DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 39     <-- 39 -->        PDF

mil. ml To će se postići sistematskim pošumljavanjem starih »sječina i
drugih šumskih površina, uzgojnim mjerama u postojećim sastojinama i
šikarama, sadnjom brzo rastućih vrsta drva i uređivanjem šuma, za što
će svake godine trebati ulagati potrebne kredite. Najozbiljniji zahvat u
pošumljavanje ogromnih površina starih sječina na Psunju i Papuku, koje
su nam ostavile u nasljedje bivše firme, pošumljavanje i popravljanje
dosadanjih šumskih površina za sektor Slunj—Ogulin značiti će znatan
doprinos za rješenje tog složenog zadatka.


Tek kad ispunimo prva dva zadatka, mi ćemo s uspjehom moći
preći i na treći zadatak: na postepeno uvećavanje drvne glavnice usmjereno
do normalnog iznosa, a paralelno s tim i na povećanje prirasta.


Sva ta tri zadatka mogu biti ispunjena brzo i potpuno samo onda,
ako na dizanje proizvodnosti u našem šumskom gospodarstvu i na organiziranu
štednju mobilišemo široke mase proizvadjaiča i potrošača. Dizanje
proizvodnosti naših šuma i štednja drva znači u krilu narodne vlasti
Ftvaranje uslova za napredak privrede i dizanje blagostanja širokih slojeva
naroda. Zato je dužnost nas stručnjaka, da analizirajući najsavjesnije
lokalne faktore upotrebljavamo one metode rada i uzgoja, koje će opći
interes za dizanjem proizvodnosti spojiti sa ličnom koristi i sa svakodnevnim
potrebama trudbenika. Ako borba za osiguranje potrajnosti
prihoda bude postavljena tako, da će svakom potrošaču i posjedniku šume
biti jasno i opipljivo, da opći uspjeh na tom polju znači i uspjeh za svakog
od njih, onda krupni rezultati ne mogu izostati.


U najužoj vezi sa nastojanjem za uspostavu ravnoteže između
proizvodnje i potrošnje jest e i pitanje suzbijanja šumskih šteta od
nezakonite sječe, U svojo) osnovi te štete ne nastaju iz inata, radi toga
što netko mrzi šumu i slično. One su proizvod ekonomskih potreba ljudi.
Riješiti to ekonomsko pitanje znači: skinuti i pitanje šumskih šteta
s dnevnog reda,´ Ali riješiti ekonomski problem stanovništva znači: izgraditi
zemlju, unaprediti privredu, osigurati ljudima sredstva za ljudski život,
podići svijest ljudi. To se ne može učiniti preko noći i naredbom, za to je
potreban dugotrajan i uporan rad na preobrazbi i ekonomskih uslova i
svijesti ljudi. Prema tome se pitanje šumskih šteta ne može riješiti
naprečac.


Ima još uvijek ljudi, koji tom pitanju prilaze jednostrano. Oni gledaju
na stari način i misle, da je pitanje suzbijanja šumskih šteta isključivo
pitanje primjene sankcija. To je pogrešno. Pogrešno zato, jer se ne vodi
računa o uzrocima nastanka i karakteru šumskih šteta, o tome tko i u
koju svrhu pravi šumsku štetu, da li je ona napravljena iz nužde ili radi
špekulacije, već sve trpa u jedan koš. Takvo uopćavanje izgleda činovniku
najjednostavnije, ono mu sa formalne strane zadaje najmanje briga, ali
sam problem ne rješava.


Prije svega nije u skladu sa duhom i karakterom narodne vlasti, da
takova u osnovi privredna pitanja rješaVamo isključivo kaznama. Kazna
je samo nužno zlo u situaciji kad ne pomažu i kad su iscrpjene privredne
mjere i uvjeravanja. Osim toga, kazna se može upotrebljavati samo prema
pojedancima,´ !a nikako ne masovno. To ne znači, da šumske krivice ne
treba kažnjavati. Radi se o tome, da je naš cilj ne da kažnjavamo, već da
rješavamo probleme. Radi se o tome, da kazne budu popravne, da one
budu sredstvo za odgajanje i mobilizaciju naroda na suzbijanju šumskih
šteta. Zato narod, treba da osjeti, da je kazna pravedna, da je ona korisna
za širi interes, kome treba da se podredi lični interes stetočinca. Ako


157