DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 31     <-- 31 -->        PDF

npo´p. Hp. AJIEKCAHJfAP VrPEHOBHT, (3arpe6):


OCHOBH mVMAPCKE nO-/IilTHKE V CCCP


(JlecHan nojiuTnua B CCCP)


y BesH Hamera KpaTiKora yBOAHora npHiKasa, ;^0Hell]eH0^a y IIJyMapcKOM
JlMCTyi) noKy[uaheMio aa y Haj´K:pynHHJ´HM uprama n´pHKa>KeMO ocHOBHe CMJep-
HHL(e uryMapcKe noJiHTHi

LLlyMapcKy niOJiHTHKy ČCCP-a y rjiaiEHiOMe yic;iQBJbaBajy OBM MHHHO´HH:


1. /], p K a B H o - n p a B H o y p e I) ett> e. O "HOM inHTafby rofiopMheMO nOA
HMenoM HaL(MOHajiH3anH´je.
2. reorpa(|)CKH noJioahemo ,fla CH npeAOHHMO, aKo saMiHCJiHmo npaBO!KyTiH,HK flyr 7.000 KM, uiMpoK
3000 K(M, ca noBpuiMHOM OR 21 M´HjiHOH KM", ca HCKO 600 MHJiHOMa xa uiyMe (OA
Tora V4 Espona, ^/t AsHJa) H HeKO 200 MM/I. CTaHOBHMKa.
BpCT KyjiType: 74"´/o KyATypHo T/IO (40´´/C oTina^a Ha niOJbiOnpHBpeAHO
BeM.ibMiiiTe H naujfbaKe, 34´´/o ea myMe). OcraraK (26"/o) HHHe TyHApe, njeuiMapH,
nycTHii>e M njiaKHHe.


yn,;iHB reorpa(j)aKior nojio>Kaja MonojbaBa ce y sMiue cmjepoBa. Ha jeAHOJ
crpaHH OH ycjioiBJba!Ba pasMJepHO MajieH rQAH[iiit>H npHpaiiiTaj HopAHJCKiHX uijma
operna OpjiOBy (y CCCP npoicjeMHO 1 flo 1.5 M^ no xa). Ho HopAMJCKO flpHO
(cMpeKa H 6op) ofljiHMHor je KisajiHiTera. Ha flpypoj crpaHH, x;iaAHa KJiHma Tpa>KH
pasMJepHo Behe KOJiHHHHe orpMJeBHOir u rpa^eaHor apsa (no rjiaBM AO 5 m^ roA´Hiiifce).
Ha TpeheM MJecTy je cmjep BOAa. HaJBehH 6poj pnjeKa (^sHHa, HeMOpa,
Od, JeHHcej, ileHa) yTJeMe y CjeBepno JleAeeo Mope, KOJe je naJBehH AHO roAHHe
sajieijeHO, ACK Aomaha noTpoiiijiMiiJTa Apea ;Te>Ke Ha jyry, a HHocTpana Tp^KMuira
«a 3anaAy. Ha MeTBpTom MJecTy jecT pacnopeA reorpa(i)CKHx perMJa. Ha cjeBepy
cy TyHApe, y cpeflHHH ujyMe (rajre), a na jyry crene u ´nycTHHje. TyHApa npeAcraBJba
Te[UKohy y iijymapicKOiM CMHc;iy, jep je ona roTOBo 6e3 ApeeTa, jep je
aaMOMBapena .H jep ce IJJHPH M HaiAHpe opeivia jyry.


3. OpoMeHar uj y m o B H TOCTM je tapjio inpoMJeHJbHB. O« sapiMpa OA
4 AO ST^/o. OH je y HapasMToj npoTMBHOiCTH ca iHacejbeHoiiihy. Jy>KHM u aanaAHH
rycTo HacejjjeHH pajoHi-i najManDer cy npoMe.HTa uiyMoanT0CTn. y Espoen cje-
BepHO-HCTOMHH, y AsHJM jy>KH´n M HCToqiHH pajoH´H BejTH´Kor cy npoueiHTa myM0BHTOCTH.
npeMa TOMe Hma npeAJeAa cy(|)HqMpaBHx, ypaBHOTe>KeH;nx H ji.e(pQi\n-
TapHHX.
4. HojbonpHspeA a je Ba>KiHa no MHH>eH´MqH, jep ce nperoKaH AHO cra-
HOBHHKa 6aĐH nojbOinpHBpeA´OM H jep cy noTpede na apBy pasMJepno BejiHKe.
5. M H A y c T p H j a JI M 3 a u H j a nrpa BejiHKy yj]Oiry, jep je oonOBHa Te>KH>a
AP>KaiBHe nojiHTHKe nojbonpHBpeiAHy 3eMJby npeo-dpasHTO y HHAycTpHJCKy 3eAi.´by.
36o.r Tora HCKa4e BejiHKa Ba>KHOCT ApeapcKe HiHAycTpHJe. V cjiy>K6y HHAycTpHjajTHsauHJe
Vpajia yjia3e H BejiMiKe xHApoq0HTpajie na Kamn (MOJIOTOB) H BojirH
(Kyj6HUieB).
HauHOHajiHsaiiHja. OceoBeH H HajjaMH noRpera^ LuyMapcKe noAHTHKe CCCP
jecT H a 14 H o H a JI H 3 a M M j a lu y M a. Ta Mae ja npeA´CTaBjba oc!HOBHy pa3JiHKy
M3Me}jy myMapcKe noJiHTHKe 6yp)KyjcK.Hx ;AP>KaBa H OHC y CCCP. V myiMapcK0J
nojiHTMMH 6yp)KyjcKHX AP>KaBa — Ka>Ke LU y JB u — y nyHoj ce MJepH OApa^Kasa
ooooeHOCT KanHiajiHCTHMKor jipjui-ma.; lona je OKapaKrepMcaHa oinhHim inacro


1) VrpeHOB´Hh, Paaaoj myMapoKe nojMTiMKe y GoBJeTCKOj PycHJM.
(LI]yMapcKH JIHCT 1945., crp- 29 AO 31).
2) I±IyjibM, OoHOBbi ooBeroKOH jiecHOH OOJIHTHKH, MocKBa 1925.


