DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 65     <-- 65 -->        PDF

OBAVIJEST PRETPLATNICIMA ŠUMARSKOG PRIRUČNIKA


U prvotnom pozivu na pretplatu za Šumarski priručnik bilo. je najavljeno, da
će knjiga izaći koncem 1945. Taj je poziv bio raspisan, da bi se bar otprilike mogao
saznati broj interesenata za to opsežno djelo, pa da se na osnovu toga utvrdi broj
štampanih primjeraka, kao i da se tako pribavi bar dio najpotrebnije svote novca,
koju je trebalo unaprijed položiti štampariji.


Priručnik nije do sada izašao iz štampe iz mnogobrojnih razloga tehničke nara


vi. Djelo je prema prvotnoj zamisli mnogo prošireno. Štamparija je bila opterećena
momentano aktuelnijim radovima, nije mogla pravovremeno nabaviti papir, a osim
toga u međuvremenu su joj bili izmijenjeni strojevi. Mnoštvo tablica, formula i klišeja
u prvom dijelu priručnika znatno je usporio rad. Osim toga nisu bili rukopisi
dostavljeni u ugovorenom roku zbog opterećenosti suradnika drugim poslovima.
Slaganje je prve knjige obavljeno i štampanje će biti dovršeno još tokom ovoga
mjeseca. Druga će knjiga biti brzo odštampana, jer ne će imati mnogo formula, tablica
i klišeja. Knjige će biti otpremljene pretplatnicima uz nadoplatu do potpune cijene,
koja će se točno odrediti po dovršenju štampanja, i to uz 25°/« popusta od knjižarske
cijene.


Nadamo se, da će pretplatnici uvažiti razloge, zbog kojih Priručnik nisu do sada
primili, ma da su na ime pretplate položili dio odnosnog novca.


Obavještenja u svim ostalim pitanjima daje Poljoprivredni nakladni zavod, Zagreb,
Strosmajerov trg 12.
Uredništvo Šumarskog priručnika.


DRUŠTVENE VIJESTI


PREGLED


RADA ŠUMARSKIH SEKCIJA DRUŠTVA INŽENJERA I
TEHNIČARA (DIT) FNR JUGOSLAVIJE


ŠUMARSKA SEKCIJA DIT-A HRVATSKE


1) Rad u vremenu od siječnja do ožujka 1946.


U ovom vremenskom razdoblju Hrvatsko šumarsko društvo sa sjedištem u Zagrebu
nastavilo je svoj stručni i društveni rad, i to po odobrenju Republikanskog Ministarstvi
unutrašnjih poslova. "


Pod konac siječnja održana je konferencija užeg kruga šumara (Anio, Cop, Duić,
Išpanović, A. i I. Horvat, Marinović, Neidhardt, J. Radošević,, Andrija Premužić, Spo
Ijarić, Ugrenović, Vajda) u predmetu izdavanja Šumarskog lista.


Republikansko Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva (Šumarstvo) dalo je svoju


pripomoć za Šumarski list uStanje blagajne na 1. II
izno. o.
su od 19.500 Din.
g. bilo je slijedeće:
1) Gotovina2) Vrijednosni papiri3) Zaklade
18.922.—
25.004.—
2.495.—
Dinara

Uredništvo Šumarskog listatehničke pripreme oko izdavanja
izvršilo jo
lista.
konačnu redakciju članaka i obavilo


. 63
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Dovršeni su pripremni radovi Međusekcijskog inicijativnog odbora za pristupanje
u Društvo inženjera i tehničara Hrvatske. Odbor je radio na izradi nacrta pravila
DITH-a.


Sazvana je izvanredna skupština članstva Hrvatskog šumarskog društva za 23.


III. o. g. radi pristupanja u DITH.
U ovom su razdoblju umrli: Ing. Dragutin Gurth , ing. Petar Man o j lov i (5,
Milivoj K r e o i ing. Dragutin M a t i z o v i ć.


