DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Ing. ILIJA LONČAR (Zagreb):


OPLODNA SJEČA U BUKOVIM SASTOJIJNAMA


(CemeHHO-jiecoceiHoe xo3fiiicTBO B 6yi(0Bbix HacayKneH«!ix)


Iskorišćivanje visokih šuma vrši se kod nas uglavnom na način, da se
pomladenje osigura prirodnim putom. To se postiže oplodnom i prebornom
sječom. Čista sječa visokih šuma ograničava se na što manju mjeru
s razloga, što ona obično ima za posljedicu potrebu umjetnog pošumljenja
odnosne sječne površine, a i)rircdno je pomladenje, uz uvjet valjane oplodne
sječe, mnogo uspješnije, korisnije i jeftinije od umjetnog. Naročito je
važna oplodna sječa za pomladenje bukve, pa će se, s obzirom na njenu
veliku rasprostranjenost i važnost kod nas, ovdje imati u vidu bukove sastojine,
i to onakove, koje većinom nisu bile njegovane, već su uglavnom
neurednog prebornog ili prirodnog prebornog tipa.


Oplodnoj je sječi cilj, da se u prvom redu osigura što bolje prirodno
pomladenje odnosne površine. Da se taj cilj postigne, treba provedbi sječe
posvetiti naročitu brigu. Literatura je u ovom pogledu opsežna. No u
praktičnom životu vidimo vrlo često rezultate, koji ne zadovoljavaju. Tome
slabom uspjehu, odnosno neuspjehu, kriva je u mnogo slučajeva šablonska
priinjena nekog od načina oiplodne sječe, bez obzira, da li on glediom
na lokalne prilike staništa i sastojine odgovara ili ne.


Radi boljeg razumijevanja stvari potrebno je prikazati onaj način
oplodne sječe, koji je kod nas uobičajen u bukovim sastojinama. U praksi
se obično razlikovao samo progalni i dovršni sijek. Rijetko je kad bio
izveden između njih još jedan sijek. Kod progalnog se sijeka redovito postupalo
tako, da su prvenstveno bila doznačivana za sječu stabla tanjih
dimenzija, tj. potstojna i stiješnjena. Pazilo se pri tome, da za dovršnu
sječu ostanu podjednako raspoređena zdrava i jača stabla kao sjemenjaci,
kojima je zadaća da cijelu površinu zasiju bukovim sjemenom. U
tom sijeku izvađena su i mnoga, jaka stabla, koja su bila natrula, šuplja,
moguće i previše krošnjata. Ostavljeni sjemenjaci uglavnom su pripadali
među najviša stabla sastojine.


U sječinama na ugovore obično je progalnim sijekom vađerio oko
SO´/o mase, a ostalo je ostavljeno za dovršni sijek. Ako usporedimo podatke
progalnog i dovršnog sijeka na pr. za odjel 13. i 15. Drž. šumarije
u ViroviLtici iz godine 1930, naći ćemo, da je progalnim sijekom izvađeno


47.361 stablo s masom od 39.605 m^ a na istoj površini dovršnim sijekom
11.522 stabla s 39.722m´´. Dakle vidimo, da je uz jednaku masu razlika u
broju stabala upravo ogromna i da se progalnim sijekom vadi pretežan
broj stabala. Kad se uvaži, da u starim sastojinama redovito ima velik
broj stabala iz tanjih debljinskih stepena, uz spomenuti način sječe potpuno
je razumljiva ovako velika razlika u broju stabala kod progalnog
i dovršnog sijeka. Moglo bi se reći, da je doznaka ´počela od najtanjih
stabala prema najdebljima, a tek između debelih da su ostavljeni sjemenjaci.
Moglo bi se postaviti pitanje, kakove prilike nastaju takovom sječom
za ostavljene sjemenjake, tj. da li je novo stanje za njih povoljno
ili ne?


Progalom, odnosno naglim zahvatom čovjeka u prirodnu šumu remeti
se iz osnova njeno normalno stanje. Od guste biljne zajednice ostaju samo


M
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 39     <-- 39 -->        PDF

neki njezini sastavni dijelovi, zapravo pojedina stabla, koja se uopće nisu
razvila za nove prilike.


Razvitak stabala u tako progaljenoj sastojini nikako ne odgovara novo
stvorenom stanju. Težište je svakog pojedinog stabla previsoko, pa, ga
vjetar, uz razmjerno slabo razvijeno žilje, može lako izvaliti. Kora lako
strada od suncožara. U slučaju suše uslijed jakog korova slabi se snabdjevanje
vrhova i viših ogranaka vodcm, te slijedi njihovo sušenje. Naravno
da se radi svega toga umanjuje i sposobnost tih stabala za urod sjemenom,
pa ona ne mogu ni poslužiti u dovoljnoj mjeri svrsi, koja im je
namijenjena.