29
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 32     <-- 32 -->        PDF

jaifaeM KanHTa;iMCTnqKHX BJiana, na one peryjiMiuy jxy6oKO yiHyTpamft.e npoTHBypjeMJe,
iKoje HSBHipe H3 cyKio6a H:HCTHTyqMJe npMfiaTHe CBOJuHe ca ocod&HocTMMa
mviMCKor ro´CnoaapcTBa. IiIyMa je coq!HJajiHO flodpo, Koje je no CBOJoj cy[iiTOHH
HecnoJHBO ca npiHsaTH´OM CBOJMHOIM".


riopeA peneHHK HfleojioiijKMX pasjiora HaiiMOMajiHsai^HJa ce onpaBflasa H
CTBapHiHM pa3Ji03WMa: 3a;iaqH, upeji KOJMuvia ce najiasH iiiyMapcKa npMopeaa y
CCCP, Mory ce npaBHJieo pnjeiiiHTH caMO «a ooHOBy Hfleje ap^KaBHora uiyMCKora
rocnoAapcTBa. flp^iaBHo rocnoflapcmio Tpe6a CMatpara opraHMSMOM, Kome cy
opraHH pa3;iH4HTe rpane npHBpeAe. GBC Te rpane Tpeda fla HHIHC jeaHy qjejiHHy;
OHe ce Mopajy pasBHJarH y HsejecHioj jvief)yooi6´Hoj Besu u y3ajaM«oc™. HiHivia
ipe6a ynpaBJbaTM AP^^ehu y BHAy onhe HHTepece CaBesa.


liiyi´via BpmH H3BJeoHy 4>yHKqHJy y xHflpo;ioiiiKOM, neaoJiouiKOM, 3aLUTHTiH0M,
cjpaTemKOM, na H K/iHiviaTCKiOM CMHCJiy. Taj 3aflaTaK Mo>Ke ii]yiMa y niOT´ny«oM
o6HMy H3Bpii]HTH caiHO aKO je OHa CBoJiHHa inp>KaBe.


Pe(iE)i[eKC Hfleje HaqnoiHajiH3aqHJe Hivia CBOJ .ny6oiKM pe^jieKC M Ha cTpyKTypy
saKOHa o uiyiMaMa. H:Hfi>eHHi4a, fla Hema npMBa´nHe CBOJHne, noiBJiaMH sa OO6OM
nocjbeAHqy, jia y 3aKOHy o myMaM´a Hema yonhe iuyMapcKO-noJiHL(MJcKHX HM Kaa-
HeHiHx oflpe/iada. KaaneHe caiHKqHje mpeSaMeHe cy y KPHBHMHH saKOH. SČOH nora
je 3aKOH o LuyMaMa epiio KparaK (73 §).


Cafl heMO 3ar;ieHaTn y CTBapHOCT «aqMOHajiH3aqHJe, KaKO ce ona orjiefla y
3aKoiHy (O myMa!Ma ^of^ 1923 rofl.


GBC cy ii]yiMe CBOJHiHa flp>KaBe H MHHe caM´OCTajiHH Ap>KaBiHH m y M c K H
(|)onfl. He Tpe6a nojam OBor uiyMCKor (J)OHfla saMJetbHiBaTH ca iiiyiMCKHM (I)O,HflOM,
0 KOMe rcHBopH Haiu 3aKOH 0 myMaMa. V Hac je MHiujbeH HOBMaHM ({»HA;
y CCCP ce ipaflH o iHenoTpouiHOM .Kain´HTajiy, LUTO ra npeftCTaBjba TJIO o6pacjio
myMO´M, KoJH Tpe6a fla CBOJHIVI npiMHOCH,Ma BJCMKO cjTy>KM noTpedama flp>KaBe.


OopeA myMCKora nocTOJH M aP´^KaBHH arpapnu (|)aHfl, KOJM o6yxBaTa nojbonpMBpeflHo
3eMJbMU]Te. Ofl iuyima Mory 6MTM HSABojeiHe M npeflaHe arpapnom
(l)OHfly OHe, Koje HHcy sauiTHTiHe, ftajbe OHe, Kioje cy nppije peBOJiyqMJe 6nJie y
niacjeAy onhuna M 3appy:ra, re OHe,,Koje cy eHKJiaBHpaHe y nojbOinpiMopejiHOiM
36MJbMU]Ty.


LLlyMCKM ce ^o^ A ftHJejiH Ha ABHJe, MeTOiaHMKM peMeno na TpH rpyne.


y npBy,rpyn y HAy u]yme jioKa;iHOir SHaMeHja, KOJe 6yAy Kao raKOBe
HSABOjeHe (OKO 26 MHJI). Te myMe ocTajy AP^aana OBOJMHa, HO OHe ce Aajy na
BJeMHO H ćecnjiaTiHO y)KWBaibe (Kopniuheibe) ceooKMM onhMHa.Ma, noJbonpHBpeA-
HHM 3ajeAHMqaMa, apTejbHma H ApyrM(M 3ajeAHHqaMa ceocKor cTaHOBHHiuTBa,
Kao H no,tt.onpniBpeAHHqHma M nojeAHiHq!HMa.


y ii]yMe jioKaJiHor sHanefta npmnaHajy: LuyMe Koje cy Beh npnje :HaqHOiHa;
iH3aqnje 6nJie y nocjeAy peMeH´HX nocjeAHMKa. TlopeA tor a nAy OBamo [iiyivie
({)ncKa ĆHBUie qapcKe uiyMe (anaHa)Ke), u]ysvie MMeMCTapcraBa, qpKaBa, caMOCTana
H npMBaTHMKa, aKO ´one ;Te>Ke M3Mel5y .nojbonpHBpeAHor 3eim.ib.HU]Ta H aKO nper-
CTaBJbajy jeiuKohe npH BotjeH3y nojbonpMBpeAe.


