .......,
.... .. ..!>. ..... ........ ... ...... .. ..... . .... .. ..........
....... ....., ..... .. . ........ .... ...., .... ..... ......;


..... .. .......>. .... ........ ... 1. ........ joj .... .. ....... ..
....., ..... .. ...... . ... a ..... .. .... .. ........ ............
1—2 ..... ..... .. ........ ....- ..... ...... ...... .. ..... . .. ..
... .. ... .. .......


...., .... .. ....... .. .... ......, .. ... ....... . ... .......
..... .. 7 .. ....... 2,5 .. ...... ..... ..... je .. 100 .... ......
....... .... .. ..... ... ..... .. 25 ...... .. ...... .... ..... ...
........ 25—27 ... (........ ........... .... . ......... .....) -..
.......-......... .........


, . . . . a . . a - . . . . . . <. .. ....... .. 3—4 ..... .. ........ 3—4
... ....... ......, .... .. ..... ..... .. ...... ....... 56—60 ...
. ....... ...... ....... ... .. .... ...*.. ........ .. .....: .... ..
..... ........ .. ... ..... .. ........ ....; ..... .. ........ ... ....,
. ........ ...... ...... ycabyje .. ....... ......... ...... ... ....
....... .. .... ......... ..... .. ..... .. ..... .. ........ .... .. .....
........ ..... ...., ..... ...... .... ......... .... ........>. .
.........


.. ..... ........-........ .... .. ...... ...... .... ..... ....
. .. ........ ...... ..... ... ....... ...... ...., .... ...... .. .......
. ....... ...... . .. ........ ..... ... ... ...... ....... ... ....
...... .... .. ........ ........ ...... ........ 90—125 .. .........


i


...... ..... .....


. ... ..... ....... ...... ...... .... .. .... .. .... ...... .......
..... .... .... ......... ......... ...... .. ...... . .......
...... .. .......


......... ...... .. ...... ....... .. .. ....... .......,
........... .. ... ......., .... .. .. .... .......>... ........ a
..... .... ......... ........., .. ...... je .......... .........
....... .... ......... ....... .. .. .....^........., ........ .. .....,


188
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 31     <-- 31 -->        PDF

. ......... ....., .. .......... ...... .... ..... je .......... .. .......
...... .....-........ ...... .. . ...... ...... .......... .......,
.... je ........ ..... .....-........., .. ....... .... ..... ........


... ...... ...... .. ........ ..... ..... ........ .... .........
.. .. ... ...... ...... ...... ....... ...... ..... ...... .. .. ....
..... .. ...... ......... . ...... .......... ....... . .....-.........
..... .. ........ .. ..... a ...> ....-.... . ..., ... .... .. ......


............ ... ...... ......... je .. ..... ...... ........ Ca
.... .. ......... .... .... ...... ........ 22—30 ... ... je ...., ....
.. ........ .. ..... .. ..... . ........ .. .... ... joj ... .........
...... ..... ...... ... ...... ...... ...... ........ .. ........,
......... ........ .......... ... ...... . ....-., .. ... .... ...
....... .. ...... ...... 40—45 ...... ...... ....... 18—30 ...


....... ...... .. ....... —To je ......, .... .. .......
.. ... ...., ......... . ...... .. ......... ........ . ........ .......
......... je ..... ........ Ha ...... ....... ............ .. ... ............
....... ......... ...... . ....... ........ .. .... . ... ...
«..... .. ...... Ha ..... ....... .......... je ..... .. ..........
.....


... ...... ....... ...... .... ......, .... ....... 25 .. ....
.... ... ...... .... .... ..... ....., a ..... ....... ir3pabeH .. ......
.......


......... . ....... ...... ......... .. .. ... 2.


I4^^^


... 2.


. .......... .... ... ....... «........ ...... .. ....., .......
.... .. ......... .. ........ . .... .. ....


.. .. .. ......... ... ......... ........ ...... .... je . .......
...... .... ......, .... ........... .......... ....... ........ ......
. ......... ...... ....... .. ........... .......... .... .. ........
...... .... ........... .......... ....... ......... ....... . ..........
........ ....... ... .......... ...... ....... ... ... .....
.... ....... ....


..... .............. ....... ...... ........... je .. .........
.. 10—^15 .. ...... ...... joj je ... 100 .... .... .. ......... ..
........ ......, ... ..... ........ ... ...... .. ...... .. ......


.... .. ........ .. ... .. .... ....... ........ ...... }*......
....... ... je ..... ...... ....... .... a ....... ...... .. .......


189
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 32     <-- 32 -->        PDF

...... ......... ........ ...... . ...... ............ joj je 10—15 ......
. ............ ...... .....


... ...... ......... ... 3.


... ...., .......... . ...... ...... ......... ... .... ...... ......
.. ......, .... .. ........ .. ..... .......... ... . .........,
... . ...... ... .... ....... ........., .. .. ...... .... ............


...... . .... ..... .....


