DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 3     <-- 3 -->        PDF

i^


J


ŠUMARSKI LIST
/


GLASILO ŠUMARSKIH SEKCIJA DRUŠTAVA
INŽENJERA I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


GODIŠTE 70. JULI—SEPTEMBAR GODINA 1946.


Ing. .. ANTOUJK i Ing. S. KLEPAC (Zagreb):


POTROŠNJA DRVA
NA PODRUČJU N R HRVATSKE


(The consumption of wood on the territory of National Republic Croatia)


Ovim se prikazom želi rasvijetliti pitanje prosječne potrošnje drva
na području NE. Hrvatske. Premda su potrebe na drvu i potrošnja ogrjevnog
i tehničkog drva u svome odnosu naprama posibilitetu šuma polazne
točke svako ispravne šumarske politike, ipak se nije ´raspolagalo ni sa
približno pouzdanim podacima, koji bi ijoslužili kao putokaz u rješavanju
tog problema. Samo ua temelju saznanja o proizvodnim mogućnostima
naših šuma i količini potrošnje drva može se ispravno voditi eksploataciona
politika u šumarstvu i odrediti visina godišnjih sječa, koje bi bile
u skladu sa principima potrajnosti prihoda šuma. Međutim, u toku prošlih
20 godina ovim se zamašnim problemom nije niko bavio. Glavni posao
predratne šumarske politike bio je posjeći što više šuma, a šumarstvom se
upravljalo bez ikakva plana.


Kod ovog aproksimativnog izračunavanja potrošnje drva išlo se za
tim da se dobije prosječna godišnja najniža granica te potrošnje prema
predratnim prilikama. Danas, u jeku obnove naše zemlje, u mnogoj će
skupini ovdje izneseni podaci biti premašeni. Međutim, ove prolazne
potrebe nisu bile ovdje predmet proučavanja.


Izneseni podaci potrošnje drva promatrani su obzirom na mjesto izradbe
u šumi. Šuma je, dakle, mjesto gdje se izrađuju razni produkti koji su
PT´eduKit ovoga prikaza (oblo, tesano, rudno, celulozno, taninsko i ogrjevno
drvo, zatim željeznički pragovi, mosna, skretnička i kotarska grada, telel´onski
stupovi, bačvarska duga i drveni ugljen). Finalni i polufinalni
šumski proizvodi (daske, furniri, frize, parketi i si.) nisu uzimani u obzir,
nego sirovine u šumi (pilanski trupci). Prema tome potrebno je ponovno
naglasiti da je šuma ishodišno mjesto gdje se promatrala razdioba drva
na njegove pojedine potrošače.


Šumarstvo ima zadatak da trajno podmiruje narodne potrebe na
drvu, ali to no znači da se smije i dalje dozvoljavati da potrošnja bude
neracionalna i neekonomična. Prema tome iznošenjem ovih podataka
išlo se u prvom redu za tim da se pruži jedna bar donekle pouzdana
polazna točka za sprovedbu ispravne planske šum. politike. U drugom
redu htjelo se da se indirektno rekonstruira visina svakogodišnjih golemih
sječa, koje su provadane u Hrvatskoj u toku prošlih 20 godina.


fi.9
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 4     <-- 4 -->        PDF

u ovom se prikazu promatra potrošnja drva prema pojedinim, skupi


nama potrošača, koje su grupirane u 8 kategorija, i to: I domaćinstva,


II ustanove, III obrt i zanati, IV industrija, V rudarstvo, VI saobraćaj,


VII izvoz i VIII otpadak i gubitak.


Važnost da se pristupilo obradbi ovog pitanja potvrđuje se i pomanj


kanjem brojčanih dokaza o golemim sječama naših šuma u toku prošlih


dvaju decenija. Ovi će podaci dobro poslužiti i omogućiti kontrolu i ko


rekturu potrošnje drva, a ujedno biti orijentacija kod poduzimanja po


trebnih mjera u sadašnjosti i budućnosti.


I Domaćinstva


Prema podacima iz 1931. god. na području NR Hrvatske imade


739.338 domaćinstava, od kojih se 172.314 (23,4Vo) nalazi u gradovima, a
567.024 (76,6*/») u selima i ostalim mjestima. Sva kućanstva troše prosječno
godišnje 3,338.254 ni´^ ogrjevnog drva. 24 grada NR Hrvatske
troše 582.449 m´´ (3,4 m^ po kućanstvu), što čini 17.4^/0 od ukupne potrošnje
u domaćinstvima. Najveći naš grad: Zagreb, sa svojih 91.600 kućanstava
(1946 god) troši 2,3 m´ (5 prm.) ogrjevnog drva po domaćinstvu. Premda
gradovi obuhvaćaju 23,4"/o od svih domaćinstava, oni troše samo 17,4"/o
od cjelokupne količine drva. Radi upotrebe ugljena, elektrike i plina nastaje
ovdje ušteda od preko 220.000 m^ ogrjevnog drva.
Preostalu količinu drva od 2,755.806 m´´ troše sela i ostalih 8.882 prebivališta,
t. j . poprečno 4,8 m´^ po kućanstvu. Uvođenje katastra domaćinstava
po mjesnim N. O. radi razdiobe ogrjevnog drva mnogo će olakšati
i doprinijeti još točnijoj evidenciji potrošnje drva po selima (Naredba o
načinu izdavanja ogrjevnog i građevnog drva za lokalne potrebe i obnovu
ratom uništenih domaćinstava br: 3021-III 1946. od 11. III. 1946. Min. poljoprivrede
i šumarstva).


