DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Važnost idealne drvne zalihe leži u usporedbi
sa z biljnom zalihom, ali ta usporedba
vrijedi samo u slučaju, da se i
Zfbiljna drvna zaliha ustanovi na
osnovu podataka istih prihodnin
tabela po kojima je izračunata i
idealna drvna zaliha. Kasčlanjenje
drvne zalihe u jednako staroj visokoj šumi
uvjetovano je odnošajem dobnih razreda. Pri
tom je udio pojedinih dobnih razreda u drvnoj
zalihi važniji od površine, koju ti razredi zapremaju.


Iako u prebornoj šumi idealna drvna zaliha
nema ono značenje, kaje ima u jednako
staroj visokoj šumi, ipak je stav i veličina
drvne zalihe za stanje ravnoteže u njoj od odlučne
važnosti. Premalene zalihe znače, da su
šume previše iskorišćivane i iscrpljene, dok
prevelike zalihe djeluju nepovoljno na prirast.
Idealna se zaliha ovdje pronalazi iskustvom .


U prebornoj je šumi bonitet drvne zalihe


izražen raspodjelom drvne zalihe na debljinske


razrede, a ne visinom zalihe. Kasčlanjenje


drvne zalihe u nejednako staroj prebornoj


šumi ne vrši se po dobnim razredima, već


prema promjeru, broju stabala, kružnoj plotu


i masi. i


Prema Flury-u, karakterizira jednako staru


visoku šumu proizvodnja građevnog drveta, a


prebornu šumu proizvodnja drveta za pileuje


ili uzgoj debelih stabala. 1 na slabijoj se stoj


bini može u prebornoj šumi procentualno pro


izvesti isto toliko, ili više, debelih stabala, nego


na najboljem snirekovom staništu, jednako


stare visoke šume.


U trećem dijel u knjige opisuje pisac


načela i metode sastavljanja potrajne gospodar


stvene osnove.


Uređivanju šuma je zadaća uspostaviti red


u šumskom gospodarstvu. Pod tim redom misli


pisac smišljenu zajedničku suradnju svih ten*


uičkih radova kod proizvodnje i kod iskorišći


vanja. Potrajao gospodarenje obuhvaća dva


glavna područja šunisko-gospođarske djelat


nosti: A) uređenje proizvodnje i B) uređenje


prihoda.


Potrajno uređenje proizvodnje
ima ipak ove dvije zadaće:


1. stvoriti šumsko-uzgojnu osnovu,
2. uspostaviti prostorni red.
Po piscu pripada uređivanju šuma tehničko
vođenje i upravljanje gospodarstva, a uzgajanju
šuma sloboda u izvršavanju.


Položaj uzgajanja šuma u području uređivanja
određuje on ovako:


1. sve odluke o osnovi proizvodnje, kod kojih
se moraju uzeti u obzir ne samo šumskouzgojni,
već mnogostrani razlozi, moraju se, u
duhu uvjeta potrajnosti, donijeti po uređivanju
šuma;
2. uređivanje šuma se ne smije gubiti u pojedinostima,
ono ne treba nadoniještavati godišnje
prijedloge sječa i ogojne osnove, a niti
propisivati način njihova izvršavanja;
3. ne može se zamisliti protivuriječnost izmedu
zahtjeva uzgajanja šuma, koji se temelje
na prirodnim zakonima i uređivanja šuma,
kada se iskustvom stečene upute uređivanja
šuma podčinjavaju zahtjevima, sa kojima je
povezana proizvodna osnova;
4. zahtjevi potrajnosti su ovi: obvezatnost
njegovanja prirasta, te nastojanje za njegovim
povećanjem. U gospodarenju po sječi nama pridolazi
uz to uspostava dobrog prostornog reda,
jer je to preduvjet neporemećene proizvodnje i
sigurnosti gospodarstva;


5. uređivanje šuma, kao čuvar ideje potrajnosti,
već u načelu nije protivno uzgajanju
šuma, već je njegov najpouzdaniji pomoćnik;
G. uređivanju šuma je dužnost, da u gospodarstvu
dovede do izražaja načelo tehničko g
shvaćanja , jer uzgajanjem šuma vladaju
samo prirodna i biološka mišljenja.
Kod sastava šumsko-uzgojne osnove ima
se, uzevši u obzir gospodarske potrebe budućih
vremena, postaviti stanoviti šumsko-uzgojni
tehnički cilj, koji će obuhvatiti:


1. izbor uzgojnog tipa šume (jednako stara
visoka šuma, preborna šuma, šuma sa oplodnom
sječom, niska šuma i t. d.);
2. izbor vrste "drveća i udio pojedine vrste
u smjesi, što ne spada samo u nadležnost uzgajanja
šuma, već i u šumarsku politiku, gospodarstvo
i zaštitu šuma;
3. postaviti prosječnu debljinu stabala, koja
ima biti ciljem uzgoja, te s time ujedno odrediti
srednje vrijeme proizvodnje, visinu drvne
zalihe, učešće sortimenata, te rasčlanjen.je i
strukturu zalihe.
Iz postavljenog cilja proizlaze i gospodarske
zadaće, koje se imaju izvršiti, a to su:


4. osnivanje sastojina,
5. njega sastojina,
6. uspostava prostornog reda,
7. mjere za zaštitu i
8. njega tla.
Kod izrade općenitih šumsko-uzgojnih uputstava
u svrhu sastava šumsko-uzgojne osnove
potrebno je držati se ovih smjernica:


a) općenita šumsko-uzgojna uputstva moraju
se temeljiti na ekološkim prilikama, koje
su dane stojbinom;


b) šumsko-uzgojne odredbe moraju biti izrađene
na strogoj stvarnosti i znanstvenosti;


c) pošto istraživanja na području uzgajanja
šuma stalno i dalje teku, to su i šumsko-uzgojna
pravila ograničene važnosti, pa je dužnost,
da se periodički preispitaju;


d) šumsko-uzgojna pravila ne smiju se zato
upotrebiti, da u praksi zavladaju takova naučna
mišljenja i pogledi, koji nisu iskušani, te
znanošću i iskustvom dovoljno utvrđeni. Preporni
se pogledi imaju objasniti istraživanjem,
a ne praksom;


e) šumsko-uzgojna pravila ne smiju zamjenjivati
uzgajanje šuma. Ona se moraju ograničiti
samo na ono temeljno. Šumsko uzgojne
osnove vezane su na metode uređenja prihoda,
koje se pak temelje na prirastu i drvnoj zalihi.


Cilj šumsko-uzgojne osnove jest
proizvodnju uskladiti «a gospodarskim ciljem,
te ju — uz iskorišćenje svih stojbinskih sila —
podići po količini i kakvoći, na najvišu mjeru.
Put tome cilju vodi preko šumsko-uzgojne tehnike
u podmlađivanju i njegi sastojina. Tu ne
može biti norma, kao kod postupaka sa mrtvom
tvari; postupci se nemogu ograničiti propisima,
već mora postojati sloboda izvođenja i povjerenja
u osobu koja izvodi. Postavljanje cilja
za bližu budućnost važnije je, od onog, za
dalju budućnost. Među bliske ciljeve spadaju
sve zadaće osnivanja i njege sastojina.


Prije prela za na sastav šumsko-uzgojnih osnova
za pojedine sastojine, ima se, osim oblika
sječi ne, urediti još i slijedeće:


.. izabrati vrste drveća, odnosno smjese
vrsta drveća, koje odgovaraju staništu i cilju
gospodarenja;


!