KopHCHHUH ii]yMa jTOKaA´Hor 3Ha4etba Ay>KHM cy: fla myMe MyBajy OA noMon .HeoBJiauiTeHe cjene, OA HenpaBH;iHe name M Aa ibuma rocnoAape no npH-
BpeflHOM nAaHy. npMBpeAlHn niiaHOBM cy nojeAHOCTaBJbeHH. Ha« OAp>KaBia}beM
npMBpeAHHX nAanoiBa BOAe nansop ii]yMapcKe BJiacTH. Mo>Ke ce HapeAHTin H
BJemraMKO 3aiiiyMJbHBaibe. Jlome rocnoAapetbe Ka)Kit>aBa ce no KasneHouvi 3aK0Hy,
a KopHCHHqHMa Mory ce uiyMe M OAy3era. 3a iKOAX03e ce Mory HSABOJHTH
HapoMHTe uiyMe.


Jlpyry rpyny mme .Ap>KaBHe uiyiMe onher snaMeiba. 3a rt.Hx je o6aBeano
roicnoflapeibe no npHflpeA´HHM njianoBnivia. BeAiHMHea roflMiuibe cjene ne
cmnje ČHTM Beha OA rofliHLUHjer npMpauiTaja. V n3y3era.HM cjiyHajeBinMa Aonyui


30
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Tajy ce npeflXBaTM, KOJH ce y HapeafHM-M roflMMama M0pajy HcqHJertHTH. ripecTapa
CTadjia, BJeTpo.iiomM, maTepHJaji OA Hnuiheibia, npopeAa u npocjeijafba nyTeBa flajy
ce MH.MO ocBOBe. OapebeiHa je opo^aja na naft>y no TaKcaMa, K´oje MHHC HCXO-
AHiuTe jiHMHTauHJM. 3a npoflajy 6e3 jiMLiHTauMje norpeSHO je HapoMHTO oflo6peitie.
JlpBO noTpeoHo sa rpaAH3y paa´HMMKHx cjaiHOBa ;5aje ce no TaKCH. 0;iaK-
LUHije ce Aajy up3e;HoapMMJqHMa, KOJiOHHCTHMa H ´anpO´iviauiHHM pafl;HMqHMa. Oo-
TipoiiiaM Mopa caM ynoTpMJe6HTH AP´BIO, a ne CMHJe ra ycTynHTH, npoflaBaTM H.IH
AaBaTH yMJecTO Hanjiare. nocTOJH M(OryhHOCT H C;TO6oAHe npoaaje.


CrtopeA´HM npiOAyKTH ne CMMJy ce npoAaBaTH CKynjbe OA UHJeHa np´HJe para.
Tpeh y rpyn y 4HHe iiiyMe HapoMMTOT saflaTKa. To cy:
a) aaiuTHTHe iuyMe (o itHMa ČHhe Hanoce roBopa);
6) uiyMe Koje c;iy>Ke nacTaBH H HayL!M. (npMxoflM OA HCKopHuihaBaiba cToje
Kao cneuHJiajiHa cpeACTBa Ha pacnojimKefbe peMenHM saBOAM.Ma H ynoTpe<5jbaBajy
ce 3a M3rpaAtt>y nacraBe n MCTpa)KHBaii>a);
q) ujyMe Koje cj]y>Ke TonH´OiHHqapcTBy (rpeda aa HM je npnpauiTaj AO´Cra
Be;iMK; cKJianajy ce yrOBop:H);
fl) iuyMe rpaAoea, KOje ce npHApy>Kyjy rpaACKM´M pajoHHMa;
e) iuyMe KciHnecHJCKe, Koje c;iyiKe HHAycTpHJH;
$) iijyMe, Koje cjiy>Ke KOMdHiHiOBaHOM rocnoAapcTBy AP>KaBH.or caoSpahaja H
HHAycTpHJCKHx npeAy3eha.
3 a LU T H T H e Lu y M e OA orpiOMne cy ´Ba>K´HOCTM no iuyMapcKy no.TOTHKy y


CCCP. Ho 3aK0Hy o ujyiMaMa (nn. 41.) CMaTpajy ce saiuTHTHUMa noBpujHHe
oifipacjre ApBeheM H rpM.ibeM (AaK/ie nocTOJaibe cacroJHHe iHMJe KpnTep´HJ ujyMe);
a) iKOJe 3aAP>KaBajy >KMBH nnjecaK H ^pnjene iteroBO pacnpocTHpaibe;


6) Koje 3aujTMhyjy craibe BOAe na W3BopHMa H Ha ymhHMa pnjeiKa;
q) Kjoje 3au]THhyjy ooajie pwjeKa M Bpe,ia OA OApofbaBaFba, OA OTnjTasJbH-
BaH>a, Te OA ouiTehHBaiba jieAOM;
A) Koje cnpeMaBajy OApoibaeaHje 3eMJbe, pacnyqaBa;Fbe nehHH.a H 3aAP>Ka´Bajy
yooBe CHHJera;
e) KOJe cy OA s´Hanetba Kao nojaceBH sa 3aLiJTH´ry OA CBHJera;
4)) KOJe cy OA XHrHJeHCiKor HJIH ecTeTCKor snanefea;
r) Koje M3 «eKor HayqHor paajiora Tpe6a Aa ocTaHy y CBOM HCKOHCKOM
CTaity (npHpOAHH cnoiMeHHijH).


