DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1946 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Prof.P. J. VASILJEV,SSSR. ´


ŠUMSKA BOGATSTVA SOVJETSKOG SAVEZA I NJIHOVO
ISKORIŠTAVANJE


(Preveo Dr. V. Tregubov)


Nekoliko brojaka o šumskom fondu SSSR


Ogromna prostranstva šuma Sovjetskog Saveza mogu se jedino usporediti
sa beskrajnim prostorima polja i stepa toga Saveza.


Ukupna površina šuma SSSiK iznaša po zadnjim podacima oko 1,100
milijuna hektara ili od prilike 40Vo cjelokupnog teritorija države. Više od
700 milijuna ha ove površine nalazi se pod šumom, t, j , obraslo je šumom,
dok u ostale površine spadaju nepošumljene sječine, progale, paljevine i
razne goleti, kao i neplodna zemljišta (bare, jarci i t, d,). Šumovitost, koja
se obično određuje u odnosu prema površini pokrivenoj šumom i teritorija
cjelokupne zemlje, za našu zemlju iznaša prosječno 30Vo, što je samo po
sebi bezznačajno, jer je raspored šumovitih površina vrlo različit.


Šumsku površinu cijele zemaljske kugle treba računati sa cea 3 milijarde
hektara. Prema tome, odnos naših šuma prema cjelokupnoj površini
šuma na zemlji iznosi nešto više od jedne trećine svih šumskih rezerva
cijeloga svijeta. Sovjetski Savez je šumom najbogatija zemlja na svijetu.
Po šumovitosti. Sovjetski Savez zauzima četvrto mjesto poslije Finske,
Švedske i Japana,


Po šumskoj površini na jednog stanovnika dolazi SSSR na treće mjesto
poslije Kanade i Finske,


Drvna masa u šumama Sovjetskog Saveza iznaša približno oko 40—45
milijardi kubika. Pod normalnim uslovima, svaki ha šume daje godišnji
prirast od 1 do 4 m^, što prosječno iznaša 1,1 m^ na hektar, za površinu
pokrivenu šumom. Iz ovoga slijedi; kod jednoličnog iskorištavanja svib
šuma SSSR, mi bi mogli samo na račun tog prirasta godišnje dobivati
700—800 milijuna kubika drvne mase. Faktična količina iskorištene drvne
mase, uključivši u to i mjesna iskorištavanja, nikad nisu premašila 350—400
milijuna m^.


U šumama SSSR, SOVo od svih šuma, su šume četinjača, a to je SćVo
svih četinjastih šuma umjerenog pojasa zemaljske kugle. Najrasprostranjenija
vrsta drva je ariš, vrsta, koja još nije dosta iskorištena u našem
narodnom gospodarstvu, obzirom na prednosti ove vrste, koja pokriva
249 milijuna hektara površine. Bor pokriva 88 milijuna hektara, smreka
66 ha, jela 13 milijuna ha, limba (pinus cembra) 29 milijuna ha površine
šuma.


Kad se polazi od sjevera prema jugu čamove šume zamjenjuju se sa
šumama lišćara — brezom, hrastom, jasikom, lipom, javorom, johom, jasenom,
ivom i t. d., a dalje na jugu rastu topola, bukva, saksaul, eukaliptusi,
tisa, orah i t, d. Površine pokrivene lišćarima u uspoređenju sa površinom
pokrivenom čamovinom, razmjerno su neznatne. Tako na pr, površina
hrastovih sastojina iznaša svega 4,6 milijuna ha, a ipak je ta površina
jednaka skoro cjelokupnoj površini šuma Čehoslovačke, u njezinim predratnim
granicama, a samo je neznatno manja površini šuma Italije, Bukva
pokriva 1,7 milijuna ha, ali i ova površina jednaka je cjelokupnoj površini
šuma Danske i Belgije zajedno,


198
ŠUMARSKI LIST 12/1946 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Iz prc^losti šumskog gospodarstva SSSR


