DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1946 str. 7     <-- 7 -->        PDF

.... ...... ........ (........)


.......... ...... . .......... ......
............ ..... ...........


.......... .....-.......... ........ . .......... ..........
.......... ..... ..........., .....-......... f..............) ......


............. .............. . ............ ....., ...... ...
....... ......... ......... je . ....... ... je «....... ...... . ............
........., .... je ..... ....... ...... .. ...... .... . ....
je .......... ..... .. ....... ...... ......, . .. .. .......... . ..........
.........., ... .......... ................. ..... .... ...., ......
..... ....... .. ...., . .. .. .... ........., ...., .... ...., .....
. ............ Kao UITO .. ...., ...... ..... ....... ... . ...............
. ............. .......... .... ......, ... je ...... ........,
... je . ... ......... ...... ..... .. ..... ......... ...... ........
...., .... je ....... .......... .... . ........... ........ .............
Kotaa je, . ... ........., ...... ....... ...... . ...... ..........
........, .. je ... .. ... ....... ....... .... . ...... ........, ...5...
.... .. .......... ......... . .... je ... ...... .... .........
....1..!... ...... ....... . .......... ... ...... .......... ........
. ........ ........., .... ......... ...... ...1.....>. ...., a .. ... .
....... ............ ........ ......... ....... ....., ...... . ......;
.... ... ........ ......... ...... . .... .. ............. ......,
.. .... .. .... ........, ... .. ...... .......... ......... ...
........ ........


. .... .......... . ...... .... ........ .. ....... .... je ..........
.... .. je ...... . .... .... .. .. .... ......, .. ........ .......,
....... ... ... .... ..... .. ....... ......., ... je ....... . ......
..... ....... ..... . ..... ......... ..... ...... .... .... .. ...
..... ...., ..... .. ........, ..... .. .... ... .... ........ a .......
. ... ..... je ......... .......... ..... .... . ...... ..... .......
je, .......... ...... .... . ...... ......... ........ je . ....... .....,
no ....1.... .... ........ . ............. ...., ....... ....... .............
...... .. ...... .. ... .... ...... . ........ ......, .. .. ..
......... . ........ ... ... je ... ....... ... ........ .... .... .
.... .... ........ ..... ... ........ .... ...... .. .......... ..........
.. .... ... ......1.., .... ..... .... .... ........, .......... . ........
je ...".... ......... ..... .... . ........ ..... .... . .....
...... .......... ........... ..... ..... ..... .. ....... .... ........
........ .... ........ ..... ..... .........., ....... .. ........
.. ce ......... ......... ... .... .. ....... . ......^. .... ..........
......., ... .. ....... ....., ......... .. . ...... .........
..... .... ...... — .......... — .. .... ..... . ........1... ......>....
......... . ........... ........., . .. .. ....... . ........, ......
.... ........ .... .. ......... . ........ .......... ....... .. ..
.., ..... .... .. .. ...., ......... ........... ....., ... ... ..:
......, ........ . ..... ...... . ...: a ..... ............ .... ............
. ......... ........., . .. ......... .. ........ .... ..... ...


t89
ŠUMARSKI LIST 12/1946 str. 8     <-- 8 -->        PDF

...... .. ..... . ... ......... .. »...... .. ...... ....... ........


.... . ...... ........., .... .... .... ..... .... .. ......... .....


a ....... .. ...... . ....... ......... .... .... . ...... ............


...... ............. ..... .... .. ......... ... ........ ....., ...


... .. .... ..... ..... ........ . ....... . ... .. ... 1....... .... ..


. .... .. ..., ...... ......., .... je . ...... ............ .........