Prema tome izlazi, da je novo stanje za ostavljene sjemenjake nepovoljno,
jer oni dolaze u neprirodan položaj. Zato se od njih ne može
imati onaj uspjeh, koji se očekuje. Što više, posljedice mogu biti i vrlo
loše, jer uslijed obaranja po vjetru, što je — dakako — vrlo čestb slučaj, ili
uslijed spomenutog slabljenja sjemenjaka, sve više svjetla dolazi do tla.
Čak i u slučaju, kad ovakvi rijetki sjemenjaci dobro urode sjemenom,
koje k tomu dobro isklije, često se iznenadimo, jer nakon 2—3 godine na
odnosnoj površini jedva gdje možemo naći po koju biljku. Lijep primjer
za to je šuma Garjeviea, na području Šumarije Vojni Križ, gdje je nakon
2 godine skoro potpuno nestalo dobro poniklog bukovog pomlatka, a pod´
bukovim sjemenjacima ostao je samo hrastov pomladak iz umjetne sjetve
žira pod motiku. I u tim se sječinama iskorišćivalo u progalnom sijeku
oko 50*´/o mase. Taj je procenat bio negdje veći, negdje manji, ali rezultat
prirodnog pomladenja bio je približno isti, tj. na velikim površinama
skoro nikakav. Posljedica toga stanja bila je, da se moralo pristupiti
umjetnom popunjivanju praznina biljkama i sjemenom. Budući da su te
površine imale sjevernu ekspoziciju, valjalo je i pošumljivanje praznina
u većoj mjeri obaviti bukovim biljkama. Iz ovog vidimo, da je cilj odnosne
oplodne sječe bio velikim dijelom promašen.


Od interesa je razmotriti, što je zapravo uzrokovalo tako loše prirodno
zasijevanje, odnosno propadanje bukova pomlatka.
Gone smo rekli, da sjemenjaci naJkon izvršene progalne sječe
dolaze u neprirodan položaj. Isto to vrijedi i za tlo, koje je — može se reći


— kroz vjekove bilo šumom štićeno od sunca, pa su u njegovu humoznom
dijelu za mikrofloru stvoreni najpovoljniji uslovi. Iz navedenog se primjera
vidi, da je u progali izvađen preko 4 puta veći broj stabala, nasuprot
onome, koji je ostao za do vršnu sječu. Redovito u takovim progalama
dolazi do prejakog osvjetljenja, što ima za posljedicu bujan i obilan razvitak
korova. Posebnu opasnost čini kupina (Rubus sp.), koja
zauzima svježije terene, najčešće podruičje uvala i jaraka, gdje u tolikoj
mjeri prekrije površinu, da onemogućuje svako zasijavanje. Njezinu razvoju
se katkad i nehotice pogoduje, jer se u uvalama i jarcima obično
jače progaljuje. Čini se to redovno iz razloga, što je ondje jača zasjena,
kao i radi toga, što će se, kotrljanjem sjemena sa stabala na višim položajima,
tamo lakše i obilnije izvršiti zasijavanje. Posljedice toga, teoretski
doduše ispravnog gledanja obično su nepovoljne, jer najsvježije i najplodnije
i)ovršine ostaju tako ili loše pošumljene ili potpuno prazne. Kako
vidimo, pri ovome radu ne vodi se dovoljno računa o korovu, koji se neminovno
naseljava na humoznim površinama, čim im se privede više
svjetla. 3aš s obzirom na korov, koji nalazi naročito povoljne uslove za
razvitak na svježem tlu, potreban je u takovim okolnostima osobit oprez.


ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Jače bi se progaljivanje ondje smjelo vršiti samo u godini jakog uroda
sjemena ili n slučaju, ako se pomladak v ^ pojavio, a to se može postići
privadanjem postranog, difuznog svjetla.


Rekosmo, da na svježim površinama, gdje se gusto naselila kupina,
ne može doći do pomlatka; na manje svježim opet, gdje se naselio ini korov,
također je zasijavanje otešćano, a negdje i nemoguće, te u koliko do
zasijavanja i dođe, pomladak obično strada, jer se nalazi u naročito nepovoljnim
prilikama. Na južnim i toplijim ekspozicijama, uz rijetke sjemenjake
zagrijavanje može biti prejako, uslijed čega se tlo, naročito gornji
humozni dio, brzo isuši. To isušivanje pomaže još korov. Na površinama,
koje su manje izvrgnute suncu, jaki korov oduzimanjem vlage remeti
pravilan razvoj bukovih biljki. Pomladak, koji je nastao prije progalnog
sijeka i ojačao prije dolaska korova, pokazuje dobar uspjeh s razloga,
što mu se žilje već dobro razvilo, pa ne može da ga korov u pogledu opskrbe
vodom ugrozi svojim plićim žiljem. Baš ´činjenica, da tek ponikle
bukove biljčice imadu plitko žilje, rašireno samo u gornjem sloju tla, koji
u ljetno doba često oskudijeva vlagom, a ovu k tome stalno siše korov i
sjemenjaci, glavni je razlog da bukovog pomlatka, pa i onoga, koji je već
2—3 godine star, može lako da nestane sa sječine. Znamo, da mrtvi pokrov
tla (listinac i t. d.) priječi ishlapljivanje i da se taj pokrov u nezakorov-
Ijenoj sječini pod gustim sjemenjacima dulje održi, te prema tome, naročito
u doba suše, korisno djeluje na male biljke, dok je u zakorovljenim
sječinama obrnuto, jer se ondje mrtvi pokrov brže rastvara.


