DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Ing. ILIJA LONČAR (Zagreb):


ŠUMARSTVO I PČELARSTVO*


(........... . ............)


Šuma ne proizvodi samo drvo, već ona daje i mnoge drage koristi. Tu
pored ostalog mislimo i na mnogobrojne sporedne prihode. Jedan od
takvih prihoda jeste i onaj koji se dobiva od pčele u obliku meda i voska.
To je prihod koji stvaraju pčele odnoseći nektar (slatki sok) iz cvjetova
drveća i ostalog bilja, te sakupljajući cvjetni prašak, medenu rosu i si.


Može Se reći da se o ovome prihodu i njegovom unapređenju kod nas
do sada vodilo malo brige. Slabo se iskorišćivao slatki biljni sok i prašak,
kojih u našim šumama ima obilno.Pčelarstvo je u mnogim našim krajevima
veoma zanemareno, odnosno nalazi se na tako niskom stepenu da
se o nekom prihodu od pčelarstva u većini slučajeva jedva može govoriti.
Ukoliko naš seljak i jest pčelar, pretežno je potpuno primitivan. I obrazovaniji
slojevi pučanstva također pokazuju prema pčelarstvu neznatan
interes. U svrhu iskorišćivanja slatkog biljnog soka i ostalih pome
nutih proizvoda šume morali bismo u prvom redu imati dostatan broj j^čela,
odnosno jakih pčelinjih zadruga, no mi ih nemamo, pa tako ovi darovi
prirode kako dođu tako i prođu, zapravo iščeznu neiskorišćeni, na našu
štetu. U drugom redu, u koliko negdje i ima pčela, većinom nije pčelarenje
napredno, već veoma primitivno, pa nema od njega ni iz daleka one koristi
koja bi se mogla imati.


Međutim, za uspješno pčelarenje nije dosta da se ima dovoljno pčela
i s njima racionalno postupa, već je potrebno da ima u odnosnom kraju i
dosta pčelinje paše. Ima, naime, krajeva koji obiluju pčelinjom pašom, a
ima ih koji su u tom pogledu oskudni, pa je, naravno, u potonjem slučaju
uspješno pčelarenje isključeno. No ova oskudica na i>čelinjoj paši nije
uvijek posljedica nepovoljnih prirodnih uslova, jer medonosnog bilja često
nema ni tamo gdje su uslovi za takvo bilje vrlo povoljni.


Pod pčelinjom pašom razumijevamo ono bilje na kojem pčele sabiru
gore spomenuti materijal. Ovaiho spada mnogo drveće, grmlje i prizemno
rašće. Prizemno rašće, iako je vrlo važno po pčelarstvo, nećemo uzeti
ovdje u obzir. Zanima nas uglavnom ono šumsko dfveće i grmlje koje
daje pčelinju pašu. Odmah ističemo da je za nas od važnosti poznavanje
medonosnosti drveća i grmlja, da bismo kod radova u šumi, shvaćajući
važnost i poitrebu pčelarstva, mogli prilikom obnove i njege sastojina i
ovoj potrebi izaći u susret, te tako doprinijeti unapređenju pčelarstva, a
bez ikakve štete za šumsko gospodarstvo.


Dok se kod ostalih šumskih prihoda, na pr. kod prihoda od paše, šumske
trave, pijeska, zemlje itd., odnosi ili umanjuje izvjesna tvar, što znači
u neku ruku gubitak za šumu, dotle kod pčelarenja ne može da bude ništa
štetna za šumu. Naprotiv, odatle se za oplodnju bilja postiže znatna ko


*) Rado ćemo đonašati članke koji će obrađivati ovakva pitanja, jer je naša
strućna literatura u tome pogledu vrlo oskudna. Knjižica Ing. A. P e r u š i ć a : »Šuma
i pčela«, Zagreb, 1944, dobro nam je došla. Ona je potakla naše šumarske krugove na
razmišljanje i rad u tome predmetu. Njenim povodom Ministarstvo poljoprivrede i
šumarstva (Šumarstvo) NR Hrvatske preporučilo je okružnim i kotarskim narodnim
odborima zaštitu i unapređenje medonosnog bilja u našim šumama, gdje god to nije
štetno za interese valjanog šumskog gospodarstva. — Uredništvo .


