DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Najmanje su od vjetra ugrožene one sastojine,
čiji najmlađi razredi počimlju od strane
opasnog vjetra, te se postepeno jedan za drugim
redaju.


Šume sa gušćom mrežom prosjeka ti. sa manjim
odjelima i gušćim otrrnstom, otpornije su
prema štetama od opasnih vjetrova, od šuma
sa rjeđom mrežom prosjeka, tj. s većim odjelima
i rjeđim obrastom.


Jednako stara sa. toj ina sa
jednoličnim sklopom otporna je protiv
štetno«» djelovanja vjetra, te čuva svoju specifičnu
klimu samo u mladosti i donekle
u srednjoj dobi. Sa većom strašću, ta otpornost
sve više opada, te pod konac ophodnje padne
na minimum, a sastojinska klima postaje sve
sličnija onoj na otvorenom polju. Nejedna ko
stara šuma s tepena sto strukture
— u prvom redu ona prebornog
karaktera — zadržaje stalno
svoju sastoji nsku klimu i
najjače je otporna protiv štetnog
djelovanja vjetra. Sastojine, u
kojima se gospodari na način oplodile sječe, sa
dugim pomladnim razdobljem, kao i one sa
podstoinim drvećem, leže po sredini između
prva dva tipa.


S a is t o j i n s k i zaštitni rubni plašt
mora biti što gušće sklopljen; on mora sizati
do zemlje. U njem se stabla, -ne smiju nagusto
posaditi, već razđaleko. da budu što granatija,
pa se moraju, prema potrebi, pođsađiti drvećem
i grmljem, koje dobro podnosi zasjenu- Najpotrebniji
je na zapadnoj, južnoj i sjeveroistočnoj
strani sastojine.


Za sastojinski rubni plašt su od bjelogoričnog
drveća najpogodniji hrast, pa lipa i brijest,
te grab, dok je bukva najmanje pogodna. Od
četinjača je najbolji ariš. potom bor i jela, te
konačno smreka, ali ova samo u mladosti i
srednjoj dobi. Bor je dobar ´samo, ako je podsaden
sa bjelogoricom.


Osini rubnog plašta, važna je i form a
sklopa krošanja. Kod toga je stepenasti
i uslojeni ´sklop mnogo sigurniji od sklopa jednako
stare visoke šume, pa je sklop preli
o me š u m e r a z . jerno n a j s i g u r n
i j i.


Izlažući pisac dalje strukturu obrasta pra vilne
visoke šume obzirom na oblike
sječina, načine sječe i tok sječa, dolazi do s j e-
k or e da. te navada C, Wagnerovu i Speiđclovu
definiciju o sjekoredu, prema kojoj je
s j e k o r e d trajna i čvrsto ograničena
šumska površina, kojoj se


. ura prema vani osigurati samostalnost
i to rubnim zaštitnim
p 1 a š t e m, a u unutrašnjosti, da se,
u o d r e đ e n o m smjeru, uzdrži takav
raspored dobnih razreda, da
s j e č i n e mogu nesmetano slijediti
jedna za drugom, kako to
»š u m s k o - u z g o j n o j svrsi n a j b o 1 j e
odgovara«.


U sjekoredu moraju biti sjedinjena oba zaštitna
elementa i to zaštita međusobnim pokrivanjem
sastojina, kao i sastojinski zaštitni
rubni plašt. Ako je taj zaštitni plašt u redu, to
sjekored pruža zaštitu od sjevera i juga; on zaštićuje
sastojinu od sunca i vjetra.


U odsjeku u kojem pisac raspravlja o temeljima
uređenja prihoda određeni su i pojedini
temeljni pojmovi sa područja uređivanja šuma.


S j e č n a zrelost stabla nastupa
onda, kada ono postigne gospodarskim ciljem


određene dimenzije. Sječna zrelost sastojin
e je ono njezino stanje, u kom ona
postizava relativno najveću količinu sortimenata.
Sječna zrelost nije vezana na točno određeno
vrijeme, već na stanoviti kraći ili duži
vremenski raspon.


Trajanje proizvodnje je vrijeme
od osnivanja stabla ili sastojina, pa do nastupa
sječne zrelosti. Kod hrasta traje proizvodnja
vrijednih sortimenata najmanje 200 godina, kod
bora 80—160, kod smreke 80—120. kod jele 100
150 god., a u prebornoj šumi i 200—250 godina.
Pisac veli, da Juđeichova ophodnja nema ništa
zajedničkog sa trajanjem proizvodnje.


Pod gospodarskim razredom razumijeva
se takovo sjedinjenje površina, koje
služi cilju potrajnosti. Pod gospodarskim razredom,
razumijeva pisac računsko obuhvaćanje
sastojina u jednu jedinicu
potrajnosti u n! u t a r jednog
gospodarstvenog kotara. Gospodarski
razredi moraju po površini obuhvatiti toliko sastojina.
koliko je potrebno, da kao cjelina osiguravaju
potrajnost.


Ophodnj a je na osnovu gospodarskog
gledišta ustanovljeno trajanje proizvodnje. U
idealnoj šumi pada doba sječe t. j . sječna zrelost
i ophodnja zajedno, što, ali u zbiljnoj šumi
nije gotovo nikad slučaj. Stoga je ophodnja
gospodarstvenog razreda samo srednja vrijednost
oko koje se kreće stvarno doba sječe pojedinih
sastojina. Ophodnja je prema tome planski
određeno srednje proizvodno trajanje sastojina
jednog gospodarstvenog razreda. Ophod nja
je najjača potpora načela
potrajnosti.


Ophodnja je temelj i okvir prostornog reda,
pa se samo u neznanju i uz pomanjkanje osjećaja
odgovornosti može govoriti o šumskom gospodarenju
u pravilnoj visokoj šumi »slobodnom
od ophodnje«.


Pisac dalje ističe da srednje trajanje vremena
proizvodnje sastojina gospodarskog razreda,
nije samo pogonsko-gospođarska ili gospođarsko-
politička stvar, već također prirodno
znanstveno i šumsko-uzgojno pitanje.


Visine ophodnja imaju se odrediti općom
zemaljskom ophodnjom, na osnovu svestranog
ispitivanja potreba trežišta ; narodnog gospodarstva,
tako da to zaista budu ophodnje narodu
o-gospodarskog produkt i vi teta. (Pojedinačna
bi se gospodarstva morala podvrći jedinstvenoj
volji).


Bezizgledno je, da se gospođarstvenost postizava
smanjenjem ophodnje, ili spekulativnom
osnovom iskorišćivanja po periodama.
Ovdje pomaže samo jedno sredstvo,
a to je povišenje stalnih
cijena tako, da šumsko gospodarstvo
bude kao zdravi i ravnonravni
član uklopljeno u narodno
gospodarstvo. To je radi održavanja
trajnosti, postojanosti i jeđnakomjerriosti najviših
prihoda na drvu bezuvjetno potrebno, pa
za tim mora težiti, osim nauke o gospodarskom
pogonu, također i uređivanje šuma, kao čuvar
potrajnosti.


U poglavljima u kojima se raspravlja o vi sinama
drvnih zali h a, razmotren je
odnos zbiljnih drvnih zaliha prema idealnim
zalihama u glavnim šumsko-uzgojnim tipovima.


Jake prorede snižavaju visinu idealne drvne
zalihe za 10 do 21%.


92