VAapa y oqH, Aa y 3aK0:Hy ne.Ma nosHTMBHora nponnca o or;iaiiiaBaiFfay myMe
3a saujTMTHe H3 pasjiora KiiMMaTCKMX o63Hpa. Oso je TMM ynaAJbHBMJe, jep ce
O KjlHmaTCKOJ Ba»HOCTH IuyMa BpjlO MeCTO rOBOpM y n-OjlHTHMKO-HAeOJlOmiKHM H
y HayMHHM nydjTHiKauHJaMa. OMHTO je TO ypat5eH0 na pasjiara, IIITO y TOM niOrAeAy
coBJeTCKa HayKa — KaKO heMo noKasaTH — »nje jeAHHCTBeHa, naKo cy ibenH
pe3y;iTaTH Ha TOM nojby no6yAHJiM HHTepec CBJeTCKe HayHHe jasHocTH. Mjepe
mymapoKe no.iMTHKe y odjiacTH saiuTHTe ujyMa Hsrpat^ene cy Ha XHAPOJIOIIIKOJ


H MexaHMMKOj yji03H ujyMe.
X H A P 0 -T o m K a G a >K H 0 c T m y M e MSJiasH HS OBHX MHH>eHHqa.
a) Ma MHH>eHHqe, Aa cy BOAe TeKyhHiqe OA BC/IMKC Baae
ApBa. PHJeKe cy one caoSpahajne noBpuiHne, Koje Tpe6a Aa 0Moryhe ne caMO
BeaHBaifae uiyMo:BHTHX o6jiacTH ca noTpiOuiHUJTHMa H Tp>KHmTHMa, Beh one Tpeća
fla noje(|)T!Hibyjy npoAyKL(HJy;
6) PMJeKe (Boirra, floH, KaMa, IleHopa H T. A.) H na ibMMa opojeKTOiBaHe
ycTaBe Tpeda Aa OMioryhaBajy H3rpaAHby Mpe>Ke KaHa;ia, KOJM he eesHBaTH cje-
BepHo Mope ca L(PHHM MopeM H KacnHJCKHM jesepoM;
q) PHJeKe Tpeda Aa (5yAy Bpejia ejieKTpnMHe eHeprMJe; 6e3 Te enepraje HHJe
Moryhe ocTBapHTH OCHOBHM npofijieiM — i-iHAycTpHJajiH3aqHJy AP>KaBe;
A) riocTOJH HaMJepa Aa ce pHJaKe ynoTpHJe6e sa HaBOAFbaBaiije CTena.


31
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 34     <-- 34 -->        PDF

X H fl p 0 JI o m K H cy Ba>KHe joui ose nojaBe.


HMBO BOfle y JyM8 M), a nonjiase HaHOce BejiHKe lujere. JlyiKe (AcTpaxaH) ce 3aMyjbyjy, oroKaBa
ce njioBMflfia u iviioryhHiocT cnjiaeapehba Vcjmjefl Tora onTepehyje ce »ejtesuHMKa
Mpe^Ka npeKO norpeđe. HaHOCM ce lureTia pHdapcTBy. HHIBO KacnMJcKora jesepa
nao je sa 2,5 M. 3´H´aM´H, npHJiHB Bo^e CuiađHJM je iHero Hcnapasafte. CyLijeH>e MH-
HepajiHHXv spejia Ha KaB!Ka3y npKMMJeTHO je y CBOjoj y>Koj 0Tai,ićnHM caivi
C T a Jb M H.


Cee OBe nojase dnjie cy pasjiorom, m je 1936 — Ha HHHqHJa-TMBy caMora
CrajbHH a — AoneiijeH ŠaKon o ujyMaMia y aauiTMTHoj SOHH Boaa, a 1938.
o^peflfie CoBJeia HapoAHMX KOMecapa o sauiTMTH »eiBe (oapeAde o ca{)efi>y
APBeha). 3aiuTHT´Ha sona ooaa 3anpe,\ia HOKO 70 MM.iHOHa myMe (7°/o OA yKynKe
n:OBpmwHe) y nopjeqJy BoJire, Jlaua, Jlibenpa, Vpa.aa H iHeKnx maibviK pnjeKa.
PaflH ce sanpaBo o aauiTHTHHM nojacesMiMa 4 AO 20 KM mnpHHe. liIyMe THX
najacesa npeACTaB,jbajy noBpiiiiM,Hy sa eKcnjioaTMicaite, HO roAMuiita cjena ne
civi´HJe npeKopamiTM romunbn npHpaiuTaj (2,3M´).


X H Ap o ;TO lUK 0 3HaMeibe LuyMa CTOJM IH y TMJecnoM oflH!Ocy HanpaMa
noKop;HUJhaBahby ujyivia. FIpH pjeiiiaBattjy OBOira nMTaiba flOAasH AO cynpi0T´H0CTH
H3Mei)y HayKe u npaKce. Ha jeAHOj cnpaHM, naroMiHAaHe ApsHe iviace CTapHx
cacToJKHa Ha cjeBepy rpavKe Aa 6yiAy 3a epemena HCKOpHUJTe´He y H.HTepecy ja-
Maifaa cnare Ap>KaBe H HaMHpHBafca yHyTpau]H>Hx riOTpefia. Ha APyroj CTpaHM,
HayKa saroeopaBa OAp>KaBa!fae cKjionjbeHHx cacTOJMHa H3 XHApojiomKHx na u
KAHMaTCKHx pasAora.


M Mexa«MMKa yjiora myi´vie y CCCP BpAO je Ba)KHa H na pycKHM paBHH


. Mama. rioBpuiHiHa pycKHX dyJHq a („oepara") qMJeHH ce na 1 MHJTMJyH xa.
Pasjior TOiM BejiHKOM ´npoicTpaHCTBy .iexTHHeHTajiHOj KJTH´MM (KpaTKH, -HO McecTOKiH njbycqM JbeTM, nonjiaBe y npotJbehy)
M y ´KpMeiby naibeBa. BjeTipy H3Jio>KeiH´H nHJecq H o6yxBaTajy OKO 185 MMjTMOHa
xa >KM´BHx oMjecaK a („6apxaHe"). LL[yMa je iHajycnjeuiHHJe cpcA-
CTBo 6op6e npoAHB „OBpara" H oMjecaKa. y iHOBH.je Bpnjeme ona :npe´ACTaB./ba
nojac, KOJM 3amTHhyj e rpaAoe e OA inpaiuHHe („osejbeHeHHJe ropoaoiB").