99
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 34     <-- 34 -->        PDF

rist. Kod oplodnje voća dokazano je da je urod bio m.nbgo veći tamo gdje
pćele posjećuju voćke nego li tamo gdje .... pčela ili ih je vrlo malo,
pa je oplodnja slabija. Ta se okolnost naročito očituje onda kada su lošije
vremenske prilike u doba cvatnje voća. Ulogu pčele u tom pravcu mnogo
cijene napredni voćari i baš radi toga čvrsto povezuju voćarstvo sa pčelarstvom.


Dakle, rad je pčela koristan za raslinstvo, no naročito je koristan i
time što se spašava od propasti slatki biljni sok, koji je za čovjeka, njegovu
prehranu i zdravlje vrlo koristan. Naš rad treba da ima za cilj korišćenje
svega onoga u šumi što pruža čovjeku korist, a pri tome se ne
ugrožava daljna šumska ekonomija. U tome pogledu dolazi, eto, u obzir
iskorišćenje nektara, cvjetnog praška, medene rose i dr.


Veliki dio, a u nekim predjelima i glavni dio svoje paše nalaze pčele
u šumama. Nekad je ta paša bila obilnija, jer je bilo obilno starih šuma
i u njima mnogo većih ili manjih čistina i progalina obraslih medonosnim
grmljem i drugim biljem. Sadanja, sve naprednija poljoprivreda
također često štetno djeluje na pčelarstvo, i to ne samo time što se proširuje
na štetu šuma, već i time što se na pr. livade ranije kose, kad su u
najboljem cvatu, a strništa se brzo.preoravaju, pa se time poništava razno
medonosno bilje i, oduzima paša. Osim toga gnojenjem i obradbom uništavaju
se sve više razni medonosni korovi. Obzirom na to potrebno je voditi
računa 0 mogućnostima poboljšanja pčelinje paše. Poljoprivrednici
to čine uvađanjem raznog kulturjiog bilja koje obilno izlučuje slatki sok,
kao što su na pr.: razne djeteline, heljda, suncokret, gorušica itd. I šumari
mogu isto tako da u tom pogledu sa svoje strane mnogo doprinesu.


Za bolje shvaćanje koristi od pčele navešćemo ovdje neke podatke iz
praktičnog pčelarstva. Naravno da je danas uspjeh uz napredno pčelarenje,
sa t. ZV. pokretnim saćem, sasma drugi nego što je bio prije, kad se
pčelarilo samo prostim košnicama, pletarama i si. Spomenućemo stoga
samo podatke naprednog pčelarenja. Računa se da se kod nas od jedne
okvirne košnice dobije prosječno godišnje 10—15 kg meda, dok je kod
toga uloženi trud sa strane čovjeka-minimalan. Ima godina, iako rijetkih,
kada vremenske prilike, a prema tome i paša nisu povoljne, te pčelarenje
u tim okolnostima ne odbaci sk,oro nikakvu korist. Međutim, ima godina
koje su opet naročito povoljne, pa je tada u krajevima koji obiluju pčelinjom
pašom korist enatno veća iznad rečenog prosjeka. Prihod meda tada
iznosi 30 i više kg, čak u nekim naročito povoljnim slučajevima i oko 100
kg po, košnici.


Amerika pokazuje mnogo povoljniji uspjeh. Ondje, navodno, ima slučajeva
gdje jedna košnica dade godišnje nekad 150 a i preko 200 kg međa.
No za itakav su uspjeh potrebne i američke prilike: tamošnji prostrani
voćnjaci i veliko obilje medonosnog drveća..Tako je ondje obilno
rasprostranjen bagrem, kojeg poznajemo kao veoma medonosno drvo.
Međutim, ako američko raslinstvo već po prirodi svojoj pruža veće
obilje slatkog soka, moramo nastojati da osobito pogodne takve vrste
uzgajamo kod nas. U ovom je pogledu pred nama široko polje rada i čim
se brže bude na tome radilo, a i naše domaće medonosno drveće štitilo i
unapređivalo, tim ćemo prije doprinijeti povećanju proizvodnje meda
kod nas.