2) Izvanredna skupština


Kad i zaključci izvanred ne skupštine Hrvatskog šumarsko
g društva , koja je održana dne 23. ožujka´ 1946. god. u prostorijama društva
V´ukotinovićeva ulica br, 2: l\ ,


Skupštini su prisustvovali: Antoljak, Bastjančić, Batić, Oeović, Duduković, Duićj_ J-1
Diković, Emrović, Hang, Helebrandt, A. Horvat, I. Horvat, Klepac, J. Kosović, Kolibaš.
Kraljić, Krpan, Lajer, Levaković, Loger, Lončar, Maček, Manojlovie, Marinović,
Matić, Mujdrica, Navrati!, Nenađić, Pere, Perušić, Plavšić, Andrija Premužić, Ante
Premužić, Eadimir, V. Radošević, Ravnik, Šafar, Škrljac, Šmidt, Šokčević, Spoljarie,
Šustić, Tomičić, Tregubov, Vajda, Wajler, Zmijanac, Žeravica i Zivković.


Dnevni red:


1) Izvještaj delegata Međusekcijskog inicijativnog odbora Društva inženjera i
tehničara NR Hrvatske.
2) Pristupanje u Društvo inženjera i tehničara NR Hrvatske.
3) Izbor radnih odbora u DIT Hrvatske.


Predsjednik Društva prof. dr. Đuro N e n a d i ć otvorio je skupštinu, te po
zdravio predstavnika Gradskog Narodnog odbora i prisutne učesnike.


Dru^ ing. Z. Spoljari ć podnio je slijedeći izvještaj o radu Medusekcijskog


inicijativnog-Ddbora za osnutak DITH-a:


Dne 10. prosinca 1945. na poticaj Mjesnog vijeća Saveza namještenika privređno


upr^vnih i tehničkih ustanova Jugoslavije održan je u Radničkoj komori sastanak


i^jženjera i tehničara sa zadatkom, da se osnuje jedinstveno društvo tehničkih struC/
hjaka eviju struka.


Glavna je svrha toga društva koncentracij a snaga naših stručnjaka, kako
bi se što uspješnije pomogla narodna vlast u obnovi i izgradnji zemlje. Da bi se to u
potpunosti postiglo. Društvo je dužno posvetiti najveću pažnju izdizanju stručnih kadrova.
To će se postići stručnim i popularnim predavanjima, tečajevima, stručnom
štampom i nastojanjem za što temeljitiju reformu stručnog školstva.


Prisutni tehnički stručnjaci prihvatili su izneseni program i izabrali Inicijativni
medusekcijski odbor, koji će izvršiti sve pripreme za osnutak Društva.


Na sastanku je bilo oko 500 inženjera i tehničara, a zastupane su bile slijedeće


strulte: 1) agronomska, 2) arhitektonska, 3) brodograđevna, 4) elektrotehnička, 5) geo


rtetska, 6) građevinarska, 7) kemičarska, 8) metalurgijska, 9) rudarska, 10) strojarska i


U) šumarska. ´ . i i I; !


Na inicijativu Sindikata već je ranije održan širi sastanak šumara, na kojem je
Izabran Inicijativni odbor sekcije šumara. U Inicijativni odbor izabrani su slijede-ći
drugovi: ing. Duić, ing. Horvat Gustav, dr. Anić, ing. Šafar, ing. Godek i ing. Spoljarić.


Za delegate šumara u Medusekcijski inicijativni odbor izabrani su ing. Šafa r
Josip i ing. Spoljarić Zvonimir.


Kratko vrijeme iza sastanka u Radničkoj komori članstvo Društva inženjera i
arhitekta i Društva graditelja zaključilo je na svojim glavnim skupštinama kolektivni
pristup u novo društvo. Rad spomenutih društava nastavio se u stručnim sekcijama,
koje i nadalje samostalno raspolažu čitavom ranije stečenom imovinom.