SaceSno Mjecro y myMapcKOJ nojiHTHHH 3ay3Hiivia HayMiHO rAeAHUJTe pycKOiP
HayHHHKa B H c o q K o r a. B H c 0 q K H TBPAH, fla ce HayMHO He Aa OApiKaTH
MMcao, Aa 611 ce K.iHivia crene MOima nonpaBHTH y3rajaHDeM uiHpoiKora novaca
iiiyMe OA VpaAa AO KaicnHJCKor jesepa (Byxo-T3, 1941, c. 367). OH, nanpOTMB,
saroBapa noiAMBafbe y3aHiHx rpaKOBa, KOJU 6H saAP^KaBajiM cHMJer. Ha
Taj 6H ce HamMH yBehajia Bjia>KHocT Tjia, cnpHJeMHAo OTHiiaibe BOAB, ornjiaBjbH-
Baibe TAa H cj^sapaibe 6yJHMa. Tu nojacesH yBehaBajy (na HCKO 500 M yAajbe-
IHOCTH) iBJiary y3Ayxa 3a neKo 8 AO 30"/O H odopnae sa HOKO 60 M´M roA´Hiufbe.
BHCOUK H je MMLUJbeiba, Aa cy iuyiMe cjesepa OA sna^eiba no 3paMHy BAary
CTene; ador Tora MX rpeda oAp^KaTM. flydax, nanpoTHB, cmajpa, Aa :HX npeda
uiTo npHje cacjehii a cjeqMuiTa IUTO dp>Ke 3aujyMHTH. BpoJHH pycKH HayMeH3aqH
(TKanenKo, TapamKeBnh n T. A-) OKpeTaAH cy naaHvicmx cjena n uiyMiCKHx no>KapeBa Ha cjeBepy.


Ba/Kan je MH´HHAaq H aaivioiiBapMBafbe iiiyMa na cjeBepy H oa THM
BesaHO ,HaAnpaffae TyHApe Hanpajvia jyry. HenoBOJbHe KAHmarcKe npnjiHKe, no>KapeBH
(jTO´BqM; AOB H janoAe) H cjeMa noro.Ayjy CTBapaity qpeTOBa. RpiojeKTOBaHO
je OApotbaBai±>e rora TAa Kana^HMa, KOJH ĆU cjTy>KH.TO n sa n/iaBJbeibe Apea.


TpajHocT npon3Bonibe. Bpxo´BHH saKon eKOHOMHHHocTn Tpeda Aa dyAe rpaj-
HOCT HCKop´HiuhaBafba. OH je cyiuTa npoTMBHOCT ncK:opMii]hMBaHDy pyAHHKa; KOA
pyAHHKa TaKOBor HOKopHmhHBafba Hema H ne Mo>Ke ra 6HTM. KaKio je nosnaro,
TO HenosnaBajbe pasJiHKa M3Me^y iiiyMapiCKe npnBpeAe u pyAapcTBa ocHOBHa je


32
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 35     <-- 35 -->        PDF

rpeuiKa, KOJa je y npomjiocTH BaiBHJejra MHore mrere aiyMaMa y MHorHM sem


jbaivia, a ´Hapo^HTo y cTapoj JyroiCJi!aBHJM.


riOTped a TpaJHOCT M — nopefl o´63Mpa Ha 3amTMTiHy (J)yHKUHJy [iiyMa


— onpaBAaBa ce

CKOM nojiHTnm

OA yHyTpamH3Mx npHJiHKa ofl 0!AJiyM´HOira je yTjeLiaja HejeflHOMJepHa nofljejia


!iiyMa, Tj. HejeflHOMJepaH npoMeHaT [ijyMOBMT0iCTtH. /|pyrn.M pMJeMHma, Hivia oćjia-


CTM ca cy(|)MqHTOiM ,H cafle(J)HL(HToiM noepujMiHe LijyMa. OTyAa Te;m«ohe y HaMH-


pnBatt)y ;ioK,ajiHHx norpeda. Ka^ 6M ce Hacejba y Ae^MMHTHMM oćJiacTHJvia oncKipć


jbaeaJia caivio APBOM ca CBora noApyHJa, AOUIAO 6H AO Tpoiuefta ocHOfiHe 3ajiHxe,


A´aKjie, Hanyii]Tao 6H ce npMHq;Hn TpaJMocTM, a no Tojne cjiadHJia npHHOCHa CHara


ujyMe.


fla ce TOMe npeAycpeTiHe, HaMHpuBahe ce norpeće Ae(|)MUHTapH´HX ofijiaicTH


cyBH[i]KOM npMHOca cy(J)HqHTapHHx o6jiacTn. Tio jecT, njiOBHUM pMJeKaMia M


>Kejbe3H:HqaMa BpiuiMhe ce npe6aqMeaK.e APBHe mace ´H3 jeAHor noApyMJa y Apyro.


Ha inojeAMHHM Ta^Kaivia TMX cao6pahaJHHX cpeACTaBa ocHHBahe ce CTOBapmuTa


ApBa, iHa K´OJHMa he HHTepecoBaHa Hacejba Ao^HBaTH noTpeĆHO APBO.