Međutim, još povoljniji uspjeh postiže Rusija sa svojim pčelarstvom,
jer tamo ima slučajeva da je pojedina košnica dala i preko 300 kg meda
u jednoj godini, . .. :, .\


100
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Za uspjeh pčelarenja svakako je u prvom redu odlučna pčelinja paša.
Tamo gdje je paša povoljna, ovisi uspjeh o vještini i znanju pčelara. Spomenuti
prosjek od 10—15 kg možemo smatrati premalenim za naše prilike.
Gdje je paša povoljnija, jasno je da će i kod nas prosjek biti viši. Za nas
je od velike važnosti baš pitanje poboljšanja te paše, u koju svrhu treba
da poznamo medonosno drveće i grmlje, pa će se odatle moći nazreti i
eventualna mogućnost utjecaja šumareva rada na poboljšanje te paše.
Zbog toga ćemo ukratko navesti domaće drveće i grmlje koje je od važnosti
zbog pčelinje paše, a koje raste u unutrašnjim našim šumama. Dakako
da u tom pogledu postoji velika razlika između pojedinih vrsta, jer
ne samo da je med od raznih vrsta raznoličan po kvaliteti, već se pojedine
vrste razlikuju i po tome što je količina izlučenog slatkog soka raznolična,
što pčele posjećviju neke vrste samo radi soka, neke samo radi cvjetnog
praška, a nekoje radi obojega, dok neke opet samo radi ljepljivog voska,
lema ili smole, koju nazivamo propolisom. Sve su ove tvari vrlo važne kod
produkcije meda i voska, pa o njihovoj količini ovisi uspjeh pčelinjeg
rada. Spomenućemo još i to da medonosno drveće svake godine ne izlučuje
jednako slatkog soka, te da je to izlučivanje ovisno u velike o ekološkim
prilikama.


I. Medonosno šumsko drveće
a) Listače:


Pagrem (Robinia pseudacaeia) pripada medu najmedonosnije
naše šumsko drveće. Iako je stranog porijekla, ipak ga spominjemo,
jer se kod nas već potpuno udomaćio i mnogo je rasprostranjen, a
pretstoji nmi još veće rasproetranjenje radi znatne upotrebljivosti i lakog
uzgoja. Cvate obilno u maju i svake godine.


Lipa (Ti 1 i a-vrste). Kod nas rastu tri vrste lipa, i to: velelisna


(.. grandifolia), malolisna (.. parvifolia) i srebrnolisna (..
argentea). Lipe cvatu u junu, i to sve tri jedna za drugom, čime mnogo
uplivišu na produženje pčelinje paše. Ponegdje su kod nas zastupane
lipe u većoj mjeri i u šumama. Tako ih ima nešto više u Fruškoj
gori, pa u Bilo-gori. Inače se često uzgaju u drvoredima i parkovima, te
na grobljima kao ukrasno drveće. Cvijet lipe daje odličan ljekovit čaj, pa
je i stoga važno što veće proširenje tog drveta, gdje god se za to prilika
ukaže. Bagrem i lipa kod nas čine glavnu pčelinju pašu, te o njima u
mnogo krajeva ovisi uspjeh pčelarenja.


Vrb e (S al i x-vrste). Pčele posjećuju cvjetove mnogih vrba, a naročito
je u tom pogledu važna vrba iv a (Salix caprea). Ona se ubraja u najraniju
pašu. Daje obilno praška za rana legla.


Nizinski brijest (Ulmus campestris) i obični jasen
(Fraxinus excelsior) važni su naročito za pašu u nizinama, ali
pitanje njihove medonosnosti nije još dovoljno istraženo. Daju i medenu
rosu.


Javor i (Ace r-vrste) dolaze u glavnom u višim položajima i vrlo
su dobra pčelinja paša. Daju često obilno medenu rosu.


Trešnja (Prunus avium) i ostale divlje voćke. Među
divljini voćkama trešnja s obzirom na pčelinju pašu zaiuzima prvo mjesto,
pa je od velike koristi tamo gdje je obilnije zastupana.


Brekinju (Sorbus torminalis), kao i ostale vrste iz roda
Sorbus, rado posjećuju pčele.


101
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Hras t (Q u e r e u s-vrste) daje dosta praška, a i meda medljikovea.
Topol e (P 0 p u 1 u s-vrste) također su važne, jer ih pčele dosta po
sjećuju, ali mnogo manje nego vrbe. Na njima sakupljaju uglavnom sa
pupova smolu (propolis).