Iz navedenoga slijedi, da je jaiša pojava korova u sječini jedna od
najvažnijih zapreka za valjano prirodno pomlađivanje. Korov ili priječi
da sjeme dođe do tla i da se zakorijeni, ili biljci oduzima za transpiraciju
bezuvjetno potrebnu vlagu. Osim toga u korovu se često u velikoj količini
namnože miševi, koji ne samo da pojedu sjeme, već unište i biljke, koje
iz preostalog sjemena niknu, pa čak i one, koje su već više godina stare.
Starije biljke stradavaju od miševa onda, kad i>onestane hrane u sjemenu,
što obično biva pod kraj zime i u proljeću. II tom slučaju miševi često
ne -samo da oglođu tanje biljke kod zemlje, već potpuno pregrizn čak i
deblja stabalca. Takav je slučaj čest u sječinama velikih eksploatacija,
gdje su prilike za razvoj miševa najpovoljnije. Naravski, da su u ovom
pogledu odlučne i pojedine godine, u kojima vremenske prilike naročito
pogoduju razvoju miševa, pa se oni katkad iz polja povuku u šume. U
takvim okolnostima i dobro uspjeli pomladak manjih sječina pretrpi
veliku štetu.


Opisat ćemo u slijedećem način oplodne sječe, koji omogućuje, pod
inače jednakim prilikama i uslovima, bolji uspjeh od spomenutog načina,
koji smatramo šablonskim, te koji, kako smo vidjeli, ne vodi dosta
računa o prirodnim zahtjevima sastojine.


Iz gore izloženog slijedi, da bi oplodnu sječu bilo potrebno obaviti
tako, kako se korovu ne bi dalo maha. Za pomladak, koji se pojavljuje,
potrebno je, da ima odgovarajuću količinu svjetla. Bukva, o kojoj je ovdje
uglavnom riječ, lako podnosi zasjenu. Ona treba u mladosti — u prvim
godinama — umjereno svjetlo, dok izvrgnuta jakom svjetlu može lako
stradati. Znamo, da jačim prilivom svjetla dolazi do većeg zakorovljenja
tla, a ovo da opet može biti zapreka za uspješno prirodno pomladenje.
Prema tome jasno je, da privođenjem svjetla možemo ići samo do neke
izvjesne granice, a to je ona, kod koje se korov počinje jače razvijati.


38
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Pred tom su granicom prilike za zasijavanje bukve još povoljne, a iza
nje, to jest u slučaju jačih progala, prilike postaju sve nepovoljnije. Međutim,
ovim nismo još jasno rekli i označili, gdje je granica, do koje možemo
ići, jer ako se ravnamo po korovu, morali bismo prije progalu izvršiti,
pa čekati godinu, dvije, dok vidimo posljedice djelovanja svjetla,
odnosno reakciju tla na korov, a to je nemoguće, jer se tada greška više
ne bi dala ispraviti. Pogotovo je to bilo nemoguće u sječinama bivših
ugovornih područja, gdje su se oplodne sječe redovito provodile u dva sijeka,
pa i u svim drugim slučajevima, gdje se sječe provode, iz bilo kojeg
razloga, samo u dva sijeka. Tu granicu ni ne možemo unaprijed jasno
označili, jer ona je u raznim prilikarna staništa i sastoijine različita, ali
da je ne prekoračimo, moramo svakako u našem radu odabrati sigurniji
put.


Pod jakim se intenzitetom kod oplodne sječe u dva sijeka općenito
smatra, ako se progalnim sijekom posiječe oko polovica ili više mase, a za
dovršnu sječu ostavlja ostala masa. Da u slučaju obične strukture starih
sastojina ne mora velik intenzitet sječe biti kriv za sve loše posljedice u
oplodnoj sječi, vidjeti ćemo iz slijedećeg. Radi jednostavnosti stvari, kao
i radi lakšeg prikaza, ostat ćemo kod intenziteta od 50"/o, koji je slučaj
u praksi i najčešći. Uzmimo ujedno u razmatranje podatke gornjeg slučaja
u području Šumarije Virovitica. Istu ovu sječu s jednakim intenzitetom
mogli bismo obaviti i drugačije, nego što se to prema naprijed
rečenom dogodilo. Opisani način, da naime uglavnom vadimo stabla počam
od najtanjih prema debljima, može se smatrati jednim ekstremom,
kod koga dolazi prilikom progaljivanja pod sječu — kako smo vidjeli —
najveći broj stabala, a masa je uglavnom jednaka s masom razmjerno
malog broja stabala u dovršnoj sječi. Drugi ekstrem bio bi, kad bi obrnuto
radili, t. j . kad bi SC/o mase u progalnom sijeku namirili počam od
najdebljih stabala, pa na niže. Taj bi drugi način svakako bio prirodniji od
prvoga. Kod prvog načina, rekli smo, da preostali sjemenjaci, a L^tJoTdo-^


laže u posve neprirodno stanje, dok bi u drugom slupaju radiji^liglavnom j)^-ČO-j>0^
slično kao što radi i sama priroda, jer se u njezinoj VkoiK)Hfi3i izlučuju u
prvom redu prestara stabla, te stabla, koga su viša i kon^ u radi toga jače
izvrgnuta raznim vremenskim nepogodama, dok tanji debljinski stepeni,
ujedno mlada stabla, ostaju uglavnom i dalje u sastojini.


