DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 3     <-- 3 -->        PDF

i/o


^v(J^^^


ŠUMARSKI LIST


GODIŠTE 70. JANUAR-.JUNI GODINA 1946.


Ing. BOGOMIL COP (Zagreb):


NA NOVOM PUTU


(Ha ffOBOM nyTn)


Pred nama je godišnjica* pobjede naših naroda nad okupatorom i
domaćim izdajicama. Za nas je to ujedno i smotra napora, uspjeha i
neuspjeha našeg šumarstva u minuloj godini. Ta je godišnjica tim značajnija,
što ymda u vrijeme, kad se po prvi put u našoj prošlosti šumarstvo
našlo i>ovezano s narodom, s njegovom istinski demokratskom narodnom
vlašću. Nije prošla ni puna godina dana, kako naše šumarstvo tražeći nove
puteve u izmijenjenim uslovima, gomilajući iskustva, učeći se na greškama,
lomi prepreke i kroči k boljoj budućnosti. Iskustva, koja smo kroz to
vrijeme stekli, kao i iskustva iz bivše Jugoslavije bit će važan oslonac
za daljnju izgradnju i organizaciju šumarstva u okviru naše narodne
vlasti.


0 tome, kakve su bile perspektive razvoja šumarstva u bivšo j Ju goslaviji
, najbolje govore gole činjenice. Pod pritiskom kapitalističke
drvne industrije, šume su se nemilosrdno sjekle, bez obzira na potrajnost
i narodne potrebe. Posljedica je, da je drvna glavnica šuma u Hrvatskoj
od 1918. do 1941. pala za približno 35»/o. Stvarno je stanje, na žalost, još
gore nego što se može izraziti tim poraznim procentom, jer su se posjekle
najvrednije i najdostupnije šume, čije je iskorišćivanje tražilo male investicije,
a osiguravalo velike profite, dok su velike površine naših šuma,
zrelih za sje"cu, a udaljenih od komunikacija prepuštene propadanju.


Zbog nesređenih ekonomskih prilika, teškog materijalnog stanja
našeg seljaštva, razornog utjecaja privatne trgovine i špekulacije drvom,
te zbog neorganiziranog snabdjevanja pučanstva i industrije drvom razmahale
su se u bivšoj Jugoslaviji silne šumske štete i devastacija šuma.


Usprkos velikim naporima i stručnom nastojanju oko pošumljivanja,
uspjesi su bili slabi. U isto vrijeme, dok su se trošile velike svote 7a
pošumljivanje Krša, u ostalim krajevima zemlje, nerazumnim sječama
postojiećih šuma, vršena je devastacija i smanjivane šumske površine.


Gospodarske osnove bile su manjkave ili ih uopće nije bilo. Nisu bili
rijetki slučajevi, da su te osnove bile samo maska za opravdanje pretjeranih
sječa i zahvatanja u osnovnu drvnu glavnicu. f


Šumarstvo bivše Jugoslavije bilo je općenito zauzeto mjerama stručne
naravi, gubilo se u administrativnom rješavanju problema, vršila se formalna
kontrola i »hvatale sitne ribe«, dok se na krupne stvari ili nije
imalo utjecaja ili se žmurećke prelazilo preko njih. U isto vrijeme, dok su


Napisano početkom maja 1946.
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 4     <-- 4 -->        PDF

se šumarski stručnjaci pozivali na odgovornost radi jednog nepravilno
uozuacenog i posječenog siabia, propuštalo se na drugoj strani, da se
nemilice uništavaju najvrednije i najljepše hrastove sastojine. Dok se
kod nižih činovnika tražila krajnja korektnost u službi, u vrhovima državnog
aparata poprimila je korupcija goleme razmjere.


