DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 97     <-- 97 -->        PDF

stojanje, da se trajno postignu stalni, jednolični
i najveći prihodi na drvu. Potrajnost najvećih
drvnih prihoda biti će osigurana, ako se:


1. njeguje prirast i trajno povieuje proizvodna.
sposobnost šume,
2. uspostavi takav prostorni red ,koji će obzirom
na položaj sastojine, osigurati potrajnost.
3. uspostavi potrajnoeti odgovarajuća struktura
drvne zalihe.
4. uspostavi potrajnoeti odgovarajuća visina
zalihe.
Prije prijelaza na opisivanje metoda kojima
se postizava potrajnost drvnih prihoda, pisac,
pobijajući nauku o čistoj zemljišno
j renti, objašnjava odnos potrajnoeti drvnih
prihoda prema toj nauci, pa kaže, da nauka


o čistoj zemljišnoj renti ne polazi od gospodarske
cjeline ili gospodarskog razreda, već od
pojedine sastojine. Šuma je u smislu te nauke
samo sastojina ili sastavljena od sastojinskih
skupina, sa kojima se pojeđin´ački gospodari
na način prekidnog gospodarenja. Svaka pojedina
sastojina ima dati maksimum zemljišne
rente, t. j . rentu u visini gospodarskog kamat
niaka za kojega se na koncu dugogodišnjeg prekidnog
gospodarenja uzimlje 3 posto.
Škola čiste zemljišne rente ubraja i prekidno
gospodarenje u potrajno, u koliko se posječene
površine odmah pošumljuju.


Temeljita razlika, između shvaćanja potrajnost]
drvnih prihoda i potrajnosti novčanih
prihoda, sastoji se u tom, što prva hoće, da visinu
drvne zalihe trajno održi na primjerenoj
visini, a druga — šumsko imanje.


Klasična šumarska znadnost postizava to
unutarnjim gospodarskim mjerama, dok teorija


o šumskoj renti postizava taj cilj vanjskim
gospodarskim novčanim operacijama.
Zastupnicima šumsko rente ne čini šuma
podlogu i jezgru šumskog gospodarstva, već
pričuvna zaklada. Oni ne ocjenjuju šumu kao
prigodnu pojavu sa vlastitim -zakonima, već ju
smatraju slagalištem kapitala i imania. za koja
vrijede pravila novčanih tržišta. Takovo se
shvaćanje mora ispoljiti kao štetno i šumi neprijateljsko,
pa se nauka o čistom zemljišnom
prihodu ima otkloniti.


Pisac traži, da se svagdje u uređivanju šuma
umjesto riječi normalno, upotrebljava jasna
oznaka potrajno.


IT daljim poglavljima pisac razmatra značaj
p ri r a s t a u potrajnom šumskom gospodarenju,
te navada poznate formule za obračun
etata i normalne drvne zalihe pomoću prirasta.
Ističe, da je u idealnom potrajnom gospodarenju
ukupni tekući prirast jednak prosječnom sječivom
prirastu svih dobnih razreda, kao i
jednak godišnjoj sječivoj drvnoj masi. Za užiuii
postotak napominje, da ne može biti ovisan
samo o ophodnji, nego i o vrsti drveta.


U poglavlju o ravnoteži u prebornoj šumi
izvedene su Liocourtove i Meyerove formule.
Pisac ističe, da su po Liocourtu i Meyeru formulirana
pravila o raspodjeli broja stabala na
debljinske razrede u prebornoj šumi potvrđena
sa istraživanjima na mnogobrojnim objektima.


Razlažući o b ć e gospodarsko značenje
ideje potrajnoeti i uvjeta potrajnoet
i autor iznosi osnovnu misao svih
svojih izvoda, pa veli:


»Načelo potrajnosti drvnih prihoda
stavlja najstrože zahtjeve na
šumsko gospodarstvo. Ono je gospodarsko-
teoretski neutral n o. ali potrajnost
stavlja granice privrednom
nastojanju u šumi, koje proističu
iz pretpostavaka same potraj


nosti. te su stoga nedvojbeno osno


v a n e i bezuvjetne«.


