DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 52     <-- 52 -->        PDF

1. Potrebno je da se iskorišćivanje drvnih masa u šumama, kao i mehanička
prerada drva prenesu iz nadležnosti ministarstva poljoprivrede i šumarstva u nadležnost
ministarstva industrije i rudarstva.
2. Ministarstvo industrije i rudarstva u suglasnosti s ministarstvom poljoprivrede
i šumarstva izvršiće raspored svih šumskih manipulacija.
3. Ministarstvo industrije i rudarstva u suglasnosti sa ministarstvom poljoprivrede
i šumarstva izvršiće raspored svih vrsta poduzeća za mehaničku i kemiisku preradu
drva. kao i pitanje obnove, stavljanja u pogon starih i podizanje novih postrojenja
(poduzeća).
4 Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva u suglasnosti sa ministarstvom industrije
i rudarstva sastavljače planove o izgradnji šumskih prometnih nanrava. koie će
Izgrađivati poduzeća (organi ministarstva industrije i rudarstva), dok će kontrolu izgradnje
imati ministarstvo poljoprivrede i šumarstva.


.´i Raspored stručnog kadra izvršiće se sporazumno između nbain ministarstava.
Na toi ćp način izvie^tan broj šumarskog osoblja sa nraksom ´li, soe^ijalizaciiom .
šumskoj manipulaciji ili preradbi drva prijeći u ministarstvo industrije i rudarstva.


6. Hi-sfaniziraće so noduzeća drvie inđustriie. koia će biti ili snve´^na i1i renubl´kanska
Tim ^.^ noduzećima rukovoditi unrave. i to savezne ili republikanske (zemal.lske).
Zemaliske unrave biće poslovni organi ministarstva industrije i rudnrstva odnosnih
narodnih republika i rukovodiće sVim poduzećima drvne in lustrije svoje republike.
7. šumske tak=e odredivaće se planom šnm´-koe´ s-osnodarstvi. Taksu za srod 144fi
ođređiće snora^nmno ministarstvo no´ionrivrede i šum.irstva i ministarstvo indn«*"´"´!"
i ruđai-stva Ukoliko bi se desilo da tako određena taksa izazove prekoračenje maksimiranih
cijena drva. šumsku taksu odrediče Sa\´ezna planska komisija, odnosno Savezni
ured za cijene.
8. Što se tiče eksporta nroizvoda naše drvne indnstriie, a u cilju da bi se izvoz
drva što bolje i efikasniie odvijao, zaključeno je dn Ministarstvo spoljne trgovine za
izvoz drva upotrijebi kao svoi poslovni organ tvrtku ».Tugodrvo«
7. ..
GOZDARSKI VESTIVrK 194«. BR. t.


Drago nam je što možemo objaviti, a ujedno i nozdraviti izlazak prvog poslijeratnog
broja Grozdarskog vestnika — mjesečnika za šumsko i drvno gosDodarstvo.
Gozdarsk i vestni k djelovao je vrlo korisno kroz 4 godine nenosređno pred
ratom. Izlazio je u Mariboru, a izdavao ga je "Konzorcij Gozđarskog vestnika Prestao
je izlaziti r)OČetkom 1941. Sada ga vidimo u obnovljenom obliku. Izlaziće i dalje kao
mjesečnik. Izdaje ga Ministarstvo polioorivrede i šumarstva T-F*^ u Ljubljani Urednik
je lista i dalje 1..-. Stanko Sotošek. Uredništvo i uprava "i´nze se u Ljubljani.
Bethovnova ul. br. 6. Pretplata za tuzemstvo iznosi godišnje 120 Din.


Prvi broj obuhvata 24 stranice. U njem su objavljeni članci : Tng. S. S o t o.
e k : Svobođna je pot, Ing. F. S e v n i k : V nove čaše, te Ing. V. . e 11 . a m : Pof .zđovanje
Krasa ni problem (svršetak u narednom broju). Osim toga list je otvorio
rubrike : Dopisna gozdarska in lesna posvetovalnica; Sodobna vprašanja; Okrožnlce
(društvene vijesti): Graiiivo za slovenski gozdarski slovar; Dopisi (stručna saopćenja
i bilješke).


Gozdarskom vestniku želiirws> dobre uspjehe!


.. Anie


ŠUMARSKI PRIRlfNIK, . KNJIGA


Izdao Poljoprivredni nakladni zavod u Zagrebu. Knjiga ima 768 stranica oktav


nog formata. Cijena joj je 290 Din.


U štampi se nalazi t TI knjiga. Cijena će za obadvije knjige iznositi oko 580 Din.


Pretplatnici imadu 25´/o popusta.


