DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 9     <-- 9 -->        PDF

PRVI KONGRES INŽENJERA I TEHNIČARA
FNR JUGOSLAVIJE


(The PI Congress of Engineers in Federative National Nepublic
Yugoslavia)


I


Korjenite promjene u društvenoj i ekonomskoj strukturi naše zemlje


stvorile su sve potrebne preduvjete za jirijelaz iz anarhieko-kapitali


stičkog gospodarstva u plansko gospodarenje narodnom imovinom.


U toj općoj narodnoj djelatnosti osobito značajni i veliki zadaci stav


ljaju se pred tehničku inteligenciju naših naroda, od kojih se s pravom


očekuju veliki i nesebični napori u radu na obnovi i daljnoj izgradnji


zemlje.


Novi oblici organiziranja, i)lansko.g rada na svim sektorima narodne


privrede zahtijevaju jiunu koordinaciju svih struka, a dosljedno tome i


koordinaciju svih stručnjaka.


Uviđajući tu i)rirodno nužnu ])Osljedicu razvoja naše privrede, tehničari
i inženjeri FNRJ odlučili su, da se sastanu na jedan zajednički
radni dogovor radi razmatranja svih važnijih pitanja i problema, radi
zajedničkog usklađivanja gledišta i t. d., te tome radnom sastanku dali
formu i´adnog ti jela poid imimoni T. k o n g r e s inženjera i tehničara
FNRJ.


Za nas šumare taj je kongres od naročitog značaja, jer smo na njemu
prvi put istupili u zajednici sa svim ostalim privrednim strukama i granama,
te tom prilikom istakli značaj i veliku važnost šumarstva i šumske
privrede u općem državnom privrednom planu zemlje.


Kongres je održan od 5.—7. maja 194fi. god. u Zagrebu.


Usput se spominje, da je uz kongres održana i interesantna izložb a
fotografija i grafikona iz svih grana narodne privrede.
Šumarski dio te izložbe prikazivao je razvoj šumske privrede u
njena tri karakteristična stadija:


a) Stanje zatečeno neposredno nakon oslobođenja;


b) Sadašnje stanje, iz kojega je bio vidljiv veliki elan širokih radnih


masa u obnovi (veliki odio besplatnih dobrovoljnih radova na


obnovi šumarstva);


c) Perspektive budućnosti — na bazi referata DIT-a Bosne i Herce


govine.


Rad kongresa sastojao se u slijedećem: ^


1. Svečani dio kongresa. Govor predsjednika Centralnog
kongresnog odbora, biranje počasnog predsjedništva, govor predsijednika
Državne planske komisije druga A. Hebranga , govori ostalih prisutnih
ministara, predstavnika sindikata, predstaviiika Jugoslavenske
armije, domaćih i stranih gostiju, kao i predstavnika Gradskog narodnog
odbora u Zagrebu.
2. Radni dio kongresa:
a) Izbor predsjedništva radnih odbora, zapisničara, verifikacionog
odbora;
b) Referati
o problemima i neposrednim zadacima tehničke djelat
nosti u zemlji;
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 10     <-- 10 -->        PDF

c) Odvojeni rad po radnim odboirima raznih sekcija privrednih grana,


i to: industrije, građevinarstva, poljoprivrede, transporta i šu


marstva;


d) Referati o stručnim kadrovima i stručnoj štampi sa diskusijama;


e) Rezolucija kongresa sa konkretnim zadacima Saveza DlT-ova


FNRJ za narednu godinu;


f) Osnivačka skupština Saveza DIT-ova FNRJ s prijedlogom pravila


i izborom uprave Saveza.


Iz ovoga vrlo opsežnog rada iznijet ćemo najhitnije momente, koji
su za nas šumare od naročitog značaja, a to su:
a) Referat Saveznog ministra industrije i rudarstva i predsjednika


Državne planske komisije druga A. He h ranga ;


b) Izvještaj i zaključci Radnog odbora za šumarstvo;


c) Rezolucija I. kongresa inženjera i tehničara FNRJ.


a) Referat Saveznog ministra industrije i rudarstva i predsjednika
Državne planske komisije druga A. Hebranga.