OBO y P a ;B H 0 T e >K a B ia lb e ne(|)MqHTapHMx H cy(|>nqMTiap´HMX. io6;iacTH
MOiKe ce iOpaoMJiHO u y HHTepecy qje;iwHe HSBPUIHTM caivio aKo je pjemasaft.e
qHijejiora KomnjieKca y ofijiacTH jeAHe aojbe M aKO je OKO ynpaBJbaHO ca jeAHora
MJecTa. Ta jeAna BOJba, raj qeHTpa;iHH ynpaBJbaH ´MO>Ke Aa 6yAe caivio A p » a B a.
OoHOBH jeAHHCTBeee u]yMapcKe nojiMTHKe Mopajy AOKH AO HspaKaja n saKOHOKnivi
iHoprnama aa qMJejin CaBca.


fl,ajbrbM MOiMeHar, KOJMM ce oinpaBAaBa OApMjecT: ja^aibe noJTHTMMKior nojioKaja COCP y OBiMJeTy. Flo^JiasH ce ca rjicAHiuTa,
Aa cy uiyMe CCCP GA CBJeTCKor SHaMe^a. To HSJiasH M3 čame MHHjeH:nqe, m
iuyMe CCCP mme V4 noBpujHHe iijyMa Himasora CBHJera. ripn Tome ce pycKH
ayTopH ynnpy ,0 crpaHO, «apOMHTO o arnepiimKO MHUiJbeHbe. OBaj je MOMeeaT aa
iHac GA BavKHOCTH, jep GH HHflMpeKTHo AOAHpyje H JyrGc;iaBMJy.


KojiHKoroA ce Mopa opnamaTH, Aa y ćaBpeivieHoj qHBHji:H3aqHJH Be;inKy yjiO´ry
Hrpa MejiHK H ejTeKTpMqHTeT, HnaK ce He Aa nopehM, Aa je caspemeHo HCKopHUjhHiBaft.
e APBa neo^HMaH sa^Kan qHHM´jiaq. Ma narjieAajio napaAOKCHO, MnaK je
HCTMHa: ujTO he na aeiviJbH 6HTM Maibe AP´BeTa, TO seha ČHhe iteroBa Ba>KH,ocT.
Tio TpaJHG yBehaBaHje ipoiuHje H cjiaČJbeibe npow3BOAHje Apsera, a HapoMHTG
4HH>eHHqa, Aa je CBJeTCKa roAHiufba noTipoiuiba Beha GA roAHiuiber npMpauiTaja,
nocTaje CBJCTCKM npo^Jiem.


KaoHTajiMCTHMKe AP>fMace ft>HXOBMx myMa CMaibyjy Karacrpo^ajiHOM 6p3H«OM. OA eBponcKHx 25
Ap>KaBa caMO cy joiu 4 — roBopHo je npea 20 rOAMHa amepHMKH nHcaq 3 0 H, a
TO ´cy AycTpHJa, HexocjiOBaMKa, FlojbCKa u JyrocjiaBwja — eKcnopTHe. 3 a fbHx
.MOCMGBCKH Hpo^). LU y Jb q — nG3MBajyhM ce HQ 3 o H-a — Ka»e AocjioBqe (cTp. 67):
„J[a 6w OAP>Kajie CBOJ onhH eKcnopT na npeApaTHoj BHCHHM AycTpHJa, ´4exoc;io-
BiaMKa, riGJbCKa H Jyroc;iaBHJa, Mopahe HJIH csoje concTBeHe noTpeće csecTH
Ha BpjiG H´MCKy pa3iMHy H.TO he BPUIHTH cjeMy HCTpefijbeiba. IlocBe je BJepojaTHo,
Aa he OHe TO yipaAHTH y TOKy jeAHora HJTH lAsa HapeAHa AeqeHMJa, Aa 6n ycno-
CTaBHjie CBOJe (|)H«aHCMJe H e´KOHOMGKM nojio^aj, AGK Ha Kpajy fbnx0(Be yiHy-
Tpamfbe noTpeSe ne 6yAy nporyTajie CBy npoH3B0AHy CHary uiyMa".


M3 TMx H3BGAa coBJeTCKa [ijyiviapcKa nojiHiMKa H3By!Kjia je OBaj 3aKJbyMaiK:iHaiue
myMe TipeACTaBjbajy r;iaB«H H3BGP , IKOJ´H he y 6yAyh´BocTH CBJeTCKO
Tp>K´HLUTe oriCKpčJbHBaTH TexHHMKHivi ApBOM; Haiue u]yMe oGCTahe y CKopo BpnjeMe
MohaH (J)aKTop y Hamoj MetjyHapGAHoj ino;iMTnqM. AKO yoiqHiMO, Aa je GA
Tora npeACKasHBai-ba npouiJio 20 roAMna, Aa je y TOM BpeMeHy CHara Liiy!MapiCKe
nponaBGAit>e CCCP nopacjia, m aKO y3MeM0 iHa yM, m je nočjeAOM Upsene ap


33 .


ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 36     <-- 36 -->        PDF

jMHJe CCCP nocrao jaicy ice OBMJe yjeAMHH;ia flsa HMHMoua: no.TOTHMKa M eKOHOMCKa OHara, y >KiOJMX
cy CBH yc;iOBn, Aa ce y TOKy BpeMeiHa Me}5yce nojaMaBajy.


CeocKe iiOTpeče. ripofijieivi iHaMHpMBafba moiTpeOa ceocKor CTaHOBHmuTBa
jeflaH je op, HajflejiH,KaTHMJHx. Ma npiocTOfa paajiora, jep orpjeano H rpa^eBHo
Apeo MHBH ocHOBHqy ceocKor >K.MBOTa. npMpoAHO je, Aa je osa riOTpeda y Ap>
KaBH, iKoja ce y BeJiHKOj MecTM paicnpocTHpe y odJiacTM XjiaAHe K.THivie, paaMjepHO
BCAMKa. Ona usHaiua roAHiufbe Haj.Mafbe 5 M-´ no r,iaBH (oBaivio je yKJbyqeHio M
rpal^eBHo M orpjesHO AP´BO).


