DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 58     <-- 58 -->        PDF

cvjetova, koji se broj tokom jednog cvjetnog razdoblja približuje brojci od 30 bilijuna.
Neka bi nadalje samo četvrtina od ovih posjećenih cvjetova urodila plodom, dobili
bismo redovni svakogodišnji urod od nekoliko stotina milijardi, koji bi inače izostao.
Time bi so s jedne strane povećala mogućnost svakogodišnje prirodne sjetve sjemena,
a s druge strane povećao prirod na plodovima i sjemenju, koji mogu poslužiti kao
hrana ili krmivo.


Rečeno ne možemo, doduše, potvrditi rezultatima istraživanja u samoj šumi, ali
nas na to upućuju podaci dobiveni na području voćarstva. Među ostalim pokusima bila
su uzeta i tri voćnjaka. U jednom voćnjaku bile su pčele smještene u njegovu sredinu,
drugi je voćnjak imao najbliži pčelinjak udaljen oko 2 km, a treći oko 5 km. Svaki
od tih voćnjaka davaoi je ovakav urod: prvi voćnjak davao je lijep urod redovno
svake godine, urod drugog voćnjaka bio je redovno za polovicu manji od uroda prvog,
dok je urod trećeg bio vrlo neredovit, t. j . samo u onim godinama, kada su razni vanjski
uvjeti (kao na pr. vjetar) pogodovali oplodnji. Provedena je i druga vrst pokusa,


t. j . da su pojedine grane istog stabla u doba cvjetanja bile tako zaštićene, da je bio ne
moguć pristup pčela. Posljedica je bila djelomično ili potpuno pomanjkanje uroda na
tim granama, dok su nezaštićene grane vrlo dobro urodile.
Imajući u vidu sve koristi od pčela potrebno je, da i šumari porade na pojačanju
pčelarstva. Spomenuli smo vrijednost, koju bi dobili, kada bi svaki lugar držao pčele.
Tome treba da prednjači upravitelj šumarije, pa bi se kod svake šumarije mogao
osnovati mali uzorni pčelinjak.*


Pored toga šumar ima vrlo lijepu priliku, da se pobrine za dopunu paše pčela
sadnjom i uzgojem medonosnog bilja.


Ing. D. Srđić


IZ NAŠEG ZAKONODAVSTVA


ZAKONI, ODLUKE I RJEŠENJA IZ PODRUČJA ŠUMARSTVA


OBJAVLJENI U SLUŽBENOM LISTU FNR JUGOSLAVIJE


U vremenu od 1. I. do 30. VI. o. g. u Službenom listu FNR .Jugoslavije
obnarodovani su slijedeći propisi, koji se odnose ili imaju vezu sa šumarstvom:


1) Uredba o osnivanju Državnog poduzeća za izvoz tehničkog drva »Jugodrvo«,


Izdao Privredni savjet. — S. L. br. 3 od 8. I. 3946.
Državno trgovačko poduzeće za izvoz drva, te kemijskih i tehničkih izrađevina
iz drva kupuje u zemlji i izvan zemlje sve vrste tehničkog i građevnog drva, sve vrste
pilanskih proizvoda, razne furnire, parkete, pokućstvo, šper-ploče, sanduke, bačve i
predmete građevne stolarije, kao i tanin i proizvode suhe destilacije. Poduzeće posluje
po komercijalnim načelima. Odredbe Zakona o državnom računovodstvu, kao i odredbe
Zakona o radnjama, koje se odnose na obavljanje rada i na stručne organizacije, ne
će se primjenjivati na ovo poduzeće.


2) Naredba o zabrani lova na visoku divljač do 31. XII. 1947. Naredbu je izdao
Ministarski savjet. — S. L. br. 4 od IL I. 1946.


3) Rješenje o stavljanju pod režim planske raspodjele i potrošnje sirovih koža od
zvjeradi. Rješenje je izdalo Ministarstvo trgovine i snabdjevanja. — S. L. br. 9 od 29.


I. 1946.
4) Ukaz o .proglašenju državne šume »Avala« dobrom općenarodnog značaja.


Izdao Prezidium Narodne skupštine FNRJ. — S. L. br. 33 od 2.S. IV. 1946.