.. ..... ......., .. je ....... ...... . ...... .......... ....
. .... .......... ....... ......., ....... ........ ........ .......
je .. .......... .. je .... ....... ... ........ .... . XVin. ......, . ..
.......... . ......... ........, na ....... . . ......... . .......
......... ........ ... ... ......... (........ XIX. ......) .... ..
...... ....... ........... .... .. ........... ..... ....... ......
............ ....... ............. . ..... . ........... .... ......
...... .. ....... ... ...... XIX. »....., . .. ...... 1890, .... .. ............
................ ....... . ....... ........-..... (........-—
.....), .. je .. ........ ......... .......... .......... .....
.......... . KOiMe .. ........ ........ . ... ..... . ........... ...... ..
...... .. .. ... ..... .......... ..... ......., . .... ...........
...... .. ........ ...... ......... ... ...... .......... ........ .
....... ..... ...... ........, ......, ..... ......, ..... ..... . . ......
..... ...... ....... ........ ... ......, . ..... ..... .............,
............ . ..........., .... ...... .... ........ ......... ........
........., ... .. je ....... .. ....... ....... ....... ....... ...
.......... . .......... ....... ......... ... .... .... .. ..... ..
........ ....... ....... ......, .... .. joj ........., ... .... ..
.......... ........ .... .. . ........ .... .. .... ...... ... ... ..
............ .... ...., ....... ........, ....!..!.. ......... ..............
.........., .. .. .. ............ ´.............. ...(.... .....
.......... ............ ........... . .......


.... ....., .... ........ ...... .. ........ ......... .........
.. ......... ..... ...... ....., ....... ........ ..... . .........,
........ ............ . .......... .. ............ ...... ...........,
TO .. ...... ......... . ..... . ........... .. .......... .......... —
....... Ha ...... ........ ........., ..... ....... . ...... ......,
...... ..... .... ...., ...... .. .. ... ........ ......, .... .. .. mo
....... ........ ..... .......... ......... ..... .. ............
..... Kao .... . ............. ........ .. ............ .... . ....
...1...1. . ....... ......... ... ... je ..... . ..........., .....
.......... ........... . ......... ........... ......, .. je ......
.... .. ..... ........., .. je ........ ...... ...... ............. ........
........... .. ............., ........... .. ........., ...........
.. .........., ... .... ...... .. .. ........ ...... .. ........,
... ..., ... ...., . .. .. ......... ...... ..... .... .... . ...., .. ..
........... .. ....... . .... ..........., .... .. ......... ....... .
......... .... ........, .«. . . .... .. .. .. ..... ...... ........ .............
.............., ........... .:.1........ . ......... ...........
......... .......... . ....... ..,.. ...., ....... ......, .....,
.... .. . ............. ..^... ........ ...... ........... ..... ....,
..... ..... .. ........... ........, .... .. .... ........ . ..............
......... ......... .... ........ .... ..........., ... ......
......, . ....., .... ...., ..... ......... .. je ........ .... ........
....., ....... je ..... .. .. ....... .......... . .. ... ...... .......,


190
ŠUMARSKI LIST 12/1946 str. 9     <-- 9 -->        PDF

.... .. ........, .. je . ...... ..........., ........... ......
......., ... . ..... ... ..... .... . ........ ....., . ........ ......, ....
... .. ....... ...... je ... .. .. ...... ...... .. ..... .........., ....
.. . ........ .... .. .......... ............ .... .. ..... ..... ........
....... naiue, ... .. je ............ ......., ...., ... .. .....
......, ....... . ....... . ...... ..........., ... ....... .. ..
..... . ....... ........ . .. .. ......... ......... ......... .. ......
..... — .......... ..... .... ..... ........ ..... ... ... ......, ...:
....... .... ...., ...1)... ..... iianie ......, .......... ........ ...........
....... .. ... »....«, ........ . .......... ......... ....
.. .......... ..... .. ....., ............. ............, .. .. ....
........, na .. .. ........ ........... ....... ...., ...... |..........
.... . ...... .......... ............ . ....... ......, ... . .....
..... ......, .... .... ... .... ...... . .... ........