Osim spomenutih količina ogrjevnog drveta otpada na sela još 130.000
m´´ građevnog drva. Tu količinu potroše svake godine seoski gospodari za
podizanje i obnovu kuća i gospodarskih zgrada.


47.6 "/» od cjelokupne godišnje potrošnje (bez izvoza i gubitaka) troše
mnogobrojna kućanstva naših sela i gradova. Prosječna potrošnja ogrjevnog
drva po kućanstvu iznosi 4,5 m´^ ili 6,9 pr. m. (Vidi naredne dvije
tabele). ,
Okrug Lika sa 31.429 domaćinstava troši 7,6 m´´ (11,7 pr. m.) po svakom
kućanstvu. Slijedi okrug Banija sa 6,3 m^ (9,8 pr. m.) i okrug Karlovac
(Kordun) sa 6,2 m´´ (9,5 pr. m.). Potrošnja tako velikih količina
ogrjevnog drva dade se opravdati upotrebom sirovog drva, otvorenih
ognjišta i velikom hladnoćom tih krajeva.


Potrošnja ogrjevnog drva u domaćinstvima


Broj Prosječna Na I domaProsječna
Na 1 doma


Tek. ćinstvo ćinstvo


Narodni od b. ori domapotrošnja
potrošnja


otpada otpada


broj ćinstava pr. m. pr. m. m´ m´


1 Gradski N. 0. (24) 172.314 896.075 6.2 582.449 3,4
2 Ostali N. 0. 567.024 4,239.702 7.5 2,755.806 4,8


Svega : 739.338 5,135,777 . 6.9 8,338.255 4,5


70
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Razdioba potrošaje ogrjevnog drva po okrnžnim narudnim odborima (O« N. O.)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0. N. 0. Osijek
0. .. 0. SI. Brod
0. N. 0. Bjelovar
0. iN. 0. Varaždin
0. N. 0. Daruvar
0. N. 0. Banija
0. N. 0. Zagreb
0. N. 0. Karlovac
0. N. 0. Lika
0. N. 0. Gror.-Primorski
Gradski N. 0. Zagreb
Oblasni N. 0. Dalmac.
65.545
67.605
7B.401
71.780
48.482
35.714
56.550
35.471
31.429
45.388
91.600
113.378
485.640
540.840
606.032
665.202
387.856
348.972
452.400
336.358
368.296
328.199
458.000
257.982
7.5
8.1
7.9
7,9
8.0
9.8
8.4
9.5
11.7
7.3
5.0
2.2
315.666
351.546
393.921
367.881
252.107
226.832
294.060
218.633
289.392
213.329
297.700
162.688
4,8
5,2
5,1
5,1
5,2
6,3
5,2
6,2
7,6
4,7
8,2
1,4
Svega : 739.838 5,185.777 6,9 3,338.255 4,5


Kućanstva Dalmacije tr-oše najmanje drva, i to prosječno 1,4 m^. Potrošnja
drva po kućanstvima koja su nastanjena uz mori! kreće se od
0,6—],.) m\ dok je onih n planinama i goiovitim krajevima mnogo veća
i prcilazi 4—5 m".


Uz obilje mineralnog ugljena, a napose lignita, u interesu je narodnog
gospodarstva i napredne ekonomije da se potrošnja ogrjevnog drva
svede na racionalnu količinu. U ostalim evropskim državama drvo je
skupocjeni materijal; njime se kućanstva služe samo za potpaljivanje,
a glavno je gorivo ugljen, plin i elektrika.


II Ustanove


U ovoj kategoriji potrošača troše velike količine ogrjevnog drva
škole i naučne ustanove. Manji dio škola, i to one u gradovima,
služe se drvom samo za potpaljivanje, dok već] dio — gotovo sve osnovne
škole po selima, njih 2.540 — zagrijavaju svoje prostorije uglavnom samo
drvom.


Veliku količinu drva troše gostionice, krčme, hoteli,
poštanskiuredi (oko 4.221 ured), zatim upravnć vlasti. Narodn
i odbor i — okružni i kotarski — služe se pretežno drvom, dok
mnogobrojni mjesni narodni odbori (4.187) troše samo ogrjevno drvo.


2/. cjelokupne potrošnje drva´ u ovoj skupini troše vojn e ustano ve
za svoje kuhinje, učionice i vojarne, pa time dolaze u red najvećih
potrošača drva.


