DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 40     <-- 40 -->        PDF

kaznimo švercera drvom, narod će to odobriti i mi ćemo ga čak moći


mobilizirati na suzbijanju šverca. Ako istom mjerom udarimo švercera


kao i sirotinju, koja štetu ćini iz nužde, ako jste mjere upotrebimo u kraju


gdije je svijest za čuvanje šuma na visokom* stupnju (Gorski Kotar) kao i


u kraju gdje je pojava šumskih šteta postala običaj, nešto što se samo po


sebi razumije i što čovjeka pripada kao prirodno pravo (Kordun), a


pogotovo, ako to ne objasnimo, mjere će biti shvaćene kao neprvedne,


ogorčiti će svijet, otuđiti ga od narodne vlasti, pobuditi nepovjerenje


prema njenim mjerama i smanjiti interes za pošumljavanje i čuvanje šuma.


Time ćemo prouzročiti upravo ono što ne želimo: potkopati uslove za


unapređivanje šumarstva.


O tim momentima trebalo bi se razmišljati više nego do sada. Naši
stručnjaci trebali bi da raskinu sa šablonskim metodama, koje sve trpaju
u jednu hrpu: i bogataša i siromaha, i onog, koji je svijestan i onog, koji
je nesvijestan, i onog, koji štetu pravi iz nužde i onog, koji je pravi radi
trgovačke zarade. To uopćavanje, u suprotnosti je sa osnovnim smjernicama
naše politike. Šumske šteta ne ćemo likvidirati pisanjem prijavnica.
Za to je u prvom redu potreban smišljen rad na pravovremenoj opskrbi
pučanstva drvom, najsavjesnije korištenje svih mogućih izvora za opskrbu
na vlastitom terenu, ne kolebajući se kod toga napraviti i žrtve ako su
One nužne. U vezi toga potrebno je uporno privikavati svijet na upotrebu
materijala od proredivanja i čišćenja, te korištenja svake grane, forsirati
pošumljavanje s onim vrstama drva, koje će najprije i najbolje podmiriti
potrebe sela, a paralelno s time razviti propagandu i dizati svijest o
potrebi čuvanja šume. Tek kad šumar potpuno iscrpi vlastita sredstva,
tek onda dolazi na red — pomoć sa strane.


Razumije se, da tu ne će biti uspjeha, ako se ne povežemo sa narodom,
ako ne slušamo njegov glas, ako ne upoznajemo njegove najsitnije
potrebe, ako se ne zalažemo, da zajedno s njime s frontovskim organizacijama
i narodnom vlašću rješavamo pojedina konkretna pitanja opskrbe
drvom, pošumljavanja i slično.


Situacija je danas neuporedivo lakša, nego što je bla u prošlosti
Lakša zato, što imamo narodnu vlast, koja je kao izraz narodnih potreba
životno zainteresirana na suzbijanju šumskih šteta, jer te štete slabe
privrednu snagu zemlje. Lakša i zato, što eksploataciju i trgovinu drvom
obuhvata sve jače organizirani — državni i zadružni sektor. Time se
brzim tempom eliminiše onaj privatni sektor, koji bazira svoj opstanak na
šumskim krađama i švercu drvom. Potrebno je samo da šumarski organi
u krilu narodne vlasti provode na terenu takvu politiku koja će, u
danim uslovima te štete smanjiti na minimum, a koja će u najvećoj
mogućoj mjeri odgovarati lokalnim potrebama i najbolje promicati opći
interes.


Suzbijanju šumskih požareva i šteta od pašarenja po šumama pristupiti
treba po istim principima. Kod toga je najvažnije, da eliminišemo
onaj privredni faktor, koji ima za nužnu posljedicu nastajanje požara i
nezakonitu pašu. Taj faktor jeste: riješiti pitanje opskrbe pučanstva sa
sijenom, urediti pašnjačke površine i podići njihovu proizvodnost, a
dijelom manjkove prihodima od stočarstva pokriti preorjentaciijom seljačkog
gospodarstva ili industrijalizacijom. Prema tome, prva je zadaća
šumara, da na terenu pokreću i rješavaju sa agronomima pitanje uređivanja
pašnjaka, da propagiraju i ostvaruju stajsko timarenje stoke. Stručne


158