... ...., .... .. ....... ... ......... ......, .... ..... . ........
.... .. ..... ......... ..... ... ........... ......, .... .........
.. caiMo . . . . . . . . . .. . . . .. . .... ...... Ha .... ......, ... ..........
. ... ........ ..... ......, »´.... .. .. .... .. je ... ........
.... ..........., .. .. .. . .... ........ .......... ....... ...... ...........
. ............ .... ......., .... ..... . ........ .... .. .........
......... ..... ... ..........©, ........ .. ........ .. ... .......
.... .... ........... . .. .. ..... ......... ... ........ ......, ...
....... .. ... ..... ....... ..... ....... . ....., .... ....... . ......
.......... .......


Kao . ..... . 11......-..1"..... ........., ...... .. . ..... .. ......
...... .....>..... ......... ......... ...... .... ...........
.. ............ ............. ......, a .. .. ...., ......
....... ...... . .......... . ........ ........., ... ...... .........
...... ).....1.... ......., ......, .. ... ....... .. ......
......., ... .. ............, ... .. ... ......... ......, .. .. .... ..
........ .. ......... ............ ....., ... ... ....... ..... .......
. ..... .........


............ .. ..... «.... . . . . a . . . . . . . . . . . . a, (.... .......
. ....... .... ........... ....... ............. ...... .. ....
.......... ..........., .. .... .. ... .........., ............ ... ....
.. .....[..1.. .. .....).... ............, . .. ..... ..... .... ...... .
...... ........... ...... .... .... .....-.......... ...., ..... .......
..... .. ..... ..........., ........ ......... ........ .... .......
.. ..... ....... ..... ..... .... ............ ..... ......., ..... .......
. .. ..... ...... ......... ........ - ......... ... ... ... ..1.1.......
....., ...... .. ..... ....^...., .. ........ ......... .. ............ ..
..... .. .... .... je ........, ... .. ... .. .. ... ... .......... .......
.... .. .... ............ ..... .... joni . ...... ....., .... je .
....... ........ .. ........... ........ ..... ..... ........ ....
.... .......... ........


. ....... .........., ..... .........., ....... .. ........... .......
....... ......, a . ..... .... ........... . ............., ....... .
.......... .. ...... .......... ....... je ..... . ...... ......., .. ..
..... ..... ...... .......... ........ .......... ....... je .. .......
. ....... ...... ......... .. ........ ........, .. .. .. .... . .............,
.... .. ........ .... ...... ....... ........ ... je ..........
...... .. ...... ..... ........... .... ...... ...... ...... . ..........


.
ŠUMARSKI LIST 12/1946 str. 10     <-- 10 -->        PDF

........ . ....... ......... ........ . ........, a .. je . ........ .....
...., ........... ...... ..... je .. ..... . ....., ... . .. ...... .
...... ......... . ..... ....... .... je .).......1.... ........... .............,
... . ......, ........ — ......... .............. ... je ........
....... . ... ... joui ..... ....... .. ....... ........-.. ....... .. ............
....... je ... ...... .... ........ ..... ..... ... ............
. ............. ......... ........... ....... . .... ........ ........,
....... ........ ............ ... ..... ... ......... ...... .......
....... .. ...... ........ . ........, ....... ..... ......... . ..........
... je ........ ...... . ...... ....... .. ......... ........, ... ..
...... .. ........ ....... ... ......., .... je . ....... ......... ....
.... ... ...... .. .... . ..... ........, ......., . ....... ..... ne-,
..... ,..... ..... . ..... ........, .... .. ......... cyuie . ......., a
..... .. ...... . ...... .. .... ....., .. .. . ....... ......, .....,
...... ...... ....... ....... ..... .... .. ......... ........ ....., a
. .......... ... ..... .... ... . .........