....... .... .... ...... ....... .. . ...., ... .. .. ..........
..... ... .. ..... ........ .. .... ............ ....... ....... ...,
..... .. ......... ...... ....... ...>. .... .. ..... ........ ......
.... .. ...... ...... .. .... ..........., ... ...... ...... .........


....... ........ .... .. ...... ... ...... na ....... ............
.. .........., .. .... ...... ..., ... .........>. ........ ...., .. ...


... 3.


.. ...... .. 60 .. .... .. ........ ...... .. ........ .. 1 ..., ..
...... ........... ...... .. no .... .. .. .. ....... .......... ......
.... ..... ........., .... .. »........«.


... ...... .. ....... ............, ...... 200 . .... ..........
... ...... .. ..... ...... ... . ............ .. ... .»...... ......
. .. .......


..... ... ...... ... ... . .... ..... .. .... .... . ......., ......
.. ....... ............
...... ...... ............. .... ... .. .... ..... ............,
... ........ .... ....... ...»... . ... ... .. ...... ....


190
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 33     <-- 33 -->        PDF

....., ... ... ... .. .. .... ..... ..... ..... ....... ............
. .......


................. .. .. .. .. ....... .... ........ .......... . ...
... ...... ....... ........ .... .. ......... ....... ......, .........
... . ......... ...... ....... >.... ... . .... .... . ......, .... ..
.... .... ............ . ........... ..... ........ ............


. ...... .. ........ .... .. ....... ...... ... ... .... ........,
....... .. .. ........ . .... ...... ..... . ......, ........... ...........
......... ..... ........ .... ......... A. ....%


ŠUMARSKA BIBLIOGRAFIJA


Zagreb 1947., izdala Šumarska sekcija Društva inženjera i tehničara NR Hrvatske,
vel. 17X24 cm, stranica 265, uvez broširan, cijena Din 90.—.
Tiskara »Tipografija« Zagreb.


Ova publikacija koju daje Šumarska sekcija DITH-e u ruke drugovima šumarske
i srodnih struka, povodom 100-godišnjice šumarstva i I. Savjetovanja šumara FNRJ,
predstavlja pogled u prošlost. Ona prikazuje u čemu se je u posljednjih 100 godina
sastojao rad šumara i predstavnika blizih struka.


Pored radova, koji su objelodanjeni u domaćim šumarskim stručnim i naučnim
časopisima, donose se i oni radovi, koje su naši predstavnici šumarske i njoj srodnih
struka, objelodanjivali u stranoj literaturi. Donosi se čak i ono, što je strana literatura
pisala, ne samo o našim šumama u šumskoj privredi, nego i o pitanjima koja su
tijesno povezana sa radom oko šume. Ne treba zaboraviti da je do god. 1918. odnosno
do 1945. jedan dio naših šuma bio pod tuđom vlasti, a jedan dio (Koruška, Trst)
nalazi se još i danas.


Šumarska bibliografija nije samo polaganje računa pred licem naroda o radu na
šumarskom polju i srodnim poljima, koji je izvršen u posljednih 100 godina. Njen
zadatak je još širi. Ona otvara domaćim i stranim stručnim i naučnim radnicima
mogućnost da nađu podatke, koji se odnose na naše šumarstvo i srodne grane u
prošlosti. .


Na taj način Šumarska bibliografija nije samo svjedok rada starih šumarskih
generacija, ona je i pomagalo, koje će moći poslužiti novoj generaciji pri proučavanju
stručnih i naučnih pitanja iz oblasti šumarstva.


Ovim radom nije potpuno iscrpljena šumarska bibliografija, odnosno1 bibliografski
rad domaćih i stranih stručnjaka o šumarstvu i šumama Jugoslavije. S ovoga
razloga bilo bi moguće uputnije, da ovaj rad nazovemo »Prilog šumarskoj bibliografiji
«. Radi ograničenog prostora i uštede na vremenu odabran je kombinovani način
obrade, to će reći, čitava građa razvrstana je u grupe. Najvažniji bibliografski materijal
čine rasprave i članci objelodanjeni u Š. L. od god. 1877—1946. U ovo sedamdeset
godina objelodanjeno je u »Šumarskom listu« više od 4.300 rasprava i članaka.
Sve ove rasprave i članci sređeni su i razvrstani u 36 grupa. U pojedinim grupama
u prvom je redu naznačen autoi^a uz ime autora naslov radnje, godina Š. L. i naznačene
stranice na kojima je odštampana radnje. Međutim, osim radova, koji su objelodanjeni
u Š. L. u biblibografiju je uneseno još nekih 3.500 rasprava i članaka domaćih
i stranih stručnjaka o našem šumarstvu i našim šumama koji su publikovani na drugim
mjestima. Možda da je u grupama prirodnih nauka, naročito onima o pedologiji,
geologiji i meteorologiji uvršten preveliki broj radova. Ali treba uočiti da su gotovo
sve te radnje u vezi sa šumarstvom. Od neophodne je naime potrebe da mladi šumarski
stručnjaci bar u krupnim crtama upoznaju radnje u kojima su prikazani onći
uslovi kraja u kojem službuju.