Te činjenice ni u koliko nije mogla izmijeniti okolnost, što je veliki
broj šumarskih stručnjaka dizao glas protiv nerazumnih sječa, protiv
uništavanja narodnog dobra, protiv korupcije i zloupotreba. Kapitalistička
drvna industrija s protunarodnim državnim aparatom bili su jači
od svih stručnih uvjeravanja. To je dokaz, da se naše šumarstvo u prošlosti
nije moglo spašavati adniinistrativno-stručnim mjerama, već je
jedini izlaz bio: organizirana borba sa snagama napretka
protiv temelja jednog dotrajalog društveno
g sistema . Zato su potpuno neosnovana i nerealna »hvatanja onih,
koji se — ijraveći poredbe s teškoćama, s kojima se danas šumarstvo
bori — pozivaju na »zlatnu prošlost« šumarstva u bivšoj Jugoslaviji. Po
protunarodnoj liniji, u koju je šumarstvo bilo ukopčano, po svojim posljo
dicama i po svojoj tendenciji razvitka, ta »zlatna prošlost« nije značila
napredak, već upravo naglu degradaciju šumarstva.


Nema sumnje, da jie šumarstvo srozano još dublje za vrijem e
okupacije . Mnogobrojne čiste sječe i devastacijia šuma, koje nisu
poštedile ni šumom oskudnu Dalmaciju, izručivanje šuma, bez obzira na
potrajnost, na milost i nemilost okupatoru — kako je to na pr. bilo s^a
šumama Gorskog Koiara i Like, koje su po t. zv. zagrebačkom sporazumu,
n uz sudjelovanje nekih naših stručnjaka, predane na iskorišćavanje
fašističkoj Italiji — ostat će kao sramotna uspomena, a ujedno oijomenii
budućim pokoljenjima, kako se ne smije raditi.


Sve je to imalo za posljedicu jedno teško naslijede, koje je
oslobođenjem zemlje primila u šumarstvu naša narodna vlast. Dodamo
li tome, da je broj šumarskog i lugarskog osoblja smanjen, da se znatan
broj teško snalazi u uslovima organizacije narodne vlasti, da je naša
zemlja ekonomski uništena, a domovi popaljeni, da smo ostali lišeni
najosnovnijeg inventara, da su nam mnoge evidencije i gospodarske
osnove spaljene, da su potrebe veće od prirasta naših šuma, da je jaz
između naroda s jedne i šumarstva s druge strane još uvijek vrlo dubok,
onda se očito vidi, da je zatečena situacija bila teža nego ikad u prošlosii
našeg šumarstva. Potrebno je to naglasiti, da bi se shvatio znača j
napora, koje je učinila i čini naša narodna vlast na obnovi šumarstva,
a ujedno da bi se dobila perspektiva o njegovom b u-
d u ć e m razvoju.


Ta situacija nametnula nam je i rješavanje novih, kompliciranijih
zadaća , i to u tempu, na kakav šumarstvo u priašlosti nije naviklo.
Ostvarenje p r o i z v o d n o g plana za god. 1946., koji treba da obuhvati
organizirano iskorišćivanje oko 4—5 miliona kubnih metara, a od
čega direktno zavisi obnova naše zemlje, tim je teže, što su sredstva,
s kojima raspolažemo u pogledu ljudi, materijala i stoke, oskudnija nego
je to bilo prije. Zato je za izvršenje tog plana potreban maksimalan organizirani
napor i potpuno lično angažiranje svih onih, koji rade u šumarstvu
i na eksploataciji šuma.


Usprkos činjenici, da su tokom prošlosti iskorišćene ogromne i najvrednije
drvne mase, pa makar da su za to postojali potrebni uslovi, mi
danas nemamo gotovo nikakovih upotrebljivijih podataka o onome, što
imamo i čime raspolažemo u šumskom gospodarstvu. Tnventariza
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 5     <-- 5 -->        PDF

čij a naši h šuma , i to brza i postojećim prilikama prilagođena inventarizacija,
to je jedan od bitnih uslova, da bi se prešlo na plansk o
gospodarenje. Dosadanji rezultati ni iz daleka ne zadovoljavaju, pa je
u tom pogledu potrebno naći metode rada, koje bi svakoj šumariji omogućile,
da na tom važnom zadatku radi planski.