Kao ...... ........... «. .......... .... .... .......... .......,
... . ....... ... . . a .. ..... ........... ....... .. .. ...... .......
... ........ ...... .... .. .. ..... ..... .. ......... ............
...... ... ...... ........... .......... .. ...... .... ... ....., npo.....,
.... . ... ...., ....... .... ..... ..........., .. . . ..... ........
....... ..... ...., .... .. ...., .... ......... ...... .........
........ . ........ . .. . ....... ................ ...... ........,
. ........, a ....... je .. je ..... . ....... .... ......... ...............
.... ... ........ ...... ........... ........, ........ .........
...... .. ............ .... ...., . .... ...... .......^ ..... .........
...... ..... ......... . ........., ........ ... je ...........
...... ...... ......, na ... .... ..... ....... .. ........ .... je ..
..... ............. ..... .........«« ......, .. .. .... ....., .. ..
........... ............


..... .......... . ........... . ........ ............. ...., ....
...... ..... ... ..... ...... ....., a .. je ....... Ha ........ ....,
.... ........ ..... ...... na ..... .... ........ . ......... ...........,
...... ......... ........ — ........, ..... je . -onaoBa .......
....... je, .. je ....... ...... .. ..... ......... ......., . ..: .........
. ............ ...... ........ ..... ...... .. ......... .. ...., ....
.... .. ........ ......, .. .. .. ........... ........ ..... .........
....... .. ...... . ....... . . ...... .......... ....... .. .... ..
........, ... .... . ........ ........ ....... ..... .. ...... .........
.. . ...... ..... ....., ...... ...... .......... ........ .... .
..... ... je ........ .... ...... ... ......... ........ ...., ... .....
........ .... ..... .... ..... ...... ...... .... .... . ..........
...... ...... je ....., ........ .. ........ .... ....... ..... . .... ........
. ......... ..... Ha .... ........, .. ...... .... je ........
......, .......... .............. ..... .. ......... .. ......., ... ..
.... ......... .... .. ...... ...... ......... .. ......, ...........
............... ...... .. ....... ......... .. ... ...... . ...
..... .... .........., ... ..... ........ ......... .. . ..... ... Ha
....... ........ ............ ...... ........ ....... .. ......, . ..
.... .. .. ..... ....... ...... .. ...... 1........ ......, ....
.. je ...... ......... ....... ..... ......, .... ...... ......-......
.......... ....... ..... ..... ....... .. ....... ....... ....... je


192
ŠUMARSKI LIST 12/1946 str. 11     <-- 11 -->        PDF

..... ...... je crapa ...... ........... . .......... .. ..... .. .......
....... Ha ....... ........ ........... .. ........ ])......1.... .....
.. ..... ...........


...., ... ..... ........., ........ je ....... .. ............ ....
.... .... ....... ........ .......... ..... ...... ......... . ......,
.... .... ...... . ...., .. . . . ........ ....... ..... .. ........ ..
...., .. ........ .... . .......... ..... ....., ........ . .........
......... ......... . ........, ....... .. ...... . ..... ........ ..........
..... ...., ........ ........ ..... ......... .. ......... ......,
. ..... .... ....... je .. . . a . . . . .. . a . . . . a. .. ............ ......
....... ...... ... ........ ........, ... je ... ....... ... .......,
.. .. .... .... ...... naaKHia . .. ......... ........, ... . .. .....
........ . ....... ........ .. ......... ......, ...... .... ........
......, .. ............ ..... ...., .... ... ...... ......^.........
...... ......,