II sažetom i dokumentarnom prikazu razvoja privrede u staroj i
novoj Jugoslaviji govornik je ocrtao smjernice budućeg planskog rada
i izložio novu ulogu tehničke inteligencije u izgradnji naše privrede.
Danas, kad je privreda u službi naroda, rad pojedinih tehničara, naučnog
radnika i istraživača nije njegova privatna stvar ili stvar pojedine društvene
klase ili pojedinaca, nego stvar općeg narodnog značaja. Tehnička
inteligencija, kao vodeći j rukovodstveni kadar naše privrede, treba da
shvati tu svoju višu i časniju zadaću i ulogu u našoj današnjoj stvarnosti,
te zato treba da masovno i neposredno pristupi izvršavanju svih postavljenih
zadataka.


Ovaj se poziv tiče svih inženjera i tehničara kako onih aktivista iz
dana narodno-oslobodilačke borbe, tako i ostalih, koji su odmah nakon
oslobođenja prišli na rad i stavili se sasvim u službu narodu, ili su se u
prvoj fazi nakon oslobođenja čitave domovine nalazili u stavu promatrača
ili još možda i danas stoje po strani.


Treba lomiti stari konzervativni duh, koji je neplodan, i stvarati
nove oblike rada, otkrivati nove izvore privrednog blagostanja i savršenije
mogućnosti rada. Za taj i takav rad nije dovoljno samo knjiško ananje,
nego to znanje treba obogaćivati i nadopunjavati vlastitim praktičkim
iskustvima stečenim pri rješavanju raznih konkretnih zadataka.


Odnos između radnika i tehničke inteligencije mora biti drugarski,
tj. inženjeri i tehničari moraju da izmijene i korigiraju svoj stav prema
radnicima, a radnici moraju raskinuti sa starim naziranjima i gledanjima
na rad tehničkih stručnjaka i intelektualnih radnika, koji sve
svoje intelektualne snage i fizičke sposobnosti pošteno ulažu u izgradnju
zemlje, da bi zajedničkim naporima stvorili uslovc za ljepšu budućnost,
kao i da bi i na djelu osnovali čvrst i nerazoriv savez radnika,
seljaka i narodne inteligencije.


Nama su potrebni dobri rukovodioci i upravitelji poduzeća i pogona,
koji ne će pokleknuti pred poteškoćama, te papirnatim i šablonskim rješenjima
rukovoditi procesima proizvodnje i distribucije proizvoda.


Ukazujući, da će uskoro doći vrijeme, kad će se raditi pod daleko
povoljnijim uslovima, drug H e b r a n g izriče svoj poziv tehničkoj inteligenciji
riječima: »Oslonite se, drugovi, na radni polet masa i na postignute
uspjehe! Idite smjelije naprijed, pomognite svojim otkrićima i pro


8
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 11     <-- 11 -->        PDF

nalascima, novim metodama i usavršavanjem organizacije rada, da radimo
brže, bolje i produlitivnije!«


b) Izvještaj i zaključci Radnog odbora za šumarstvo.*)


Radni odbor šumarskili stručnjaka FNRJ osvrćući se kritički na dosadašnji
rad, kao i na iskustva stečena radom na obnovi šumarstva,
proučivši ekonomske i ostale tekuće probleme konstatirao je slijedeće:


1. Obnova zemlje i plansko izgrađivanje narodne privrede nedjeljivo
su vezani za šumsku privredu. Šume su čuvari vodenih izvora i regulatori
vodenog režima, dakle, zaštitnice hidroelektričkih snaga u zemlji. Bez
drva kao sirovine nema obnove, a ni jačanja industrije, transporta, građevinarstva
i poljoprivrede. Stoga je povezivanje svih stručnjaka navedenih
privrednih grana od velike važnosti za plansku izgradnju zemlje.
2. Nenarodna politika bivše Jugoslavije, kao i bdrbarsko uništavanje
naših šuma od strane okupatora, doveli su — pored dubokih poremećenja
bioloških uslova za život šume — i do velike ekonomske neuravnoteženosti
šumskog gospodarstva. Potrebno je stoga brzim i efikasnim mjerama, što
Iirijo, uspostaviti ekonomsku ravnotežu između potrošnje i proizvodnje
dirva, ne zapostavljajući ni časa iz viđa potrebe za obnovu zemlje.
3. U obnovi zemlje i šumske privrede uloženi su veliki napoTi. Za
ol)novu šumarstva uloženo je 139,400.000 Din, a vrijednost dobrovoljne
radne snage procijenjena je na 11,400.000 Din.
Za obnovu su iskorištena oko 2 miliona kub. metara tehničke drvne
mase, od čega je na dobrovoljnoj bazi izrađeno besplatno oko 367.000
kubnih metara tehničkog i ogrjevnog drva.


