DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 51     <-- 51 -->        PDF

........^.


POLA GODINE RADA ŠUMARSTVA BRODSKOG OKRUGA


Prije nego stupimo razlaganju pitanja koje je stavljeno u naslov, mislim da je
potrebno da bar u kratkim crtama prikazem prilike u kojima se našlo šumarstvo
brodskog okruga, jer će se samo tako lakše razumjeti i uspjesi odnosno neuspjesi
u prošlih 6 mjeseci, koje bih htio da prikazem.


Brodski okrug preuzeo je upravu šuma od dviju bivših direkcija šuma i to
kompletne Vinkovačke direkcije, te dijela Direkcije šuma Nova Gradiška, zatim
Upravu šurna biskupije đakovačke, ekspropriisane šume raznih veleposjeda na području
kotara SI. Požege, te šume zemljišnih zajednica i šumskih zajednica.


Prošle 194.S. godine vršeno je gospodarenje sa šumama putem šum. otsjeka
K.N.O.-a i njihovih ispostava i to bez obzira na vlasništvo. Međutim u 1946. godini
pristupilo se izdvajanju uprave državnih i imovnih šuma iz kompetencije kotarskih
narodnih odbora te organiziranju šumarija, zatim imenovanju posebnih privremenih
upravitelja za pojedine šumske veleposjede, dok je stručna uprava Suma zemljišnih
i šumskih zajednica ostala u rukama kotarskih narodnih odbora, koji su ju vršili
putem svojih šum. referada u poljoprivrednim otsjecima .


Granice ovako stvorenih šumarija ne poklapaju se političkim granicama, ali su
zadržane gospodarske cjeline i dijelom se poklapaju sa bivšim šumarijama iako ne
u potpunosti.


Momentalna organizacija uprava šuma prikazana je u prcglednom iskazu (vidi
prilog br. 1).
PREGLEDNI ISKAZ
stručne uprave šuma brodskog okruga po vrsti vlasništva šuma:


Stručna uprava i gospodarenje Šuma


ŠUME PO


Zaposleno osoblja


Površini


Broi


I VRSTI PRlM]EDi5.\
ha upravnili Pomoć, terensko


VLASNIŠTVA


jedinica Sa Bez SVEGA


i JI 11 .II


ispitom ispita


Šum. stručnjaci
Državne i vrše upravu i nad


Šuma vi ja


bivše imovno l.alS,85 Ila uf,´rar.
šume šuraa iskazani]!


1 111.036-92 12 12 — 1 20 107 69 209


pod 2.


Od iskazane poPrivremevršine
upravu


Agrarne


na uprava vrše stručnjaci


šume


u Đakovu podl. 1,518,85 ha


18.868´95 2 vidi ruipomenu ])0(l 1) 2


3. ,-).284.r)il ha
´


Zii lugarp vidi


šum. stručnjaci


Komunalne Kot. pod 1)


(z. zajednice, šumari
Napon lena 2) upravu nad


šum. zajed


5.284,.)<1 ha iiuma


3 nice, 1,´rodske) 32-979-42 3 3 3 3 2 U


iskazanih pod 2.


Xadzoi´ nad svim šumama,
te gospodarenje i upravu
diž. i imovnih šuma vrši


6 1 2 6 — — 15


Šum. odjel ONO-a


SVEGA 162.885-29 23 1 3 29 110 7; 237


Napomena:


