DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 61     <-- 61 -->        PDF

blan 7. Postoji li na nelcom području manjali na ogrjevnom ili građevnom drvu,
stanovništvo pojedinih mjesnih narodnih odbora jednog Ijotarsliog narodnog odbora
može ise ušumiti na području drugog kotarskog narodnog odbora, a odnosno drugog
okružnog narodnog odbora u sporazumu s nadležnim narodnim odborom, odnosno Ministarstvom
poljoprivrede i šumarstva.


Član 8. Izdavanje ogrjeva i grade domaćinstvima vršit će u načelu šumarski odsjeci,
odnosno šumske ispostave skupno po mjesnim narodnim odborima, odnosno se
lima. Od toga se izuzimlje izdavanje ogrjeva za potrebe lokalnih <>brtno-induistrijskih
poduzeća i drugih narodnih ustanova.


Pojedinačno izdavanje drva može se vršiti samo u iznimnim slučajevima.


Član 9. Gorivo i građevno drvo izdaje se odjednom i skupno za cijelo selo predstavnicima
mjesnog narodnog odbora, tako da im se na licu mjesta predaju doznačena
stabla po brojevima, prijepisi procjenbenog manuala doznačenih stabala i triplikat
doznačnica kao potvrde za uplaćene svote, koje imaju mjesni narodni odbori po svojim
predstavnicima platiti skupno za cijelo selo.


Član 10. Primopredajom ogrjeva i grade predstavnicima mjesnog narodnog odbora
11 smislu č1 9. ove ^-a-edbe rrestao je daljnji djelokrug šumarskih odsjeka kotarskih
narodnih odbora, odnosno gumske ispostave u pogledu razdiobe drva.


Mjesni narodni odbor vršit će u svom djelokrugu razdiobu primopredane grade
i ogrjeva pojedlinim domaćinstvima bilo na panju, bilo u izrađenom stanju.


Član 11. Rok sječe 1 izvoza za izdano drvo određuje se u doznačnici i on traje 4 ´
mjeseca od dana uplate, odnosno priraopređajc drva. Taj rok može produžiti šumarski
odsjek kotarskog narodnog odbora, odnosno humska i.spostava u opravdanim slučajevima
za 2 mjeseca. Okružni narodni odbor može tako produženi rok produžiti u Izuzetnim
slučajevima još za 2 mjeseca.


član 12. Izdavanje građe i ogrjeva vršit će se bez naknadne premjerbe, tj. na
panju.


Član l.S. Na jednak način, tj. skupno po mjesnim narodnim odborima vršit će se
prema članu 3. i 9. ove naredbe izdavanje građevnog drva i za obnovu ratom unište
nih domova.


Ministar poljoprivrede i šumarstva:


Stjepan Prvčić, s. r.«


9) Uputstva za primjenu Odštetnog cjenika. — Izdalo Ministarstvo poljoprivrede
i šumarstva. — NN br. 44 od 21. III. 1946.


10) Rješenje o cijeni bukovog drvenog ugljena paljenog u šumi. — NN br. 56 od


18. III. 1946.
11) Naredba za provedbu dražbe lovišta. — Izdalo Ministarstvo poljoprivrede 1
šumarstva. — NN br. 57 od 20. III. 1946.


12) Rješenje o cijenama za sječu i izradu šumskih proizvoda. — Izdao Zemaljski
ured za cijene. — NN br. 70 od 23. V. 1946.


IZ STRUČNE KNJIŽEVNOSTI


IIiyME y ]l<6 jyrOCJIABIIJH. IIy6.itiBnii,iijii JtpiKaBeor cTaTncTH´iK*H P JjTOCiaBBJe y Beorpa^)-, Cepnja IV., CBecKa 1. Hajtano y jyHy 1945. PaaflaHo.


CRpxa je OBOJ ny(ijinKau;HiH Gnjia. na y npBHM MomeRTiiMa opraunsaunje niyMapcKe
Ciyai6e iipyHCH onhj c.iHKy myMapcTBa y nojeAMHHM ´uapo.HHHM penyCaHKaMa, ayT0H0MHHM
noKpaJHHaJia H oCjiacTiiMa. Ona je HMajia u ja nocjya:H Kao npso poMoi>no cpejCTBO y cnijiaa:
eH.y raMo rjije cy y TOKy para yHHmTeHe HJIH H,´!ryO.´i.PHe eBHj;eHn,BJe OCHOBHBX nojtaraKa,
Ty cy ;T,0HemeHH y npBOM pe,iy onha no;tanH o poBpra»iHH iiiyMa, sariiM no,naiiH o noBpmBHH
niyMa npeMa BpcTU BJiacHHmTBa. spcTU j´sroja, sporaMa .npFa B T. ;;., H TO npeaa no;;anHMa
caiHCTHKe rayMa H3 19.38. roji;.


59