DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 96     <-- 96 -->        PDF

ralna obaveza, da se pobrinemo, kako taj materijal
ne bi ostao zabačen, sporedan ili izgubljen.
Mi smo ga dužni sakupiti i sačuvati za
poznija vremena.


Molimo stoga drugove šumare i sve ljubitelje
naših šuma, da bi nas pomogli u ovome
nastojanju. Dakako, da je ovdje potreban što
žurniji rad, kako bi se na vrijeme stiglo doći
u posjed odnosnog materijala. U vezi s time potrebno
je prikupiti fotografije iz borbe po našim
šumama, fotografije opustošenih i uništenih
šuma, šumskih kutura, rasadnika i parkova,


fotografije uuištenih šumskih građevina (šu


marija, lugarnica, šumskih kuća, mostova, šum
skih željeznica i puteva), fotografije o oštećenim
prirodnim spomenicima, fotografije šumara
palih u uarođno-oslobodilačkoj borbi i đr.
Potrebni bi nam bili prijepisi važnijih i značajnih
akata iz područja šumskog gospodarenja
za vrijeme rata, kao i objekti, iz kojih bi se
vidjela primjena drva u minuloj narodno oslobodilačkoj
borbi.


Odnosni materijal molimo slati na uredništvo
Šumarskog lista ili na upravu Hrvatskog
šumarskog društva, V´ukotinovićeva ul. 2.


OBA VIJEST


U vezi sa zaključkom sjednice Upravnog odbora
Hrv. šumarskog društva od 13. IX. 1945.
saopćujemo, da je Ekl ing. Božidar obavio
štampanje separata svojih članaka: »Uzdužna
i poprečna drenaža« i »Aproksimativno ođređi-


IZ ŠUMARSKE


van.je promjera drenskihteni«, koji su kao člancipredani u tisak i složeni


Hrv. šum. društva kao izdavača Šum. lista.
Uprava


KNJIŽEVNOSTI


Uredništvo


cijevi računskim puŠumarskog
lista bili
za NDH., bez znanja


SAVREMENA RAZMATRANJA TEMELJNIH ŠUMSKO-UREDAJNIH PROBLEMA


Izdavanjem knjige Gustava Baadera: Forsteinrichtung
als nachhaltige Betriebsführung u.
Betriebsplanung (I. D. Sauerlanders Verlag
Frankfurt a. M., 1942.) — obogatila se šumaska
stručna literatura na području uređivanja šuma
novim naučnim djelom, koje je po svojim temeljnim
principima osobito značajno.


Pisac uzimlje misao potrajnosti kao polaznu
točku svih razmatranja i svih zaključaka na
polju uređivanja šuma ističući kod toga, da
se svi šumsko-uređivački radovi moraju temeljiti
na potrajnosti Pošto je potrajnost zaista
snažna poluga, koja šumskom gospodarenju
osigurava temelje i neprekinutu djelatnost, biti
će korisno, da se opširnije upoznamo sa piščevim
idejama o potrajnosti i njezinoj primjeni
u savremenom šumskom gospodarstvu.


I ako je načelo potrajnosti u šumskom
gospodarstvu davno poznato, ipak se u današnjem
šumskom gospodarstvu ne uzimlje u
obzir i ne primjenjuje na onaj način i u onoj
mjeri, kako bi to obzirom na njegovu važnost
i mogućnost odlučnog utjecaja na sigurnost
racionalnog šumskog gospodarenja, trebalo
biti. Pisac je u svojim razlaganjima i zaključcima
nastojao, da spoji načela i zahtjeve
potrajnog gospodarenja sa savremenim napretkom
šumskog gospodarstva osnovanog na
prirodnim temeljima i na dubokom poznavanju
ekologije i biologije šume.


Knjiga, koja obuhvaća preko 300 stranica,
razdijeljena je u 3 glavna dijela. Mi ćemo ovdje
neke odlomke iz tog djela — za koje držimo, da
su zanimljivi i važni — opširnije prikazati,
kako bi i oni čitaoci Šumarskog lista, koji do
njeg ne mogu doći, bili također donekle Upućeni
u njegov sadržaj.


U uvodu pisac ističe, da se princip potrajnosti
priznao, u svojim pretpostavkama, već u
početku stvaranja šumarske znanosti, temeljnim
zakonom šumskog gospodarstva.


Ispočetka su prevladavale misli uređivanja,
dok su biološko-prirodne podloge, koje potrajnost
uključuje, bile potisnute u pozadinu. Prevagnulo
je prostorno i vremensko uređivanje,
dok je proizvodnja najvećeg prirasta bila sporedna.


Uređivanje šuma ima samo jednu zadaću,
a ta je, da se vodi šumsko gospodarstvo i


stvara gospodarska osnova isključivo u službi
ideje gospođarstvenosti, kao i u duhu potrajnosti.
Šumsko gospodarstvo samo je onda potrajno,
ako proizvodnja i iskorišćavanje zadovoljavaju
zahtjevima potrajnosti.