Od porušenih je šumskih zgrada popravljeno i obnovljeno oko 22^/0,
a u proniet su stavljeno brojne šumske željeznice.
Dobrovoljnim besplatnim radom zasađeno je oko 11 miliona sadnica
na površini od kojih 2.500 hektara.


4. Radni polet širokih narodnih masa i najaktivnije zalaganje šumarskih
stručnjaka najbolja su garancija za uspjeh planske šumske privrede.
Šumarskim je inženjerima i tehničarima dužnost, da se pod novo
stvorenim uslovima rada, koje im pruža narodna vlast, svesrdno zalažu,
te da svima postavljenim problemima i konkretnim zadacima prilaze
smjelo i vješto, tretirajući probleme realno i u skladu sa postojećim mogućnostima.
Svijesni svoje dužnosti prema narodu, šumarski inženjeri i tehničari
jednodušno su se složili i zaključili slijedeće:


I. Založit će se svim svojim stručnim sposobnostima i silama, da se
izvrši racionalizacija šumske proizvodnje i potrošnje šumskih proizvoda,
i to ovirn mjerama:
a) Uvođenjem skrajnje štednje drveta na svim linijama; zamjenjivanjem
ogrjevnog drva mineralnim ugljenom (lignitom, tresetom i t. d.),
gdjegod je to moigućc provesti; obaveznom izgradnjom zatvorenih ognjišta
])o seoskim domaćinstvima;


b) Zamjenjivanjem građevnog drva drugim materijalom, gdjegod je
to moguće (prvenstveno u obnovi porušenih drvenih objekata);
c) Uvećavanjem proizvodne sposohnosti naših šuma svim mogućim
mjerama; povećavanjem šumskih površina pošumljavanjem krša i goleti,


* Referati održani na konferencijama radnih odbora pojedinih struka bit će odštampani
u posebnoj publikaciji Saveza DIT-ova.


ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 12     <-- 12 -->        PDF

te meliorativnim radiovima, a sve uz suradnju i podršku širokih naroduili


masa;


d) OT´ganskim povezivanjem šumske industrije sa šumskom proizvod


njom; otvaranjem do sada neotvorenih i dovoljno neiskorišćenih bazena


zrelih drvnih masa. S time u vezi razvit će se ubrzana i planska izgradnja


šumskih prometnih sredstava. Pri tome treba posvetiti osobitu pažnju


racionalizaciji i mehanizaciji svih radova u šumskoj i drvnoj industriji,


kao i maksimalnom iskorištavanju drvnih masa. Posvetiti valja osobitu


pažnju iskorišćivanju otpadaka i preori,jentiranju kemijske industrije


drva u istom duhu;


e) Sprovođenjem standardizacije i normalizacijo svih sortimenata i


svih faza radova kao i ustanovljivanje akordnih stavova i plaća za po


dručje cijele FNRJ.


TI. Potrebno je, da se što prije osposoibe i stručno izdignu kadrovi


šumskih.i pilanskih radnika, kao i da im se što prije poprave radni uvjeti.


Što prije treba osposobiti, putem kurseva, što veći broj šum.-pomoćnog


tehničkog osoblja (organiziranje srednjih stručnih škola).


Pruži!ti treba najveću podršku studentima šumarstva u njihovom na


stojanju, da se što prije osposobe za rukovođenje šumskom proizvodnjom


i eksploatacijom.


Pravilnom raspodjelom šumarskih stručnih kadrova valja pomoći
narednim vlastima u izvršavanju postavljenih za/dataka.


IIT. Rad šumarsko-naučnih zavoda treba j>ovezati s općim planom,


te njihove napore potpomagati pružajući im svaku moguću iiomoć.