Najveći dio ruskih šuma, još u davnim vremenima, nalazio se u sjevernim,
sjeveroistočnim i istočnim rajonima zemlje. Tokom tisuća godina rasle
su ove šume u beskonačnim zelenim masivima, ogromne po svojim bogatstvima,
nepristupačne zbog svojih daljina. Obavljene sivim maglama i pokrivene
vlažnom mahovinom, tajanstvene i veličanstvene, one su gdjegd´e
bile ispresječene paljevinama i obrađenom zemljom. Vjerojatno se u ovim
šumama rodila poznata ruska poslovica: »Ima sedam vrsta do nebesa,a sve šumom«.
Uporedo s razvitkom zemlje, ruske šume, nekada čovjeku nepokorne,
postale su, kao i sama zemlja, jednim od glavnih izvora materijalnih kultura
i jednim od najvažnijih faktora utvrđenja i snage ruske države. Šumski
proizvodi upotrebljavali su se, ne samo, za izgradnju nastamba i raznu
domaću upotrebu, nego se je iz njih gradila ruska flota i podizale su se
tvrđave i gradovi. Po svjedočanstvu historičara, prva šumsko-industrijska
poduzeća u Petrogradu bila su (na vodeni pogon), osnovana za vrijeme
Petra I. po Menjšikovu, a nalazila su se na mjestu sadašnje zgrade Akademije
Nauka na Vasiljevskom otoku.
Drvom grijao se sav ruski narod za vrijeme dugih hladnih zima, drvo
je bilo jedno od glavnih predmeta prekomorske ruske trgovine. Ista šuma,
bila je i izvor različite hrane za čovjeka. Duhovna kultura ruskog naroda
vezana je za šumu, što se osobito očituje u ruskim bajkama, u starim
pjesmama i poslovicama.
Obilnost šuma u našoj zemlji, tokom vjekova podržavalo je uvjerenje,
da ovaj besplatni izvor prirode ne traži, da se čovjek o njemu brine. Međutim,
sječa šuma u gusto naseljenim rajonima, radi pretvaranja šumskog
zemljišta u poljoprivredno, kao i zbog sječe drva potrebnog za građevnu
industriju i gradove, već je davno postavila ruske državnike pred činjenicu,
da se moraju odreći tog nepravilnog gledanja i pristupiti racionalnijem
šumskom gospodarstvu, ukoliko je to bilo uopće moguće, u prijašnjim
društvenim prilikama.
Prva riječ u tom smislu, kao i u većini drugih grana ruskog nacionalnog
gospodarstva, pripada Petru I.
Godine 1722 Petar I. poklanja poznatom industrijalcu Demidovu neka
uralska poduzeća, te daje specijalne instrukcije (uputstva), prema kojima
sve šume tih poduzeća imadu biti podijeljene u sjekorede sa određenom
površinom, potrebnom za poduzeće, odredivši 25 do 30 takovih p)ovršina,
koje bi se imale godišnje posjeći, pridržavajući se određenog reda, na taj
način se u šumskom gospodarstvu uvađala određena ophodnja. Prema istoj
instrukciji, sječine se moraju pošumiti. Kasnijih godina, Petar I., koji je
podupirao gradnju brodova i gradova, izdao je »ukaz«, kojim se zabranjivala
sječa izvjesnih vrsta drva na određenom otstojanju od rijeka. Istim
ukazom zabranjeno je bilo korištenje drva sposobnog za gradnju brodova,
za drugu svrhu, kao i upotrebljavanje trupaca većih dimenzija za sitne
proizvode. Ovim je ukazima bio postavljen temelj uređenju ruskih šuma
i pravilnoj njihovoj eksploataciji. Međutim, ove mjere, kao i mnoge druge,
poduzete od strane Petra I. (na pr. upotreba pila umjesto sjekira) obzirom
na postojeće uslove tog vremena, nisu mogle postići uspjeh.
Šmnarstvp se razvijalo u Rusiji pod uslovima dubokih suprotnosti
između vlastelinskog šumoposjednika i kapitalističkog iskorištavanja šuma.