Potrošii.ia ogrjevnog drva po ustanovama:


Potrošak ogrjevnog


drva


godišnje:


1. Upravne vlasti (ministarstva; oblasni, okružni,
kotarski, mjesni narodni odbori — njih ukupno 5.200) 32.400 m^
2. Škole i naučne ustanove (osnovne škole, gimnazije,
stručne, učiteljske i dr. škole — njih ukupno 2.910) 236. 500 m"´
3. Župni uredi, parohije i si. (ukupno 1.265) 5. 750 m"
4. Trgovačke radnje (trgovine, novčani zavodi, agenture
— njih ukupno 24.105) 30, 240 m´´
5. Gostione, krčme, hoteli (ukupno 9.045) 64, 800 m-^
6. Ostale ustanove (zdravstvene, prosvjetne, kulturne,
socijalne i dr.) 14 ,500 m"
7. Vojne ustanove 305, ,000 m"
Svega 489.190 m;^


71
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Potrošnja ogrjevnog drva po mnogobrojnim i raznovrsnim građanskim
i vojnim ustanovama iznosi 4,2*´/o od cjelokupne potrošnje. Ona je
znatno veća od količine drveta koju troši rudarstvo (l,0"/o), zanati i obrt
(Ijo/o) i saobraćaj (2,0»/»).


Potrošnja tehničkog drva (proizvedenog u šumi) neznatna je u ovoj
kategoriji potrošača, pa stoga nije ovdje ni iskazana.


III Obrt i zanati


Prema Statističkom godišnjaku iz 1936 g. broj je zanat a na današnjem
području Hrvatske onda iznosio 38.713. Od tog je broja otpalo na
zanate koji su se bavili izradbama iz dr.´a 6.214, a na zanate koji su se
bavili preradbom i izradbom raznih metala 6.246.


Prema popisu iz 1936 g. bilo je na području Hrvatske 205.108 seo ski
h kola , na kojima se danomice vrše popravci i izmjene pojedinih
drvenih dijelova. Kad se to ima na umu, onda količina od 10.080 m´´ građe
koju potroše kotarski obrtnici nije velika. Stolari troše godišnje
neznatne količine građevnog (tehničkog) drva koje je izrađeno u šumi.
Glavni njihov materijal jesu daske, piljenice, ali su one uzete u račun
kod drvne industrije. Bačvari, ostali obrti (četkari, metlari), te
golemi broj sitnih izrađivača drvene robe (kućni obrt) troše također
znatne količine drva.


a) Potrošnja tehničkog drva:
GrađeV. drva:


1. Kolari (1.260 radnja) troše godišnje 10.080 m^
2. Stolari (2.730 „ ) „ „ 4.095 m^
3. Bačvari ( 421 „ ) „ „ 5.040 m^
4. Ositali (četkari, metlari,
sitna izradba od drva i dr.) (1.803 „ ) „ „ 1.200 m´´
Svega (6.214 radnja) troše godišnje 20.415 m^


Pekari (njih 1.252), slastičari (413), v o s k a r i (22) i mesarsk
i obrtnic i (u svrhu topljenja loja i masti) troše najviše ogrjevnog
drva. U većim gradovima, gdje ima dovoljno ugljena, ta je potrošnja
umjerena. U sjedištima kotarskih narodnih odbora pekari svakodnevno
lože svoje peći isključivo i jedino drvom. U manjim mjestima zagrijavanje
pekarskih peći vrši se 1—2 puta tjedno, ali i to isključivo drvom.


Kovači i potkivači (njih 3.543) ne služe se ogrjevnim drvom,
ali zato troše drven i ugljen . Na kraju ovoga prikaza donijeta je tabela
0 potrošnji drvenog ugljena po kategorijama potrošača. Čitava potrošnja
drvenog ugljena obračunata je skupno kao potrošnja ogrjevnog
drva.


V a p n a r e troše znatne količine drva za paljenje kjamena vapnenca
i dobivanje negašenog vapna. Mnogobrojne poljske ciglan e (210) služe
se drvom za ubrzano sušenje cigle i crijepa, a krojač i u većim mjestima
i gradovima, gdje je električna struja preskupa ili je nema, troše
drveni ugljen za glačanje odijela.


72
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 7     <-- 7 -->        PDF

b) Potrošnja ogrjevnog drva:


1. Pekari i slastičari, voskari i dr. (1.687 radnja) troše godišnje 48.060 m´´
2. Kovači, potkivači (3.546 ) 12.650 m´´
3. Vapnare ( 83 ) 6.640 m=´
4. Bojadisaone, čistione (7 0 „ ) 2.015 m=´
5. Ostali (ciglane, krojači, met. izradbe, pećari i dr.) 37.500 m´´
Svega 106.865 m^*


IV Industrija


Industrij a Hrvatsike trošila je 1,788.835 .^ drva ili 24,5"/» od cjelokupne
potrošnje drva. Ovdje je uključena i drvna industrija, na
koju otpada 1,584.520 m" građevnog drva. U količinu drva koja otpada na
drvnu industriju uračunata je i količina drva koju prerađuju ne samo
pilane nego i kemijska drvna industrija (tanin, celuloza, suha destilacija).
Sve ostale industrijske grane troše ukupno 204.315 m^ drva za pogon svojih
uređaja i postrojenja, dakle ogrjevnog drva. Toj količini nije pridodat
veliki iznos drva što ga troše parne pilane, a koji se kreće oko 250.000—


300.000 m´´ ogrjevnog drva (zapravo drvni otpaci kod piljenja). To je pogonsko
gorivo uvršteno u sirovine koju prerađuju pilane.
Prema rezultatima industrijskog popisa koji je vršen 1939 godine i
prije cjelokupna je industrija trošila 228.347 t drva i 4.032 t drvenog ugljena,
što odgovara — pretvoreno u kubne metre — 330.175 m^.