........ .......... .... .. .. 1...... ............ .............
...... . ..... ... ...... ...., ..... .. .... .......... ........, ......
... ....... ...... . . |) . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . .
...... ..... .... .......... .. ....... ....... je, .. ....... ........
..... .. ............. .........., ... .. . ..... ..... ....... ... ......
............. . ....... ....... ..... ..... ..... ... .... .......
..., ..... .......; ..... ..... .... ..... ....... .. ...., ... .....
....... .. ...., .... .. ...... MoipaMO ...... ...... . . ... ...........
................ ...... ...... ........ ...... ...... ...... . ....
...... ....... (.... ...... ..... ....... ....., ... je ..... .... ....,
... ... je ...... .. ......, .... ... ..... ..... ....... .... .... ..
........ .........., ... . ......... ... ..... ...... Ha ........
...., .... .. ........ ....... ......, .......... ..... .. ..... ........
...... .. .........: ....... (Viburnum Tinue), ..... ........ (Olea
oleaster), ..... (Ceratonia 8iliqua), ..... (Paliurus australis), .........
(Golutea arborescens), ..... (Laurus nobilis), ..... ...... (Quercus ilex),
....... (Arbutus unedo), .... ..... (Fraxinus oriius), .......... (Carpinus
duinensis), .... .... (Ostiya carpinifolia), ...... (Acer monspesulanum),
....... (Pirus amygdaliformis), ....... (Pruiius mahaleb), ..... .......
(Quercus lanuginosa), ... (Qu. Cerris), .... (.... campestre), ..«.»...
(Cjtisus vulgare) . .. ........ ........... ......


........ .... ..... ...... .... .....: ....... .....^ . .. .......


........ .. ...>, .. ....... .......... .. ..... .. .... .. ....... .. ....«


...... ......,. ........ ....... .. ...... ....... . .. ............ ......,


......... .. ...... 11....... ... .. .... ....... ... .... . ..... ......


... ... . ..... ... ....., .... .. ...... .. .. ....... ....... .........


.. ........ ...... (....), ... .. ... ..... .... ......... ......... . ..


..... .......... ........


....... ......... (Vessely, Petraschek) ............. .. .. .. ..


...., ..... ..........., <; . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . a . .. Ha .... ..... ...... .. .. ......... . ............., ... ....,


........ ..... . ......., . .. ........ . ...... ... ... ......, .... ..


...... ...... .. ......... ......., . ... .. ...... ...... . ..... .......


. .......... ...... Vessely je ............ .. .. ... ........... ....


.... ... .. ...... ..., ... je Petraschek ......... .... ........


............. .. ........, .. je ... ........... ..........


.}1..>... ...... ...... ....... .. .... .... ....... ........


193
ŠUMARSKI LIST 12/1946 str. 12     <-- 12 -->        PDF

......1.).... .... . ........ .. ...... .... .... ... ... .. ...........


...... »... ..... ........., .... .. .. ..... .. .... .. ...... .........


....... .. .......... .. .......... ......, .... .. ..... ... ......


....., ........ joiu . ...... ...... ....... ......... ..........., ....


.. .. .. .... .... ....... ....... .... ...... . ...... ...... ....


......... ... joni ..... ..13.0. .. .. .. ........... (.-....... ...... ...


........... .. ........ ....... ..... ......... ..........., a ... je ..


.. . TOM ....... ......... .. ...... ..... ......, .... .. . ........


....... ..... ......... . ......... ....... ........ ...... ....., ...


.... je .. .. ... .....^..... .. ........... ......... ..|..... .. ....


....., ... .. ....... ........ . ....... .......... ...... ......


.... je ...., a .......... .... ...., ...... ...... .......!.. .....
........ ..... a ....... . ...... ..... ........., .. je ......... no......
.. .. ... ..... ...... . ...... je ...... . ....... ....... ..
.... . ..... ...... .... .... ...... .. .... ......... ... ....., ... ...
..... ...... .. ..... !.... .. ...... ....... ,.... .. je .... ..... ..
...... ........ ..... . ...... ....... . ...).1.... ..... ......... ......
.. ..... .. ......, .... .... ... . ......... ........ . ......... .......
...... ...., .... .. .. .... ..... ....... . ...... .. ...... ...... ..
..... .... . ......, . .... ..... ..... ......... ....... ......, .. ..
.. .. pbaeo ........ ...... ....... ...... ....... ........ ......
...... je ......, .... je ...... ...... 0.60—0.75 .., a ..... 0,30—0,45 ..
...... ...... ....... je .. 1.20 .. ..... ....... ...... ......, ..... ..
....... . ........ ..... ...... ,.... .. .. ..... ...... .. ...... ....
........ ..... ...... ...... ...... .. . ...... .)... ... .... .......,
.... .. ...... .... ... ....... ....... je, . ...... je .. ......, .....
....... ..... ..... ....., .... .. .. .... . ..... .... ..........