Naše šume iskorišćivane su u prošlosti bez jednog smišljeno g
plana . Korišćene su do ´temelja šume, koje su bile bliže komunikacijama
i koje su odbacivale velike profite. Glavne drvne mase, zrele za
sječu, danas su daleko od komunikaci.jia. Mi ih moramo privesti potrošnji
i z g 1- a d n j o m šumskih puteva i željeznica. Bez brzog i planskog
otvaranja tih šuma nemoguće je dia se osigura izvršenje proizvodnog
plana u budućnosti.


Problem šuanski h šteta , naslijeđen iz prošlosti, tišti nas još
uvijek kao teška mora. Treba stoga da pronađemo način, kako će-mo organizirati
praviln u opskrb u pučanstva drvom, naročito onih krajeva,
gdje drva ima premalo:, kako ćemo racionalizirati potrošnju drva
u svako-m i najzabitnijem domaćinstvu, bilo planskom štednjom ili zamjenora
drva za druge proizvode, te s tim u vezi razmahati odgovarajuću
i Simišljenu propagandu boreći se uporno protiv jednostranih i štetnih
shvaćanja, da se problem šumskih šteta može riješiti sankcijama. Bez
najaktivnijeg zalaganja i povezivanja tih pitanja u jednu cjelinu ne
može biti uspješne borbe protiv šumskih šteta.


Na p o š u m 1 j i V a n j e naših ogoljelih površina gledalo se u prošlosti
kao na problem, koji se može riješiti čisto stručnim mjerama. Zato
su i rezultati bili takvi, da su se naše goleti uvećavale umjesto da se
smanjuju. U vezi toga potrebna je potpuna preorijentacija u
načinu rada na pošumljivanju i dužnost je šumarstva, da se u rješavanju
tog pitanja, koristeći dosadanje značajne uspjehe putem masovnog dobrovoljnog
rada, osloni potpuno na saradnju i pomoć narodnih vlasti.
masovnih organizacija i čitavog naroda. Kod toga treba voditi naročito
brigu, da se u krajevima, gdje vlada velika oskudica na ogrjevu, unašaju
vrste drva, koje će nam svojim brzi m prirašćivanjem što prije osigurati
potrebne drvne mase.


Iskorišćivanju sporednih šuniskih proizvoda poklanjalo
se premalo pažnje. Ogromne količine ljekovitog bilja, gljiva i šumskih
plodova svake godine propadaju, ma da bi njihovo organizovano skupljanje
značilo velik doprinos za našu privredu i blagostanje naroda. Šumarstvo,
a prije svega stručnjaci na terenu, morat će ozbiljno razmisliti
i praktički poraditi na tom, kako da putem organizovanja zadruga i
zauzimanjem masovnih organizacija i takve šumske proizvode osiguraju
za našu privredu.


Glad za zemljom sve ozbiljnije postavlja pred nas zahtjev za smanjivanje
šumskih površina na relativnom šumsko M
tl u u Posavini i Podravini. S obzirom na to, da je proizvodna snaga
naših šuma i sada manja nego što se stvarno siječe, rješenju, tog pitanja
treba pristupiti s jednim smišljenim planom, kako za našu zemlju ne bi
nastale suvišne štete. Šumarski stručnjaci na terenu treba da taj problem
dobro prouče i izrade planove, kako će buduće izgubljene površine na relativnom
šumskom tlu na vrijeme nadoknaditi organiziranim pošumljivanjem
golih površina u brdskim predjelima.


Evidencija o i) r o i^ v o d n j i i raspodjeli šumskih proizvoda
još je uvijek manjkava i bez pravog sistema. Mi još ni iz daleka
nismo načeli pitanje, koliko proizvodi i troši privatni i zadružni sektor,
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 6     <-- 6 -->        PDF

a trebat će još mnogo rada, da se iz državnog sektora dobiju pouzdani
podaci. Na nama je, da to organizujemo što prije, kako bi budući plan
imao što realniju osnovu.