J99
ŠUMARSKI LIST 12/1946 str. 18     <-- 18 -->        PDF

V. I, Lenjin je rekao: »Gospodarski razvitak Rusije patio je u isto vrijente
i od kapitalizma i od pomanjkanja kapitalizma«. Vlastela i kapitalisti nisu
se ni malo brinuli za poboljšanje šumskog gospodarstva i razvitak šumske
industrije. Šuma je bila za njih prije svega izvor prihoda i predmet špekulacije,
U to vrijeme u kancelarijama ministarstva državnih dobara u Petrogradu,
a kasnije u šumskom departmanu, viši činovnici nisu se žurili; te
su se zanimali — kako im se to činilo — usavršavanjem instrukcija Petra I.,
dok su u Ukrajini i Povolžju, u Orlovskim i Tulskim šumama, šumski poduzetnici
nemilosrdno sjekli šumu ža šumom,; koje su uz bescjenje kupovali
od siromašne vlastele i na njima zarađivali milijune. Sama carska vlada
pogodovala je tom haračenju ruskih šuma, jer zbog slabog razvitka domaće
industrije, šuma je bila glavni izvor valutnog prihoda od eksperta.
Sovjetska vlast je dobila u nasljedstvo od carskog režima, u nizu južnih
i centralnih gubernija europskog dijela države, tako iscrpljene šume, da
je razvitak našeg šumskog gospodarstva i šumske industrije poslije Velike
Oktobarske Socijalističke Revolucije, već od početka, morao biti određen
u dva osnovna pravca: šume sjeći uglavnom na sjeveru i na sjeveroistoku
države, a šume južnih i jugozapadnih rajona sjeći samo u granicama prirasta
i na svaki način podizati nove kulture. Izraz ove politike je osnivanje
pilanskcg centra u Arhangelsku, u godinama staljinskih 5-godišnjih planova,
koji je godišnje prerađivao po nekoliko milijuna kubika drva. Ista šumarska
politika teži u osnovi režimu ograničenja iskorištavanja ´šuma u vodozaštitnim
zonama izvora velikih rijeka, koji je bio ustanovljen još u 3G-tim
godinama. Površina ovih vodozaštitnih šuma iznaša 7 do .^/.^ površina
svih šuma. Za vrijeme socijalističke izgradnje u spomenutim pravcima
postignuti su veliki uspjesi. Prerada drva u usporedenju sa godinom 1913
porasla je za 3 i pol puta, a izrada piljenog materijala povećala se više
nego tri puta. U izradi šper-ploča i piljene robe SSSR zauzeo je na koncu
drugog 5-godišnjeg plana drugo mjesto na svijetu. Po prvi puta u Rusiji
bila je osnovana masovna industrijska proizvodnja namještaja. Više nego
tri puta porasla je proizvodnja papira. Pojavio se cijeli niz novih grana
industrije, kao na pr. izrada etil špirita iz drva, proizvodnja raznih drvenih
plastičnih materija, drvnog brašna, umjetne svile i t. d. U eri Sovjetske


Vlasti bilo je istraženo i uređeno više od 300 milijuna ha,šuma, Zadnjih ´
godina pred veliki otadžbinski rat, godišnja pošumljavanja,. samo po liniji
»Glavljesoohrana« (Glavna uprava zaštite šuma), iznašala su 210 do 240
tisuća ha, dok je u predrevolucionarno vrijeme pošumljavano samo nekoliko
desetaka hiljada hektara. Za sovjetskog perioda udio drvnog materijala
proizvedenog u evropskom dijelu SSSR snizio se na 80*/o (u 1913´.
godini iznosio je 93,.^/.).


Šumsko gospodarstvo zk Trijeme Otadžbinskog rata


Sovjetske šume i šumska industrija u godinama velikog otadžbinskog
rata odigrali su važnu ulogu u obrani zemlje. Šuma je davala u izobilju
sirovinu za izgradnju aviona i raznovrsnih građevina, ogromna količina
drva išla je za pakovanje municije i proizvodnju naoružanja. U jednom
periodu rata, veliki dio naših lokomotiva i tvornica upotrebljavao je za
pogon isključivo drvo. Cijela potreba zemlje u gumi u godinama rata pokrivala
se od prerade kore kcrjena, širolco rasprostranjenoig grma »....davčeti
bereskeljet« (evoriimus). ´ . \ .


