DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 7     <-- 7 -->        PDF

storu; izgradnja puteva, bunara i cisterna, staja, skloništa za pastire i
za blago; zaštita pašnjaka pojasima i skupinama šumskog drveća. Današnja
zadruga trava na Kršu je rezultat pogoršanih životnih uslova, prije
svega iscrpljenosti tla,. Hranjenjem (gnojenjem) pašnjaka opet će uskrsnuti
bdije trave, koje su danas potištene.


Đ´. Gospodarski momenti šumarskog rada na Kršu:
1] Kod postojećih šuma:
Mjesto uobičajenih golosječa makijske šume na većim površinama,
gdje sunce, pljusak i bura uništavaju uvjete života, uvesti sječu na uske
pruge, okomito na pad terena ili na pravac bure. Svak a takov a
golosječa, koja se u pravilu opetuje svake 4.—10. g o-
dine, mora se uporediti samo sa požarnom katastrofom,
koje si — kako izgleda — nitkopravosvjes
t a n nije . Uzgojne mjere, čišćenje i prorede, gotovo su nepoznate.


2) Kod vještačkih kultura;
Uvesti racionalno gospodarenje sa čišćenjem, proredivanjem
i oplodnim sječama za obnovu šume, da narod vidi korist šume
i u materijalnom pogledu. Uvođenjem smolarenja u borovim
kulturam a podići će se smisao za njihovo podizanje, te će biti najbolja
propaganda za nova pošumljivanja. Uvesti sadnj u tamarisk e
sa reznicama uz morske obale za pčelinju pašu, za hranu planktonu i
riblju pašu te za ukras i proizvodnju ogrjeva. Za ovaj posao kao i za
pošumljavanje uvala na obalama kopna i otoka u svrhu stvaranja mogućnosti
bolje riblje paše angažirati ribarske zadruge, koje će
korist vrlo brzo shvatiti. Proširiti sjetv u kadulj e u vezi sa povećanjem
areala pčelinje paše, popravljanjem tla te stvaranjem uslova za
destilaciju kadulje.


III, IZVAĐANJE RADOVA:


1) Prosvjeta naroda;
Stavljam je na prvo mjesto kao pokretača bezgranične narodne
energije, koja može i koja hoće stvoriti čudesa. Mi možemo sa puno
vjere polagati nade u naš narod. Tu volju moramo narodu stvoriti ne
samo predavanjima, diplomama i nagradama za uspješan rad na pošumljavanju,
već u prvom redu boljim uspješnijim metodama
i smišljenijim sistemom rada!


2) Organizacija rada:
Svaka pokrajina [Dalmacija, Hrv. Primorje, Istra i Slov. Primorje)
treba ustanovu, koja će se moći posvetiti isključivo radu na pošumljavanju
i melioraciji Krša. To bi moralo biti terensko a ne birokratsko
tijelo za pronalaženje novog rada i stavljanja istoga u pogon. U svome
radu morala bi ta jedinica biti samostalna, terenski-pokretna, sastavljena
od tri-četiri šumara, potčinjena izravno ministarstvu. Ona bi davala
inicijativu i smjernice narodnim vlastima, koje bi angažirale narodne
snage na novi posao uz pomoć dodijeljenih im šumarskih stručnjaka. Rad
tih tijela mora biti naučno-praktično-istraživački, inicijativni, propagandni
i nadzorni. Svaka suvišna birokracija kočila bi ga u radu i uspjehu.
Osoblje treba biti po broju minimalno ali kvalitetno probrano. Ono će
održavati veze sa narodnim odborima svoga područja. Kao savjetodavni
organi treba da im posluže u svako doba agronomi, stočari i ostali
stručnjaci kod narodnih vlasti.


125