IV. Da bi se osigurala i .još više produbila suradnia i podrška najširih
narodnih masa na polju šumarstva i planske obnove zemlje, šumarski
stručnjaci stavit će sve svo^e snage i stručnu spremu na rad oko
popularizacije šumarstva i šum. nropagande, upotrebljavajući za taj rad
masovne organizacije (NF i AFŽ).
e) Rezolucija I. kongresa inženjera i tehničara NR Jugoslavije.


1. Konstatiraiući, da su duboke političke, društvene i privredne promjene,
koje predstavljaju tekovine naše narodno-oslobodilačke borbe,
omoigućile kvalitetno nove odnose između tehnike i naroda, između inženiera.
tehničara i radnog naroda sela i grada, te i nove radne uslove za
inženjere i tehničare, svijesni imperativnih potreba obnove i izgradnje
,T.i5o zemlje u cilju podizanja privrede na viši stepen i povećanja narodnog
blagostanja, svijesni zadataka, koji se prema tome postavljaju
nređ sve inženjere i tehničare, stavljajući sve svoje snage na raspolaganje
našim narodima, mi se obvezujemo, da ćemo uložiti sve svoie napore i
sav svoj stvaralački rad na potpuno i što brže izvršenje naših zadataka
u obnovi i izgradnji.
2. Izražavajući puno zadovoljstvo zbog solidarnosti predstavnika inženjera
i tehničara bratskog SSSR i ČSR, 7bo": suradnje na ovom kongresu
predstavnika bratske i demokratske Poljske, Bugarske, Albanije
i Rumunjske, mi smo čvrsto uvjereni, da će se suradnja slavenskih naroda,
te demokratske Rumunjske i All)anije, na čelu sa SSSR, i na ovom
polj´d uskoro još više Tiroširiti i produbiti.
3. U cilju obubvatanja svih inženjera i tehničara FNRJ. učvršćenia
jedinstva među njima i njihovog organizacionog povezivanja na djelu
obnove i izgradnje, te službe narodu uopće i na temeljima bratstva i jedinstva
svih naroda Jugoslavije — Kongres odlučuj e jednoglasno, da
10
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 13     <-- 13 -->        PDF

se stvori Save zFNRJ.
svih društava inženjera i tehničara narodnih republika
4. Radi poti)unog i´ najusjiješnijeg izvršenja svojih dužnosti prema
narodu i svog doprinosa djelu izgradnje Kongres je donio slijedeće zaključke:
a) U pitanju proizvo d nje:Sniže n j e proizvodni h troš kov
a u našoj proizvodnji kao uslova za neophodno sniženje cijena proizvoda
naš je prvi zadatak u cilju podizanja blagostanja, zadovoljavanja
potrebe naroda, a također i ostvarenja realne nadnice. Mi stoga preuzimamo
obavezu, da svim sredstvima i putevima snižavam o proizvodne
troškove, i to da ih stalno snižavamo uz potpuno očuvanje odnosno pobolijšanje
kvaliteta. Mi se prema tome obavezujemo, da što više ovladam o
sav remenom tehnikom , da proučavamo i primjenjujemo sve podesne
tehnološk e i organizacion e mjer e u cilju povećanj a
proizvodnj e u najširem smislu (naučna organizacija rada, poboljšanje
kvaliteta, povećanje proizvodnosti rada i opće uvođenje novih standardizacija,
serijska i masovna proizvodnja, iznalaženje savršenijih proizvodnih
procesa, x)rimjena boljeg i jeftinijeg materijala, štednja materijala,
karišćenje otpadaka i dr.).
b) U iiitanju metod a i stil a rada : Planiranj e kao
viša forma organizacije proizvodnje i snabdjevanja mora potpuno postati
naš sistem rada u cjelokupnoj tehničkoj djelatnosti, a u duhu općeg državnog
privrednog plana. Mi stoga zahtijevamo, da svi inženjeri i tehničari
potpuno ovladaj u tehnikom planira n j a. Mi se obavezujemo,
da planiranje najdosljednije provodimo, jer nam planiranje moira stvoriti
široke i svijetle putove u budućnosti. Tehnička je podloga planiranja
opća evidencija svih elemenata iiroizvodnje, kako tehnoloških tako i ekonomskih,
kako kvantitativnih tako i kvalitetnih. Stoga se obavezujemo,
da ustrojimo opću i tačnu evidenciju stanja i kretanja privrede, te da
uspostavimo sve normative jjroizvodnje.
Bi r o k r a t i z a m je naročito štetna pojava u tehničkoj djelatnosti,
jer koči inicijativu i znači izbjegavanje stručne odgovornosti. Stoga se
ostaci birokratizma moraju potpuno iskorijeniti.
Naš novi duh rada mora biti duh požrtvovanja , stvaralačk e
snalažljivosti , duh dobrovoljno g rada, takmičenj a i
udarništva . S obzirom na jedinstvo interesa tehničke inteligencije i
radničke klase, najuž a suradnj a s jedinstvenim sindikatim a
radnika i namještenika Jugoslavije mora biti nužno obilježje novih odnosa
u našem radu.
Trudit ćemo se, da dostignemo neviđeni ela n radnih— pomognut stručnim znanjem nas inženjera i tehničarabrže dizanje naših proizvodnih smaga.
masa, koji će
— omogućiti
Kritik a i samokritik a kao bitan činilac za ispravljanje
grešaka i usavršenje rada moraju se što više razvijati i unapređivati u
svim tehničkim djelatnostima, vodeći pri tome računa, da se kritika i
samokritika ne vulgariziraju.
c) U pitanju kadrov a i nastave : Usprkos malobrojnosti stručnog
kadra mi inženjeri i tehničari založit ćemo se, da zadatke obnoveizvršimo s postojeć i m kadrom. U tu svrhu pomoći ćemo narodnevlasti u ostvarenju praviln e organizacij e rada, pravilnij e
raspodjel e kadrov a po poduzećima i ustanovama. Smatramo, da
^— ,
r (/ !
|
"^
^