2m
ŠUMARSKI LIST 12/1946 str. 19     <-- 19 -->        PDF

u isto vrijeme su naše šume u goHinama rata bile jako oštećivane.
Osobito su jako nastradali, inače već malo šumoviti, zapadni i jugozapadni
rajoni, kao i neke centralne oblasti naše zemlje. Ukupna površina šuma,
oštećenih u vezi sa ratnim operacijama iznaša otprilike 20 milijuna hektara.
Samo u Bjelorusiji popaljeno je, posječeno i zakorovljeno više od pola
milijuna ha šuma. Više od 15 hiljada kubnih metara drva posjekli su fašisti
u pokusnim nasadima ariša u Novo-Dubenskom leshozu (šumarija) Smolenske
oblasti. U Ukrajini, u Petrovskom leshozu, Nijemci su posjekli
najvrijednije hrastove šume. Skoro su sasvim uništene šume Orlovske
oblasti, o kojima je pjevao Turgenjev.


Pored direktne štete, nanijete od Nijemaca i vojnih operacija u ratnoj
zoni, nanijete su značajne štete i u šumama izvan ove zone. U ratnim
prilikama morali smo često, usprkos interesa šumskog gospodarstva i
uzgojnih pravila, sjeći šumu tamo, gdje su izvozne prilike bile najpovoljnije.


Sve je to dovelo do toga, da se još više povećala historička disproporcija
između drvnih zaliha i potreba na drvetu, u južnim i centralnim
rajonima evropske SSSR s jedne strane, a azijskog dijela SSSR s druge
strane. Šumovitost raznih rajona naše zemlje nalazi se danas između 1,5
do 75´´/o, a ima i rajona, koji su sasvim bez šuma. U vezi sa time, zadnje
godine, porasle su udaljenosti prevoza šumskog materijala. Pojedini sortimenti
drvnog materijala prevažaju se iz udaljenosti od 2000 do 2500 km.
U nekim slabo šumovitim ili nešumovitim rajonima i pored obilja šuma
u cijelom Savezu, sve se jače osjeća »glad« za drvom. Kao rezultat vojnih
operacija uslijed haračenja šuma, ne samo što je industrijsko značenje
mnogih šuma zapadnih, jugozapadnih i centralnih rajona umanjeno, nego
se uporedo s time, jako snizila i hidrološka i tlozaštitna uloga ovih šuma.
Uslijed toga, povećana je opasnost za stvaranje većih plićina u najvažnijim
rijekama zemlje i smanjenje uroda na najboljim tlima SSSR. Poremećenje
hidrološkog režima u južnim rajonima, odrazilo se isto tako i na stanju


preostalih šuma.


Međutim — potreba na drvu u europskom dijelu SSSR u poslijeratnom
periodu — jako je porasla. U idućem periodu, ova će potreba još više
porasti, zbog daljnjeg proširenja upotrebe drva.


U tekućem petogodišnjem planu, trebati će milijune kubnih metara
drva za izgradnju i razvitak industrije, za gradove i za šumsko gospodarstvo
oslobođenih rajona. Samo za ugljenokope, biti će potrebno više
od 10 milijuna kubnih metara rudnog drveta. Velika količina drva upotrebiti
će se za izgradnju željeznice, vodnog transporta, za poljoprivredne
strojeve i t, d. Petogodišnji plan predviđa proširenje proizvodnje, osnovane
na preradbi drva kao sirovine: šperploča, namještaja, športskog inventara,
celuloze, papira, kartona, vještačke svile i drugih grana kemije drva.
Velike količine drva upotrebit će se i kao ogrjev u tehnološke svrhe (u
metalurgiji i t. d.).