Potrošnjai drva u tonama (1939 g.)


1. Ekstraktivna industrija 3.581 t drva i 105 i drv. uglja
2. Metalurška industrija 13 3 „
3. Industrija prerade metala 3.094 579 „
4. Keramička industrija 11.248
5. Drvna industrija 49.308 83 „
6. Industrija papira i štampe 439
7. Kemijska industrija 27.018 1.741 ",
8. Poljoprivredna industrija 111.011 1.378 „
9. Tekstilna industrija 2.092 53 ..
10. Industrija kože i krzna 1.800
11. Elektrotehnička industrija 18.743 90 ´.".
Svega 228.347 t drva i 4.032 t drv. uglja


Prema podacima Odjela za šumarstvo bivše Savske banovine industrija
(bez pilana), rudarstvo, obrt i zanati trošili su:


Građevno drvo Ogrjevno drvo


listače četiniaoe listaoe četinjače SVEG A
. k u b n i h metar a
1930 god. 69.602 14.412 200.412 5.008 289.434
1931 „ 83.385 19.657 192.209 10.442 305.693
1932 „ 23.021 20.585 193.380 9.998 246.929
1933 „ 83.408 19.607 183.380 13.666 250.061
1934 „ 50.847 65.603 157.064 29.420 302.934
1936 „ 69.610 71.764 112.019 8,044 261.487
1936 „ 70.446 71.810 119.461 20.154 281.871
1937 „ 146 783 22.487 109.354 27.410 305.984


73
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Međutim, prema podacima ko.io .ic prikupio Statistički ured Hrvatske,
i prema podacima navedenim u mjesečnim industrijskim izvještajima,
prosječna godišnja predratna potrošnja ogrjevnog i građevnog drva


znatne kolifčine drvenog ugljena, koje radi mogućnosti usporedbe pre


unutar naše cjelokupne industrije iznosila je:
1. Prehrambena industrija
2. Kemijska industrija
3. Električka industrija
4. Metalurška i metalna industrijia
aa
5. Koža-guma industrija
6. Tekstilna industrija
7. Građevna industrija
8. Drvna industrija
121.600 m´´
8.955 „
26.160 „
15.605 „
4.090 „
4.105 „
23.800 „
1,584.520 „
Svega 1,788.835 m-´
U količinama ogrjevnog drva navedenim pod 1—7 uračunate su


sutvorene u m´. Ova potrošnja drvnog ugljena iznosi 5.255 i ili 31.530 m´
drva.


1. Prehrambena industrija
a) Mlinovi žita, soli, paprike (1G3*) 74.715 m´


b) Pecare, pivovare (43) 22.030 ,,


c) Tjestenine, škrob (21) 13.055


1*


il) Suhomesnata roba, topionico mastr i si. (11) 2.S.´)0


"


e) Ostali (voleriekare, š(!eerane, KuSioiio kukuruza,
mljekare, uljare, preraile voća i si.) ..\. >,


Svega 121.600 m´


.. Kemijska industrija


(bez tanina, suhe itestilaeije i celuloze)


a) Sapun (9) 2.820 m´


b) Staklo i ogledala (2) 2.400 „


c) Keramijski razni proiiukti (21) L635 „


d) Katran, lakovi i boje (9) 1.350 „


e) Ostali (hojiidisaone i sl.J 730 „


Svega 8.955 m´


3 i 4) Elektroindiistrija i prerada metala


a) Električne centrale (53 i)arne) 26.160 m´


b) Strojarnice, kotlarnice, motori (19) 15.605 „


^ Svoga 41.765 m^


5 i fi) Kožna i tekstilna industrija


a) Koža, krzno i obuća, remenje, sedla (62) 4.090 .´*


b) Kudjeljare, predioniee, juta i si. 4,105 „


Svega 8,195 m^


7) Građevna industrija


a) Cement, cementna roba (2) 900 m´


b) Ciglane, glinena roba, keramičko cijevi (236) 20.2(.) m-´´


o) Mlinovi gipsa, vapnare, kamenolomi 2.700 „


Svega 23.800 m»


*) Brojevi u zagradi označuju predratno brojno stanje postrojenja, tvornica i si.


74
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 9     <-- 9 -->        PDF

8) Drvna industrija


a) Pilane moderne (14(5) 1,171.770 m^
b) Pilane potočare i motorne (264) 175.000 „
c) Postrojenja tanina, celuloze i suhe destilacije 230.650 „
d) Ostali (kefe, štapovi, klinci, potpete i si.) . 7.100 „


Svega 1,584.520 m=


Kako se vidi, uz drvnu najveći je potrošač drva prehrambena
industrija . Mlinovi u pomanjkanju ugljena, a zbog jeftinoće drva i
blizine šuma, troše ogromne količine drva za pogon svojih parnih strojeva.
Za mlinovima ne zaostaju mnogo ni pecare, pivovare, tvornice tjestenine,
kao ni ostala postrojenja prehrambene industrije. Razlozi toj
razmjerno velikoj potrošnji drva isti su kao i kod mlinova.