Knjiga se dobije kod Poljoprivrednog nakladnog zavoda, Zagreb,
Strosmajerov trg 12, kao i u Knjižari Poljoprivrednog nakladnogr
zavoda, Zagreb, Zrinjski trg br. 16.


118
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 53     <-- 53 -->        PDF

PRUv^TVENE VIJESTI


PREGLED


RADA ŠUMARSKIH SEKCIJA DRUŠTAVA INŽENJERA


I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


ŠUMARSKA SEKCIJA DIT-a NR HRVATSKE


(Rad u vremenu od 1 VII do 15 IX 1946)


Upravni odbor Sefeeije održao je jednu sjednicu (9 .. 1946.) Izvršni odbor DITH-a
održao je tri sjednice (6 i 27 VIII., te 3 IX 1946.).


U cijelosti su usvojene sugestije Šumarske sekcije DlT-a NR Srbij e u
pogledu odvajanja Uprave Šumarske sekcije DITH-a i Uprave Šumarskog lista u administrativnom
i materijalnom pogledu, kao i napomene u cilju honoriranja članaka
i suradnje u Listu. Također je usvojena i sprovedena u život napomena da je Šumarski
list glasilo šumarskih sekcija DIT-ova FNRJ.


Šumari A. P. Vojvodin e javljaju da se u cijelosti slažu sa nacrtom Poslovnika
za uređivanje Šumarskog lista. Šumarska sekcija DIT-a NR Bosn e i Herce govin
e nadopunjuje Poslovnik korisnim i potrebnim razjašnjenjima, koja su također
.usvojena.


Oim šumar.ske sekcije DIT-ova narodnih republika Srbije , Slovenije ,
Crne Gore i Makedonije dostave svoje primjedbe i suglasnost na predloženi
Poslovnik, taj će se objelodaniti u Šumarskom listu.


Proširen je Radni odbor za predavanja i propagandu tako da
se uz druga Ing. ... Š a 1 a . a odabiru u taj odbor još drugovi: Ing. I. . a s t j a n.
i ć, Ing. D. Srdie i Ing. Z. Tomašegović. Odboru je stavljeno u zadatak da
organizira niz stručnih predavanja, koja bi se držala na širem sastanku
članstva šumarske struke DITH-a. Odboru je također stavljeno u dužnost da za
te sastanke sastavi raspored rada. Tu bi se držala aktuelna stručna predavanja
kratkog sadržaja, prikazivali filmovi i diapozitivi iz šumarstva, proučavali strani i
domaći časopisi stručnog i opće-ekonomskog karaktera, davala objašnjenja i odgovori
na pitanja, iznosile kratke reportaže o radovima na terenu itd. Odboru je stavljeno
u zadatak da poduzme sva prikladna sredstva da bi »Šumarski dom« u Vukotinovlćevoi
ul. 2 postao opet sastajalište drugova zelene struke, bez obzira na položaj
i starost.


.....´.1 će odbor Sekcije ponovno pozvati ostale šumarske sekcije narodnih
republika da. dosta.´e članke, sastavke, stručne bilješke i vijesti društvenog karaktera
Za Šumarski list. Odbor je svojevremeno posebnim pismenim apelom, a također ipreko Šumarskog lista, pozvao ostale sekcije na suradnju, ali do danas — na žalost —
nije stigao nikakav odgovor. Šumarski je liet organ i glasilo svih šumarskih sekcija
FNR Jugoslavije, pa je potrebno da u njemu surađuju šumari iz čitave države, jer
će List samo tako postati ogledalo rada i zalaganja drugova šumarske struke na
obnovi i podizanju blagostanja naše porobljene zemlje.


Posebnom će se okružnicom obaviti revizija članstva zagrebačkog područja.
Ujedno će se upozoriti drugove zaposlene u šumarstvu i šumskoj industriji na § 15
Pravila DITH-a, koji predviđa primanje u članstvo šumarske sekcije DITH-a i onih
osoba koje nemaju odgovarajućih kvalifikacija ali su se istakle svojim praktičnim
radovima u šumarstvu.


Plenum članstva zagrebačkog područja održaoe se 4 X o. g., skupština članova
DITH-a šumarske struke iz čitave NR Hrvatske 5 X o. g., a službena konferencija
šumarskih stručnjaka kod narodnih vlasti sa rukovodiocima šumarstva kod Ministarstva
i)oljoprivrede i šumarstva (Šumarstvo) 6 X o. g.


POMOĆ ZA IZDAVANJE ŠUMARSKOG LISTA


Uslijed poteškoća koje su nastupile u vezi sa izdavamjem Šumarskog lista obratila
se Šumarska sekcija DITH-a, kojoj su šumarske sekcije ostalih narodnih repablika
povjerile izda\´anje Lista, za novčanu pripomoć na Savezno i ostala republikanska
ministarstva poljoprivrede i šumarstva.