Četvrti petogodišnji plan i zadaci na području šumarstva


Radi udovoljenja svih potreba, petogodišnji plan predviđa godišnju
preradbu oko jedne četvrtine milijarde kubnih metara drva. Obujam izvoza
drva u 1950. godini biti će doveden do 280 milijuna kubnih metara, a povećanje
izvoza izrađene robe iznosit će 59*/o više nego u 1940. godini


201
ŠUMARSKI LIST 12/1946 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Tokom cijelog petogodišnjeg plana treba izraditi toliko drvnog materijala,
da ovaj materijal natovaren u željezničke vagone sačini vlak tako dugačak,
da bi se tim vlakom mogao omotati cijeli svijet, tri puta oko ekvatora.


Nastaje pitanje, odakle uzeti toliko drvnog materijala, i na koji način,
što prije, dovesti u red oštećene šume? Ova pitanja u petogodišnjem
planu obnove i razvitka narodnog gospodarstva SSSR u 1946.—1950. god.,
biti će riješena, obzirom na podizanje šumskog gospodarstva, preradba
drvnog materijala i industrijske upotrebe drva.


- Plan razvitka šumske industrije predviđa iskorištenje novih, mjestimično
još nedirnutih šumskih masiva, u sjeveroistočnim rajonima: u bazenima
sjeverne Dvine, Pečore, Kame, Vjatke, Kilmege, Unže, Vetljuge,
Bjele, a također povišenje iskorištavanja šuma u Sibiriji i na Dalekom
Istoku. Cijela šumska industrija ovdje mora biti pretvorena u savremeni
mehanizirani ogranak industrijskog rada sa stalnim kvalificiranim kadrovima
radnika. Istodobno biti će u ovim krajevima razvijena mjesna prerada
drva i proširena mogućnost transporta drvnog materijala i produkata
prerade drva iz ovih rajona u potrošačke rajona SSSR. Rijekom Kamom,
koja veže preko Volške magistrale, ogromne šumske bazene u Molotovskoj
oblasti sa Donbasom, s oblastima Nižeg Povolžja i drugim malo šumovitim
i obešumljnim rajonima, izgradnja željeznice u novim rajonima,
gdje će se vršiti iskorištavanje šuma na sjeveroistoku, udovoljit će veliki
dio potreba narodnog gospodarstva. Radi ubrzanja osvajanja novih šumskih
bazena i proširenja iskorištenja drveta tokom ovih pet goCIna, izgradit
će se uglavnom u sjevernim, sjeverozapadnim rajonima i na Uralu 17.500
km puteva za prevoz gradje sa mehaničkom vučom (željezničkih pruga
uskog kolosjeka, traktorskih drumova, automobilskih cesta). Mehanizaciiom
rada, drvna industrija mora dobiti, tokom pet godina, 40 hiljada
električnih pila, 7.500 traktora za vuču, 4.500 traktora za odvoz drva,
470 lokomotiva sa platformama za uski kolosjek, 14 hiljada automobila sa
prikolicom. Tri četvrtine svih radova na izradi drva moraju biti izvedeni
stalnim kadrovima šumskih radnika.
Pored ovakvog razvitka prerade drvnog materijala, u novim rajonima,
i velikim mogućnostima, koje se tamo predviđaju, ipak se potrebe
na drvu neće moći pokriti, osobito u snabdjevanju široke mreže manjih
poduzeća i stanovništva, malo šumovitih i nešumovitih rajona, udaljenih
od transitnih puteVa. U narednim godinama osobito je ograničena mogućnost
izvoza drva iz azijskog djela SSSR-a. Dovoljno je navesti, da radi
udovoljenja samo polovine potreba na drvetu, u evropskom djelu Saveza,
trebalo bi dnevno 200 željezničkih kompozicija sa drvnim materijalom.


S time u vezi predviđen je u petogodišnjem planu drugi, isto tako
važan put za udovoljenje potreba narodne privrede u drvu, a to je odlučno
inteziviranje šumskog gospodarstva u starim šumskim rajonima europskog
dijela Saveza. Glavne mjere po toj liniji biti će najprije upravljene u smislu
obnove i razvitka samog šumskog gospodarstva. Najvažnija od svih ovih
mjera biti će, obnova i povećanje obrasta šuma, oštećenih za vrijeme
fašističke okupacije. Samo u Ukrajinskoj SSR, u pogledu radova na podizanju
šuma, biti će zasađeno i zasijano do kraja 1950, godine 252 hiljade
ha šume. U cijelom Sovjetskom Savezu, za ovih pet godina, treba pošuiniti
više od 1,300.000 ha^ (tu je uključeno pošumljivanje goleti i neplodnih
zemljišta]. Ova površina je za 100 hiljada ha veća od sadašnje ukupne
Šumske površine Velike Britanije (Metropola).