Kemijska indus´trija, bez postrojenja za proizvodnju tanina,
celuloze, Ijepenke, papira i suhe destilacije, troši 8.955 m-´ ogrjevnog drva
(drveni ugljen).


Velike količine drva troše kaloričkc elektrocentrale za pogon parnih
strojeva. Veliki broj parnih elektrana (53), od kojih se jedna polovina
nalazi u predjelima gdje se ugljen još nije udomaćio, služi se drvom.


Industrija koja prerađuje metale u strojeve, kotlove i motore troši
uglavnom drveni ugljen. To su znatne količine i one iznose 1,780.000 kg
ugljena ili 10.250 m´ drva.


Potrebno je također istaknuiti veliku potrošnju drva u građevnoj industriji.
Premda je sezona rada ciglana (236) i tvornica keramičke robe
priličilo kratka (traje samo 4—5 mjeseci), one ipak potroše 20.200 m^ drva
(85 m´ po ciglani).


Na temelju podataka iz prijašnjih godina, koje je prikupio Odjel za
šumarstvo bivše Savsko banovine, pilane su sa ovoga područja prerađivale
prosječno godišnje 1,346.770 m^ drva.


God. 1930 prerađeno 1,420.858 m^ God. 1935 prerađeno 1,336.792 m´
„ 1931 „ 1,027.343 „ „ 1936 „ 1,337.514 „
„ 1932 „ 1,568.282 „ „ 1937 „ 1,362.342 „
„ 1933 „ 1,486.260 „ „ 1938 „ 1,261.230 „
„ 1934 „ 1,398.423 „


Broj je pilana iznosio 410, od kojih je bilo 264 potočara i manjih motornih
pilana na benzin, naftu i upojni plin. Uzima se da su veće pilane
prerađivale 1.171.770 m= (87,0 »/o), a ostale t. j . male, primitivne i motorne:


175.000 m^ (13.0 »/o) drva.
V Rudarstvo


Rudno se drvo troši u najvećoj mjeri u ugljenokopima (82). Godine
1938 utrošilo se, prema podacima Ministarstva šuma i ruda u Beogradu,
za potrebe rudokopa u bivšoj Jugoslaviji:


1. Rudnog drva 269.65() .´´
2. Građevnog drva 141.980 „
3. Ogrjevnog drva - 128.240 „
4. Drvenog ugljena 15,245 „
75
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Na današnjem području Hrvatske potrošnja drva za potrebe rudarstva
iznosi:


1. Građevno drvo 70.000 m´
2. Ogrjevno drvo 3.630 „
Svega 73.630 ...´


Naši su ugljenokopi prije rata davali oko 700.000—750.000 t ugljena.
Prema tome, gornjim se podacima potvrđuje pravilo da se za, svaki vagon


(10.000 kg) iskopanog ugljena utroši 1 m´ drva. Rudarska ])ostrojenja
liauksita i metalnih ruda troše prosječno godišnje 300 t drvenog ugljena
(1,800 m= drva).
VI Saobraćaj


a) Državne željeznice:


Za održavanje željezničkog prometa potrebni su željeznički pragovi,
te skretnička i mosna grada. Prema podacima Ministarstva saobraćaja
bivše Jugoslavije iz prijašnjih godina, u svrhu održavanja željezničkog


saobraćaja trošilo se drva:
Godina
Građevno drvo
Skretnička i
mosna građa
Željezničkih
pragova
Ogrjevno drvo
Potrošnja drva reducirana
na normalni
ugljen
komada
1980 4.862 646.878 12.567
1931
1932
1933
1934
...
5.397
4.14 L
7.636
1,..90.772
1,939.056
1,469.431
1,381.531
12.072
9.037
8.985
5.198
Prosječno: 5.696 1,225.538 9,572


Prije rata željezničke i)]´iige bivše Jugoslavije počivale su na 13,1)20.1.55
drvenih žt-ljezničkih pragova. Iz prculnje j(! tablici; vidljivo da se prosječno
godišnje izmijeni 1,225.553 komada pragova, što čini količine potrebnili i)]´agova. Državiu; željeznice troši; ogrjevnog
drva i drvnog ugljena reducii-juio na normalni ugljen, i)rosječno godišnje
!).572 t, tj. oko 18.145 t drva.


Na podrur.jii licvatske ima 2.(117 km željezničkih pfuga javnog karaktera,
u koje j(! iigradeiJo oko 3,110.(100 j)iag(iva. (iodišujc s(^ izmijeni oku
t.´iO.OOO pragova, a za izradbu tih prrfgova potrelmo je oko 70.520 m" drva.
(Današnja potreba željeznica na području NR Hrvatske iznosi oko


900.000 pragova).
Za održavanje i)ost()jećih 145 drvenih mostova sa rasponom od preko
2 m i preko 3.037 propusta na željezničkim prugama Hrvatske troši se
feodišnje 640 m"´ drva, a na skretničku .gradu 1.100 m´ drva.