Medusekcijski inicijativni odbor bio je mišljenja, da Hrvatsko šumarsko društvo
može kao cjelina pristupiti u DITH. U vezi s time Inicijativni odbor sekcije šumara


64
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 67     <-- 67 -->        PDF

14. I. 1946; dost^T^io Upravnom odboru Hrvatskog šumarskog društva obrazložeii prijedlog
za prisfiip u DITH. Na temelju tog prijedloga Upravni odbor društva na svojoj
sjednici 4. IK´ 1946. jednoglasno je zaključio pristupanje Hrvatskog šumarskog društva
kao sekc´ij/u DITH.
U ostalim narodnim republikama udruživanje tehničkih stručnjaka pošlo je istim
putem kao i u Hrvatskoj, te dostiglo slični stupanj razvitka. Da se taj rad koordinira
i poveže, održana je 24. II. Ov-gT konferencija u Beograda, na kojoj eu prisustvovali
predstavnici Bosne i^Heree^vine, Hrvatsko, Slovenije i Srbije.


Na toj konferenciji stvoreni su zaključci u svim aktuelnim pitanjima, napose o
reformi stručnog školstva, stručnim časopisima, jedinstvenoj organizaciji DlT-a u sj´im
narodnim republikama i o kongresu inženjera i tehničara Jugoslavije, nai kojem će ~,eosnovati Savez društava inženjera i tehničara .lugoslavije. Kongres s izložbom održati
će se u Zagrebu na dane 5. 6. i 7 svibnja o. g.


S obzirom na zaključke o jedinstvenoj organizacionoj shemi DITH-a u svim narodnim
republikama Upravni je odbor Hrvatskog šumarskog društva na sjednici dne


14. III. o. g. preti´esao konačni nacrt pravila DITH-a.
Budući da prihvat pravila DIT-a znači mijenjanje pravila i stare organizacione
forme Hrvatskog šumarskog društva. Upravni je odbor sazvao izvanrednu skupštinu.


Upravni odbor HŠD smatra, da su predložena pravila u načelu prihvatljiva, no
mišljenja je, da je i)Otrebno jače naglasiti samostalnost sekcija u rješavanju stručnih
pitanja. S time je u vezi Upravni odbor predložio nekoliko važnih dopuna pravila,
koje je predstavnik šumara iznio dne 16. III. o. g. na sjednici Radnog odbora za pravila.
Nadopune pravila predložene od Upravnog odbora HŠD u potpunosti su prihvaćene
i proširene prijedlozima ostalih sekcija.


Međusekcijski inicijativni odbor s interesom prati nastojanje HŠD, da što prija
izda stručni časopis, te je u tom pitanju poduzeo u Beogradu potrebne korake, da se
Šumarski list naše sekcije primi kao zajednički stručni list za čitavu JugoslaA´iju.


Organizacija društva na centralu, sekgije i podružnice, te podružuičke sekcije,
vanredno olakšava povezivanje članova u provinciji, te uplatu članarine i sekcijskih
doprinosa.


Na posljetku treba istaknuti, da je HŠD u čitavoj .lugoslaviji jedino stručno
društvo, koje je formalno izvan organizacije DIT-a, a faktično već mjesecima najaktivnije
surađuje s Međusekcijskim inicijativnim odborom, te u isve radne odbore i
odbore za kongres ima da delegira svoje predstavnike.


Na temelju svega naprijed izloženog Inicijativni odbor sekcije šumara stekao je
uvjerenje, da je daljnji uspješni rad šumarskih stručnjaka moguć samo u Društvu inženjera
i tehničara Narodne Kepublike Hrvatske, te poziva sve prisutne drugove, da
nakon pretresa prijedloga pravila DIT-a donesu zaključke u tom smislu.


Nakon podnesenog izvještaja o radu drug ing. Špoljari ć čita član po član
nacrta pravila DITH-a.


*


Nakon što je j)ročitan nacrt pravila i s malim izmjenama jednoglasno prihvae«il7
predsjednik HSD prof. dr. Nenadi ć pita prisutne, da li prihvaćaju prijedlog, đa
Hrvatsko šumarsko društvoude u sklop Društva inž čaj era i
tehničara N. R. Hrvatske, te da kao Šumarska sekcija ovog .nbvo-osnovanog
društva nastavi svoj stručni rad. % .,´"


\ /


Prisutni izjavljuju, da prihvaćaju prijedlog. Zatim s>tipština donosi jed


noglasni zaključak, da cjelokupni dosadanji upravni odbor prijeđe sa svojim funkci


jama u Šumarsku sekciju DITH-a.