Knjiga sadrži preko 8.000 naslova radnji, članaka, rasprava i bilježaka, a
štampana je na srednje finom papiru vel. 17X24 em, stranica 265 uvez broširan. Cijena
je knjizi određena — po Zemaljskom uredu za cijene — Din 90.—.


Drugovi šumari i stručnjaci drvne industrije, kao redovni pretplatnici Šumarskog
lista, dobiti će knjigu poštom kao preporučenu tiskanicu, bez posebnog naručivanja.
Knjizi se prilaže čekovna uplatnica, pa se umoljavaju primatelji »Šumarske bibliografije
« da nam odmah doznače dužni iznos.


Ostali drugovi i ustanove mogu knjigu naručiti kod Šumarske sekcije DITH-a,


191
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 34     <-- 34 -->        PDF

/


IZ UREDNIŠTVA


Kao dopunu članku Ing. P. Ziania: Privatni šumski posed i zadrugarstvo, donosimo
u cijelosti dopis Zveza lesnih zadrug iz Ljubljane od 18 junija o. g.
Dopis glasi:


V št. 4—5/1947. ste objavili razpravo Ing. Petra Zianija »privatni šumski posed
i zadrugarstvo«.


Pisec navaja tuđi dosedanji razvoj lesno-produktivnega zađružništva Slovenije.
K njegovim navedbam sporočamo sledeče:


Lesno-produktivne zadruge Slovenije skušajo zajeti predvsem kmetsko-gozdno


gospodarstvo svojega gravitacijskega okoliša. V ta namen so osnovani pri vseh zadru


gari gozdarski odseki. Za izboljšanje gozdarstva plačujejo zadružniki v gozdarski fond


7°/o prispevek od proti vrednosti oddanega rezanega, tesanega, jamskega, celuloznega,


taninskega
lesa. V letu 1946. so zbrale zadruge v gozdarski fond nad 1 milj din.


V času od 15. VI.—30. VIII. 1947. se bo vršil v Ljubljani prvi zadružni gozdarski


tečaj. Tečaj poseča 25 tovarišev, ki bodo izpolnili kader strokovnega gozdarskega


osoblja pri zadrugah.


Tečaj se vrši pod okriljem ministarstva za kmetijstvo in gozdarstvo LRS in


Iniciativnega zadružnega odbora v Ljubljani.


Pravila lesno-produktivnih zadrug bodo v doglednem času revidirana, ker ne


odgovarjajo već delu lesno-produktivnih zadrug, ki se präusmerjajo v gozdno-gospo


darskega zadruge.


Lesno-produktivne zadruge so vključene v petletni gospodarski nacrt fer je


koordinacija zadrug z državnim sektorjem prav dobra.


Prosimo, da priobčite naše porodilo v nasledni št. »Šumarskega lista«, ter Vas


pozdravljamo z zadružnim pozdravom.


Vse sile za izvedbo petletke!


ZVEZA LESNIH ZADRUG Z. Z O. J.
LJUBLJANA


PORUKE SARADNKXMA:


Rukopisi neka su pisani što čitljivije, po mogućnosti pisaćim strojem. Pisati
treba samo na jednoj strani i sa strane ostaviti slobodan prostor od tri prsta širine.
Izbor dijalekta i pisma prepušta se piscu, jer će se rukopisi štampati onim dijalektom
i pismom kojim su napisani. Slike neka ne budu uljepljene u tekst nego zasebno
priložene. Crteži neka budu izvedeni tušem na bijelom risaćem papiru. Mjerilo na
kartama označiti samo olovkom.


Radovi se honoriraju: izvorni članci 80.— din., prevodi 50.— din. i preštampavanja
po 30.— dinara po stranici. Separati i otisci moraju se zasebno naručiti, pravovremeno
prije izlaska članka. Trošak snosi naručitelj.


Šumarski list izlazi svakog mjeseca i pretplata za 1947 godinu iznosi 180,— Din.


Uprava i uredništvo lista nalazi se u »Šumarskom domu« u Zagrebu, Vukotinovićeva
uf. 2. ">


Izdavač: Šumarska sekcija Društva inženjera i tehničara Narodne Republike Hrvatske
u Zagrebu.´— Urednik: Ing. Zlatko Bunjevčević. — Članovi Redakcionog odbora:
Dr. Milan Anić, ing. August Horvat, ing. Dušan Klepac, Branko Matić, dr. Aleksandar
Ugrenović. — Uprava i Uredništvo Šumarskog lista: Zagreb, Vukotinovićeva ul. 2.Telefon: Uredništvo 33-39, Uprava 64-73. — Čekovni račun broj 70-4208 — Tiskara
Tipografija, Zagreb, Trg Bratstva i Jedinstva br. 6, telefon 53-46.