U pogledu potrošnje ogrjevnog drva i drvenog ugljena na Hrvatsku
oti)ada godišnje 7.250 ..^ drva. Ova se količina ))otroši za potrebe 786 željezničkih
stražarnica, 241 željezničku postaju, 137 stajališta i 590 željezničkih
zgrada. Osim toga željezničke radionice i ložionice potroše 690 m^


76
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 11     <-- 11 -->        PDF

drva, odnosno 115 t drvenog uRljena. (Osim ovih količina troše željezničke
radionico preko 6.000 m´ dasaka i ostalog pilanskog materijala).


b) Š 11 in s k e ž e 1 j e z n i c e :
Prema statistici šuma iz god. 1938 dužina všuftiskih željeznica, uzanog
koiosjeka iznosila je 1.081 km. Godišnje se na toj dužini izmijeni oko
200 000 ......´-. ili 16.500 m" drv(!ta. Lokomotive, kojih je bilo 58, a kojima
je drvo jedino pogonsko gorivo, potroše 40.380 m´´ ogrjevnog drva.


c) . e 1 e f o n s k o - e 1 e k t r i č 11 i promet:
Prema podacima PTT-služhe u biv.šoj je Jugoslaviji 1939 god. bilo


301.467 drvenih telefonskih stupova, a od toga na području Hrvatske
100.096 stupova
(1935 god. 94.275, 1937 god. 94.880 stupova).
Prema približnoj procjeni normalna godišnja potreba na telefonskim
stupovima iznosi oko 15.000 komada, ili 2.575 m´ drva.
Za potrebe električnog prometa također se troše drveni stupovi. Godišnja
njihova potreba (proširenje mrze, izmjena dotrajalih stupova i si.)
iznosi 6.000—8.000 komada stupova, odnosno 2.500 m^ drva.


d) Cestovni promet:
Pouzdanih podataka o potrošnji drva kod cestovnog prometa, nema.
Ne zna se ni broj drvenih mostova i propusta na cestama, pa se stoga ne
može pouzdano odrediti potrošnja odnosnog građevnog drva. .... se
uzima da ona nije manja od 1.200 m´ godišnje.


(0 Brodarstvo:


.. brodarstvu se troše najvećim dijelom pilanskc prerađevine. Uzima
se da naša 24 velika i veći broj sitnih brodogradilišta potroši godišnje


3.500 m^ drva za gradu brodova. Prema podacima Statističkog godišnjaka
1936 godine naše je brodarstvo imalo: 6.553 ribarska čamca, 5.208 lađa,
835 brodova ol)alne plovidbe i 86 brodova duge plovidbe.
Za primjer iznosimo da potrebe na drvu Brodogradilišta u Kraljevici
Coblo i piljeno drvo zajedno) iznose: 400 m´ hrastovine, 700 m" borovine,
.300 m´´ jelovino, 200 m^ pičpajnovine, 30 m´ mahagonijevine i 40 m´ tikovine.


Polrošn,1a drvjt ii saobraćajn« svrhe


Građevnog drva: Ogrjevnog drva: Ukupno:
a) Državne željeznice: 72.260 m´ 7.250 m´ 79.510 m´´
b) Šumske željeznice: 16.500 „ 40.380 „ 56.880 „
c) Telefonsko-elebtrični promet: 5.075 „ — „ 5.075 „
d) Cestovni promet


(mostovi, propusti): 1.200 „ — „ 1.200 „
e) Brodarstvo: 3.500 „ — „ 3.500 „


Svega 98.535 m´ 47.630 m´ 146.165 m´


VII Izvoz


a) I z v o z u o s t a 1 e n a r o d n e r e p u b 1 i k e :
Za vrijeme bivše Jugoslavije nije se nigdje evidentirao zasebno izvoz
drva iz Hrvatske, koju su tada sačinjavale bivša Savska i Primorska
banovina. I ovdje ćemo se stoga poslužiti raznim statističkim podacima i
pomagalima, kako se ne bi okrnjila cjelovitost ovog prikaza, a iznijeli se
bar približni podaci.


77
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 12     <-- 12 -->        PDF

šume Hrvatske ne opskrbljuju samo svoje područje željezničkim pragovima,
nego sudjeluju kod održavanja željezničkih pruga i ostalih naših
republika. Iz Hrvatske se izveze prosječno godišnje 250.()()0—300.000 pragova
u ostale republike, nešto telefonskih stupova, te izvjesne količine
bačvarske robe. Pouzaanih podataka o ovom izvozu nema, pa se mora
osloniti na procjenu.


Ogrjevnog se drva izvozi, najviše u Vojvodinu i Srbiju. Prema podacima
Ministarstva trgovine i opskrbe izvezlo se u toku zime 1945/1946 u
Srbiju 41.812 pr. m., a u Vojvodinu 72.583 pr. m. ogrjevnog drva.