Nakon ovoga skupština odabire drugove, koji će predstavljati Šumarsku sekciju u


Upravnom odboru DITH-a (Šafar, Manojlović, Špoljarić).


Na završetku formirano je 12 radnih odbora (za: stručno školstvo, poslovnik sekcije,
normalizaciju i standardizaciju, organizaciona pitanja, financije^ stručnu štampu, šumarsku
terminologiju^ uzgajanje, iskorišeivanje i uređenje šuma, šumarski muzej i
proslavu lOOsgodiši^jfte najstarijeg šumarskog društva, te redakcicni odbor) i odabiru
d.rugove za nad u´ovim odborima.


65
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 68     <-- 68 -->        PDF

3) Rad u vremenu od travnja do lipnja 1946.


U ovome razdoblju održaue su 2 sjednice Uprave Šumarske sekcije DITH-a, jedan
skupni i nekoliko pojedinačnih sastanaka radnih odbora.


Stanje blagajne na 4. VI. o. g. bilo je:


1) Gotovina .
39.592.^ Dinara


2) Vrijednosni papiri
,5.052.— „


3) Zaklade
2.495.— „


Nal/avljeno je 1.500 araka tvrđeg papira za korice Š. L. za 3.920.— Dinara. Izašao
je Šumarski list za 1945. godinu u 1000 primjeraka. Zaključeno je, da .se izašlo godiš.
te Šumarskog lista za 1945. za sada ne razašilje, nego tek po izlasku prvog broja
za 1946. godinu. Godište za 1945. razaslat će s« samo drugovima na i>ođručju Hrvatske
(uz cijenu od ,30.— Dinara), dok će se drugovima iz ostalih republika poslati, ako
to zatraže.


Priređen je materijal za šosterobroj Šumarskog lista, koji će s© štampati u


1.200 primjeraka. Po Radnom odboru za .stručnu štampu sastavljen je nacrt poslovnika
za uređivanje Šumarskog lista.
Na temelju ^ 4. projektiranog poslovnika u Bedakcioni odbor za uređivan
je Šumarskog lista odabiru se: Auić, Bunjevčević, Duić,


A.
Horvat, J. Radošević, Ugrenović i Vajda.
Ovaj poslovnik dostavljen je na prihvat ostalim republikanskim šumarskim
sekcijama.
Zaključeno je, da se po(.sebnim apelom zamole Savezno i republikanska resorna
ministarstva, republikanska državna šumska poduzeća i republikanske šumarsko sekcije
za novčanu pomoć za izdavanje Šumarskog lista.


Šumarska sekcija DITH-a poklonila je besplatno 40.000 araka papira za štampanje
Šumarskog lista u toku 1946. godine, a početkom godine Ministarstvo poljoprivrede
i šumarstva (Šumarstvo) Hrvatske doznačilo je u istu svrhu 19.500.— Dinara.


Nastojat će se List učiniti pristupačnim širim krugovima unutar i van struke.
Pozvat će se na suradnju i lugarsko osoblje, pilanske stručnjake, stručnjake ostale
drvne industrije, kao i inače sve one, koj^ imaju dodirne točke sa šumarstvom.


Rad je na izradi lugarskog udžbenika organiziran (prof. ing. Kauders) i podijeljen
po grupama. Obradu propisanog gradiva izvršiit će: Anić, Ceović, Kaudens, Manojlović,
Perušić i Vajda. Potrebnu materiju o procjeni i iskorišćivanju šuma obradit
će u svojem djelokrug-u Radni odbor za iskorišćivanje šuma.


Nakon što su radni odbori podnijeli Upravi Sekcije planove rada u 1946. godini
zaključeno je: 1) da se radni odbori Sekcije povezu sa repulilikanskim ministarstvom
šumarstva i zajednički prodiskutiraju podnijeti plan; 2) da Ministarstvo šurnanstva
odredi zadatak radnim odborima, koji će ga izvršiti u postavljenom roku; 3) da članovi
radnih odbora budu u stalnoj vezi sa Upravom Sekcije, radnim odimrima u Centralnoj
upravi DITH-a i republikanskim Ministarstvom šumarstva i 4) da se predstavnici
radnih odbora pozivaju na sjednico Sekcije, gdje će redovno podnositi izvještaje o
stanju radova i izvršenju postavljenog plana rada.