1. Pom. osoblje kod agr. šuma i to kako kancel. tako i terensko nije iskazano jer
se stalno mijenja. Isti je slučaj sa lugarskim osobljem kod komunalnih šuma, gdje je
gotovo sve bez ispita.
2. Iskazani kontr. nadlugari od kojih 3 sa ispitanih i 2 bez ispita.
169
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 52     <-- 52 -->        PDF

uspjehaPREGLEDNI ISKAZ
prvomajskofi natjecanja u vremenu od 1. III—31. VIII.
na području O.N.O-a u Slav. Brodu.
1946.
Prilofi 2.
"."
-D
´c
1
ŠUMARIJA
ODNOSNO
ŠUMARSKA
REFERADA KNO-a
I!;i.ievo Selo
Obilje/b.! stabala
Broj stabala
komada
.´!12.068
Količina
(sadržaj)
. .
1,40.707
Pošuniljivanje
Površina
ha
10. -
Broj
sadnica
lOOOkom
100.32
Sabiranje
Vrsta
-
sjemenja
Količina
kg
-
Rasadnici
Obrađena
površina
m2
0.200
Propaganda
šumarstva
Predavanje
broi
4
Dobrovoljni rad u
šumarstvu
Radnika
dana
022
Vrijednost
Din
49,700
-a
2 Vi-banja .´ifiil.eSl 114.272 0.5 2.50 --2.500 8 001 72.080
3 Olok 1(10.7(m 7.´).720 10. 28.30 bat,´!-. 1..50 2.850 ´ 1.492 119.300
4 A´hikovci (i 1.300 2.).950 5.— 30.am
. j .
baRr. lil.´—
200 10.000
5 Županja 11:1.405 72.200
6 St. Mikanovci 1.´).>.320 41.040 05. 104.05 --2.250 9 2.040 103.200
7
8
Slav. Rrođ
Oriovac,
(!1.«2.
11.-).1S1I
48.1108
20.188
20.,^
2:!.50
00.20
.50.00
-^-
-

-3.200
1
-
i.i;.
975
90.400
78.000
9 \ov a Kapela 01.271 22.001 1 -2.80 haifr. 7. 2.500
2 898 71.810
10 Pleternica 01.20!) .12.004 -´20.


,
7 270 21.000
11 »lSat).ja Gora« 20.818 24.821 --joh a 1.— -3
104 8.320
12 ».šumellii´a« 71.HO0 22.070 -bai,´!-. 0..50 -´ 4 104 13.120
13 .. . SJ. Požes:a 99 997 11.778 --" 8.— -... 208 23.840
14
15
16
17
.. . Đakovo
.. . Isposlav a
Kiitjov o
Pi´ivr. uprav a
at^r. .šuma
Đakovo
šum. odjel
ONO-a
80.817
:...2.
180.04;l

17.259
10.01:1
21.802

28.—


8:i.:i5
-

..
,.

51.—
10.—
15.—

100
´ , 000
3.000

´
4
30
721
173
502

57.080
13.810
10.100

S V e . a 1.008.002 oo.´i.7n 181,— 074.85 149.50 25.370 88 10.955 885.400
Pr e Ivi.ifaio 138.005 251.— 751.— 178.— 13.700 40
U.spjfli n"? i 1.58.1« 72.11 92.84 8.198 .58.05´ 191.13
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Prema tome na jednog šum. stručnjaka sa terena otpada prosječno 9.384 ha
šumske površine bez obzira na vlasništvo, ili uzevši u obzir istaknuto u primjetbi
pregleda otpada na šum. stručnjaka državnih i imovnih šuma 9.380 ha, na stručnjaka
kod agrarnih šuma 6.032 ha i na stručnjaka kod uprava z. z. i komunalnih šuma


11.934 ha
šumske površine.
Kako su šumske povr.šine isprekidane izuzev kompleksa Spačve, površina koja
i)tpada na jednog stručnjaka je razmjerno velika i otežava racionalno gospodarenje.
Pomoćno osoblje s druge strane je u mnogim slučajevima novo i neupućeno,
te i to čini velikih smetnji kod racionalnog gospodarenja i izvođenja plana.
U 1946. godini stupilo je šumarstvo brodskog okruga sa zadaćom da u okviru
petogodišnjeg pilana sistematski započne sa pošumljavanjem i obnovom šuma, a sve
to bez dovoljnog kredita; da na vrijeme izvrši obilježbu potrebnog drveta za lokalnu
potrebu i industriju (Zešumpoh), te da ujedno nađe puta i načina i smanji broj šumskih
šteta i to ne represivnim mjerama, nego putem propagande i uvjeravanja. U tome
cilju stvoren je u okviru prvomajskog natjecanja plan rada i odmah se pristupilo
njegovom ostvarenju.


