DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Tumač čl. 104. veli: »Godišnje osnove treba da sadrže i projekat o radovima
na pašnjacima: amelioracije, prilazni putevi, cisterne, bunari i slično.«


, b) Uredba o p o š u.m i j a va n j u Krša iz g. 1930., izda ma na osnovu
Z a k o n a o š u ma m a ne govori samo o pošumljavanju nego i o privođenju zemljišta
na Kršu boljoj proizvodnji, pogotovo čl. 15 o radovima; koje treba provoditi paralelno
sa pcšumljavanjcm ili mcžda i prije pošumljavanja, naročito o radovima oko
uređenja pašnjaka obzirom na racionalnije i bolje iskorišćavanje, izradi puteva,
cisterna, čatrnja itd.


Slično govore i čl. 21, 25, 27, 30.


Izvođenje radova na pašnjacima naređeno je šumaru u suradnji sa agronomom.


c) Poslovnik za rad komisije na izdvajanju zcmlj´Jšta na
Kršu u svrhu pošumljavanja i za privođenje boljoj proizvodnj
i izdala je Banska uprava Savsikc banovine na osnovu propisa čl. 92—105
Zakona o šumama i prednje Uredbe. Poslovnik zahtijeva najužu suradnju šumara
i agronoma te traži, da im kao putokaz rada imaju služiti:


1) rezolucij a o rješavanju šumairsko-gospodarskcg problema u kraškom
području savske banovine od 15. X. 1930.,
2) zakljiučc i konferencije agronomskih stručnjaka o mjerama za rad na
unapređenju biljne proizvodnje kraškog područja savske banovine od


21. I. 1931.
Rezolucij a medu ostalim predviđa:
Bolje terene prema stvarnoj potrebi ostaviti za zajedničke pašnjake i pospješno
ih ameliorirati u sporazumu sa poljoprivrednim referentom.
Kod izrađivanja generalne osnove za pošumljavanje u pojedinoj općini imadc
se uzeti u obzir i izgradnja prilaznih puteva, cisterna, kanala i napajališta za stoku,
osobito na pašnjačkim površinamia.
Traži se što uža suradnjia šumara i agronoma za privođenje što višoj kulturi
izdvojene površine, naročito pašnjaka.


Uzaključcima stoji:
»Pašnjake treba uređivati tako, da budu doista sposobni za prehranu stoke.
U tom cilju treba prpvesti izlučenje potrebnih površina u vezi Odredaba Zakona


o šumama. Na ovako dobivenim površinama, tako i na postojećim, izviršiti potrebno
krčenje od grmlja i štetnog korova, planiranje te otstranjenje kamena i podizanje
ograda. Na pašnjačkim površinama treba zbrinuti napajališta stoke.«
2) Gospodarska osnova za pošumljivanje bivšeg
inspektorata za pošumljivanje krša u Senju:


Dok se je Krš stare Jugoslavije u velikoj većini nalazio podijeljen
po´ banovinama i srezovima bez terenskog osoblja (lugara] f— općinske
lugare, kakovi su u praksi bili, i ne možemo ubrajati u neko pomoćno
stručno osoblje —] te se je .zbog toga odvijao rad bez pravog sistema
samo u pravcu pošumljavanja skromnih površina oko mjesta. Međutim
je INSPEiKTORAT U SEiNJU, kao ustanova, izravno podređena ministarstvu,
kasnije Banskoj upravi u Zagrebu, a ne nekom
sreskom načelstvu, sa svojih 18 državnih lugara na terenu imade bolje
mogućnosti rada i slobodnije ruke, što ostalim šumarskim stručnjacima
na Kršu nije bilo dano. Uz to je postojao pola vijeka.


Vidjeli smo, da su zakonski propisi sadržavali mjere i osiguravali
velika materijalna sretstva za melioraciju kraiških pašnjaka. Šta je po
tome poduzeto i koliko su ti propisi u životu primijenjeni, pokazat će
nam opća gospodarska osnova bivšeg senjskog inspektorata,
sastavljena i pozivajuća se na temelje propisa Zakona o šumama, Uredbe
i Poslovnika za izdvajanje i pošumljavanje Krša godine 1938. za obalni
pojas od Novoga do dalmatinske granice.


m


/