DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Danas, kad je rad i u nas dobio novi I dublji smisao, te kad se sve sile ulažu,
da se on unaprijedi, krajnje je vrijeme, da se racionalizaciji rada u šumi iiokloni veća
pažnja. Jedan bi od prvih zadataka bio, da se smanji broj zastarjelog šumskog oruđa
i uvede ekonomičnije oruđe. Radnički rukovodioci i radnici trebali bi se poučiti pravilnijoj
upotrebi oruđa i ekonomisanju pokreta, da bi se na taj način povisio radnj
učinak. Ing. J. Šafar


IRBANI M.: GLJIVE — MESO NAŠIH ŠUMA, Zagreb, 1946. Izdala Poljoprivredna
naklada kao 2. svezak svoje Popularne knjižnice. Oktavni format, 68 str. Cijena
24.-- Din.


U knjižici se najprije govori općenito o životu gljiva i koristima od njih. Najveći
dio posvećen je poglavlju »Kako ćemo odrediti rod i vrst neke gljive«. Tu je u
skupini stap čar a ili nasadu jača (Basidiomycetes) opisana 51, a u skupini
m j e š i n a r k a ili k e s i č a r k a (Asconiycetes) 6 gljiva. Nazivi gljiva i uopće terminologija
uzeti su uglavnom prema K. Blagaiću . Tekst je. upotiJunjen sa 24 crteža
ili fotografije gljiva. Na kraju knjižice nalaze se upute o sabiranju, umjetnom
uzgajanju i konzerviranju gljiva, te o pripremanju jela od gljiva.


M. A.
DR. N. ZDANOVSKI: SILAŽA. Zagreb, 1945. Izdala Poljoprivredna naklada kao


1. svezak svoje Popularne poljoprivredne knjižnice. Džepni format, 40 str. Cijenii
10.— Din.
Obnova našeg stočarstva, kao i inače povećanje brojnog stanja stoke, iziskuje po
većanje stočne hrane. U tome pogledu očekuje se. kod nas znatna pomoć putem iz
gradnje i upotrebe silosa. Tu akciju podupiru i podupirat će vrlo obilno i
naši šumari na terenu, jer se povećanjem stočnih krmiva ovim putem stvara moguć
nost stajskog hranjenja, a ujedno otklanjaju ili smanjuju štet e od paš e i brst i
u našim šiumama. U knjižici su ukratko opisane upute za izgradnju silosa, kao i
upute za spremanje krmiva u silose, te prehranu stoke silažom.


M. A.
KELLER B. A.: PREOBRAZITELJI PRIRODE BILJA: K. A. TIMIRJAZEV, I.


V. MICURIN i T. D. LISENKO. Prevele s rnskog ing. J. Jančie-Starc i V. Zđanovski.
Izdala Poljoprivredna naklada, Zagreb, 1945. Oktavni format, str. 81. Cijena 18.— Din.
U ovoj popularno-znanstvenoj knjižici opisane su u prvom redu glavne značajke
ishrane bilja, kao i uloga bilja kao izvora energije za čitav živi svijet. U daljnjemu
opisano je značenje triju ruskih istraživača za razvitak poljoprivrede uopće.


K. A. Timirjazev (1843.— 1920.) mnogo je učinio na preobraženju prirode bilja
Bavio se fiziologijom bilja, a naročito njenom primjenom s obzirom na ratarstvo.
Kadio je pod geslom, da nauka ima zemljoradnika pomoći u radu i učiniti produktivnijim.
Mnogo je pisao za narod. Njegova knjiga »Život bilja« važi i sada kao uzorno
naučno-popularno djelo.
I. V. Mičurin (1855.—1935.) učinio je vrlo mnogo na preobraženju voćnog bilja
liao i inače na unapređuju voćarstva. Postigao je neviđene uspjehe vlastitim meto
dama rada na području preobrazbe prirode u koript čovjeka. U svome radu služio sc
odabiranjem, a još više t. zv. udaljenim križanjem, te osobitim načinom
uzgoja bilja. Mičuri n je uzgojio i dao ruskom narodu nove sorte voćaka i jagoda
Od velike je važnosti činjenica, da su njegovu metodu rađa prigrlile široke narodne
mase. U knjižici je ukratko spomenut i teški put M i č u r i n a, koji se od obično;;
željezničkog činovnika razvio u velikog narodnog učenjaka.*
T. D. Li.=enko (rod. 1898.) glasoviti je svojetski učenjak na polju biologije i pc
Ijoprivređe. Bavi se raznim pitanjima iz poljoprivredne proizvodnje. U svome radu
on podržava čvristu povezanost sa širokim masama kolhoznil^a. Danas neumorno radi
na unapređenju poljoprivrede i području sibirskih stepa. . M. Anlć
* Život I. V. Mičurina opisao je sovjetski šumar i i)ublicista V. Lebeđjev u knjizi
»Preporoditelj prirode (Život Mičurina)«. Knjigu je preveo na naš jezik M. Ma, li-
n a r, a izdao Nakladni zavod Hrvatske, Zagreb, 1946. Ona ima 303 str
oktav. formata. Cijena joj je 50.— Din. U knjizi je pored ostalog istaknuto, Ivako sc
napredno novotarsko gospodarstvo istraživača Mičurin a pretvorilo u moćan sovlioz
svjetskog značenja.
62