y ,HCTOM;HOM, L(eHTpaji´HO-L(p,HOMOpoKo,M :H.KaBivasKOM pajoHy HeAocTaTaK AP´Ba
HanpaMa roAHUiHjeivi npMpauiTajy o-rpo´MaiH je (26,000.000 M´^ noTpeSa, 8,000.000
M´´´ npHpauiTaj = 18,000.000 M" Ae$MqHTa). Taj ce HeAOCTaTaK noKpHBa: 1. ynoipećoM
cyporaTa (cjiaivie, roBet^e da.nere) H rpecera, 2. noAMsaibeM MaJienuA ne-
XHrHJeHciCHx srpaAa sa CTaHOBaifae, 3. MCKOpMiuhiMBafceM rpmjba u 4. ca.MO-
BOJbifaH.M cjenama.


rioTpede ceocKHx nacejba HaMnpyjy ce 1. AaBaifaem ApEeia «a naity HS Ap)
KaBiHMx iiiyu´via, 2. AaBaiteM APBera M3 ujyMa Mjecnor snaneiba. u 3. opraHiiaa-
UHJOM CTOBapHUITa ApBa.


riHTaifae onoKpćJbHBaifaa cejia APBOM He omarpa ce ca.MO eKOHOMCKHM Beh
M iOOL(MJa.j]HO-ncnxojioii]KHM nHTafte.M, jep cejbiaiuTBO pearyje Bp.io ocjer-HO —
noHeKaA fioJiehHBo — «a CBaKy ´HeinpaBAy y iCHaĆAHJeBatt)y APBeTOM (LU y Jb M,
131). OA OBaKor Jinqa, Koje M^a AOA´npa ca cejbaKOM, Tpa>KH ce Aa o TOJ ocjerjbMBOCTH
inoBeAe pa4y«a.


MHnycTpnia. npeodpa>KaBafbe arpMKy.TrypHe seMJbe y nHAycTpMJ!OKy KpaJHbM
je LjHjb AP>KaBHe nojiH.)iniKe. OTyAa pa3yi´viJbHBa y.TOra uiy.MCKora rocnoAapcTEa u
upBapcKe MHAycTpMJe y TOM BejiHKOM 3aaaTKy. Ha nyTy Ka H.HAycTpHJa.fiH3aL(nJM
OA Ba>KiHOCTH cy ABa ooHOBHa nHTaHja; jeAHO TeopHJCKe, a Apyro npaiKTHMHe npHpoAe.


TeopHJiCKo HHTaibe jecT y KPHTMUH npHHiiHna Tpaj«ocTH, TaMHnje
y fceroBO´M ocBJeTjbaBaffay ca r.neAnuJTa HAeojiOLUiKor. n o iviHiiiJbeiby HOBiije
pycKe iJjyMapcKe ;HayKe npH«qMn TpaJHOCTu cipaHor je 6yp>KyjcKor nopHJeK.ia;
sa HHAycTpnjajiH3aqHJy Aa je inoTpećna HayKa AHHaiviHHKor KapaKTepa, a npHH:qHn
rpaJHOcTH Aa je CTaTHHKor KapaKTepa. FjieAHmTe uiyMapcKe KOHsepBaTHBiBocTM,
Tj. npHHqnn TpaJHOCTH y CTapoiM odJiH´Ky, 3acTynao je HapoMHTO npo<|). OpjiOB.
OTyAa TOMe rjieAHmTy ravie „o p JIOB lu THiHa".


npaKTHMKH je Ba>KHa HHibeeHna, Aa ce Ha CjeBepy paflH o npecrapje AHM
ca CT o j H H aM a, Koje 6H Tpeda-TO UJTO npMJe MCKOPHCTHTH. PaAH itH-
xo!Be Teui´Ke AOCTyn,HOCTH sa nHAycTpHJ´CK0 ´HCKopMiimaBafbe CTBapHo ce HCKOpHujhaBajy
ujyMe y ´o6.riacTHiMa AOiCTynHHJHM HO CjiadHJe myMOBHT0CTM.


OcHOBHa TeujKoha coBJeTCKe HMAycTpHJe jecT y HejeAMOMJepno j
pacnoAJcn H iiiyMa. HaJBeh« ujy!vicKH iviacMBH Hajiase ce "j cAado HacejbCHHM
KpajeBHMa Cjesepa M McTOKa. OHM nipeACTaBJbajy T. 3B. MHAycTpMJCKy
30Hy. HanpoTHB, ryiiihe HacejbeHH, MHAycTpHJCKH pasBHJeiHHJM, Te .naKO AOCTynHH
jy>KHM iH sanaAHH AHJe.iOBH AP>KaBe Majiene cy myMOBHT0CTM; y ibiiMa je ujyMO-
BMTOCT y o6pHyTOM OAHOcy ca Hacejbe:Hamhy. OHH MHHe T. SB. uiyMCKO-y3roj,Hy
30Hy.


ripeina Toivie, HCKopHiiihiHBafbe Mopa Aa 3axBaTa OBe Aajba noApyMJa CjeBepa
H HcTOKa. Ca TOM yAajbeHoiiihy yBehaBajy ce H TPOUJKOBM npoMSBOAfbe. OTyAa
je pa3yMjbHB0, Aa nHAy´CTpHJcKo HoicopHiuhaBaibe HAC sa UITO jaMMM K0HiqeHTpHcaibCM
cjena, AaKjie sa nocTpaHHM MHCTHM cjenaMa, sa MexaHH30BafbeM n
paqHOHa.aH30BaifaeM. OTyAa je pasyMJbHiBa TeiiiiKoha, y Kojoj ce najiasM OApaca-
Baibe npnHqn´na TpaJHOCTH, a pasyMJbHB je H cTae, UITO ra saysHMa iuyMapcKa
HayKa.