202
ŠUMARSKI LIST 12/1946 str. 21     <-- 21 -->        PDF

u petogodišnjem planu, posvetiti će se naročita pažnja, uzgajanju
zaštitnih šuma u svrhu zaštite polja u stepskim rajonima. Tom prilikom
uvađati će se brzo rastuće vrste i voćke, grmovi i razne vrsti kupina, a
izvadati će se i nasadi meliorativnog karaktera.


U šumskom gospodarstvu europskog dijela Saveza, značajnu ulogu
odigrat će uzgajanje posebnih šumskih bazena, koji su određeni za proizvodnju
određenih šortimenata, radi udovoljenja pojedinih industrijskih
grana, na pr. jamsko drvo za rudnike, za celuloznu industriju, proizvodnju
pletenog namještaja i t, d. Za ostvarenje svih ovih planova u četvrtoj
pjatiljetki, treba temeljito poboljšati nabave sjemena, organizacije velikih
rasadnika, rad na pronalaženju, uzgoju i rasprostranjenju vrijednijih brzorastućih
vrsta drveća. U svrhu poboljšanja načina uzgajanja šuma, moraju
se poduzeti mjere oko primjene pravilnih sistematskih sječa, široko poduzimanje
mjere u svrhu prirodnog podmladivanja šuma. — Uzimajući u
obzir, da srednji prirast šuma iznosi od 1 do 4 m´´ na jedan hektar, neki
specijalisti su mišljenja, ako se poduzmu mjere za intenzivranje šumskog
gospodarstva, u južnim, jugozapadnim i centralnim šumskim rajonima, gdje


površina šuma iznaša oko 70 milijuna hektara, mogao bi se udvostručiti
godišnji prirast drvne mase ovih šuma. Treći uslov za jednoličnu opskrbu
zemlje drvnim materijalom je brižljiva štednja drva u svim granama proizvodnje,
putem usavr^avan´a tehnologije prerade drva, racionalnim korištenjem
drvnog materijala tako, da bude najveći dio iskorišten samo u
industrijsku svrhu.


Treba ograničiti neracionalnu upotrebu drva i nastojati zam´eniti ga
sa manje deficitnim materijalom. Ako se uzme, da korisni efekat izrađenog
drva (u vidu gotovog materijala) nije veći od 35% pos´ečene šume,
a da je ostatak od 65—70% otpadak, u najboljem slučaju ogrjevno drvo,
(kao i u drugim državama) lako možemo zaključiti, da su u ovome
naše rezerve i da kod boljeg iskorištavanja drvnog materijala, možemo
prije doći do veće količine drva bež velikih troškova, a što je vrlo važno,
bez otvaranja novih udaljenih šumskih bazena. Na ovu mjeru, obratit
će se u prvom redu, naročita pažnja.


šumarstvo i nauka


Za Sovjetskog perioda šumarstvo u SSSR, razvijalo se, a razvija se
i dalje na osnovu širokog korištenja nauke, dok se istodobno išlo za
intenziviranjem razvitka same nauke o šumi.


Umjesto jednog šumarskog instituta (viša šumarska škola, prim,


prev,) u predrevolucionamoj Rusiji, već nekoliko godina djeluje 12 šumarskih
viših škola i 14 naučnih instituta za pojedine specijalne grane šumarstva.
Od septembra 1944. djeluje institut za šumarstvo u sklopu Akademije
nauka SSSR. Prije revolucije. Ruska šumarska nauka brojala je
sando 12 do 15 specijalnih disciplina, u današnje vrijeme, broj tih disciplina
je porastao na 40—45. Sovjetski su učenjaci široko razvili takve
grane šumarske nauke, kao što su anatomija i fiziologija drveća (član.
kor. Ak. Nauka L. A. Ivanov), šumska fitocenologija i biocenologija
(akademik V. N. Sukačev), uzgoj šuma (prof. .. E. Tkačenkov), fitopatologija
i dendrologija (Prof. S. I. Vanjin, Prof. N. .. Pereligin, A. A,
Soncev i drugi), kemija drva (član. kor, Ak. Nauka SSSR N. I. Nikitin,