119
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Odaziv resornih ministarstava bio je iznad očelvivanja, te u znaliu velikog
povjerenja i razumijevanja. Tako su doznačili:


1. Savezno Ministarstvo polj. i šumarstva (Šumarstvo) . ´ 25.000 Din
2. Ministarstvo polj. i šumarstva išumarstvo) NR Bosne i Herceg-ovine 20.0(l(t „
3- ., ,, „ „ „ Hrvatslfe ... . 15.000 „
4- ., „ „ „ , „ Crne Gore . . . 10.000 „
5- .. ., >, „ ., Slovenije . . . 10.000 „
6-´, ., „ ,. „ Srbije 5.000 „
7. Odjel za šumarstvo Izvršnog odbora A. P. Vojvodine 10.000 „
8. Industrijsko-šumsko pređuzeće Crne Gore 3.000 „
Uprava Šumarske sekcije DITH-a zahvaljuje se na pruženoj pomoći, a povjeire.4Je
koje joj je time iskazano nastojaće opravdati svojini radom.


T´prava Šumarske sekcije 1)...-.


Poruke iz Uprave i Uredništva Šumarskog lista


Upi´avni je odbor šumai-ske sekcije .)1..~. na svojoj sjednici održanoj 1)! IX


o. g. izmijenio svoj raniji zaključak u pogledu godišnje pretplate za Šumarski list,
koja je bila određena sa 240.— dinara.
Obzirom na propagandni karaktei´ našega Lista, kao organa šumar.skih sekcija
svih DIT-ova FNR .Jugoslavije, te obzirom na znatne novčane pripomoći koje je
Uprava Lista primila oil resornih ministarstava iz gotovo svih narodnih republi´ta,
određena je pretplata za 1946 godinu sa 120.— Din. Pretplatu smo odredili prema broju
stranica, tako da će List u opsegu do svaka 2 arka tj. 32 stranice stajati po 15.— Din.
Prema tome Šumarski list broj 1—6 stoji 30.— Din, a broj 7—9 također 30.— Din.


RazumljiA´o je da će se onim iiretplatnieima koji su dosadanjom uplatom
preplatili navedeni iznos, višak uračunati u pretplatu za. slijedeću godinu.


Uprava Ijista poziva pretplatnike koji do sada nisu uplatili dužni iznos da to
odmah učine putem priložene čekovne uplatnice (br. 31-704), kao i da na poleđini
uplatnice točno označe svoju adresu, odnosno adresu kamo žele da im se List dostavlja.


Molimo drugove šuioare, da nas pomognu SA´ojom suradnjom. Zanimaju nas u
prvom redu aktuelni problemi iz struke, kao i dosadanji rezultati i opažanja u
stručnom radu. Ko nema vremena da sastavi članak, neka svoja opažanja dostavi U
obliku kraćeg saopćenja ili bilješke. Naše je šumarstA-o vrlo raznolično; postoji u
njem bezbroj stručnih stvarca koje su specijalne za dotični kraj, a koje bi mnogo
zanimale drugove iz drugih krajeva.


Članke i ostale sastavke za Šumarski list treba slati preko Redakcionog odV)ora
Šumarske sekcije dotične republike.


Drugove iz šumarskih sekcija pojedinih republika ponovn o molimo da nam
u smislu naših poruka u Š u m a r s k o . listu br. 1—6 redovito šalju materijal
i stručnog i društvenog karaktera.


SJETl.MO SK PALIH DRUGOVA!


U Šumarskom listu rado bisjiio se sjetili drugova šumara, lugara, šumskih poslovođa
i ostalih šumarskih službenika, a isto tako i šumskih radnika koji su u toku NOB


— bilo kao borci ili aktivisti ^ žrtvovali svoje živote za slobodu naših naroda. Molimo
drugove šumare đa nam preko svojih šumarskih sekcija odmah jave imena i bar najvažnije
podatke o poznatim im palim đrugovim^a.
Šumarski list — glasilo šumarskih sekcija društava inženjera i tehničara FNR Jugoslavije.
— Izdaje: Šumarska sekaija Dritštva´inženjera i tehničara NR Hrvatske u Za^
grebu. — IJređniki di- ing. Mlan´Anič. — Članovi lledakcionog odbora:; ing. Zlatko
Bunjeveević, ing. Ante Diiić,/ing. August Horvat, ing. .losip Radošiević, dr ing. Aleh
ksandar TJgrenovlć i dr ing^Zla´ko Vajda. — Uprava i Uredništvo: Zagreb, Vukotl


> novićeva ul. 2. — Telefon: Uredništvo: 33-39, Uprava 64-73. — Čekovni račun: br. 31-704.
Tiskara C. AIbrecht (P. Aeinger), Zagreb, Radićeva ul. 26.