Kako je dosadanji predsjednik ove Sekcije prof. N e n a d i ć podnio radi bolesti
ostavku, to je odlučeno, da se sazove godi.šnja skupština, na kojoj će članstvo izabrati
novi odbor.


POMOĆ ZA IZDAVANJE ŠUMARSKOG LISTA


Radi financijskih neprilika, koje su nastupile u vezi sa izdavanjem Šumarskog
lista,. Uprava Šumarske sekcije DIT Hrvatske zamolila je Savezno Ministarstvo poljoprivrede
i šumarstva FNRJ, kao i resorna ministarstva Srbije, Makedonije, Slovenije,
Bosne i Hercegovinie, Hrvatske i Crne Gore, te Autonomnu oblast Vojvodine za
novčanu pripomoć.


Prva je pomoć stigla od Ministarstva poljoprivrede i šumarstva (Šumarstvo)
Crn e Gor e u iznosu od 10.000 Din. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva (Šumarstvo)
Hrvatsk e doznačilo je u prošloj godini 20.000 Din, a sada 15.000 Din.


Ova. se Uprava naiduje, što je u postojećim poteškoćama oko izdavanja jediaog
našeg šumarskog glasila nadšia na razumijevanje kod resornih ministarstva NR
Crne G o r e i NR Hrvatske, te se zahvaljuje na pruž.cnoj pomoći.


Uprava šumarske .sekcije DIT-a Hrvatske.


66
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Poruke iz Uprave Šumarskog lista


Ovim prvim brojem u 1946. godini Uprava Šumarskog lista, izlazeći pred stručnu
I Šumarsku javnost, poručuje slijedeće:


1. Redakcioni odbori šumarskih sekcija DIT pojedinih narodnih republika mole
se, da po mogućnosti što prije dostave prikupljeni materijal stručnog i društvenog karaktera.
Materijal treba poslati Upravi Šumarskog lista, Zagreb, Vukotlnovićeva ul. 2.
U pogledu daljnjeg sabiranja materijala prvenstveno treba obraditi:
a) glavne probleme šumarstva dotične republike;
b) osvrt na rad šumskih poduzeća u državnom i zadružnom sektoru proizvodnje


drveta;
c) rad u drvnoj industriji;
d) problem kadrova s osvrtom na sadanji broj zaposlenih šumara, tehničara, lu


gara i si.
Članci i sastavci društvenog karaktera treba da prikazuju:
a) rad uprave sekcije DIT dotične republike i važnije zaključke;
b) plan rada pojedinih radnih odbora i njegova realizacija;
c) rad Redakcionog odbora Šumarskog lista za dotičnu republiku;
d) rad na organizaciji i povezivanju članstva;
e) broj članova sekcija i podružnica; ´
f) zakone, uredbe, propise i rješenja iz područja šumarstva, koji su obnarođovani
u službenim novinama dotične narodne republike.
Ovaj je materijal potrebno dostavljati svakog mjeseca, jer će se u Šumarskom


listu redovno iznositi:
a) Pregled rada šumarskih sekcija DIT;
b) izvodi zakona, uredaba i propisa;
c) Poruke pojedinih šumarskih sekcija svojem članstvu.


2. Šumari i tehničari FNR Jugoslavije treba da surađuju u Listu. Svoje sastavke
. dostavljat
će redakeionim odborima svoje Šumarske sekcije, kako je to predviđeno Poslovnikom
za ured´vanje Šumarskog lista.


3. Studenti Šumarstva poljoprivređno-šumarskih fakulteta u Beogradu i Zagrebu
dostavljat će svoje sastavke izravno Upravi Šumarskog lista, Zagreb, Vukotinovićev» ^
nlica br;oj 2.
4. Oprave šumarskih sekcija nastojat će, da za suradnju u Š. L. pridobiju i ostale
stručnjake svoje republlKe, a napose one kojih je struka srodna ili ima dodirne točke
sa šumarstvom.
5. Lugare treba također okupiti i pridobiti za suradnju u Listu putem šumarskih
sekcija, imajući kod toga u vidu, da Je Šumarski list odlično sredst-jo za odgoj I osposobljavanje
stručnih kadrova uopće,
6. Šumarski list će izlaziti redovno svakog 1.—5. u mjesecu. Dakako, da njegovo
izlaženje zavisi od pomoći, koju će Upravi Lista pružiti Savezno i republikanska mini.
starstva, na koja
se u sadanjem teškom financijskom stanju Uprava Lista obratila posebnim
dopisom.