Svakako bi sječom, gdje bi se drvna masa progalnog sijeka namirivala
samo iz najjačih stabala, među preostalima bilo stabala raznih
visina, počam od najnižih do najviših. Može se stoga reći, da bi cijela
sastojina, vađenjem prvenstveno najjačih stabala, imala nešto manju prosječnu
visinu, pa bi joj i prosjek težišta bio niži, što bi je činilo otpornijom
protiv vjetra. Pod krošnjama stabala, koja bi imala zasijavati površinu,
svakako bi bilo sasvim drugačije stanje, negoli u sječini prvog ekstremnog
tipa, jer bi ta stabla uživala od potstojnih i stješnjenih stabala zaštitu
protiv suncožara, a i tlo bi bilo bolje zasjenjivano i branjeno od korova,
klima bi u sastojini pretrpjela razmjerno najmanju promjenu,
svjetla bi ipak dosta dopiralo u unutrašnjost sastojine i omogućilo bi zasijavanje
bukvice, jer bi vađenjem jakih stabala nastala mnoga okna u
zastoru krošanja, kroz koja bi svjetlo ulazila pod kr o š n j e. Naročito bi
došlo do izražaja difuzno svjetlo. Raspadanje humusa i zasijavanje bilo
bi u znatnoj mjeri omogućeno. Da je tome zbilja tako, lako se možemo
uvjeriti na brojnim slučajevima u starim sastojinama, gdje su pojedina


39
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 42     <-- 42 -->        PDF

.jaka stabla ili manje skupine tili stabala slučajno iskorišćeni kao vjetrolomi
ili šumska šteta, čime su stvoreni manji otvori u sastojini. Obileno
se na takovim mjestima razvije lijep bukov pomladak, koji pokazuje svojim
izgledom, da mu prilike naročito odgovaraju.


Dakle, mi bismo u ovom drugom ekstremnom slučaju izvadili uz jednaki
intenzitet progalnini sijekom mnogo manji broj stabala negoli što
je izvađeno gore navedenim progalnim sijekom. Međutim i ovaj bi slučaj
bio šablonski, pa bi kako svaka, tako i ova šablona mogla dovesti do nepovoljnih
rezultata. Takav bi slučaj bio i onda, kad bi se iza izvjesnog
roka (na pr. po ugovoru) morala obaviti i dovršna sječa, a neke površine,
uslijed eventualno odveć nagusto ostavljenih stabala, ne bi imale nikakva
pomlatka. Znamo, da se prilike i staništa i sastojine često mijenjaju. Svoj
rad moramo stoga prilagoditi tim prilikama, moramo ih upoznati, te nastojati
da stvorimo onakov odnos u svakom dijelu sastojine, uz koji će se
omogućiti najpovoljnije prirodno pomladenje.


Kad poznamo navedena dva ekstremna slučaja, uiedno poznamo i
okvir, unutar kojeg se imamo kretati kod provedbe oplođne sieče. Prvi
ekstrem (kod progalnog siieka vade se stabla počevši od tanjih stabala
prema debljima) možemo mirne duše smatrati n a j n e p o v ol i n i j i m
načinom provedbe oplodne sječe, pa ga kao takva treba odbaciti. Drugi
ekstrem (progalnim sijekom vade se uglavnom najjača stabla), za koji
pmo rekli, da je prirodniji, naliči radu u prebornoi šumi. Kako se u našem
slučaju radi o sjelei, kod koje će sva stabla biti iskorišćena u nekom razmjerno
kratkom vremenskom razdobliu, moramo i ovaj drugi ekstrem
niodifieirati. pa ne ćemo sjeći provalnim sijekom samo naiiača stabla,
već osim njih i u ostalim debliinskim stepenima. a sve s ciliem. da se
omocrući što bolie zasiiavanie. Pri tome se ne ćemo u svakom slučaiu kod
potstojnih i stiješnjenih stabala osvrtati ma uzrast, već će se stabla promatrati
Sa stanovišta, koliko su notrebna u sas^^niini kao zaštitna stabla
s (Obzirom na sjemenjake i na tlo. Tako će se negdje ostavljati i stabla loše
kvalitete ili uzrasta, ako moraiu vršiti neku uzgojnu zadaću, a koJa se
nrvenstveno sastoji u zaštiti tla. U tu svrhu bi se ostavljao u sječini i
loši podrast. Svakako bi trebalo guste skupine podrasta i taniih stabala
nrigodom progalnog sijeka prorijediti. Prorjedivanje podrasta bilo bi probitačuiie
obaviti tek nakon obaranja i izradbe iačih stabala, kad je. s
obzirom i na eventualne štete u njemu prilikom rušenja potonjih, .jasniia
situacija. Ova naknadna sječa obično ne zadaje nikakav naročit posao, niti
nosebne troškove. Od debelih stabala vadila bi se u prvom redu ona s ve-.
ćim greškama, kao što su: trulež, veće šupljine, preogromne krošnje, i
tek zatim jaka zdrava stabla. Naravno, da se i kod tanjih debljinsikih stepena
mora voditi računa o jačoj defektnosti. Naročito je važno, da se progalnim
sijekom uklone sva stabla sa plodištima bukove gube, jer ovakova
naglo propadaju (postaju žrtvom vjetra), i ne mogu dočekati dovršnu
sječu, jer su tada obično već potpuno bezvrijedna (bijela trulež). Ako plo


dišta gube nisu vidljiva, napadnuta stabla se često poznaju po uzdužnim
pukotinama, koje se obično javljaju na najvrednijem dijelu debla.