11
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 14     <-- 14 -->        PDF

je pravilna raspodjela kadrova po narodnim republikama i naša duž


nost. Kongres stavlja u dužnost novoj saveznoj upravi, da u suradnji s


narodnim vlastima i sindikatima provede ovaj zadatak u djelo.


Ukazuje se potreba, da se stručnim tečajevima obraduju
kadrovi tehničkih administrativnih činovnika, i tako oslobode tehničari
za stručne zadatke. Tim pomicanjem tehničara na višu stepenicu oslobodit
će se opet izvjestan broj inženjera, koji danas vrše njihove dužnosti.


P lo z i V a m o sve stručnjake, ^oji danas ravno(dušno gledaju
na pitanje obnove i izgradnje zemlje, da promijene svoj stav i uvide, da
u našem društvenom uređenju imaju bolje uslove nego ikada do sada.
Pozivamo sve stručnjake, koji ge do danas nisu uključili u privredni
proces, da dođu što prije, jer mogu inače zakasniti.


S obzirom na vanredne potrebe za novim stručnim kadrovima smatramo
neophodno potrebnim, da se u periodu obnove organizira i ubrzano
školovanje , u čemu ćemo pružiti aktivnu suradnju. Tsto ćemo tako
aktivno učestvovati kod organiziranja i sprovodenja novih,t e č a j e v a,
naročito za niže kadrove. Smatramo, da je potrebno znatno povećati broj
stručnih škola. Zbog osiguranja boljih rezultata stručnih
škol a i fakultet a treba te ustanove snabdjeti potrebnim radionicama
i laboratorijima. Studcn´te i đake moramo svestrano pornoći, da im
olakšamo školovanje.


U vezi s izdizanjem našeg stručnog kadra smatramo potrebnim otvaranje
široke mreže tečajeva . Naša je dužnost pružiti punu pomoć kod
ostvarivanja tih tečajeva. Dajemo sugestiju narodnoj vlasti, da donese
Uredbu o obaveznom polasku tečajeva tehničkog minimuma, kao i tečajeva
za niže stručne kadrove.


U pogledu naše stručne s p r e m e mi ćemo nastojati, da ju čim


više izdignemo, i to naročito uzajamnim pomaganjem naših društava, te
stručnim savjetovanjima u poduzećima, kao i svestranim i organiziranim
korišćenjem iskustava i rezultata tehnički naprednih zemalja.
Mi ćemo pored profesionalnih nastavnika preko naših društava uzeti
puno učešće u rješavanju pitanja stručnog školstva, kako bi
tako osigurali potrebnu stručnost naših kadrova naročito usavršavanjem
naših stručnih škola i fakulteta.


