DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 41     <-- 41 -->        PDF

mjere i sankcije imati će uspjeh samo u tom slučaju, ako se budu provodile
paralelno sa tim osnovnim mjerama oko uređivanja pašnjaka i privedbe
timarenja stoke.


Kakvom politikom treba da budu rukovođeni radovi na pošumljavanju
krša? Pošto se tu radi o rješenju jednog krupnog gospodarskog
pitanja kraškog stanovništva, prirodno je, da se to ne može riješiti dikta


... ozgo, raspisima i naredbama. Zato je iznad svega potrebno, da se
rad prilagodi prilikama da se na tom zadatku mobiliše čitav narod krša,
da se stručni rad potpuno osloni na narod. Tu je najvažnije, da se
upotrijebi onaj način rada, koji će stanovništvu već sada ili u najkraće
moguće vrijeme donijeti koristi, te na taj način spojiti ličnu korist svakog
kraškog čovjeka sa općim koristima od pošumljavanja. Mislim, da su
mjernice, koje su po pitanju pošumljavanja postavljene na konferenciji u
Splitu ovog proljeća, pravilne i da će nam one, ako se budu dosljedno i
uporno provodile, donijeti bogate rezultate. Uređivanje kraških pašnjaka
i razvoj livadarstva i vinogradarstva, opskrba dalmatinskih i primorskih
gradova drvom iz Like i Gorskog Kotara i sprečavanje, da se sa pašnjaka


kamenjara kopa i zadnji korijen i nosi na prodaju u grad; forsiranje ugljena
i građenje dobrih peći mjesto otvorenih ognjišta su mjere, bez kojih će
stručna nastojanja ostati bez pravog rezultata.


Pravilan stav koji su po tom pitanju zauzele narodne vlasti na kršu i
narodne organizacije, imao je za posljedicu, da je gotovo svako selo
zainteresirano sa pitanjem pošumljavanja krša, i da narod ne žali truda
da pomogne nastojanje stručnjaka. Poslije boravka maršala Tita u Dalmaciji
i nakon njegovog ličnog zauzimanja za rješenje kraškog pitanja,
situacija se je još više poboljšala. Na njegovu inicijativu odobreni su
krediti za nagrađivanje onih koji se na pošumljavanju krša naročito
istaknu. Na njegovu inicijativu upućuje se jedan šumarski inžinjer u
Sovjetski Savez radi ispitivanja mogućnosti unašanja eukaliptusa na
kraško područje. Nema sumnje, da će to još više probuditi interes za
pošumljavanje i unaprediti same radove, a samim tim pomoći borbu zr
uspostavu ravnoteže u šumskom gospodarstvu.


Za šumsku politiku od velikog je značaja uređenje vlasničkih odnosa
u šumarstvu. Mi tom pitanju prilazimo sa praktične strane u vezi sa
pitanjem vođenja urednog gospodarenja, provedbe principa potrajnosti,
ostvarenja ravnoteže između proizvodnje i potrošnje u šumskom gospodarstvu.
I baš zato, jer tom pitanju prilazimo sa praktične strane, "
stanovišta gospodara, mi ističemo potrebu, da se ojača državni i na njega
oslonjeni zadružni sektor privrede u šumarstvu, a da se ograniči utica´
privatnog sektora, da se taj privatni sektor podredi kontroli i da se
spriječi da on u plansko gospodarenje unosi anarhiju. U tom smislu djel
Zakon o agrarnoj reformi, u tom pravcu narod na terenu rješava pitanje
imovnih općina, u tom pravcu ići će i mjere za ukopčavanje zemljišnih
zajednica i drugih kategorija šumskog vlasništva u plansko gospodarenje.
Najveća smetnja urednom gospodarenju je pomanjkanje evidencije i
kontrole nad proizvodnjom i potrošnjom u šumskom gospodarstvu. Naročito
je to teško kod privatnog sektora šumskog gospodarstva i nas goni
nužda da taj sektor privučemo u plan. To ćemo postići naibolje prikupljanjem
privatnih vlasnika šuma u šumske zadruge. To je uslov za pr
na stručno, uredno i plansko gospodarenje sa šumama, to je uslov za
suzbijanje anarhije u našem gospodarstvu.


159