.... ...... ...... ............. .. . ....., .. ....... ...... ........
je . ...... ...... .. ........... ...... .... je ... ...... ..,
.. .. :«.|.. .... ..... .... .........; .. ........ ......... .. ......
...., a .....« je ........ ...... ..... ..... ..... .. ....... .......
je ...... . ... ....... .......... .. .. . »oj .. .... .... .. ........
...... .. ......, UITO je .... ........ ......, .... .. . ...
...... ........ .. ......, ... ....... ........ . .......... ......


.. ......... .......... ........ .. .........: ........ .....
..... .. ............ .... ..... .. ...... ..... no ....... .........
...... .. ........ ............ ....., ..... ..... ..
.. .......... ... ....... . .... .. ...... . ...... .... ...........
. ........ OKO ........ ........... ....., ... . ..... .. ... ....


. .......... . ......... ......... ... je ........ ........,
.... .. .... ..... ..... .. .... ........ ......(.. ...... . . . . . . .
....... . ............. ..... ..... ....... . ...... ........
..... ....... ... ............ ... ....1...., ... je .. ...... ........
.. .. ....... . ....... ....... .... .. ..... ...... .......... ....
........ .........., ... ..... .... . ....... ....... ... .. ...........
....... .. ..... ..........., ... je ........... ......, ....
je ...... ....... ... ..... .. ......... ...... ....... . .......,
..... ....... ........... .... .... ............ ..... .. ...... .
...... . .... ....... ...... ...... ...... .. je .......... .......
........, ..... .... ... ......... .. ......... .... .... ..... .
...... .. .... .... .. .... ........ ^......... .... . ..... ......
.... . ......, .... .. ... .......... ..... ....... .. ....... .....


194
ŠUMARSKI LIST 12/1946 str. 13     <-- 13 -->        PDF

...... ....., .... ..... . ....... .. ....... ........ ... ...... ..........
........ .... ....... .. .. ..... ......... ... . ... .......
........... ..... .. ....... ...., ..... .. .... .... .... ........,
... .. joiiu ...... ..... ........ ....... .. ...... ...... ...., .... je
... ...... ....... ..... ........., ..., ..., ... . .. ...., ... ....
..... .... ..... ......... ..... .. .....


..... ..... .........., ....... je ..... ........ . ....>... .....
KipeTaaa .........., ... ... ... je ... ......, . ....... .. .........
...... ....... . ..... ...., ..... .. .... .... ...... . . ....., na
..., ... je .... ..... . . ....... .........., . »...... .... .....
.......... . ........ .... je .......... ..... ......., a .... ......
.. . .. .... ....... .......... ........ ..... ........., .... .. ....
«.....,...«. ......... ...;.. ........ .......!..... «...., .......
....... ..... .......... . .... .......´ .... .. ...... ...... . ......
...... ..... .... je .......... . ....... ....... je .. ..... .....
........... .......... ....., .. ..... ..... .......... . .... .......
. ........ ........ ..... ..... ......, ... ..... ........ .... ....
. ...... ........ ...... ..... ......... .. ........... . ..............
......... ..... ........, .. ....... ..... .......... .......
.. ... ..... .... ..... .. .... .......... . ....... .......... .....
roj ..... ..... .. ...... . ....... . ....... ..... ..... .......
..... ........... ... je ........., ... ... je ......, .... .. .....
........... .... ........ ......, .. .... ....... ...., .. ........
..... ..... ......... .....


... .... . .... . ...... ..: ....... ........, .............
........ ... ........ ... ........ ....... .... .... .... ..... .........,
... ...... ....... ........ .. .... ........ ............
...... .. ........ . ........, ... je .. .... ........ ........ a .
... ..... ... ........ ...... je ... .>.. ....... ... ...... .. .............
. ... ...... ........ .... .. .... . ....... ........., na
... . . .............. ......... .... .. .... ......... .... .... ...
.. ....... ........... ... ......... ............ ...... ... ....«..
........., .... .. .. .... ....... .... ........, ..... ............
........ ..... je ..... . ........, ... ..... . .... ........., ... ..
. oiH ........... ........ . ........ .........


