DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 56     <-- 56 -->        PDF

ve«S god. 1925. upozorio našu stručnu javnost na katastrofalno sušenje i propadanje
vrlo vrijednih srednjodobnlh hrastovih sastojina, prouzročeno masovnim napadajem
najprije gusjenica gubara, a poslije pepelnice. 0 tome je napisao opširnu i dokumentovanu
studiju.


S obzirom na požrtvovni stručni rad, kao i na živo nastojanje oko sređivanja
državne šumarske administracije, može se ing. Petar Ma noj lovio ubrojiti medu
najbolje i najvrednije naše šumare, te zaista može. služiti uzorom mladim šumarskim
inženjerima u njihovom radu na polju našeg šumarstva.


Neka je vječna slava i hvala Ing. Petru Manojloviou!


Dr. Đuro Nenadić


SAOPĆENJA


JEDAN PRILOG IZ PODRUČJA ŠUMARSTVA O SLAVENSTVU ISTRE.


Među pripremne radove za sklapanje mirovnog ugovora s Italijom pripada i
ispitivanje narodnosnih, gospodarskih i inih prilika na području t. zv. Julijske Krajine,
dakle i Istre. Ova ispitivanja vršena su tokom mjeseca ožujka ovo godine i na
liou mjesta, i to po posebnoj »Međunarodnoj komisiji za proučavanje jugoslavenskotalijanske
granice«. Komisija se sastojala od predstavnika Engleske, Francuske, Saveza
sovjetskih socijalističkih republika i Sjeverno-američkih sjedinjenih država. Tom
prilikom priređena je u Pazinu, gdje je Komisija za vrijeme boravka u Istri imala
svoje sjedište, izložba pod naslovom »Svjedočanstva oislavens´tvu Istre«.


Kao jedan od dokumenata o staroslavenstvu Istre bio je i šumsk i katastar ,
koji se od vremena do vremena kroz dva stoljeća [od 1584. (prvi) do 1776. (posljednji)]
sastavljao na području onog dijela Istre, koji je bio pod vlašću Venecije. Na izložbi je
bio izložen šumski katasta r iz 1775./7G. za područje Poreč a (zapadni dio Istre),
kojeg je sastavio providur za šume Barbon Vic. M o r o ts i n 1. Puni naslov toga
šumskog katastra glasi: »Catastico Generale dei Boschi della Prouineia dell´Istria formate
dair lUnio ed Eccemo Sig.: Barbon Vic. Morosini IV. Patron all´Arsenal
e Deputato ai Boschi, negl´anni MDCCLXXV./LXXVT. della ste.ssa Prouinaia«.


Iz to se knjige na pr. može utvrditi, da od 255 šumoposjednika u području Poreča
njih 210 ima slaven,sko ime i prezime (dakako upisana u talijanskoj transkripciji).
Dakle preko četiri petine šumoposjednika bili su Hrvati (Slaveni). Ali ne
samo da.su imena vlasnika šuma slavenska, nego su i naziv i pojedinih šumski h
parcel a slavenskog porijekla. Evo nekoliko primjera, koji su bili, uz original katasitra,
istaknuti i na posebno izrađenoj karti:


U mjestu Va b rig a (Abriga) uz prezimena: Blaisovič, Manzich, Simunovich itd.
nazivi lokaliteta glase na pr.: Grabar, Racisehia i si. U mjestu Maj o (Maggio) prezimena
glase: Berlevich, Costovich, Ghulich i si., a naziivi lokaliteta: Male Braido,
Busevizza, Dupzi, Cherm i t. d. U mjestu Nov a Va s (Villa Nuova) uz prezimena:
Bercich, Braicovich i Cossich, lokaliteti nose nazive: Bagovizza, Camene, Cerovizza,
Dolaz i si. L" mjestu Žbanđan j (Sbandatti) nalazimo zapisana prezimena: Budelich,
Cincich, Decovich, Gurich, Staraz, Zar (Car), te nazive šuma kao: Camignaeh, Cervatizza,
Dolina, Draga i t. d.


Ing. O. P.


ŠUMARSKA PREDAVANJA


Unapređenje šumskog gospodarstva ne može se zamisliti bez najuže povezanosti
šumarsko prakse s naukom. Danas, kad se zemlja oporavlja iz ruševina i kad se U
punom poletu vrši planska izgradnja i obnova zemlje, više je nego ikada prije potrebno,
da se naši šumarski stručnjaci upoznaju s načelima i stanjem naprednog šumskog
gospodarstva, kao i da se na zajedničkim sastancima radnika nauke i prakse
nastoje pronaći osnove za rješavanje važnih aktuelnih problema.


U tu je svrhu organiziran na poticaj Ministarstva poljoprivrede i šumarstva
fSuraarstvo) u Zagrebu ciklus šumarskih predavanja stručnih radnika prakse i nauke.
Daljnju organizaciju predavanja preuzelo je Hrvatsko šumarsko društvo, odnosno


5i