U koliko bi unutar neke stare sastojine našli zdravih, dosta gustih
skupina mladih stabala, koje su dobra nzrasta, potrebno je i^fkove skupine
ostaviti netaknutima i uzgajati ih dalje s onim j»omlatkom, koji će
tek nastati na susjednim površinama. Njihovim iskorišeanj/mi diobili bismo
materijal neznatne vrijednosti, pošumljenje odnosne površine teško bi se


m
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 43     <-- 43 -->        PDF

obavilo, a u mnogom bi slučaju na njihovom´ mjestu nastala loša izdauaeka
šuma. Ako takve skupine ostavimo do konca slijedeće ophodnje,
tvorit će one vredniji dio nove sastojine. Uostalom neka nam ne bude
nikako cilj odgajati jednoličn e sastojine. U vezi s time ne treba da
se plašimo takovih, za uzgoj sposobnih, odraslijih skupina, koje će za nekoliko
godina stvoriti prirodnu harmoniju sa svojom mlađom okolinom
i vrijednost nove sastojine samo podići. Ni ta´ksacioni obziri ne treba da
prave zapreke za stvaranje nejednoličnosti u sastojini.


Ovako provedena oplodna sječa imat će već na prvi pogled drugu
sliku od uobičajene jednolične, šablonske sječe, u kojoj preostaju samo
sjemenjaci. Kod takve će sječe, kako smo vidjeli, osim sjemenjaka biti
na pomladnoj površini i mnoštvo tanjih stabala, koja će vršiti ulogu
zaštite pomlatka. Potrebnu masu u progali namirujemo u prvom redu
masom debelih stabala, a od tanjih će se vaditi razmjerno malen dio,
uslijed čega će između ostavljenih stabala biti svuda tanjih stabala raznih
dimenzija, naravski, gdje takvih u sastojini u doba progaljivanja
ima. Pod tanj´m stablima razumijevamo u glavnom stabla, koja još ne
smatramo sposobnim za urod sjemena ili ne u dostatnoj mjeri.


Kako smo iz navedenog podatka za šablonsku oplodnu sječu vidjeli,
progalnim je sijekorn izvađen ogroman broj stabala (47.361^. On je mnogo
veći od broja stabala posječenih dovršnom sječom (11.522). Kod našeg
načina progale na istoj bi površini, na koju se navedeni podaci odnose,
svakako omjer bio sasma drugaleiji i broj bi stahala ostavljenih za đovršnu
sječu sigurno znatno nadmašio broj stabala, koja se sijeku progalnim
si jekom, dakako uz pretpostavku ostavljanja jednake drvne mase.


U pažliivo provedenoj takvoj oplodnoj sječi ima u izobilju´svjetla za
lazvoj pomlatka i rastvorhu listinca. Međutim, to svjetlo nije u tolikoj"
mjeri direktno kao kod šablonske progale, već je više manje đifuzno, te
kao takovo za asimilaciju važnije, od direktnog svjetla. Korov se u tim
okolnostima ne će nigdje pojaviti u takoj mjeri, da bi bio opasan za pomladak.
TJ koliko bi se negdje korov i pojavio u većoj mjeri, postepeno
će ga nestajati i konačno nestati nakon ojačanja zaštitnih stabala. Dafele
u ovom slučaju postoji i mogućnost suzbijanja korova. Kod šablonske
progale u glavnom te mogućnosti nema. Svakako´ će kod našeg načina
siieče nastati prilike, koje bolje odgovaraju zahtjevu sastojine kao cjeline;
novo stanje tu je bliže prirodnom stanju šume nego kod šablonske progale.
Ekstremni uplivi sunca i korova, koji su tako ičesti u šablonskim oplodnim
sječama i koji uplivi u najvećoj mjeri priječe uspješno pomlađenje sječine,
bit će ovdje ublaženi, pa će uslijed svega toga biti i uspjeh prirodnog pomlađenja
povoljniji.


Kod piednjeg razmatranja imali smo u vidu oplodnu sječu u dva si~´
jeka. Pokušali smo pri tome prikaza´ti, da se takva sječa može obaviti na
prirodniji i prema tome bolji način, nego li se to obično događa. Naprotiv
šablonski način oplodne sječe može dati i često daje vrlo loše rezultate,
pa ga zato treba potpuno izbjegavati. Iz navedenoga jasno slijedi, da ss
istu masu — ako je ta već uglavljena — može posjeći na dva ekstremna
načina i na mnoštvo kombinacija između ova dva ekstrema. Kad je
tome tako, onda nemojmo tražiti tu masu na najgori način, već na način,
koji će glavnom našem cilju: prirodnom pomladenju bolje poslužiti.


Ako, međutim, ne provodimo oplodnu sječu u dva već u tri ili vise
sijekova, odnosno ako možemo postupati slobodno bez ikakovih posebnih


M
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 44     <-- 44 -->        PDF

obveza, kao na pr. u režijskim sječinama, onda je rad lakši i dade se provesti
mnogo savršenije u pogledu glavne svrhe oplodne sječe, t. j . postizanja
što boljeg prirodnog pomladenja, U tom ćemo slučaju svakako početi
s pripravnim sijekom, vadeći pri tome u glavnom defektna stabla.
I ovdje će pogotovo vrijediti naprijed istaknuto načelo, da sječivu masu
i kod svakog daljnjeg sijeka tražimo u prvom redu u stablima jačih dimenzija,
a od tanjih da uklanjamo samo ona, koja su u propadanju ili
smetaju zasijavanju ili već naseljenom pomlatku. Prema tome, tanja bi
stabla imala pretežnim dijelom biti uklonjena tek na koncu, t. j . zadnja.
U vrijeme pripravnog sijeka obično još nema prirodnog pomlatka, pa ne
će moći biti u njemu, prilikom obaranja nikakva šteta. Obaranjem se
oštećena stabla kod daljnjih sijekova postepeno uklanjaju. Uslijed jačeg
ulaska svjetla, povodom pripremnog sijeka, kao i postepenih daljnjih sijekova
svakako će se pojavljivati prirodni pomladak, na koga ćemo
morati sve više paziti i u pogledu privađanja svjetla i u pogledu čuvanja
od štete prilikom obaranja. U koliko se pomladak negdje pojavi u većim
grupama, ili od ranije postoji, moći će mu se privađati više svjetla postepenim
vađenjem u prvom redu jačih sjemenjaka, pod kojima se pomladak-
naselio. Zaštitna stabla, dakle ona tanja, uklanjaju se kasnije.