5) Zakon o amnestiji šumskih krivica. Izdao Prezidium Narodne skupštine FNRJ.
-- S. L. br. 42 od 24. V. 1946.


* Ing. A. Perušić : Šuma i pčela, Zagreb 1944. (-Knjižnica Šum. sekcije DITH-a;
knjiga br. 1793). " ,
56
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 59     <-- 59 -->        PDF

8) Uredba o nadležnosti Ministarstva poljoprivrede i šumarstva FNKJ i Ministarstva
industrije FNRJ u šumskoj privredi. Izdalo Predsjedništvo vlade FNBJ. — S,


L.
br. 50 od 21. VI. 1946. Radi važnosti donosimo ovu uredbu u cijelosti:
»Na temelju člana 1. Zakona o ovlaštenju Vlade FNRJ za donošenje uredaba o
pitanjima iz narodne privrede, na prijedlog Ministarstva industrije i Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva FNKJ, Vlada FNRJ propisuje Uredbu O´ nadležnosti Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva FNRJ i Ministarstva industrije FNBJ u šumskoj
privredi. .


Član 1. Radi pravilnog organiziranja šumske industrije i osiguranja pravilne
eksploatacije šuma poslovi šumske industrije i eksploatacije šuma navedeni u čl. 2
ove uredbe prelaze iz nadležnosti Ministaretva poljoprivrede i šumarstva. FNR,T u
nadležnost Ministarstva industrijo FNRJ.


Član 2. Ministarstvo industrije FNR,J nadležno je za ove poslove iz okvira sa
vezne nadležnosti:


1) iskorišćavanje drvnih masa u šumama;


2) mehanička i kemijiska prerada drveta; . . , .


3) šumske manipulacije.


Član 3. Ministarstvo poljoprivrede i šiimarstva FNRJ vršit će i dalje ove poslove.
1) sastavljanje i ostvarivanje općeg plana .šumske privrede;
2) odgajivanje šuma (pošumljavanje);
3) kontrola nad iskorišćavanjem-šuma;
4) upravljanje državnim šumama.
U izradi općeg plana šumske privrede učestvuje i Ministarstvo industrije FNRJ.


član 4. U zajedničke poslove Ministarstva industrije FNR.J i Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva FNRJ spada plan izrade šumskih saobraćajnih sredstava.
Izvršenje izgradnje šumskih saobraćajnih sredstava u pogledu uticaja ovih na
šume kontroliše Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva FNilJ.


Član 5. Državna će poduzeća šumske industrije u cilju eksploatacije državnih
šuma sklapati ugovore s nadležnim državnim organima, koji upravljaju određenim
šumama. Ovi će ugovori voditi uvijek računa o pravilnom, racionalnom i trajnom
šumskom gospodarstvu.


Svaki od ovih ugovora između ostalog mora da sadrži:
1) utvrđivanje lioličine drvne mase predviđene za sječu, njenu cijenu na panju,
mjesto, rok i način predaje;


2) iskorišćavanje, manipulaciju i izvoz iz šume.


Ugovor između poduzeća šumske industrije i vlasnika nedržavnih šuma pravo
valjan je tek onda, kad ga odobri nadležni državni organ u smislu stava 1.


Član 6.´ Raspored postojećeg šumarskog kadra izvršit će sporazumno Ministarstvo
industrije i Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva FNRJ.


Član 7. Bliže odredbe za provođenje ove uredbe propisat će .sporazumno Ministar
industrije i Ministar poljoprivrede i šumarstva FNR.T.


Član 8. Vlade narodnih republika izvršit će razgraničenje nadležnosti između
Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i Ministarstva industrije narodnih republika,
kao i između odgovarajućih odjeljenja i odsjeka narodnih odbora i raspored sveg postojećeg
šumarskog kadra suglasno ovoj uredbi.


Član
9. Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Fe


derativne Narodne republike Jugoslavije.
Beograd, 17. lipnja 1946.
Ministar industrije:
Boris Kiđrić, s. r.
Ministar poljoprivrede i šumarstva:
Dr. Vaso Čulirilović, s. r.
Pred.sjednik vlade FNRJ i
Ministar narodne obrane,
Maršal Jugoslavije:
Josip Broz-Tito, s. r.«


57