203
ŠUMARSKI LIST 12/1946 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Prof. V. N. Kozlov, Prof, V. 1. Šarkov), šumsko-inženjerske discipline
fDr. Seljugin, Prof. D. F. Šapiro, Prof. .. .. Aškinazi i dr.), šumsko-ekonomske
discipline i dr.


Najbolji uspjesi Sovjetske nauke u šumarstvu dobili sa zasluženo
priznanje u cijelom svijetu. Najprije treba spomenuti nauku o životu i
razvitku šume (teoriju šumske biogeocenoze), razrađenu od akademika
V, N. Sukačeva, U ovoj je nauci proučen život i razvitak šume. U svojoj
raznolikosti vanjskih i unutrašnjih veza i protivnosti, pokazuje nam zakon
kružnog kretanja materiju i energiju u životu šume. Karakterna crta ove
teorije je, što ona obuhvaća široki krug pojava, vezanih uz fizičke i kemijske
procese, koji leže u osnovu biološkog pretvaranja energije kod
šumskih cenoza. Učenje V. N. Sukačeva otkriva nam nove horizonte u
razvitku teorije nauke o šumi.


Radovi Prof. .. E. Tkačenka su važan prilog za Sovjetsku i svjetsku
šumarsku nauku. Irski naučenjak, šumar Andersen u svojoj recenziji o
radu .. E. Tkačenka, koji tretira problem podizanja šuma, nedavno odštampan,
primjetio je: »da je ovo važan udžbenik, ne samo za ruske
šumare, veći i za šumske uzgajače čitavog svijeta«, te da je ova knjiga
»protuotrov protiv šumsko-tehničke literature, koja nas je preplavila iz
srednje Europe beskonačnim potokom, tokom mnogih desetljeća.. .«
Veliko značenje u pogledu rješavanja najbližih zadataka šumskog gospodarstva
u zemlji, — imadu široko postavljena istraživanja sovjetskih naučenjaka
u oblasti selekcije i uvadanja novih vrsta drveća. Pokusima


akademika .. V. Sukačeva pronađeni su desetci novih vrsta Iva. Radovima
A. S, Jablokova po selekciji jasika i topole, S. S. Pjetnickoga —
po selekciji hrasta, istraživanjima Prof. L. F. Pravdina po selekciji bora,
radovima niza drugih naučenjaka u pogledu kultura ariša i drugog, mnogo
je doprinijeto rješenju problema ubrzanja procesa rasta šumskog drveća,
tako da mi s pravom možemo očekivati, da će zadaća vještačkog poboljšanja
sastava naših šuma unašanjem vrijednijih i brzo rastućih vrsta biti
uskoro rješena.


Naročite su zasluge Sovjetskih šumara uzgajivača u pogledu istraživanja
oblasti šumske hidrologije. Ovo je važno radi razumijevanja zakona
postanka samih šuma, a osobito je značajno za pravilno upoznavanje zaštitne
uloge šume u reguliranju vodnog režima, kao i radi široke primjene
podizanja šuma i vodozaštitnim zonama. Ova su se istraživanja pokazala
osobito važnima (Prof. .. E. Tkačenkov), jer ranije ustanovljeni sistem
vodezaštitnih pojasa duž rijeke nije zadovoljio, jer propisane šumskozaštitne
mjere nisu uvijek postizavale svoj cilj, naime nisu doprinašale
reguliranju vodnog režima.