Ovakvom sječom deblja stabla postepeno nestaju, pa prilikom zadnje
sječe većinom imamo tanja stabla. Tokom godina nastali pomladak, odnosno
pojedine njegove skupine, bivat će sve jače. Pod konac sječe ostat
će još u pomlatku većinom samo zaštitna stabla, u koja pripada i podrast.
Obaranjem tanjih stabala na koncu oplodne sieče ne će se počiniti nikakva
naročita šteta pomlatku, jer su krošnje tih stabala malene, a mogu
´^e lako obarati, kud se ecd hoće. Kod šablonskog načina oplodne sječe
krupni siemenjaci prilikom dovršne sieče redovito unište i sataru, odnosno
jako oštete velik dio pomlatka. Što je pomladak veći, to su takove
štete veće. Baš u ovom važnom pogledu prednost je našeg načina očigledna,
jer je njime osigurana naiveća mosuća zaš^^ita nomlatka, .a to
svakako spada među najvažnije ciljeve oplodne sječe. Nije dosta da se
sieena površina prirodno pomladi, već je važno, da se pomladak u što boljem
stanju cdrži, jer ćemo samo u tome slučiaju moći očekivati bolji gospodarski
uspjeh u budućnosti.


Našim načinom sječe stvoren je prirodniii prijelaz od stare šume u
mladu, koia ima sve uslove za povoljan daljnj razvitak. Kod njega je tlo
naročito čuvano i ono svoin snagu zadrži u mnogo boljem stanju nego
što je to kod šablonske sječe.


U vezi sa izloženim mogli bismo konačno ustvrditi, da vrši štetan rad
onaj tko u početku oplodne sjeiše uklanja tanja stabla, bez jačeg i opravdanog
razloga.


Što se tiče trajanja pomladnog razdoblja, odlučni su razni momenti.
U koliko se radi o pretvaranju bukovih sastojina u mješovite bukove i
hrastove, svakako se mora osobita pažnja posvetiti hrastu, da ga se ne
ostavi predugo u jačoj zasjeni, čime bi bukva ojačala, pa bi hrast konačno
postao njenom žrtvom. Raznoličnost staništa ima također upliv na
trajanje pomladnog razdoblja, pa će ono biti duže na zbijenom i teškom
tlu. kraće na rahlom i svježem, duže u slučaju propadanja pomlatka od
miševa ili bolesti (Phytophthora omnivora i dr.). Trajanje pomladnog razdoblja
ovisi i 0 dosadanjem postupku s odnosnom sastojinom, pa će se
tamo, gdje su vršeni izvjesni radovi ili je, bilo zbog čega, nastao dobar


42
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 45     <-- 45 -->        PDF

pomladak, moći sječe obaviti u kraćem vremenu. Primjećuje se, da pojava
pomlatka u pojedinim dijelovima sastojine nikako ne znači, da se mora
svakom tome pomlatku pomoći, ako bi jače iskorišćivanje bilo protivno
etatnim odredbama. Propisana masa će se tražiti u onim stablima, čije je
uklanjanje najhitnije s obzirom na pomladak. Zato moramo dobro poznati
odredbe privrednog plana, te ih tokom sjeiJe stalno imati u vidu. Radi dovađanja
u sklad našeg rada s tim odredbama ne ćemo, primjerice, pogodovati
naglom razvitku pomlatka jačim progaljivanjem, ako imamo dosta
za sječu predviđenih površina, koje su dobro pomlađene i pomladak jak,
već ćemo sječe vršiti na tim površinama.


Da bi što bolje bila provedena zagovarana sječa, potrebno je, da je
provodi lice, koje je struično sposobno i dobro u rad upućeno. Nikako se
takav rad ne bi smio povjeriti neukom ili slabo upućenom osoblju i početnicima.
Tek kad se odnosno osoblje dobro snalazi u raznim prilikama
sastojine, može mu se povjeriti samostalan rad, ali i tada samo uz čestu
kontrolu.


Pri tom je radu važno, da se svaka skupina stabala analizira i ocijeni
važnost pojedinih stabala sa uzgojnog gledišta, odnosno sa gledišta eventualne
funkcije u oplodnoj sječi, naročito uvažavajući pri tome stanje tla.
Tamo, gdje se javlja kupina u već sklopljenoj sastojini. znači, da je tlo
svježe, pa se ima izbjegavati jače otvaranje ovakovih skupina, doklegod
nije tlo pomlađeno, jer će inače pomlađivanje biti osujećeno. U ovakovim
slučajevima treba radije otvarati susjedne skupine, pa će postrano svjetlo
omogućiti zasijavanje tih skupina, a da kupina ne će previše ojačati.


