DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 60     <-- 60 -->        PDF

ZAKONI, NAREDBE, UREDBE I RJEŠENJA ZA PODRUČJE NR HRVATSKE


OBJAVLJENI U NARODNIM NOVINAMA ,


1) Tarifa za prijevoz robe cestovnim zaprežnim vozilima na području NR HrvatslL
e, — Izdao Zemaljski ured za cijene. — NN br. 9 od 11. I. 1946.


2) Rješenje o spajanju tt. Bitoraj, promet drvima »Jezerane« u Zagrebu, sa Slavonskom
industrijom drva u Zagrebu. — Izdalo Republikansko Ministarstvo industrije
i rudarstva. — NN br. 14 od 17. I. 1946.


3) Rješenje o spajanju tt. Drag. Pavlović, pilana d. o. s. u Sušalfu, i tt. Bartol
Grgurić, parna pilana u Lokvama, sa Goransko-Primorskom industrijom drva u Delnicama.
— Izdalo Ministarstvo industrije i rudarstva. — NN br. 21 od 31. I. 1946.


4) Rješenje o izmjeni rješenja br. 6498-45. od 6. XII. 1945. o najvišim cijenama
za sječu i izradu šumskili proizvoda (pragova). — Izdao Zemaljski ured za cijene. — NN
br. 23 od 5. II. 1946.


5) Naredba o prijavi šumarskih inženjera i apsolvenata srednje šumarske škole.
Izdalo Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva. — NN br. 37 od 7. III. 1946.


6) Naredba o nagradama za tamanjenje vukova. — Izdalo Ministarstvo poljoprivrede
i šumarstva. ~ NN br. 42 od 16. III. 1946.


7) Naredba o upotrebi stočnih sprega privatnika za izvoz drvnih proizvoda r
godini 1946. — Izdalo Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva. — NN br. 42 od 16. III.
1946. .


8) Naredba o načinu izdavanja ogrjevnom i građevnog drva za lokalne potrebe i
obnovu ratom uništenih domova. — Izdalo Ministarstvo T)olioT)ri\Te(le i šumarstva n
Zagrebu br. 3021-III-1946. od U. III. 1946. — NN br. 43 od 19. III. 1946. Radi važnosti donosimo
ovu naredbu u cijelosti:


C´an 1. U cilju oreanizirane ODpkrbe zemljoradničkih domaćinstva građevnim i
oerrjevnim drvom, a radi nojednnstavnienia čitavo«? nostupka i uklaninnja administrn
tivnih poteškoća, oropisuie se. da šumarski odsieci kotarskih navodnih odbora, ođno
sno šumske ispostave, izdaju drvo na način propisan ovom naredbom.


Član 2 iTotarsk! narodni odbori osnovat će r>o mieisnini nnrodnim odborima ka


tastar zemljoradničkih domaćinstava, katastar nezemljoradničkih domaćinstava i ka


tastar ratom postradalih domaćinstava.


K^atacfar sln^i kao osnov za o^skrlni doinaćiTis^-´-a dvvom i sa!S*"nvlia s«^ u nronU
snnom obliku u tri Tirimierka. a s tim. da ipf´an primlerak ostane kod kotarskih narodnih
odbora, drugi ide mjesnom narodnom odboru, a treći šumskoj ispostavi.


Član 3- Svake podine do roka. koii nropiše kotarski narodni odbor, mjesni navodni
odbor naiavit će n formi propisano« iskaza -potVebu na e-rađi i ogrjevu no noiedinim´
domaćinstvima, bilo putem šumske isnostave. bilo putem šumarskog odsjeka kotarskog
narodnog odbora, i to oosebno za zemljoradnička i posebno za nezemljoradnička doma
ćinstva. Iskazi se sastavljaju i šalju u tri primjerka.


Clan 4. Šumarski odsjeci, odnosno šumske ispostave preisnitat će putem iskaza
najavljenu potrebu građe i ogrjeva, izvršivši procjenu na licu mjesta, sravnit će najavljenu
potrebu *i ntatnim moe´ućnostima. odnosno drvosječnom osnovom i stavit kotarskom
narodnom odboru u prijedlog za ušumljenje po mjesnim narodnim odborima.


Clan 5. Na osnovu najavljene potrebe i pvijedlosra šumarskog odsjeka, odnosno
šumske isnostave. kotarski narodni odbor donosi u okviru dvvosiečnog prijedloga od
luku o količinama e´rade i OffvJeva, koia će se razdijeliti pojedinim mjesnim narodnim
odborima. Radi izvršenja razdiobe, kotarski narodni odbor šalje po jedan primjerak
revidiranog i odobrenog iskaza šumskoj isnostavi i mJesnom narodnom odboru.


Izdavanje drva u količirftima, koje nisu predviđene drvosječnom osnovom, odo
brava okružni narodni odbor.


Clan 6. Lica, koja su ovlaštenici zemljišnih zajednica, ili koja imaju vlastitih
šuma, ili koja imaju na zalihi izrađenog drva, ušumljuju se za toliko manje, koliko im
iznosi pripadnost kod njiho-^^ih zemljišnih zajednica, ili koliko se mogu podmiriti iz
svojih vlastitih šuma, ili od postojećih zaliha izrađenog drva.


´ , 58