U svim privrednim granama više se govori o sniženju proizvodnih
troškova, o sniženju cijena proizvodima, nego u šumarstvu.
To je pitanje za nas oa prvorazrednog značenja, ne samo zato, što se time
pojettinjuje živioit, nego i zbog toga, što ćemo samo uz snižene proizvodne
troškove biti sposobni da drvnim proizvoaima konkuriramo na medunalodnom
tržištu. Bez najozbiljnijeg studija i praktičnog nastojanja u prvome
redu šumarskih stručnjaka o tome, kako; ćemo podići intenzitet gospodarenja
i povećati proizvodnju ne samo po količini već i iio kvaliteti,
ne će biti na tom polju uspjeha.


Šumarstvo danas neobično teško tišti problem niže g stručno g
kadra . U nekim okruzima imamo svega isU^/o lugara s lugarskim ispitom.
Uakako, da to ima loš odraz na oavijianje struenili poslova na terenu,
a 1 materijalne štete raui toga su znatne, i´red nama je jedna od najprečih
zadaća, da u interesu siužbe šio prije izdignemo dobar lugarski
Kadar. Otvorene jednogoaišnje lugarske ŠKode u Jjeinicama i Vinkovcima
1 predviđeni lugarski Kursevi ne ct» biti uostatni, aa bi se u kratko vrijedne
likvidirala slabost tog kadra. Zato je od prijeke potrebe, da upravitelji
šumarija putem predavanja i kdnferencija, ličnog zauzimanja i
stalnog kontakta poduzmu sve, da se kadar lugara što više izdigne.


Nema sumnje, da su zadaci , koji se danas postavljajn pred šumarstvo,
daleko ozbiljniji i teži nego što su bili ikad u prošlosti.
No usprkos oskudici na si´edstvima i stručnom osoblju danas postoje
uslovi da se ti zadaci ispune. To je moguće iz razloga, jer je iz osnova
izmijenjena struktura države, odnos prema iiarbdnoj imovini, prema
šumi. iVtjesto protunarodnog državnog aparata mi imamo danas naš u
narodn u vlast , koja odražava potrebe širokih narodnih slojeva;
mjesto anarhične kapitalističke privrede mi sve više prelazimo na
plansko gospodarenje. Naše šume ne mogu biti više objekat
privatne pljačke pojedinaca, one su namijenjene da služe općim narodnim
potrebama. iNema sumnje, da će te osnovne promjene u materijalnim
odnosima izvršiti silan utjeca j i na promjenu odnosa naroda
prema šumi, na promjenu prežiVjeiih slivaćanja. Za razliku od stanja u
bivšoj Jugioisiaviji naš narod i narodna vlast postaju životno zainteresirani
na opstanku i unapređenju šumarstva, iz stanja netrpeljivosti oni
se pretvaraju u najboljeg prijatelja i zaštitnika šume.


Da bi u potpunosti izvršili navedene zadatke, nama su iznad
svega potrebni ljudi , koji će ne samo shvatiti suštinu promjena u vlasti
1 ekonomskim odnosima, sto su se u nas zbili, nego koji će imati volje,
poleta, sposobnosti i smjelosti da se založe potpuno na njihovom i z v r-
Senju. Nama su potrebni ljudi, koji će svemu tome radu dati život, koji
će znati da se suadu u kompliciranim i teškim uslovima današnjice, koji
će znati upotrebiti metode rada i naći organizacione forme, pomoću kojih
ćemo praktično i brzo riješiti sve zadatke, koji budu pred nas postavljeni.
Drug Kardel j kaže: »Mi hoćemo imati u upravnom aparatu države,
i to u svim njegovim granama, ljude, koji misle svo.iom glavom, koji
razvijaju inicijativu, koji rade stvaralački i misle o svom posln težeći
stalno za tim da ga poboljšaju, kako bi na taj način pomogli svoime narodu
i njegovim nadljudskim naporima da obnovi svoju zemlju i da
osigura sretan život narodnim masama. Mi tražimo od službenika da gle
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 7     <-- 7 -->        PDF

daju na državu kaioi na svoju kuću u koioj i aktivno i inici´^ativno rade
na njenom usavršavanju isto kao što svijestan čovjek radi za svoj dom.>