Primjećuje se, da se često i šablonskom sječom postigne dobar uspjeh
pomlađen ja, što je redovito slučaj kod sječa, koje se provode u više faza
ili kod one s dvije faze, ali s umjerenom progalom, a i u slučaju jake pro-
gale, ako je ova provedena one godine ili u blizini godine, kad je bukva
obilno urodila. Međutim, kako smo spomenuli, često se takva sječa ne
može nazivati uspjelom, jer pomladak redovito strada kod dovršne sječe.
Nadalje u predgorju i na pitomim brežuljcima, koji se nadovezuju na nizine,
gdje grab pojedinačno prati bukvu i redovito zauzima doline, šablonska
oplodnja sječa često izgleda uspjelom, jer je pod sjemenjacima bukve
nastaoi gust pomladak. Ako takav pomladak pofmnije pregledamo, osvjedočit
ćemo se, da je on u glavnom grabov, a nastao je tako, da ga je vjetar
nasijao po cijeloj sječini. U spomenutim predjelima iskorišćivanje na
uobičajeni način, uz jak progalni sijek, ima neminovno za posljedicu stvaranje
čistih grabika. Da ovakav ishod oplod^e sječe zapravo znači neuspjeh,
a za gospodarstvo nazadak i gubitak, slijedi nepobitno, ako se
uvaži, da grab ima mnogo manji prirast od bukve, a i tehnička uporaba
mu je znatno manja, U mladosti doduše grab naglo raste i obično brzo
nadvisi ostale vrste, osobito bukvu, pa ako je još i gusto nikao, znači naročitu
opasnost za vrednije vrste. Bukva u ovakovu pomlatku zaostane,
ali se održi dugi niz, 20 i više godina, pa joj se može lako kod čišćenja i
prorjeda pomoći, ako se oslobodi sječom graba. Međutim kod prorjeda
smo često imali priliku vidjeti, da se na ovakovim pomlađenim površinama
obično ne pazi na bukvu, već se njena" stabalca posijeku za volju jačih
grabovih, te tako umjesto da grešku loše oplodne sječe ublažimo, zlo još
pogoršavamo, pogodujući manje vrijednoj vrsti.


Da se prevlast graba zai)riječi, valja kod osnivanja nove sastojine, u
našem slučaju kod oplodne sječe voditi o grabu posebnu brigu, te glede
njegova pravovremenog suzbijanja poduzeti potrebite mjere.


43
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Znamo, da grab spada među one vrste, koje dobro podnose zasjenu^
ali i to, da je u tom pogledu slabiji od bukve. Njegove biljčice već u prvim
godinama trebaju dosta svjetla, dok bukva u prvim godinama traži umjereno
svjetlo. Nadalje, grab često rodi, skoro svake godine, i sjeme mu vjetar
na daleko raznese, pa njegove biljke nalazimo i tamo, gdje u blizini nema
starijeg grabovog stabla. Bukva rijetko rodi i zasijava samo najbližu
okolinu, u glavnom samo prostor pod krošnjom. Grab ima i to svojstvo,
da mnoge njegove biljčice u zasjeni izdrže više godina, a da se uopće dalje
ne razvi.jaju, pa ih jedva možemo opaziti, ali čim se privede dosta svjetla,
kao da se probude, bujno se dalje razvijaju. Baš navedena svojstva graba
imadu za posljedicu, da u jačim progalama, prije nego li se naselio bukov
pomladak, često naglo izbije grab, koji priječi naseljavanje bukve.


Iz navedenoga lako je stvoriti zaključak glede postupka kod provedbe
oplodne sječe u onim bukvicima, gdje prijeti pogibelj od graba. Nastojat
ćemo, ida se privede toliko svjetlai, kod kojeg mo-že bukva da se razvija, a
grab ne. To se može najbolje postići opisanim načinom oplodne sječe. Kod
njega se osigurava veća zasjena nego koid šablonskog načina. Ovakovom
sječom ćemo grab zaustaviti u razvoju i pogodovati bukvi. Svakako će se
i uz ovakav način sječe naći dovoljno grabova pomlatka, no taj će imati
sporednu ulogu, a takova mu i pripada.


Nema dvojbe, da se na opisani način može sječa provesti samo u onom
slučaju, ksd su u staroj sastojini zastupani razni debljinski stepeni, kao
što je to obično u starim nenjegovanim sastojinama bukve. Međutim, i u
takvim starim sastojinama ima manjih ili većih skupina stabala bez
tanjih debljinskih stepeni, odnosno i bez potstojnih stabala, jer su ta šumskom
štetom ili inače nestala iz sastojine. NaroiJito je to slučaj u sastojinama,
gdje je u prošlosti vršeno prorjeđivanje. Znamo da su kod prorjeda
bila u prvom redu uklanjana potstojna i jako stiješnjena stabalca i manja
stabla, a baš ta bi znatnim dijelom trebali kod naše oplodne sječe radi zaštite
pomlatka. Prema tome stoji, da takav rpd u prorjedama nije nikako
u skladu s našim radom u oplodnoj sječi, pa bi prema tome, uz ovakav
rad, opisani način oplodne sječe ostao u budućnosti neprovediv, ili bi
jedva gdje mogao doći do ozbiljne primjene, zbog čega bi mu se mogla
osporavati i važnost.


, Osjećamo prema tome. da svakako mora postojati veza u radu oko
njege sastojina sve do njihove zrelosti s onim radom, kojim se konačno
iskorišćuje uzgojena sastojina, odnosno veza između prorjeda i oplodne
sjdče.