U istu grupu znanosti spadaju istraživanja u oblasti podizanja šuma
u svrhu zaštite polja i zaštite protiv raznih erozionih pojava. Sovjetski
su naučenjaci dokazali, da podizanje šumskih pojaseva u stepama osigu


rava povišenje uroda na preostalim poljoprivrednim zemljištima na 10
do 20% u obično povoljnim godinama, na 80—100"/o u doba umjereno
sušnih godina i 4—5 puta više u godinama velikih suša.


Dobre je uspjehe postigla sovjetska šumarska nauka u pitanju racionalizacije
iskorištavanja šumskih produkta i to prvenstveno drva. Ova je
nauka mnogo doprinijela mehanizaciji i elektrifikaciji u eksploataciji
šuma. Zahvaljujući tome, sada je stvorena mogućnost, organizaciji ove
grane proizvodnje, na temelju širokih industrijskih principa pomoću stal


204
ŠUMARSKI LIST 12/1946 str. 23     <-- 23 -->        PDF

nog kadra kvalificiranih radnika, kako je to predviđeno u petogodišnjem
planu. Time će se jako podignuti proizvodstveni efekat rađa.


Još više je šumarska nauka doprinijela u pogledu izrade i prerade
drva. Direktnim rezultatima naučnih istraživanja sovjetskih kemičara
drva (Prof. Šarkov i dr.) uspjela je u SSSR organizacija najjače hidrolizne
proizvodnje na svijetu, koja na taj način dozvoljava uštednju desetke milijuna
kilograma hranjivih sirovina. Istraživanja Sovjetskih dendrologa pomogla
su stvoriti, na bazi drvne sirovine, cijeli niz novih vrsta plastičnih
materijala, koji mogu zamijeniti aluminijum i drugi materijal. U izradi


celuloze i papira, putem naučnih radova, pronađeni su novi načini produkcije,
između ostalog vrlo dobri nadomjesci koža.


Veliku je ulogu odigrala Sovjetska šumarska nauka u razvitku iskorištavanja
sporednih šumskih proizvoda. Po sovjetskim učenjacima izrađen
je novi način dobivanja vitamina »C« i ».« iz iglica čamovine u tolikoj
količini u kakovoj ih ne može dati nijedna druga sirovina.


Isto je tako. Sovjetskim naučenjacima, uspio pronalazak načina
izdvajanja takovih produkata, kao što su na pr. medicinski preparati,
»V« i »D«, razna pogonska i maziva ulja i t. d.


Kod nas nema spiska svih materijala da možemo kontrolirati Amet
rikance, koji su 1939, godine tvrdili, da drvo ima više od 4000 do 50O0
raznih primjena. Za Sovjetski Savez ove brojke su čak i premalene.


Napokon, vrlo važnu ulogu, u razvitku Sovjetskog šumskog gospodarstva
i šumske industrije, imadu šumsko-ekonomska istraživanja. Naročita
pažnja bila je posvećena ustanovljenju kvantitativnih i kvalitativnih
karakteristika šuma i drvnih zaliha, kartiranje stanja šuma u poslijeratno
doba. U 1945. godini institut šuma Akademije Nauka SSSR, izradio
je metodiku i projekat ovih radova. Time je predviđeno stvaranje četiriju
opće saveznih preglednih šumskih karata, 130 mjesnih karata po republikama,
pokrajinama i oblastima, 30—40 tematskih karata i izrada specijalno
šumsko- ekonomskog priručnika.


Plan obnove i razvitka šumskog gospodarstva i šumske industrije
SSSR u godinama 1940.—1950., kao i kod drugih ogranaka narodnog gospodarstva,
pretpostavlja uporedo sa širokim iskorišćavanjem dostiženja
nauke i tehnike, — podizanje same šumarske nauke na viši stepen.


Već postignuti uspjesi u ovoj oblasti, kao i velika pomoć Partije i
Vlade, — pružaju nam uvjerenje, — da šumarstvo i šumarska nauka u
Sovjetskom Savezu postaju dostojni države — koja vlada trećinom svih
svjetskih šumskih zaliha.


Primjedba prevodioca:


Ovaj je članak izašao u časopisu »Nauka i Život« broj 8/9 izdanja
Akademije Nauka SSSR, a napisao ga je Prof. P. V. Vasiljev.


205