Smatramo nužnim, da se stručnjac i u školi i u praksi upoznaju
s a V r e m e n o m organizacijom rada i osnovama planiranja
, te da dobiju široku ekonomsku naobrazbu.


Stojimo na stanovištu, da se korijeni nauke i tehnike nalaze u potrebama
društva, te da se prema tome naučn i ra d treba u potpunosti
povezati sa zadacima obnove i izgradnje zemlje, a naučne
radnike privući na što užu suradnju.


d) U pitanju stručn e štampe : Kongres konstatira neophodnost
DJenog izdavanja po planu, koji će se u etapama ostvariti. Cjelokupna
stručna štampa treba da bude rukovođena iz jednog centra
i njeno izdavanje koordinirano s potrebama masovnih i drugih zainteresiranih
organizacija i ustanova.


12
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Pozivajući sve inženjere i tehničare, da najvećim poletom i požrtvovanjem
nastoje izvršiti zadatke u obnovi i izgradnji, završavamo našom
kongresnom parolom: »1 od tehničkog stvaralačkog rada
zavisi pobjeda u obnovi naše zemlje!«


Inženjeri i tehničari uložit će sve svoje snage u opće narodne napore
za sretniju buaućnost Federativne Narodne liepublike Jugoslavije.


Predsjednik. Centralnog kongresnog odbora ing. Mat te s u kraćem
završnom govoru rezimirao je čitav rad kongresa, te se zahvalio prisutnima
na učestvovanju u radu i time zaključio I. kongres inženjera i
tehničara Jugoslavije.


Sve obaveze, koje smo na kongresu preuzeli ua sebe, moramo izvršili,
da ne ostane rezolucija kongresa samo lijepa fraza na papiru.


Drugovi! Prionimo na posao, opravdajmo povjerenje,
koje nam je dao nar od, povjerivši nam svoje
najveće blago — svoje divne šume!


S u m m a r y. Moments responsible for canvocation ©f the Ist Gongress of engineers
in i^ederative National Kepublic Vugoslavia are discussed: (among others)
system oX planned econoniy being generally adopted in Vugoslavia cliiefly accounto
it, says Author. Congress is dpscribed, summary of conslusions and roconimendations
given.


Ing. TEODOR PELEŠ (Zagreb):


POLA GODINE KADA ZEMALJSKOG ŠUMSKOG
PODUZEĆA HRVATSKE


(FIoji rona padoTu Pecny6iMKaHCKoro jiecHoro npeunpHHTMn XopBaTnn)


Oslobođenje naše domovine zateklo je šumsku privredu u veoma
teškim prilikama. Pred nju se stavio hitan i neodloživ zadatak, da u velikoj
mjeri učestvuje u obnovi zemlje, naročito pri obnovi saobraćaja i
naselja, zatim podizanju industrije tanina, celuloze i drvnih destilata i
snabdjevanju stanovništva ogrjevom za narednu zimu. Potreba na šumskim
proizvodima bila je daleko veća od predratne potrebe, a trenutne
mogućnosti proizvodnje bile su više nego skromne. Nasuprot hitnoj potrebi
od nekoliko milijuna kubnih metara raznih šumskih proizvoda, počevši
od mosne grade, stupova, šipova i pragova do dužica i šimle, raspolagalo
se jedino sa nepunih 100.000 kub. metara uglavnom ogrjevnog drva i trupaca,
što je bilo izrađeno po šumakim manipulacijama različitih komandi
područja i kotarskih narodnih odbora, ili je ostalo kao ostavština iz staro
Jugoslavije, odnosno od okupatora i njegovih pomagača.


´ležište prvotnog organizacionog rada šumske privrede bilo je na nižim
narodnim odborima, kojima su kao jezgra organizacije služile jedino
već postojeće šumske manii)ulacije kotarskih narodnih odbora i komandi
područja, te šumarski odjeli kotarskih i okružnih narodnih
odbora. Masovnim radom omladine i odraslih, kako sela tako i gradova,
u toku ljetnih mjeseci 1945. god. izrađena je znatna količina željezničkih
pragova, mosne građe i ogrjevnog drva za podmirenje prvih potreba
oslobođene zemlje. Mnogi kotarski narodni odbori, preuzevši šumske


13