Odmah ćemo izjaviti, da prorjede, kako su se vršile ili se često vrše
kod nas, ne odgovaraju današnjem stanovištu nauke. O tome smo već iznijeli
mišljenje u Šumarskom listu od god. 1937. br. 10, pa upućujemo čitatelia
na odnosni članak. Način prorjede, koji zagovaramo, štedi potstojna
i stiješnjena stabla, dok se prorjedni materijal traži u glavnom medu jačim
stablima pogodujući u^djek onima, koja će dati vrednije sortimente. Iz
toga slijedi, da će jedan dio tanjih stabala ostati i za konačno iskorišćivanje
sastojine. Tz potstojne i stiješnjene sastojine vadi se samo ono, što
obamire ili inače smeta. Ovaj dio sastojine služi i kao rezerva za sluieaj
kakve nepogode, koja bi zadesila koije stablo iz dominantnog dijela, a naročito
i stalno dobro dolazi za što potpunije iskorišćenje svjetla, koje kod
visokih prorjeda prolazi između krošanja glavnih stabala, radi čega će
r^aravski mnoga stabla između stiješnjenih tokom dugog niza godina pre-


M
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 47     <-- 47 -->        PDF

laziti među dominirajuća. Uz takovu strukturu sastojine, koja ima stabala
i´aznih visina, omogućeno je elastično i racionalno obavljanje prorjeda.
Na ovaj način, uz dobru zaš´titu tla i najbolje iskorišćenje svjetla, prirast
će biti jak, odnosno znatno jači nego li kod prorjeda, kod kojih se uklanja
sitni dio sastojine. ´


Moglo bi se misliti, da u bukovim sastojinama potstojna stabla ne
mogu dugo da se održe, jer bi morala propasti pod zasjenom dominirajuće
sastojine. To bi se često i dogodilo, kad ne bi bilo prorjeda, kojima se
stalno regulira odnos u sastojini, jer se prorjede — bar u mnogim našim
krajevima — mogu redovito provoditi. 1 prirodne bukove sastojine, u kojima
se nije nikad ništa radilo u uzgojnom pogledu, pokazuju raznoličnu
strukturu u pogledu debljinskili i visinskih, stepena. Dakako, da se može
održati raznoli&na struktura i u uzgajanim šumama. Naravno, da se tokom
duge ophodnje jiotstojna sastojina i naknadno stvara uplivom pror
rjeđa, elementarnih nepogoda, povodom snjegoloma, vjetroloma, leda, zareznika,
požara i t. d.


Vidimo, da između rečenog načina prorjeda, koji inače najbliže stoji
H e okovo m načinu slobodnih prorjeda, i oplodne sječe, koju zagovaramo,
postoji velika sličnost, zapravo da je ovakav naičin sječe nastavak
odnosnog načina prorjedivanja. Takova oplodna sječa ujedno opravdgLva
ostavljanje potstojnog i stiješnjenog materijala prilikom prorjeda, jer se
zna i za njegovu važnu konačnu ulogu. Time je uspostavljena veza između
prorjeda i konačnog iskorišćenja sastojine.


Tamo, gdje struktuta sastojine nije povoljna, gdje na pr. prevlađuju
jaka stabla, provest će se također sječa, u koliko je god moguće prema izloženom.
Naravno, da će u takovim skupinama morati ostati pojedina jaka
stabla i do zadnje sječe, ali to ostajanje ima i svoje uzgojno opravdanje.
U svakom slučaju moramo računati s postojećim stanjem i prema njemu
udesiti svoj rad.


Opisanim načinom oplodne sječe najbolje je zaštićen pomladak od
žege, mraza i korova, a naročito od oštećivanja i ništenja prilikom izradbe
i izvoza. Dakle, udovoljava se najviše baš najvažnijim potrebama,
odnosno glavnom cilju oplodne sječe: uzgoju valjanog pomlatka.


Co/(epxaHMe: CeMeHHO-JiecoceMHoe xo3flM´CT60 B 6yK0Bbix «aca>KfleiHH3X peKoivieH/
iveMoe aBTopoiM STOH craTbH HecKOJibK´O lOT^HMaercH OT cnocoća KaKHM
TaKOBOe 06bIMHO 3fleCb np-OBOAHJIGCb.


PaHbiue npH nep´BOH ceMeHHOH py6iKe yAajiHJiMicb ^rHereHHbie aepeBbH a c
HHMH BMecTe H HeKOTopbie M3 rocn´OflCT´Byiomer´0 (Knacca. AsTop npefljiaraer y>Ke
npn nepaoM ceMeHHOH pvČKe sbiĆMpaTb riiaiBHbim oSpaaoM flepcBbH H3 rocnoACTBVloinero
KJiacca. noc;ieflyioinHe cemeeHbie Bbipy6KH TO>Ke npoBOflHJiHCb no TO!viy
«

TaKiH´M o6pa30iM AJIH nocjieneeH o6ceMeHMTe;ib´HOH Bbipy6KH ocTajiMCb 6bi
TOjibKO cpaBiHHTejibHO TOHKMe flepeBbfl TaK KaK Bce AepcBbH H3 roon:Ofl!CTByioinero
Knacca 6bi;iM ću y^e Bbrpy6;ieiHbi; noa HHMH čbi jvior pasBHTbca MOJioflHHK, KQ-
TopHH 6bi iMeHbuie CTpaflaji or K0«emHOH |Bbipy6KH HMeHHO BCAeflCTBMe TOTO
MTo ocTaflHCb 6bi TOJTbKO MeHee Kpyn(Hbie AepsBbji. ,/


45