Ukupni izvoz u ostale narodne republike iznosi 31.8"/o. od cjelokupnog
izvoza drva posječenog u šumama Hrvatske. . ovdje nisu uračunate količine
drva koje se izvoze u polufinalnom ili finalnom obliku, jer se uzima
osvrt samo na drvo u šumi, kako je to već istaknuto.


b) I z V o z u i 11 o z e m s t V o :


Prema opreznoj procjeni i prema i)rosječnim podacima o .5-godišnjem
izvozu šumskih proizvoda zaključuje se, da se sa područja sadašnje NR
Hrvatske izvozilo prije rata godišnje oko 535.000 m´´ drva ili 46.0*Vn cjelokupnog
izvoza iz čitave Jugoslavije.


Na temelju podataka o izvozu za razdoblje od 1932—1936 g. pretpostavlja
se da je prosječni izvoz iznosio 1,162.500 m\ Prema tome na Hrvatsku
otpada 46.0´´/. od izvoza, a on je raspoređen kako slijedi:


Izvoz drva iz Hrvatske u inozemstvo


1. Ogrijevno (irvo !>0.000 m´
2. Oblo drvo .30.800 „
3. Tesano drvo 39.000 „
4. Piljeni i finalni produkti 270.000 „
5. Željeznički pragovi 40.500 „
6. Drvni ugljen 42.600 .,
7. Bačvarska, roba 6.200 „
S. Taninsko drvo 5.300 ,.
9. Celulozno drvo 5.600 „
10. Ostali produkti 5.000 „
Svega 535.000 m^"


Ukupni Izvoz drva iz NR Hrvatske


Grad. drva: Ogrjev, drva: Ukupno:


1. U ostale republike Jugoslavije 36.500 m´ 86.500 m" 133.000 m´
2. U inozemstvo 175.000 „ ´ 90.000 „ 265.000 „
Svega 211.500 m´ 176.500 m´´ 388.000 m=


Prema ´tome ako se od 535.000 m^ odbije 270.000 m^ piljene robe (daske,
frize, furniri i dr.), jer to nije predmet promatranja ovog prikaza, dobije
se da izvoz u inozemstvo iznosi 265.000 m´´.


VIII Otpadak i gubitak


U uvodu ovog prikaz.a istaknuti su´razlozi kojima se rukovodilo kod
pribiranja i obrade ovih podataka o potrošnji drva. Da bi se, dakle, indirektnim
putem ustanovila totalna drvna masa na panju u šumi, odnosno
prosječna godišnja sječisi, trebalo je upotpuniti ovaj prikaz i podacima o
otpadku i gubitku drva,


78
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Taj otpadak i gubitak drva nastaje u šnmi prilikom sječe, izrade i
manipulacijo drvom. On iznosi oko^12.000 m^ ili ll,l"/(> od cjelokupno posječene
drvne mase. Otpadak i gubitak mnogo je veći i osjetljiviji prilikom
sječe i izrade tehničkog drva. On iznosi 5´26.0(.) m´ ili 19.1°/» od cjelokupnog
posječenog tehničkog drva. Otpadak prilikom sječe i izrade
ogrjevnog drva iznosi 286.000 ra´ ili (5,2 "/« ud cjelokupno posječenog ogrjevuog
drva.


Uslijed pomanjkanja podataka ovdje nisu uračunate drvne mase koje
također prelstavljajai čisti gubitak, a koje su nastale štetnim djelovanjem
elementarnih sila (sviša, voda, požar), štetnih insekata, divljači, životinja
i oštećivanjem po čovjeku.


Potrošnja drvenog ugljena


UlKiredo sa pribiranjem podataka o potrošnji građevnog i ogrjevnog
drva prikupljeni su i podaci o potrošnji drvenog ugljena.


Potrošači su u svojim podacima iskazali potrošnju ugljena u tonama,
pa se ona morala pretvoriti u odgovarajuće količine ogrjevnog drva i iskazati
u kub. metrima. Napominje se da su ovdje iskazane količine ug
Ijena već uračunate kod pojedinih kategorija potrošača u iskazanim količinama
ogrjevnog drva.


Potrošnja drvenog ugljena iznosi: ^


1. Domaćinstva .^45 t drv. iiglje i 2.070 m´ drva) ili 2.4 «/(,
2. Ustanove 4.) t ( 270 m´ „ ) „ 0.3 »/o
;v Obrt i zanati 1.43.5 t { 8.(il0 m´ , -) „ 9.8 »/n
4. Industrija 5.255 t (.41 ..^... m^ „ ) „ 36.0 »/o
:-). Rudarstvo 300 t ( 1.800 m´ „ ) „ 2.0 "/o
6. Saobraćaj 115 t ( (590 m^ „ ) „ 0.8 "/o
7. Izvoz 7,100 i (42.600 m´ „ ) „ 48.7 »/o
Svega 14.595 t drv. ugljena (87.570 m´ drva) ili lOO "/o


Od ukupne količine drvenog ngljena izvozi se 48.7´´/n. Međutim, i domaća
je potrošnja velika, te iznosi 7,495.000 kg ili 51.3´´/o. U-domaćoj se
potrošnji ugljenom služi najviše industrija (....^/.), i to za pogon strojeva
rastvaranje kemijskih r)rodukata, obi adu metala i dr. Tako na ...: elektroindustrija
troši 90 t, prehrambena 1.090 t, metalna 1.780 t, tekstilna .50 t,
kemijska 1.730 t, građevna 430 t i drvna industrija 85 t.