Ideja potrajnosti obuhvaća proizvodnju „ i
iskorišćava.nje gotovo u jednu duhovnu cjelinu.


Stoga moramo gospodarstvo u budućnosti
tako voditi i iskorišćivanje tako usavršiti, da
više proizvodimo i proizvodnju tako oblikujemo.
da uzmognemo više iskorišćivati, nego danas.


Pisac ističe, da je šumarska politika priznala
načelo potrajnosti u šumi — iz narođnogospodarstvenih
razloga — još prije 130 god i pa.
Načelu potrajnosti prijeti teška opasnost od
pokrića potreba, koje zbog narođno-gospođarskih
i etičkih razloga moraju imati prednost
pred težnjom za dobitkom. Pokriće potrebe
ograničen o je mogućnošću i sposobnošću
prirodne djelatnosti šume, te samo narodn a
n uzd a može opravdati, da se pokriće potrebe
pretpostavi potrajnosti.


Da se omogući potrajnost gospodarenja potrebno
je, da i cijene drveta budu pravedno
određene. Gdje to nije, mora doći do pretjeranih
sječa, do snižavanja drvnih zaliha i umanjenja
proizvodne sposobnosti šume.


U prvom dijelu pisac raspravlja o načelu
potrajnosti i o preduvjetima .koji su potrebni,
da se potrajnost postigne.


Sta stanovišta načela potrajnosti ima uređivanje
šuma dvije zadaće:


1. urediti proizvodnju t. j . nastojati postići
što veći prirast i šumu prostorno urediti;
2. urediti prihode t. j . ustanoviti onu visinu
drvne zalihe, koja će odgovarati potrajnostigospodarstvu, te uspostaviti takovu strukturu
drvne zalihe, koja će odgovarati potrebama potrajnosti
i gospodarstva.
Potrajno reguliranje proizvodnje osigurava
potrebe budućnosti, dok potrajno reguliranje
prihoda osigurava potrebe sadašnjosti.


Svaki zahvat u šumu ne smije imati samo
cilj gospodarenja i iskorišćivanja ,već on mora
imati ujedno i stanovito, u smislu proizvodnje
određeno, gospodarsko-tehničko značenje.


Razlažući poja . p o t r a j n o s t i pisac


utvrđuje, da je potrajnost drvnih prihoda na


90
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 97     <-- 97 -->        PDF

stojanje, da se trajno postignu stalni, jednolični
i najveći prihodi na drvu. Potrajnost najvećih
drvnih prihoda biti će osigurana, ako se:


1. njeguje prirast i trajno povieuje proizvodna.
sposobnost šume,
2. uspostavi takav prostorni red ,koji će obzirom
na položaj sastojine, osigurati potrajnost.
3. uspostavi potrajnoeti odgovarajuća struktura
drvne zalihe.
4. uspostavi potrajnoeti odgovarajuća visina
zalihe.
Prije prijelaza na opisivanje metoda kojima
se postizava potrajnost drvnih prihoda, pisac,
pobijajući nauku o čistoj zemljišno
j renti, objašnjava odnos potrajnoeti drvnih
prihoda prema toj nauci, pa kaže, da nauka


o čistoj zemljišnoj renti ne polazi od gospodarske
cjeline ili gospodarskog razreda, već od
pojedine sastojine. Šuma je u smislu te nauke
samo sastojina ili sastavljena od sastojinskih
skupina, sa kojima se pojeđin´ački gospodari
na način prekidnog gospodarenja. Svaka pojedina
sastojina ima dati maksimum zemljišne
rente, t. j . rentu u visini gospodarskog kamat
niaka za kojega se na koncu dugogodišnjeg prekidnog
gospodarenja uzimlje 3 posto.
Škola čiste zemljišne rente ubraja i prekidno
gospodarenje u potrajno, u koliko se posječene
površine odmah pošumljuju.


Temeljita razlika, između shvaćanja potrajnost]
drvnih prihoda i potrajnosti novčanih
prihoda, sastoji se u tom, što prva hoće, da visinu
drvne zalihe trajno održi na primjerenoj
visini, a druga — šumsko imanje.


Klasična šumarska znadnost postizava to
unutarnjim gospodarskim mjerama, dok teorija


o šumskoj renti postizava taj cilj vanjskim
gospodarskim novčanim operacijama.
Zastupnicima šumsko rente ne čini šuma
podlogu i jezgru šumskog gospodarstva, već
pričuvna zaklada. Oni ne ocjenjuju šumu kao
prigodnu pojavu sa vlastitim -zakonima, već ju
smatraju slagalištem kapitala i imania. za koja
vrijede pravila novčanih tržišta. Takovo se
shvaćanje mora ispoljiti kao štetno i šumi neprijateljsko,
pa se nauka o čistom zemljišnom
prihodu ima otkloniti.


Pisac traži, da se svagdje u uređivanju šuma
umjesto riječi normalno, upotrebljava jasna
oznaka potrajno.