Brez e (Betula-vrste) također su posjećivane.


Joh e (A 1 n u s-vrste) daju dosta cvjetnog praška, a važne su radi
toga što pripadaju medu drveće koje najranije cvate (već u februaru).
Grab (Carpinus betulms) i bukva (Fagus silvatica)
stvaraju mnogo praška, a imadu i po svoj prilici slatkog soka. ... proučeno
u koliko se pčele tim sokom služe, pa bi baš šumari bili zvani da u
doba cvatnje tih vrsta promatraju da li ih pčele posjećuju, te da svoja
opažanja iznesu. Bukva daje medenu rosu.
Kesten divlji (Aesculus hippocastanum) rado pohađaju
pčele, i to naročito radi sakupljanja smole, ali i zbog slatkog soka.
Vredniji je u itom pogledu crveni divlji kesten (Aesculus
p a V i a).
Kesten pitomi (Castanea vesca) daje dobru pčelinju pašu,
mnogo je posjećivan. Cvate u lipnju. Med mu je malo gorak.
Osim nektara neke od navedenih vrsta daju i t. zv. meden u ros u
ili medun . To je tekućina u obliku ljepljive rose, koja se sakuplja na
Ušću, a postanka je dvovrsnog: proizvode je lisne uši, koje se nekad pojave
u ogromnoj množini, pa je tada naravski i proizvodjna medene rose
obilna, ili joj je uzrok čisto fiziološki, naročito kod hrasta, javora i
četinjača.


b) Četinjače:


Jelu (A bis alba), ismreku (Picea excelea) i Ijorove
(P i n u s-vrste) pohađaju pčele, i to prve dvije navodno radi praška i
meda medljikovea, a borove više radi medljikovea. Ove četinjače siu svakako
važne za pčelarstvo. Poznato je da pčelari iz predjela u kojima su
obilnije zastupane ove vrste (Slovenija) imadu znatnu korist od pčelarenja.
Naročito je važan med medljikovac, koji sredinom i u drugoj polovici
ljeta sabiru pčele na iglicama četinjača.


Tisu (Taxus bace at a) također ubrajamo među medonosne biljke,
ali je malo zastupana i teško se razmnaža, pa je prema tome sa pčelarskog
gledišta bez praktične vrijednosti.


Ovdje su obuhvaćene glavne vrste drveća koje su od važnosti sa pčelarskog
gledišta, a koje rastu u našim šumama izvan mediteranske oblasti.


II. Medonosno šumsko grmlje
Lijeska (Cor"ylus avellana) cvate već u februaru i daje
mnogo cvjetnog praška, koji služi kao prva hrana za uzdržavanje pčelinjeg
legla.


Kalina (Ligustrum vulgare) jedan je od najmedonoenijih
naših grmova. Raste po živicama i rubovima šuma. Pčele ga vanredno
posjećuju. Cvate u junu, i to obilno i dugo, razvija jak miris. Lako
se uzgaja i naročito je prikladan za stvaranje živica. Plod mu je zimi
dobra hrana za ptice, a osobito za fazane. Njegovi gusti grmovi dobra su
zaštita za ptice i njihova legla. Za parkove je kao ukrasna biljka vrlo pogodan,
jer se šišanjem može po volji formirati. Takvo bi šišanje trebalo


102
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 37     <-- 37 -->        PDF

vršiti poslije njegovi^ cvatnje, a ne prije ili u doba cvatnje, kako se to
često događa.
U ovome pogledu važni su nadalje grmovi: crn i tr n (Prunus spinosa),
glogov i (Crataegus-vrste), drije n (Cornus mas), svi b (......«
sanguinea), žut i k a (Berberis vulgaris), ruž a (Rosa canina), kupin e
(Rubus-vrste), bazg e (Sambucus-vrste), klokočik a (Staphylea pmnaita),
krkavin e (Rhamnus-vrste), kozokrvin e (Lonicera-vrste),
kurika (Evonimus europaea), bršljan (Hedera helix), ribi zle (Ribes-
vrste), p ave t in a (Clematis vitalba) itd.