Da li će naši zadaci biti dobro i u cijelosti izvršeni, ovisit će to n
velikom´ dijelu od našeg stručnog šumarskog i lugarskog osoblja. Ovom
I)ri]ikom moramo i^rimijetiti, da je naš stručni anarat u velikoj mjeri
pun starih navika i shvaćanja, često bez dovoljno in´ciiative i be7, razvi
jenog osjećaja lične odgovornosti, u većini slučajeva sklon da radi po šablonama,
koje su važile za sasma druge okolnosti, da rješava zadatke
kancelarijski, a ne praktičnim i ličnim zalaganjem. Ima još uviiek ljudi.
koji u našoj narodnoj vlasti ne shvaćaju ono bitno, ne vide, da je upravo
narodna vlast onaj faktor, koji može da preobrazi šumarstvo, te da
je u njenom krilu, t. j . uz aktivnu pomoć narodne vlasti i čitavog naroda
ledino mosuć zaista stručan rad i istinski napredak našeff šumarstval.
Mnogi naši stručnjaci nemaiu isprsivan sud o stvaralačkoj moći našeg
naroda, te puštaju iz vida činjenicu, da ie naš narod, koji je u borbi protiv
okupatora oreanizovano rješavao najteže gospodrrske probleme, sposoban
da organizuje mirnu izgradnju, da unapređuje š^m-irstvo. Ne smijemo
zaboraviti, da je samo narod u oružanoj borbi protiv t´ašizmo spasio naše
šume od posvemašnjeg uništenja po okupatoru.


Mi imamo iz narodno-oslobođilačke borbe i poslijeratne izgradnje
stotine divnih primiera besprimjernog zalaganj a naših narod a
kako u borbi tako i u radu. Od toga ima ne mali broj r´^´inijera,
adie ie narod pružio ogromnu pomoć obnovi šumarstva. "Rezultati,
koji su tokom prvomajskog takmičonia postignuti na pošumljivaniu
u Tstri. Dalmaciii, okrugu Osijek, Brod i Bielovar najbolje govore, kako
´treba rješavati šumarske probleme. Kao nikad prije u prošlosti, ma sovnim
dobrovoljnim radom, bez ikakvih troškova, posađeno je
nekoliko milijuna biljaka, a u nekim okruzima. gdie su se šumarski stručnjaci
znali dobro povezati s narodom, dobrovoljni rad pretvorio se u pravi
sistem masovnog rada na pošumljivanju goleti.


No masovni rad nije pokazno pozitivne rezultate samo na nošumljivanin.
On se s uspjehom koristi na gradnii i popravku šumskih rnitova.
sieči i iznošenju drva, na čišćeniu i prorjedivanju šuma, te na suzbijaniu
šumskih šteta. Prošle jeseni masovni rpd na sieči i iznošenju drva uvelike
je olakšao opskrbu naših gradova drvom. U nekim krajevima. f?dje su
prije rata šumske štete bile redovita pojava, zauzimanjem naroda sada
sn one potpuno likvidirane.


Iskoristiti svu ogromnu pomoć, koju nam može dati narod, a
bez koje zapravo nema uspjeha u našem radu, ne možemo, a da prethodno
ne likvidiramo stara shvaćanja i stari način rada, te preorijenti ram
o naše stručno osoblje u prave narodne ljude, koji će živjeti i
aktivno sarađivati ne samo na čisto šumarskim, već na svakom problemu
svog mjesta, ali koji će prije svega biti organizatori i inicijatori masovnog
rada na unapređenju šumarstva. Bez toga bi šumar i dalje ostao
narodu tud, a piosljedice takvog stava odražavale bi se nepovoljno na
šumi.


