DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 45     <-- 45 -->        PDF

POKUŠAJ UNIŠTAVANJA GUBAREVIH LEGLA PREPARATOM »lALlNE«


U šumi Dubravi, koja se nalazi .. području p. o. Šašinovec (oko 20 km istočno
od Zagreba), izvršila je Uprava šuma zagrebačkog Poljoprivredno-šumarskog fakulteta
u proljeću 1946. pokus uništavanja gubarevih legla američkim preparatom
»1 a 11 n e«.


Preparat »I a 1 i n e« jest posve tekuća katranska emulzija.´Upotrebljen je rastopljen
u vodi u omjeru 1 : 4 i 1 : 5. Močenje legla obavljeno je četkicom napravljenom
za ovu svrhu iz kudjelje.


Rezultat je bio vrlo povoljan. Sva su namočena legla ostala posve zatvorena.
Poprimila su nešto smedastiju boju. Jajašca su također nešto potamnjela. Gusjenice
se nisu ni u jednom slučaju izlegle. ^


U vezi sa spomenutim pokusom stekli smo slijedeća iskustva ;


Rad oko namakanja legla traje kod upotrebe preparata »I a 1 i n e« nešto duže
nego što je to kod upotrebe drvnog katrana razrijeđenog u petroleju,
jer leglo u početku dosta sporo prima tekućinu, a treba ga dobro namočiti.


U cilju uništavanja gubarevih legla čini nam se da je p r a k t i č n i j a upotreba
drvno g katrana , jer se njime posao odvija mnogo brže, a rezultat je također
vrlo dobar. Osim toga drvn i se katra n može uspješnije rabiti kod legla na višim
čestima debla. Kod upotrebe »I a 1 i n e« morale bi se u takvom slučaju
rabiti ljestve (lojtre), a to bi oteščavalo i poskupilo posao. Drvni m katrano m
mogu se pomoću četke na. dužoj motki premazati i legla koja se nalaze na povišim čestima
debla.


Dr. .. Anić


đ) ŠUM. POLITIKA


SVJETSKA NESTAŠICA DRVA


Francuski časopis L´ E c o n o m i e (Pariš) od 15 juna o. g. donio je slijedeći prikaz
stanja drvne industrije u poslijeratnoj Evropi i svijetu:
I pored konkurencije ostalog građevinskog materijala, drvo za gradnju i dalje
pretstavlja osnovni materijal u građevinskoj industriji i rudnicima.


Priličan broj velikih industrijskih zemalja izgubio je izvjestan dio svojih šuma.
One su prema tome primorane da pristupe uvozu, da bi zadovoljile svoje potrebe. Tako
je na pr. Englesk a u normalno vrijeme kupovala u inostranstvu slioro 10 miliona
tona drva godišnje. SAD i najveći dio država Zapadne Evrope također su deficitne.


Države koje su u stanju da snabdijevaju ostale države drvom nalaze se u sjevernim
oblastima. To su države sa slabom gustinom stanovništva. Kanada , Rusij a
i skandinavske zemlje igrale su prije rata vrlo važnu ulogu u snabdijevanju
drvom. Devet najvažnijih izvozničkih država Evrope zaključile su prije rata evropsku
konvenciju o izvozu drva, a ukupni izvoz drva dostigao je 1937 god. 4 mil. standarda.


U toku neprijateljstava uvozničke su se zemlje našle pred izvanrednim teško
čama pri pokušajima da, i pored ozbiljnih "ograničenja, pokriju svoje osnovne poti-ebe.
Nedostatak tonaže naročito je došao do izražaja za drvo, kao robu koja je vrlo nepodesna
za transport. Dok su SAD mogle da nastave normalnim snabdi,ievanjem iz
Kanade, Vel. Britanij a u tome je nasuiJrot naišla na teškoće, koje su samo djelomično
mogle biti savladane. Bila .ie otsječena od svojih uobičajenih snabdjevača
(skandinavskih država i Rusije) uslijed blokade. Jedina država liojoj je mogla da se
obrati, a da hi izdržala izvjestan stepen snabdijevanja, bila je Kanada . Tako je 1944
god. 4/5 uvoza mekog drva dolazilo iz dominiona, dok je prije rata 3/4 bilo dobavljeno
iz Finske, Rusije, Švedske i baltičkih država. Godina 1942 bila je najkritičnija u pogledu
snabdijevanja Vel. Britanije, Evo kako izgleda uvoz drva u Velik u Brita nij
u u toku te godine u odnosu na prosjek iz predratnih godina:


Prosjek iz god. God.