Mnogi su od spomenutih grmova često sa šumsko-uzgojnog gledišta
nerado gledani u šumi. Međutim, odavle vidimo da su oni na drugoj
strani od koristi. Imajući to u vidu nastojaćemo da im ostavimo u šumi
po koji kutak, gdje neće biti od smetnje za redovno šumsko gospodarenje.


Naravno da ovim nije obuhvaćeno sve medonosno bilje koje raste u
našim šumama. Nije uzet osvrt na mnogobrojne zeljane biljke koje su u
ovom pravcu također vrlo važne, a kojima šuma često upravo obiluje,
kao na pr. na površinama većih sječina.


Od drveća i grmlja navedene su vrste koje su kod nas u glavnom
zastupane u šumama, no možemo ovdje još spomenuti i neke strane
vrste koje su u parkovima prilično udomaćene. To su k a t a 1 p a (Catalpa
bignonioides), s o f o r a (Sophora japonica), paulovnij a (Paulownia
imperialis), japanska kalina (Liqustrum japonicum), p a j a š e n
(Ailanthus glandulosa), kelreuterij a (Koelreoiteria paniculata) i dr..


Njihovo proširenje moglo bi se i sa strane šumara češće forsirati, bilo
u parkovima ili drvoredima mjesta u kom službuju, ako im već ne bi mogli
naći.mjesta na rubovima šuma ili šumskim čistinama. Prve tri vrste
šu od vrijednosti osobito radi toga, jer cvatu u toku ljeta, kada druge
pčelinje paše jedva ima. Kod nas sve te vršite dobro uspijevaju, pa ih se
obzirom na to može uzgajati. Za parkove i drvorede one su naročito prikladne.


Ima kod nas i drugih vrsta stranog i domaćeg drveća i grmlja, koje
je od važnosti sa pčelarskog gledišta za pojedine krajeve, pa je poželjno
da koji bolji poznavalac svrati i na njih pozornost.


Sa šumsko-uzgojnog gledišta mnoge od spomenutih vrsta domaćeg
drveća i grmlja često se ne cijene onako kako bi to u stvari trebalo. Tako
je sa ivom, trepetljikom, divljim voćkama, brezom, johom, vrstama iz
roda Sorbus i dr. Međutim, ako uvažimo njihovu vrijednost sa gledišta
pčelarstva, nećemo ih prilikom čišćenja i prorjeda onako nemilosrdno
uklanjati. Mnogo puta nije takav postupak posve opravdan ni sa strogo
stručnog gledišta. Šta više, sa gledišta njege šuma i šumske ekonomije
često bi bolje bilo da se to uklanjanje — čak i ive — vrši u više navrata,
kroz duži niz godina, a u stanovitim prilikama, da se bar pojedini primjerci
ostave i po koji decenij. Bez ikakvih štetnih posljedica moguće
je zadržati pojedina stabla tih vrsta uz rubove šuma i na čistinama, kao
i na površinama koje su slabo obraštene i gdje bi njihovo otstranjiVanje
bilo štetno, jer bi se iz rijetkih skupina stvarale još rjeđe.


Na starim kopištima obično se naseli iva i trepetljika, pa bi se one.
mogle i na tim mjestima da dugo podržavaju. Neke od pomenutih vrsta
imadu svoju važnost i sa gledišta prehrane divljači i ptica. Naročito to
važi za divlje voćke i vrste iz roda Sorbus.


Rubovi šume imaju u ovom pogledu svoje posebno značenje. Znamo
da oni, napose tamo gdje šume graniče sa privatnim poljoprivrednim


lOS
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 38     <-- 38 -->        PDF