34
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 37     <-- 37 -->        PDF

reorpa(|)CK´H peMeno, HiHiflyiCTpMJa flpea Mopa aa cee j\y6jhe HaflMpe y asHJCKH
npocTop CoBJeTCKor caBesa. Ho ne rpeća npeABHAJeTM, sa ce H MeHrap HHfly-
CTpHjcKe npoHSBOflfte noMJepa ´Haopama MiCTiOKy. Vpaji ca CBOJHM pyftHiH;!vi 60rarcTBOM,
cndiipcKe myMe, njioflHO nojbonpMBpeAHo 3eMjbnmTe u Sorara Hajia3HiuTa
yrjbe;Ha — CBC TO y:nyhyje js,a. he ce 6yiflyhH ueHTap npMBpeAHora >K,HB9Ta
pasBMTH HapoMHTo CHa)KiHO H noMJepaTM Hanpaivia M´CTiOKy. Ca THM y Be3H jecT
ocHHiBaHbe orpOi´viHHX xnflpoejieKTpMMiHiHx qeHTpaLia Ha Bo^rH H Kam«.


roAHiiJttje ce TpoiuH čamo 25´´/o npHpaiuTaja, HO OH je KOHLieH´i poean Ha
eBponcKe od.iacTH.
OHHTO paAM H3A0>KeH;Hx TeiuKoha y3eTa je y K0M6H«aqHJy MoryhHOCT HCKOpHiuhHiBaiba
ii]yMa nyTe´M KOHqecHJa HO no civiHuijbenoiM njiaHy.


JacHo je, Aa je HCKopHluhHiBafbe my;Ma y ´HenacraibeHOM Cje;Bepy H HcTO«y
HeAJeJbHBo Be3aH0 0 npoČAeM iKOiJioHHsauHJe, Koja rpeča aa Aaje noTpe6Hy paAHy
CHary.


*


Aa ČMCMO MorJiH y noTnyHOCTH o6yxBaTiHTH iuyMapcKy niOjiiHTHiKy (X;CP,
TpeoaAo 6H JO´LU npHKa3aTM MHTae HHS niHTaiba. To cy osa: HCKOPHUIHH B
a fb e lu y M a, H a c T a B a, H a y K a, y p e ^ H B a it e lu y M a, m y M c K H
n o >K a p e B M, 3 a m T H T a m y IM a M y O p a B a m y M a. 3a raj npHKaa


— ,Ha -A-ajTOCT — He AOCTaje naivi opHraHajiHa HaJHOBHJa pycKa AHTepaTypa. Ho
Beh M3 OBOT KpaTKor npHKasa morjia ce yo^MTM orpoMHOCT u CAO^KOHOCT saaaTKa
myMapoKe nojiHTMKe CCCP. 3aA0BOJbiHTn y HCTH Mac HAeoAOuiiKHM ocHOBHma
Ap>KaBHe noAHTHKe, AOBCCTH ujyMap´CKy nojTHTMKy y caraacHOcr ca npoĆJiemoM
iKauHOHajiHaauMJe M HHAycTpHJa;flH3aqMJe 3eMJbe, pnjeumru npoćAem myMapcKe
npHBpeAe na raj HaMMH aa 6yAe caMyB*aHa 3aiiiTHTHa (|)y«KL(,HJa uifma, a y HCTM
Mac Aa 6yAe saAOBOJbeno noTpećaivia napofla H noTpedaivia ApisapcKe HHAycTpHJe
H npHHijHny TpajiHOCTM, Te cee TO craBHTH y CAy)K6y janaiba cnare Ap^ase —
TO cy paAOBH roaeMora*o6Mma, IIITO HX je Himajia pMJeuiHTH uiyMapcKa
rrojTMTHKa y CCCP.
Ha Kpajy jom jeAna pnjeM 0 m y M H H pefio;iyqMJn.


y ĆBHM peB0´AyqMJaMa, y CBHM fiopčama 3a cAo6oAy, iiryMa je 6HAa OAAyMaH
H Bjepan Apyr MOBJeKa. HapoMMTo y nocjbeAfteM paTy H>eHa cy Ao6pa — 3ajeAHo
ca KpBH MOBJeKa — Mopajia ČHTH npHHeceea na ojiTap CAodoAe. M y eauiem
HapoAHO-ocj´ioćoflHjiaMKOM noiMHCHJy. KaA je y nHTaH3y cjio6oaa, HH jeana >KpTBa HHJB opesejiHKa. 36or Tora
ce »pTBe 3a CAo6oAy ne CMHJy yonhe MJepHTH HHKaKBMM iijymapcKH!vi Mjepnaom.
Ho BJepHocT iiiyme M0BJeKy — myMe: Tora CTapora Apyra, xpaHHTejba H 6pa,HMTe.´
i>a HOBJeiKa, Tpeda BpahaTH TpajinoiM BJepiHOuihy MOBJeKa myMH, BJepHOUjhy
flo y BJeMHOCT. Taj OAHOC BJe^He y3ajam;H0CTH iiiyMe H MOBJe.Ka Hajčojbe ce
oraeAa y npHHqHny TpajnocTH. npMHijHn TpajHOCTH čamo je npHisHAHO CTaTHMaH;
y cTBapH oiH je AHHa.MHMan y nyHOM CMHc;iy Te pHJeMM. OH je AHHaMMMaM, jep
y HCTH qac noKpehe H oAp-^asa MHTepec myiMe H «apoA´Hor čjiarocTaiba. TaKae
OAHOC myMe u MOBJeKa, ´KOJH je sacnoBan ea npKHL(Hny TpaJHOCTH, OCHOBIHIH je
CM´Hcao CBaKe myMapcKe nojiHTHKe y caAaiufbocTH H 6yAyhH0CTH.


ConepmaHHe: ABTOP BKpaTue onHcaa OCHOBHOC HanpaaAeHHe jiecnofi no;iH-
TH´KH B CCCP. 3THM oxBaM6Bo: HauH0HaaiH3aqHH, Aeco3a[qHTa, AJinTe.nbHOCTb
npOH3B0AHTeAbH0CTH, KpeCTbHHCKHe 3anpOCbI H H,HlHyCTpHajlH3ai4Ha. CTaTMCTH-
MecKHH AaHHbiH OTHOCHTCfl K nepiHOAy fto 1925 roAa.


35