DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 59     <-- 59 -->        PDF

8) Uredba o nadležnosti Ministarstva poljoprivrede i šumarstva FNKJ i Ministarstva
industrije FNRJ u šumskoj privredi. Izdalo Predsjedništvo vlade FNBJ. — S,


L.
br. 50 od 21. VI. 1946. Radi važnosti donosimo ovu uredbu u cijelosti:
»Na temelju člana 1. Zakona o ovlaštenju Vlade FNRJ za donošenje uredaba o
pitanjima iz narodne privrede, na prijedlog Ministarstva industrije i Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva FNKJ, Vlada FNRJ propisuje Uredbu O´ nadležnosti Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva FNRJ i Ministarstva industrije FNBJ u šumskoj
privredi. .


Član 1. Radi pravilnog organiziranja šumske industrije i osiguranja pravilne
eksploatacije šuma poslovi šumske industrije i eksploatacije šuma navedeni u čl. 2
ove uredbe prelaze iz nadležnosti Ministaretva poljoprivrede i šumarstva. FNR,T u
nadležnost Ministarstva industrijo FNRJ.


Član 2. Ministarstvo industrije FNR,J nadležno je za ove poslove iz okvira sa
vezne nadležnosti:


1) iskorišćavanje drvnih masa u šumama;


2) mehanička i kemijiska prerada drveta; . . , .


3) šumske manipulacije.


Član 3. Ministarstvo poljoprivrede i šiimarstva FNRJ vršit će i dalje ove poslove.
1) sastavljanje i ostvarivanje općeg plana .šumske privrede;
2) odgajivanje šuma (pošumljavanje);
3) kontrola nad iskorišćavanjem-šuma;
4) upravljanje državnim šumama.
U izradi općeg plana šumske privrede učestvuje i Ministarstvo industrije FNRJ.


član 4. U zajedničke poslove Ministarstva industrije FNR.J i Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva FNRJ spada plan izrade šumskih saobraćajnih sredstava.
Izvršenje izgradnje šumskih saobraćajnih sredstava u pogledu uticaja ovih na
šume kontroliše Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva FNilJ.


Član 5. Državna će poduzeća šumske industrije u cilju eksploatacije državnih
šuma sklapati ugovore s nadležnim državnim organima, koji upravljaju određenim
šumama. Ovi će ugovori voditi uvijek računa o pravilnom, racionalnom i trajnom
šumskom gospodarstvu.


Svaki od ovih ugovora između ostalog mora da sadrži:
1) utvrđivanje lioličine drvne mase predviđene za sječu, njenu cijenu na panju,
mjesto, rok i način predaje;


2) iskorišćavanje, manipulaciju i izvoz iz šume.


Ugovor između poduzeća šumske industrije i vlasnika nedržavnih šuma pravo
valjan je tek onda, kad ga odobri nadležni državni organ u smislu stava 1.


Član 6.´ Raspored postojećeg šumarskog kadra izvršit će sporazumno Ministarstvo
industrije i Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva FNRJ.


Član 7. Bliže odredbe za provođenje ove uredbe propisat će .sporazumno Ministar
industrije i Ministar poljoprivrede i šumarstva FNR.T.


Član 8. Vlade narodnih republika izvršit će razgraničenje nadležnosti između
Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i Ministarstva industrije narodnih republika,
kao i između odgovarajućih odjeljenja i odsjeka narodnih odbora i raspored sveg postojećeg
šumarskog kadra suglasno ovoj uredbi.


Član
9. Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Fe


derativne Narodne republike Jugoslavije.
Beograd, 17. lipnja 1946.
Ministar industrije:
Boris Kiđrić, s. r.
Ministar poljoprivrede i šumarstva:
Dr. Vaso Čulirilović, s. r.
Pred.sjednik vlade FNRJ i
Ministar narodne obrane,
Maršal Jugoslavije:
Josip Broz-Tito, s. r.«


57