posjedima, smetaju susjednom zemljištu zasjenjajući ga u manjoj ili većoj
mjeri. Radi toga dolazi često do sporova, koje privatni vlasnil^ često
rješava potajnim podbjeljivanjem rubnih stabala. Poznato nam je da su
rubovi šuma niži od unutrašnjeg dijela sastojine, te da štite sastojinu od
vjetra i sunca. U slučaju podbjeljivanja i propadanja rubnih stabala
ostaje sastojina nezaštićena, te uslijed toga može pretrpjeti znatuu štetu
od suncožara, vjetra, isušivanja tla itd. Nije od prijeke potrebe da šuma
doseže baš do samog ruba privatnog poljoprivrednog posjeda. Svakako je
važno da rub bude što bolja zaštita sastojini, a da usto što manje smeta
susjedu privatniku. To je moguće postići na taj način da se na rubu ne
daje prednost samo odabranim vrstama drva, koje se smatra za najvrednije
sa financijskog gledišta, već naproitiv da se tu daje prednost nižem
drveću i grmovima. ´Jako bi se, na pr., do same mede trebali da štede grmovi
kao od: crnog trna, gloga, kaline, žutike, drijena, sviba, kurike, kozokrvine,
trušljike, krkavine, pasje ruže, kupine, klokočike, bazge i dr.
Dalje, nastavno na oVe, ili pomiješano treba da se podržava lijeska i iva,
zatim ostale odrasle vrbe, trepetljika, breza, brekinja, divlje voćke, bagrem
i dr., te konačno grab, bukva, hrast i dr. Time bi se postiglo postepen prijelaz
u sastojinu.


Naravno, da će prema raznim predjelima i prilikama biti struktura
rubnog pojasa raznolična, i to prema raslinstvu dotičnog kraja i staništu.
Njegova širina bi mogla biti podjednaka po prilici sa visinom odraslih
stabala sastojine, tj. oko 20—30 m.


Ne samo na rubovima šuma, već i drugdje unutar šume valja podržavati
navedeno drveće i grmlje, odnosno, ne uklanjati ga nasilno iz sastojine
prigodom prorjeda, ako to neki naročiti interes uzgoja ne zahtijeva.


Poznato je da lijesku, a i mnoge druge grmove, seljaci često trebaju
za razne svoje sitne potrebe, pa bi na ovaj način ta potreba bila donekle
trajno osigurana, uvaživši kod toga da se ljeskovi grmovi redovno dobro
obnavljaju iz panja. Lijeska osim toga daje dobar plod. Plod kupine,
šipka, bazge itd. također nije za odbaciti.


Naši radovi oko njege sastojina vrše se redovito tako da se tokom
prorjeda otstranjuje lijeska. Zato u dobi šume od, recimo, 20—40 godina,
negdje već i ranije, nemamo nigdje ni jedne lijeske. To se događa ne samo
sa lijeskom nego i sa drugim grmljem u sastojini.


Spomenuti bi rub sa svojim grmljem imao još jedan važan zadatak u
šumi. On ima da pruži zaklon, zaštitu, a i hranu raznim pticama pjevicama,
koje bi se svojim radom oko čišćenja šume, voćnjaka i polja od
štetnih kukaca za ovu pažnju bogato odužile. Takav rub davao bi skrovište
i hranu pticama i četveronošcima iz lovne faune.


U interesu održanja što boljeg sklada svih prirodnih faktor
a u šum i bilo bi potrebno da se šumari što bolje upoznaju s pčelarstvom.


Prema Ing. S. Ž i vo´j i n o v i ć u (»Jugoslavensko pčelarstvo« za god.
.1937, br. 3 14) bolje bi se iskorištenje naše ogromne pčelinje paše moglo
postići »jedino putem stručne nastave u svim našim šumarskim školama,
jer iz tih škola izlaze stručni radnici koji su upućeni na djelaitnost i život
u šumi«. Pčelarstvo bi stoga trebalo uvesti kao obvezatan predmet na visokim,
srednjim i nižim šumarskim školama. Osoblje koje bi svršilo te škole
imalo bi da propagira pčelarstvo u šumovitim krajevima, i to predava


104
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 39     <-- 39 -->        PDF

njima, praktičnim radom i uputom. Uvođenjem racionalnog pčelarstva
u krajeve sa povoljni m uslovima za p6elarenje pružilo bi se mnogo.
koristi i u drugim pravcima. Tako bi se odatle jačala opća privreda; žiteljstvo´
bi imalo materijalnu korist; upotrebom meda utjecalo bi se na
jačanje zdravlja naroda, a osobito djece; šumarskom osoblju pružila bi
se pčelarenjem znatna korist.


