DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Šta su onda značili šumari i »čuvari« šuma na Kršu? Bili su samo
pratioci, što svjesni što nesvjesni, od kojih su, neki s bolom u duši,
ispraćivali šumarstvo Krša na njegovom putu u propast. Ta sahrana
ipak treba neku pratnju!


No, nije nevolja ljuta već je strahoviti nered i nemar onih, koji su
bili pozvani, da upravljaju narodnim dobrom, bio onaj faktor, koji je
uništavao šumu, Pet-šest malih pokvarenjaka u selu, s kojima narod nije
mogao da izađe na kraj, haralo je zajedničko dobro, pa je konačno i
narod sam pošao u sječu šume, da ne bi ostao potpuno prikraćen.


Naravno, da je većina šumarskog osoblja u Dalmaciii išla linijom
najmanjeg otpora, zažmirila na oba oka pred pustošenjem šuma, i dala
se radije na sadnju borića oko mjesta. Tako je na pr. jedan od kotarskih
šumara u Dalmaciji za svojih 35 godina službe pošumio s uspjehom 200
ha površine, dok mu je u kotaru kroz to vrijeme gotovo do temelja
postradalo na desetke hiljada hektara šume. To je bila činjenica u svim
kotarevima, negdje više negdje manje strašna.


Ni propisi Austrije niti oni Jugoslavije nisu mogli išta na tome da
promijene.


Ne samo izmjena i dopuna zakonskih propisa, već
temeljita promjena šumarskog rada na Kršu, potrebna
je, ako želimo da krenemo s mrtve tačke.


imade mnogo momenata, koji govore zato, da sa planovima ne
žurimo, dok se prije toga rješe neka pitanja te raščiste korisna načelna
stanovišta i gledišta.


I. PITANJA, KOJA TRAŽE RJEŠENJA, PRIJE NEGO SE
PRISTUPI RADO:
1) Pitanje šumarskog stručnog osoblja:


a) odveć mali broj stručnih lica,


b) gotovo svi stručnjaci su na novim mjestima, gdje se još nisu


snašli,


c) u još teškim prilikama jedva obavljaju tekuće poslove,


d) za nove ljude pretstavlja Krš poseban i težak studij, koji


iziskuje mnogo volje, znanja i vremena.
2) Provedba agrarne reforme i određivanje općih
smjernicazagospodarenje.


3) k o 1 o n i z a c i j a.
Tek preselenjem izvjesnog dijela naroda iz Primorja, koji tamo živi
mukotrpnim životom i koga koze prehranjuju, moći će se stvoriti povoljniji
uslovi života i šumarskog rada,


4) Uređenje pitanjako za;


Prije svega mora se dobiti pregled ne samo o brojčanom stanju
koza, još je važnije saznati iz statistika socijalno-ekonomsku sliku toga
pitanja. Iz podataka jedinoga kotara Slovenskog Primorja (Tolmin), koji
još drži koze, slijedi, da mali posjednici drže po 2—3 koze (njih 258
posjednika) 359 koza, dok ostalih 55 posjednika 587 koza. Od potonjih
je 21 posjednik, koji ima 140 goveda, a k tome drži 312 koza! Narodne
vlasti lako će riješiti to pitanje, kad ih na to upozorimo! Dok koza ništi
posvuda ostatke šume, planovi za pošumljivanje ostaju na papiru! Makedonija
sa svojim milijun koza ne može rješavati pitanje goleti bez veze
sa kozjim pitanjem.


123