........ .......,. ............ ..... . ........, .... .. ........
...... ........ . . . . . . . a . a, .... .. ....... ....... ......
..... ..... .... .. ..... .. .. .. ..... ...... ......., .. . . «. ......,
........ .......... ....... ...... ....... . ....., .. .....
........ (.......) ...... .. ........ ...... .. ... .......... .
. . . . . ., . .. ........ ..... . ....... .. ..... .... ..... .....
...... .... .. .. ..., a ..... ........ .... .. .... .........,
...... .. ......... .... .. .....1.. . ........, ... .. .... ...... .
...... ..... ...... . ........ .... .. ......., .. . . ... .... ........
.. ...., jeip .. ... ..1... ........ ............ ....., .... ... .........
.... ...... . .... .. ....... ....... .........., ... ...... ..........
.. ........ ...-.. ......., ....... .... .. ......... .. ......
....... . ............ .. ........, ... ..... ..... .. ........ ....
..... .... .... ........, .... . .... ..... ........ .. ..... .....
.... .. ...... ....... .... ............. ......, ... je ..... .....
... ....., .. .... .. ....... ......., .... ..... ....... .. ...........
......., .... .. .. .... .... ..... .... ....... .. ........ ..... ...
... .. ....... ....... je ........... ......... ............., ....


195
ŠUMARSKI LIST 12/1946 str. 14     <-- 14 -->        PDF

.. ..... ...... .. ....., a .. ....... ..........., ....... .. .......
... «... ........... ..........., ....... . .......... .... ........,
.... .. .. .... .......... Kao IUTO je ... ......, ..... .... .. .......
....... .. ...., ... .... ..... ..... .... .. ........ .. ....
....... ....... .. ...., .. .. . ... ....... ........ .. ... «.... ..,
........ ......... ............ ....., ........., ...... ... je ......
.... ... ...... Ha ... ..... ....... .... ....... .. ......, ...
... .. ..... .......... ...., ..... ..... .. .... ....., .... .. .. ..
.... ........., .. .. .... .......... ............ .... .. ........
.....>. .. ... ....... .... ....... ... .... ........ . ... ....
...... ..... ....., .. ..... ........., ......... ... .. .........
.... ....,, ... ... .. .......... .... ..... ... ....., ....... ........
.. .. .... ..... .............. ...... . ......., .... .. .. ....
...... .. .. ..... .. .......... .... ...., ... .. ..... ....... . ..
....... ......, . ... i:c .. ......... ... ..... ......, ....... ..
........ .... .... ........., .... .. .. ....... .............
.......... ..........


.. .. .. ........... ........ ....., .... .. ... ..... ......
...... . ........ .. ....... ...... ....... . ......, .. . .. .. ......
........... .. ..... ..., .... .. ...... ...... ..... .. .... 3—5 ...
... .. ........ .. ....... ...... .... ......... Ha ... ..... .......
........... .. ........ ..... .... ........ ...... . .. . »......
.... ..... ........, ... .. je .... . .............. .... ........
...»)..>. ......., .... ... ....... ....., .... .... ........., . ....
.. .... .... .... . ..... .. ..... .... ........, .... .. .. ......
. ....... .........