7. Godišnja je pretplata Šumarskog lista određena sa 240 din. Mole se pretplatnici,
da: a) putem priložene čekovne uplatnice izravno pošalju čitavu ili jedan đla
- pretplate i b) istovremeno naznače svoje točne adrese, na koje žele da im se List dostavlja.
Imajući u vidu, da je Šumarski list važno sredstvo za unapređenje struke. Uprava
će Lista biti zahvalna svakome, koji se kritički osvrne na sadržaj i opremu Lista, te
- u tom smislu dade potrebne smjernice.


67
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Poruko lx U/trave Šumarske sokcije DIT-a
Hrvatske


Obavješćuju se članovi Šumarske sekcije DITH-a sa područja građa Zagreba i´
ONO-a Zagreb, kao i sv i šumar i Narodne Republike Hrvatske, da će se u prvoj
polovici mjeseca rujna o. g. održati u Zagrebu:


1, Plenum članstva Šumarske sekcije DITH-a (za zagrebačko područje);


2. Skupština cjelokupnog članstva sekcija i podružnica Društva inženjera i tehničara
— šumarske struke — sa čitavog područja Narodne Republike Hrvatske.
Ovaj će sastanak šumara iskoristiti i republikansko Ministarstvo poljoprivrede


i šumarstva (Šumarstvo), te istodobno održati službeni sastanak i dogovor sa prisut


nim šumarima.


Putem posebnih poziva preko novina^ raspisima i preko Šumarskog lista, članovi
će na vrijeme biti obaviješteni o tome, kada će se točno održati najavljeni plenum,
skupština i sastanak šumara Hrvatske, kao i o detaljnom rasporedu rada na tim sastancima.


U pogledu pristupanja novih članova u Sekciju, prava i dužnosti đosadanjili članova,
te u pogledu visine upisnine i članarine članovi će biti pravovremeno obaviješteni
putem Šumarskog lista i posebnom okružnicom.


^0»0m00i00^K^^m V^^IA^VMM


»M´l mOOH mt»>0*»


„ZESUMPOH ^i


ZEMALJSKO ŠUMSKO PODUZEĆE HRVATSKE


PROIZVAĐA I NUDI NA PRODAJU:


tehničku oblovinu, rudno drvo i kolarsku građu,
željezničke pragove i skretničku građu,
ogrjevno, taninsko i celulozno drvo, sve vrste dužica,
drvni ugljen, ogrjev za ciglane i krečane i
tehničku cjepanicu


-


Za sve informacije treba se obratiti na Centralu poduzeća,
Zagreb, Trg Republike br. 1 ^ tel. 89-55, 89-5G, 89-57


i na poidiružniee:
SUŠAK, NOVA GRADIŠKA.
GOSPIĆ. BJELOVAR,
KARLOVAC, OSIJEK,
SISAK, VINKOVCI.


t^^t0m0000» MMM MMM^i^M


Izdaje: Šumarska sekcija Društva inženjera i tehničara Narodne Republike Hrvatsko
u Zagrebu. — Urednik: dr ing. Milan Anić. — Članovi Tfedakcionog odbora: ing.


,,lofc Zlatko Bunjevčević, ing. Ante Duić/ing. August Horvat, ing. .Josip Radošević, dr ing.
Aleksandar Ugrenović i dr. ing. Zfatko Vajda. — Uprava i Uredništvo Šumarskog lista:
Zagreb, Vukotinovieeva ul. 2. — Telefon: Uredništvo 33-39, Uprava 64-73. — Čekovni
račun: broj 31-704. — Tiskara C. Albrecht (P. Acinger), Zagreb, Radićeva ul. ´iG.


(32