Kroz vrijeme od 6 mjeseci postignuti su u tome rezultati, koje prikazujemo u
niže navedenom tabelarnom pregledu i koji uzevši uslove pod kojima se radilo, broj
stručnog osoblja te pomanjkanje spremnog pomoćnog osoblja, a često i potpuni nedostatak
istoga pokazuje ipak, da su rezultati proteklog prvomajskog natjecanja u
vremenu od 1. III.—31. VIII. 46. zadovoljavajući. (Vidi prilog br. 2).


Kod obilježavanja ostvaren je predviđeni plan sa 158.16%, a najbolji rezultat
uzevši u obzir ne samo količinu doznačene drvne mase, nego i ostale prilike pod kojima
se radilo te broj zaposlenog osoblja, pokazala je kod ovoga šumarija Rajevo
Selo, dok najslabije rezultate pokazuje privremena uprava ekspropriiranih šuma u
Đakovu i šumska ispoetava u Kutjevu, koje nisu ispunile očekivane zadatke iako
kod njih nijie biio zapreka sa materijalne strane.


Općenito uzevši obilježavanje je izvršeno na vrijeme, što je naročito važno
za opskrbu širokih narodnih masa sa ogrjevnim drvetom.


Kod proteklog proljetnog pošumiljavanja vodi šumarija u St. Mikanovcima, a
slijedi je Rajevo Selo, Kotarski N. (). Đakovo, šumarija S. Brod i Orlovac, dok su
potpuno podbacile Pleternica, Babja Gora, Sumethca, K.N.O. SI. Požega, ispostava
u Kutjevu i privremena uprava ekspropriiranih šuma u Đakovu. Stvarni rezultati
uspjeha pošumljavanja bili su ipak vrlo slabi s razloga što su biljčice stradale od
velike suše i prosječni uspjeh neće biti prema dosada prikupljenim podacima, veći
od 10—20%.


Sakupljeno sjemenje upotrebiljeno je za sjetvu u rasadnicima i to bilo same
šumarije, bilo susjednih.
Kako je skupljanje vršeno u proljeće pretežno je skupljeno bagrem i drugo
sjemenje, koje se još nalazilo na drveću.
Sakupljanje je u glavnom izvršeno sa školskom djecom, te je ujedno iskorišteno
za održavanje predavanja djeci o važnosti šuma.


Za propagandu šumarstva moglo se načiniti mnogo više.


No polju propagande šumarstva nije se stalo, to se od nje očekuje naročito
velike koristi u sprečavanju šumskih šteta.


Zalaganjem svega stručnog osoblja izdizanjem kadra pomoćnog osoblja, te uz
punu suradnju narodnih vlasti sa pravom se nadamo, da će naš rad krenuti još većim
elanom, sa ciljem da na taj način doprinesemo obnovi zemlje.


Široke narodne mase, a uglavnom omladina i druge masovne organizacije dale
su 10.955 nadnica u vrijednosti od 885.400.— Đin i to u glavnom na pošumljavanju,
kod obillježbe stabala i nekih drugih radova, koji nisu niti iskazani u pregledu
(plijevljenje rasadnika, podizanje ograda, čišćenje kanala, popravak zgrada i si.).


Na takmičenje smo bili pozvali okruge Osijek i Daruvar, ali od njih nismo primili
njihovih rezultata i nismo bili u mogućnosti da isporedimo naše rezultate.
U novembarske natjecanje šumarstvo brodskog okruga ulazi sa nadom, da će
sve postavljene zadatke sa uspjehom i na vrijeme izvršiti.


Ing.
R. Benić


i 171