U drugom dijelu pisac razrađuje temelje
potrajnog vođenja gospodarenja i sastavljanja
gospodarstvenih osnova, te u posebnim poglavljima
raspravlja o´njezi prirasta, o uspostavi
prostornog reda, o potrajnoj i gospodarenju prilagođenoj
drvnoj zalihi te "o potrajnom i gospodarstvu
prilagođenom rasčlanjenju te zalihe.


Najvažnija pretpostavka potrainosti jest njegovanje
prirasta i trajno povećanje prirasta.
Kako je tekući prirast između 40. i 80. godine
najveći, to je od dva gospodarstva vrednije
ono. koje ima veće površine sastojina starih
između 40 i 80 godina.


O utjecaju proreda na prirast izvedeni
su ovi važni zaključci:


1. svi ekstremi vođe do gubitka na prirastu
t. j . niska proreda stupnja A. kao i jake progale.
kod kojih se broj stabala naglo umaniuje:
2. kod ostalih zahvata, bilo to niskom ili visokom
proredom, nema nikakvih jačih razlika
u konačnim rezultatima;
3. umjerena i nepretjerana proreda vodi povećanju
prirasta;
4. mnogo veće štete nastaju, ako se sastojine
prejako proređuiu, jer se prirast mnogo više
smanjuje, nego da je sastojina ostala u gustom
sklopu.
Podizaniem prirasta ne smije se pret.ieravatt.
jer nije svrha gospodarenja povećati samo prirast,
već i drvnu zalihu. Stoga se ima očito pretjeravanje
njege sastojine zabraniti.


Pisac navodi više primjera, u kojima se uspoređuje
proizvođnia drvne mase u mješovitoj
satojini prema onoi u čistoj sastoiini. pa dolazi
đ« zaključka, da je ukupna proizvodnja
drvne mase u mješovitoj s a s t o-
j i n i već a.


Obzirom na utjecaj izbora vrste drveća na
dobrotu staništa, a tim i na prirast, važna Je
Deinesova tvrdnja, da nikakva čovječja
obrada tla ne može tako i n t e u z i v-
n o provesti vertikalnu drenažu tla.
kao smjesa hrasta i sr r a b a.


Pisac je vrlo opširno i temeljito obradio
zadaću prostornog reda u uređivanju
šuma. On opravdano drži. da se
samo valjanim prostornim redom može održati
potrajnost i sigurnost proizvodnje.


Sunce i vjetar remete i stavljaju u
opasnost sigurnost proizvodnje. Prostornim redom
ima se šuma zaštititi od tih opasnosti.
Sunce i vjetar opasniji su od povremenih oluja.
Sastojina je u klimatskom pogledu vlastito fizikalno
tijelo, koje na vanjske utjecaje reagira
na svoj način. To isto vrijedi i za šumu. koja
je sastavljena od mnogobrojnih raznovrsnih sastojina.
Putevi koji presijecaju šumu uzrokuju
mnogobrojne preinake klimatskih uvjeta. Mr e
ža puteva. gustoća i njihova uporabna
vrijednost imaju se smatrati
temeljima prostornog reda.


Stalno strujanje vjetra kroz sastojinu nanosi
najveće kronične štete, jer ono ubrzava
isušenje tla, razara mrvičastu strukturu tla,
isključuje prirodno pomlađenje i na mnogo načina
čini smetnje u prirašćivanju. Ov o se
štetno djelovanje vjetra, koje se
općenito dovoljno ne uvažuje,
može određenim oblicima (formama)
u strukturi (izgradnji) sastoji
uskog obrasta sigurno ot
kloniti.


Iste mjere obrane protiv vjetra otklanjaju
istovremeno i štetno djelovanje sunca.


91