DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 63     <-- 63 -->        PDF

obuhvaća ova poglavlja: općenito; oblik i veličina Zemlje; zanemanivanje zakrivljenosti;
mjere; pomagala kod računanja (strojevi, logaritmar); pogrješke; stabilizacija
i signalizacija točaka; visak, rezalni trokut, libela; sprave za iskolčivanje okomica;
izravno mjerenje duljina na terenu; male izmjere; mjerila i noniusi. — Knjiga
obuhvata 182 stranice sa iisto toliko slika.


Iz predgovora vidimo, da će drugi svezak obuhvatiti: optičko mjerenje duljina i
mjerenje kutova; treći: trigonometrlčku, poligonsku i linijsku mrežu; četvrti: kartiranje,
račun površina i promjene međa zemljišnih čestica, a peti: mjerenje visina.


Ing. Z. T.


PROP. 1)R. N. NEIDHARDT: REPETITORIJ NIŽE GEODEZIJE. — Izdanje ,
Poljoprivredne naklade, Zagreb, 1946. -- Cijena M Din. ^


Susretijivošću Poljoprivredne naklade izašao je »Repetitorij niže geodezije« prof.
Neidhardt a kao zaseban otisak iz 1. dijela »Šumarskog priručnika«, koji će doskora
izići iz štampe. Na svega oko 90 stranica uspio je pisac laganim i sažetim načinom
izložiti materiju niže geodezije. »Repetitorij« je u prvom redu namijenjen kao
podsjetnik stručnom šumarskom osoblju u praksi. Teoretskog razlaganja u ovom djelu
gotovo i nema. Sve što je rečeno, izneseno je kratko i´ zbito, a kraj toga razumljivo.
Brojne slike daju prikazima potrebnu plastiku. Isto djelo nailazi na primjenu kao
pomagalo i kod ostalih tehničara, na i)r. kao udžbenik za slušače onih odsjeka Tehničkog
fakulteta i srednjih tehničkih škola, koji izučavaju geodeziju u skraćenom
opsegu.


Ing. Z. T.


UNAPREĐENJE RAĐA U ŠUMI


Proučavanjem produktivnosti ljudskog rada na naučnoj osnovici počela se praksa
i nauka baviti tek drugom polovicom prošloga stoljeća. Intenzivno istraživanje oko
unapređenja rada u šumi započeto je razmjerno vrlo kasno, zapravo poslije prvog
svjetskog rata. Smatralo se, da se samo rad na stroju i rad po sistemu vrpce može
savršenijim rasporedom dinamike i)okreta unaprediti, te da je rad u šumi izvan toga
domašaja. Potanji studij rađa u šumi, a napose upotreba šumskog oruđa, pokazao Je,
međutim, da se i u takav rad može uvesti izvjestan sklad i redoslijed kretnja, da bi
se radni učinak povećao.


Rad ise u šumi ne može rukovoditi kao tvornički rad. Tu su pojedine radne grupe
raspoređene na prostranim površinama, te se lično stečena iskustva polagano prenose
sa jedne na drugu grupu radnika. Izbor, oblik i njega šumskog oruđa mnogo su ovisili


o tradiciji pojedinog šumskog područja. Rad je u šumi sezonski rad, a šumski su radnici
uglavnom poljodjelci, te se zbog toga stvaraju slabe mogućnosti za obrazovanje
stalnog kadra kvalificiranih šumskih radnika. Osim toga kod rada se u šumi okolnosti
od stabla do stabla mijenjaju, napose u planinskim prebornim šumama, pa se tu ne
može izraditi neki posve određen redoslijed radnih zahvata. Stoga, često prepušten
sam sebi, šumski radnik, da bi povećao efekt svoga rada i racionalno štedio sirovinu
i preostalu sastojinu, upravo mora u svoj manuelni rad unositi i svoj intelekt. Tako
stečena lična iskustva tradicijom su u pojedinom kraju prenošena od jedne generacije
radnika u drugu.
Na osnovu tih iskustava nauka je započela istraživati rad u šumi kako na terenu
tako i VI laboratoriju. Da bi se radnici svih šumskih područja mogli koristiti naučnim
tekovinama istraživanja šumskog rada, pisana su uputstva za šumske radnike,
a po tom i opsežnije knjige.


U nastojanju, da se šumski radnici upozore na racionalnije korišćenje normalne
radne snage, u Cehoslovačkoj je 1941. god. izašlo već drugo izdanje priručnika za šumske
radnike od poznatog pisca i naučnog radnika doc. dr. Ing. Vaclava Weingartla:
»Tehnička pfiručka pro đfevorubce a lesniky«, na 180 stranica maloga oktavnog for
mata»


Knjiga je razdijeljena u tri bijela. I. dio obuhvata tehnik u o b a r a n j a stabala
i izrad e trupaca, II. dio: vrste šumskog oruđa , III. ddo: tehničku zaštitu
radnika od nesreća. Autor na osnovu opsežne literature i svojih iskustava na vrlo


.
popularan način analitički razmatra okolnosti šumskih radova, njihov redoslijed, primjenu
korisnih kretnji, izbor i ekonomičnu upotrebu alata (napose pile i sjekire), te
okolnosti, pod kojima se može dogoditi nesreća. U knjizi se nalaze i rezultati naučnih
istraživanja rada u šumi.


,,


´ jgl


61