Kod obrta i zanata ugljenom se služe najviše potkivači i kovači (3..543
obrt. radnja), pa krojači, glačaone i dr. Rudarstvu je potreban drveni
ugljen za strojarnice i brusione, a kod željeznica trebaju ga ložionice, ložioničke
ispostave i radionice. Od ustanova služe se ugljenom vojne radionice
i krojačnice vojne odjeće. U domaćinstvinui troši se ugljen u većoj
mjeri za glačanje, ali samo u gradskim i kotarskim mjestima, gdje je
elektrika skupa ili nije uvedena.


Ukupna potrošnja drvenog ugljena pretvorena u m´ iznosi 87.570 .´.


Zaključne napomene


Na svršetku ovoga prikaza donosi se sažeta tabela potrošnje drva. Iz
nje se vidi da su najveći potrošači drva mnogobrojna domaćinstva, koja
troše 3,338.255 m´ ili 47.6´´/o. Industrija također troši znatne količine drva,
a odmah iza industrije dolazi veoma veliki osjetljivi gubitak prilikom
sječe, rušenja i izrade stabala (ll.lVo).


79
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 14     <-- 14 -->        PDF

im^


Preglcdni iskaz ukupne ptttrošnje drva


Tekući
broj
Građevno
đ r
Ogrjevno
V 0
Sveg a /0
I. Domaćinstva 180.000 mi* 3,338.255 m´ 3,468.255 m" 47,6
II. Ustanove — 489.190 „ 489.190 „ 6,8
III. Obrt i zanati 20.415 „ 106.866 „ 127 280 „ 1,7
IV. Industrija 1,584.620 „ 204.315 „ 1,788.835 „ 24,5
V. Rudarstvo 70.000 „ 3.630 „ 73.680 „ 1,0
VI. Saobraćaj 98.535 „ 47.630 „ 146.165 „ 2,0
VII. Izvoz 211.500 „ 176.500 „ 388.000 „ 5,3
VIII. Otpadak i gubitak 526.000 „ 288.000 „ 812.000 „ 11,1
Svega : 2,640.970 m´ 4,652.385 m^ 7,293.355 .» 100


Sada se tek uočava nepovoljan odnos ^´´^deviiog (3().2´´/o) i ogrjevnoji;
drva (63.8´´/o), koji ispada još neijovoljiiiji, ako se odbije otpadak od


526.000 m´´ tehničkog drva, što predstavlja čisti gubitak.
Ako se od konačnog iznosa potrošnje drva (7,293.355 ...´) odbiju količine
koje otpadaju na izvoz (388 000 in-´) i otpadak (812.000 nr´), dobije se
da domaća unutrašnja potrošnja iznosi 0,093.355 m´ drva. Od ove količine
jedan veliki dio otpada (68,8"/o) na ogrjevno drvo, a ostatak (31.2*´/o) na
građevno drvo.
Ukupna količina, drva koja se sjekla svake godine prije rata na području
današnje NR Hrvatske svakako je ogromna. Uporede li se ove
količine sa prosječnim iirirastoni, koji je također izračunat aproksimativnim
načinom i iznosi 3,783.010 m\ tada se dolazi do zaključka da se prosječno
godišnje sjeklo dva puta više nego se smjelo sjeći. Po 1 ha se sjeklo


4.67 m\ a smjelo se sjeći 2.31 nr, Sto znači da se sjeklo 2.36 nv^ više. Na taj
Se način svake godine zadiralo u temeljnu drvnu glavnicu šuma Hrvatske,
koja se u ovih posljednjih 20 god. smanjila za 25—35´´/n ili za okruglo
75,000.000 m^
Ako se svake godine prosječno sjeklo 7,293.355 .^, onda se u proteklih
20 godina posjekla ukupna masa f d 152,900 m^ drva. Sjećivi je prirast u
ovih 20 god. iznosio 75,000.000 m^ Umanji li se 145,586.700 m"´ za 75,000.000
.^, ostaje još. 70,586.700 m´´, što se također posjeklo. Ova se masa dobila
zadiranjem i sječom u temeljnu drvnu zalihu.


Gotovo se svi šumarski stručnjaci slažu u konstataciji da se temeljna
drvna zaliha, koja je prije dva decenija iznosila preko 300,000.000 m\ postepeno
umanjila za 25—35´´/. od ..^... prvobitne količine. Pored ovog računa
najvjerodostojniji dokaz za opravdanost podataka koji su izneseni u
ovom prikazu jest današnje stanje šuma NR Hrvatske.


Summary: In this report the authors give data oi´ prewar wood eonsumption on
the territory of the National Republic Croatia. This eonsumption was inefficient and
nonrational so tliat tiie fundamental \vood stock deciined for 25-35°/».


80