Kao 1... je . ....... ........., ....... ... ......>. .. .... .....
..... ... ..... ......., ... .... ....... ....... ... je ..........
.....: ...... ......, ......, ....., i^pa6, ...., ......, ...., ...., ....!,
....., jace« . ...... ..... ... ..... ..... ....... ..., ........ ..
........ ............., ... .. ........ . .........! ..... ....... .....
...... To ... ......... .. .. . ...... ......, ..... ... ........
....., .... ............ .............. ......, «. .... .. .... ......>
.. .... .. ....... . ........ .. ......... ....., ........ .......
.......... ....... ........, ......... .....: ....., ...., ..... . ....,
... ....., ....., ..... . ..... ..... .... .. .......... ....... ....
..... ........ .. .. ... ....... ...... ... ....... ..... .......
...... ......... .......... ....... .. ..... ..... ....... .........
.....: ......!, .........., ...... .... . .... .... Ha ..... ..... cno.......
.. je ... .... ..... ....... ..... ...... .... . ........ ....
........


. ........ . ...... ... ......... ......... .... .. .... .........
.. ......., a . .... ........, ........... .. .. .. ..... ........
...... . .. ........ Ha .... ..... . ....... ......... ....... ....
......... ...., ... . .. ........ .... ........., .... .. .... .....
..... ........., . .... .. ..... ....... .. .. ..... ....... ....
.......... ..... ........., na ... . ...... .... ...., ... ...... .....
....... .. ...... ........ ........ ...... ... ....... . ...........,
........ ... je .. ..... .. ..... . ....... ........ Ha ... .....
........ .... ..... ...... .....


. ....... .......... ....... ... ...., ....... .............
....., .......... .. ..... .......... ... . ... ...........


196
ŠUMARSKI LIST 12/1946 str. 15     <-- 15 -->        PDF

....... ... ......-.......... ..... ..... ....., ... .... 1.......
...... . ..... ............. ..... .......... ... .... ......... ...........
......... ........ .... . .... .. 10—15 ....... ..... ....,
....... .. ..... .... .... .. 15 ....... .... .... .......... ......
. ......... ........., .. .. ..... ....... .... .. 15 ......, .. .. ..
.. ... ..... ..... ........ .. ......., ....... .. .... ..... .. npe..........,
... .... .... ... ..... ........... ........... .........
. ........... .........., . ....... .............. .....1..., ... .....
....... ......... .... . .... ...... ...., ... ....... ..... .....
Maibe, na ... ... ...., ........ . ......... . ..... ...... ......
...... ...... . . ... ........, .. .. ........... .... ..... .......
..... ......... ...... ...... ......., .. je .. .... ......... .......
................. ......., ... ......... ........ ............. ......,
.. 20 ....... Ha ... «.... ........... ... ........... .........
. .......... ........, a .... .... ......... ... ..... .. ...... ......
....... . ....... .........


......... ....... ............. ...... ......... .......... ..
............ ..... (......, ...., .....), ... . ... ..... .. .....
........ ..-... (........... ..... ....). ..^... je ....... .... .
...... ........... .... .......... ....... . ........ .... MiHoro ....
....., ... . ... ........ .... ........ ......... ...... .......
....1. ....... ......... .. .... ......... je .......: ........ ...
.... . ......... ........., .... .. ...... ..... .......... .. .. ......
...... ........ .. ...., ..., ...... je ........ .......: ...... . .........
..... .......


........ ......... ...... .. ...... ...., ........>.. ........
........ ća ......... ........ ......, .. .. .. .... .>... .......
....... ............ . ......... ........ ..... ... ..... ......(.......
... €....... Kao . ........ ......., .... . .... .. .... .... .....
..........


... ...... ........., ........ ............, ... . ... .... ....
...... .. ....... ..... ....... .......... ..... .... ...........,
.. ............ .. .. ..... ....... ........ . .....^...., .... .. .......
..... ..... .... ...... .......... ........ .... .... je ....
..... ......... ........ ........... ....... ........


.....^.....: ..... ....... . ......... ......... ...... . ........
........ .......... ...... . ...........!, ........ .............. ..
.............. ....., ........ ....... . ..., ...6.1 . ..... ...........
........ ......... ...........!..1. ....., (.. .... ..............
.....). ..... ..... ........ ......... ........... ............ . ....(.
. ............! .... ..... . .........1. ........ .......... .............


197