Mišljenje Ing. Živo j inović a smatramo potpuno ispravnim, a
naročito u pogledu potrebe obligatnog učenja pčelarstva u svim šumarskim
školama. Time bi se svakako uklonila jedna praznina, koja donosi´
mnogo štete u praktičnom šumarstvu. Šumarsko osoblje treba da iz škole
ponese ispravno gledanje o važnosti pčelarstva kao privredne grane, kao
i o njegovoj važnosti s gledišta valjane oplodnje bilja. Mnogi bi se tako
obrazovani šumar našao ponukanim da negdje, bar u vrlo povoljnim
slučajevima pčelinje paše, i sam osnuje pčelinjak, te da tako spase od propasti
dio ljekovitog slatkog biljnog soka koji stvara medonosno drveće,
grmlje i drugo bilje u njegovom području. Svakako bi i učenje botanike
i dendrologije na pomenutim šumarskim školama trebalo da dobije praktičniji
smisao upoznavanjem medonosnosti i ljekovitosti našeg šumskog
bilja.


Osim pomenntih koristi materijalne prirode imao bi pčelar i veliku
moralnu korist, koja se očituje u tome što on radom oko pčela nalazi
obilnu i ugodnu razonodu. Dakako da uzorna organizacija pčelinjih zadruga
i njihova noumornost u radu povoljno djeluje na život čovjeka.
Osobit upliv ima rad oko pčela na mladež i djecu obojeg spola, ako se kod
njih uspije probuditi interes za pčelarstvo.


Hranljivost i ljekovitost meda mnogo je proučavana. Stručnjaci su
se u tom pogledu najpovoljnije izrazili. Najčuveniji svjetski liječnici preporučuju
pčelinji med kao najbolju i najzdraviju hranu, kako za stare,
tako i za mlade, kako za bolesne tako i za zdrave. Uživanjem meda zapriječe
se mnoge bolesti. Med naročito pomaže Ivcd malokrvnosti, živčanih
bolesti, nesanice, upale grkljana, svih vratnih bolesti i plućnog katara.


Napredni narodi troše mnogo ineda. Ondje je njegovo uživanje tako
reći dnevna potreba. Ljekovitost meda je poznata i našem narodu. Med
je od davnine naš narodni lijek, pa se često kao takav plaća skupim parama.
Međutim, unatoč tome u pogledu pčelarstva stojimo na niskom
stupnju. Mnogi naši domovi, osobito seoski, kroz cijelu godinu dana ne
vide meda, osim ako tko oboli, pa se negdje za l)olesnika nabavi »žlica*
meda. Seljak u mnogo slučajeva, ako se bavi pčelarstvom, proda med, a
za kuću ostavi tek nešto za slučaj bolesti. .0 medu kao predmetu ishrane
kod nas se ne može gotovo ni govoriti.


Ovakvo će stanje biti sve dok se pčelarsitvo ne bude unapredilo i prirodni
slatki biljni sok u punom opsegu iskorišćivao. To će biti tek onda
kada će se i naš seljak u većoj mjeri bnviti naprednim pčelarenjem, tj.
pčelarenjem koje zahtijeva vise znanja i truda, ali daje i neprispodobivo
veću korist od primitivnog pčelarenja. Dužnost nam je poraditi svim silama
da do toga što prije dođe.


Za što 1).1.. iskorišćenje na području pčelarstva bilo bi od velike koristi,
kad bi se u pojedinirn čuvarskim srezovima, uz lugarnice,´a^u slučajevima
povoljne pčelinje paše, osnivali pčelinjaci. To napose dolazi u obzir
tamo gdje ima mnogo bagrema, lipe, divljih trešanja, kao i tamo gdje sp
vrše veća iskorišćavanja, pa sječine obiluju medonosnim korovom.


W5
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Smišljenim radom u pra.vcu uzgoja m^edonosnog drveća i grmlja moći
će se kod nas mnogo učiniti na unapređenju pčelarstva.


S obzirom na ishranu i zdravlje našeg naroda, a isto tako i s obzirom
na narodnu privredu treba da unapredimo naše pSelarstvo. Priroda nam
pruža ogromne količine slatkog biljnog soka, a na nama je da taj prirodni
dar što bolje iskorišćujemo.


..........: ..... ............ ....... .... ... .............. .........
....., a . ..... . .... ............ ... .......... ...... ..............
iiviep ..... . .... ... ´...... ......... ..... .. ...... .. .......
..... ......... .... ...... ..... .......... ..... ........ . .......
. ......... ..... ......... ..............


106