Kakve su zadaće Šumarskog lista u ovoj situaciji? Razumije
se, da one ne mogu-biti izvan zadataka, koji su postavljeni pred šumarstvo
uopće. Za Šumarski list nema i ne može titi važnije i stručnije zadaće
nego što je rad na uklapanju šumarstva u obnovu naše zemlje.
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 8     <-- 8 -->        PDF

u prošlosti Šumarski list bio je suviše odvojen od stvarnosti, nije u
pravoj mjeri odražavao probleme terena i svakidanjeg praktičnog rada,
bavio se uglavnom teoretskim raspravama i suzio svoje djelovanje na
jedan uži, akademski krug saradnika. Umjesto da mobiliše što širi krug
saradnika, on je svojim načinom prilaženja pojedinim pitanjima, izborom
tema, svojim teoretiziranjem sve više sužavao sektor svog djelovanja.


U novoj situaciji, s izmijenjenim društvenim sistemom i ekonomskim
odnosima, s novom organizacijom narodne vlasti i privrede stari način
rada Šumarskog lista ne bi mogao zadovolji´ti. Novi zadaci, koji se danas
postavljaju pred šumarstvo, nameću nužno i nov način rješavanja pro-blema.
Težište svog rada Šumarski list treba da-prebaci na praktična pitanja
šumarstva, te da na rješavanju svakodnevnih naoko sitnih, ali za
unapređivanje privrede veoma važnih zadataka mobiliše ne samo naše
šumarske inženjere nego i ljude iz naroda, koji svojim ugledom, zalaganjem
i iskustvom mogu pomoći unapređenju šumarstva. Šumarski list
treba da se u današnjim uslovima najozbiljniie pozabavi praktičnim pitanjima
iz područja organizacije i racionalizacije proizvodnje i raspodjele,
eskploatacije i potrošnje drva, pošumljivanja i inventarizacije šuma,
suzbijanja šumskih šteta i bolesti drvlja, propagande šumarstva, stručne
nastave i uopće odgoja novih kadrova. Crpeći iskustva iz ])raktičnog života
svake i naiudaljeniie šumarije, on treba da bude inicijator za pronalaženje
novih metoda rada i raznašač postignutih iskus´tava iz jednog
kraja u drugi. Ukazujući na praktične primjere svakodnevne prakse, iznoseći
uspjehe, neuspjehe i greške u našem radu, on treba da u novom
duhu preodgaja nas stručni kadar, da ga nau´H praktično raditi i koristiti
pomoć narodnih masa za unapređivanje šumarstva.


Teška je i odgovorna dužnost, koja se danas postavlja pred Šumarski
list. Dakako, da je za njeno izvršivanje bezuvjetn o potrebno sve srdno
zauzimanje i p o m o ć svih naših stručnjaka.
Uspješno ispunjenje te dužnosti značit će ne samo najveći prilog obnovi
zemlje nego i važan prilog afirmaciji našeg šumarstva.


Coj{ep>KaHMe: Aerop noBopMT o TeiHfleHiUHiH paaBMTMa .necoBOflCTBa BO epeMH
dbiBUJero npoTHBHapoiiHO´ro pe>KMiMa, o TH^ejibix o6cTOHTe.ibCTBax, KOTOObie
sacrajia Hap. Pen. XpiBaTCKa nocjie 0CB0C)0)KfleiHHH CTpaHbi, o Ba>KHeHUiHX ´«aaMax
npeflCTOHinnx necoaoACTBy B nacjoamee Bpe.MH H O Mepax, KOTopbic
Hy>KH.o 6bi;io´ 6bi npeflnpHHffTb c qe;ibio BbinojiHeHHH 3THX aaflaM.