1935—1938 1942


Tvrđo drvo 1,126.000 t 300.000 t
Meko drvo 5,848.000 t 841.000 t
Drvo za rudnike ... . 2,688.000 t 31.000 t


Ukupno ... . 9,662.000 t 1,172.000 t


Godine 1943 i 1944 bile su okarakterisane lakim porastom uvoza, koji je došao u
isto vrijeme sa smanjenjem gubitka tonaže uslijed podmorničkog rata. U svakom slu


ni
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 46     <-- 46 -->        PDF

čaju trefealo se obratiti vlastitoj proizvodnji u 7—8 puta većoj mjeri nego prije rata.
Slijedeće cifre pokazuju proizvodnju drva u V e 1. Britanij i u 1930, kao i u 1943,
koja je bila godina maksimalne proizvodnje a toku rata:


CJod. 1930 Uod. 1943


Tvrdo drvo . 150.000 t 1,251.000 t
Meko drvo 180.000 t 805.000 t
Drvo za rudnike ... . 120.000 t 1,765.000 t


Ukupno ... . 450.000 t 3,821.000 t


Na taj način i pored uništenja svojih šuma Vel. Britanija u kritičnim je godinama
rata imala na raspoloženju samo polovinu količine koju je upotrebljavala prije
rata. Slučaj je Vel. Britanije doduše ekstremni slučaj, ali i druge države koje su
obično uvozile, kao Danska, Belgija, Holanđija i mnoge druge .sredozemne
države, našle su se jedva u boljem položaju.


Svršetkom neprijateljstava nije prestala nestašica drva. Nedostatak
tonaže postepeno se smanjuje, ali raspoložive količine iz tradicionalnih izvozničkih
zenjalja znatno su smanjene. Eksploatacija šuma u cijeloj Evropi sukobljava se ^
teškoćama koje će samo vremenom moći biti savladane. Izvjesne države s viškovima
imaju da tim viškovima zadovoljavaju svoje potrebe obnove. To je na pr. slučaj Rusije.
Nedostatak željezničkog voznog parka i kamiona također pretstavlja ozbiljnu
zapreku. Najzad, ni jedna država Sjeverne Evrope ne pokriva svoje potrebe uglja, te
su zbog toga one prinuđene da koriste svoje rezerve drva.


Konvencija koja je ujedinjavala evropske izvozničke zemlje drvom bila je prije
rata poništena. Međutim, pred nekoliko nedjelja višak kojim te države raspolažu u
toku 1946 procjenjivao se samo na 1 mil. standarda nasuprot 4 mil. standarda u 1937.
Ta je procjena izvršena po odbijanju isporuka koje Finska vrši Sovjetskom Savezu
na ime reparacija.


Finska , najveća izvoznička zemlja drvom u cijelom svijetu prije rata, raspo
lagala je 1937 god. kvotom od 1.010 000 standarda prema godišnjoj proizvodnji od


1.200 000 standarda. Proizvodnja je sada spala na 500.000 standarda. Uzimajući u obzir
isporuke koje je trebalo izvršiti Sovjetskom Savezu, kao i potrebe obnove, koje su vrlo
velike u toj razorenoj zemlji, primjećuje se da vrlo malo pretiče za izvoz. Sporazum
koji je potpisan 5 maja o. g. između Rusije i Finske i koji oslobađa Finsku od izvršivanja
predviđenih isporuka stvara u tom pogledu povoljnije perspektive.
^SSR, kojeg je kontigent prije dosizao 450.000 standarda, neće uopće moći da Izvozi
uslijed svojih vlastitih potreba. Količine koje bi mogle izvoziti ostale malo države
pripadnice izvozničkih konvencija, kao Poljska, Rumunjska, Austrija, Jugoslavija i
Cehoslovačka , sasvim su neznatne.


Kanada , koja je prije rata davala 16"/» od svjetskog izvoza, tj. 888.000 standarda,
neće moći da doprinosi u većoj mjeri pokriću potreba Vel. Britanije i Zapadne
Evrope, jer je njeno drvo vrlo skupo, djelomično zbog viv^okih transportnih troškova.


U ovim okolnostima posebnu pažnju zavrijeđuje Švedska . Ona je pozvana da
ostane i u 1946 god., kao što je bila prošle godine, glavni svjetski izvoznik, dok je
prije rata dolazila na četvrto mjesto sa 128.000 standarda, i to poslije Rusije, Finske 1
Kanade. Švedsk a je isporučila u 1945 oko 650.000 standarda, i to uglavnom Vel. Britaniji,
Danskoj i Holanđiji. Domaća potrošnja procijenjena je na 540.000 standarda.
Ukupna prodata količina dostigla je dakle 1,300.000 standarda, što u mnogom prelazi
proizvodnju pilana, koja se cijeni na 900.000 standarda. To znači da je trebalo koristiti
rezerve, koje su spale od 850.000 na 350.000 standarda, dok je normalni nivo iznosio


600.000 standarda.
Postoji nada da će se proizvodnja povećati u odnosu na prošlu godinu, ali brzo
smanjenje rezervi primorava Švedsk u na veću obazrivost u njenoj izvoznoj politici.
Velika je nestašica uglja čak primorala Švedsku vladu da organizira kontrolu tržišta
drvom. Javne .su vlasti odlučile da izvoz u toku ove godine ograniče na 400.000 standarda.
Razne su mušterije Švedsk e još uvijek u neizvjesnosti, jer ne znaju kolika
će biti njihova kvota. Britanska je vlada sada poslala delegaciju u Švedsk u sa
zadatkom da pregovara o tome pitanju. Izgleda da će se najbolje utjecati na iznos
količine drva koji Švedsk a može da izvozi, ako se olakša uvoz goriva u tu državu.
Treba potsjetiti povodom toga da je Švedsk a zaključila s Poljskom ugovor, kojeg
ostvarenje međutim nije zadovoljavajuće, kao i da je postavila Saveznicima zahtjev
:{a dodjelu rurskog ugljena.


112 ´