IT daljim poglavljima pisac razmatra značaj
p ri r a s t a u potrajnom šumskom gospodarenju,
te navada poznate formule za obračun
etata i normalne drvne zalihe pomoću prirasta.
Ističe, da je u idealnom potrajnom gospodarenju
ukupni tekući prirast jednak prosječnom sječivom
prirastu svih dobnih razreda, kao i
jednak godišnjoj sječivoj drvnoj masi. Za užiuii
postotak napominje, da ne može biti ovisan
samo o ophodnji, nego i o vrsti drveta.


U poglavlju o ravnoteži u prebornoj šumi
izvedene su Liocourtove i Meyerove formule.
Pisac ističe, da su po Liocourtu i Meyeru formulirana
pravila o raspodjeli broja stabala na
debljinske razrede u prebornoj šumi potvrđena
sa istraživanjima na mnogobrojnim objektima.


Razlažući o b ć e gospodarsko značenje
ideje potrajnoeti i uvjeta potrajnoet
i autor iznosi osnovnu misao svih
svojih izvoda, pa veli:


»Načelo potrajnosti drvnih prihoda
stavlja najstrože zahtjeve na
šumsko gospodarstvo. Ono je gospodarsko-
teoretski neutral n o. ali potrajnost
stavlja granice privrednom
nastojanju u šumi, koje proističu
iz pretpostavaka same potraj


nosti. te su stoga nedvojbeno osno


v a n e i bezuvjetne«.


U drugom dijelu pisac razrađuje temelje
potrajnog vođenja gospodarenja i sastavljanja
gospodarstvenih osnova, te u posebnim poglavljima
raspravlja o´njezi prirasta, o uspostavi
prostornog reda, o potrajnoj i gospodarenju prilagođenoj
drvnoj zalihi te "o potrajnom i gospodarstvu
prilagođenom rasčlanjenju te zalihe.


Najvažnija pretpostavka potrainosti jest njegovanje
prirasta i trajno povećanje prirasta.
Kako je tekući prirast između 40. i 80. godine
najveći, to je od dva gospodarstva vrednije
ono. koje ima veće površine sastojina starih
između 40 i 80 godina.


O utjecaju proreda na prirast izvedeni
su ovi važni zaključci:


1. svi ekstremi vođe do gubitka na prirastu
t. j . niska proreda stupnja A. kao i jake progale.
kod kojih se broj stabala naglo umaniuje:
2. kod ostalih zahvata, bilo to niskom ili visokom
proredom, nema nikakvih jačih razlika
u konačnim rezultatima;
3. umjerena i nepretjerana proreda vodi povećanju
prirasta;
4. mnogo veće štete nastaju, ako se sastojine
prejako proređuiu, jer se prirast mnogo više
smanjuje, nego da je sastojina ostala u gustom
sklopu.
Podizaniem prirasta ne smije se pret.ieravatt.
jer nije svrha gospodarenja povećati samo prirast,
već i drvnu zalihu. Stoga se ima očito pretjeravanje
njege sastojine zabraniti.


Pisac navodi više primjera, u kojima se uspoređuje
proizvođnia drvne mase u mješovitoj
satojini prema onoi u čistoj sastoiini. pa dolazi
đ« zaključka, da je ukupna proizvodnja
drvne mase u mješovitoj s a s t o-
j i n i već a.


Obzirom na utjecaj izbora vrste drveća na
dobrotu staništa, a tim i na prirast, važna Je
Deinesova tvrdnja, da nikakva čovječja
obrada tla ne može tako i n t e u z i v-
n o provesti vertikalnu drenažu tla.
kao smjesa hrasta i sr r a b a.


Pisac je vrlo opširno i temeljito obradio
zadaću prostornog reda u uređivanju
šuma. On opravdano drži. da se
samo valjanim prostornim redom može održati
potrajnost i sigurnost proizvodnje.


Sunce i vjetar remete i stavljaju u
opasnost sigurnost proizvodnje. Prostornim redom
ima se šuma zaštititi od tih opasnosti.
Sunce i vjetar opasniji su od povremenih oluja.
Sastojina je u klimatskom pogledu vlastito fizikalno
tijelo, koje na vanjske utjecaje reagira
na svoj način. To isto vrijedi i za šumu. koja
je sastavljena od mnogobrojnih raznovrsnih sastojina.
Putevi koji presijecaju šumu uzrokuju
mnogobrojne preinake klimatskih uvjeta. Mr e
ža puteva. gustoća i njihova uporabna
vrijednost imaju se smatrati
temeljima prostornog reda.


Stalno strujanje vjetra kroz sastojinu nanosi
najveće kronične štete, jer ono ubrzava
isušenje tla, razara mrvičastu strukturu tla,
isključuje prirodno pomlađenje i na mnogo načina
čini smetnje u prirašćivanju. Ov o se
štetno djelovanje vjetra, koje se
općenito dovoljno ne uvažuje,
može određenim oblicima (formama)
u strukturi (izgradnji) sastoji
uskog obrasta sigurno ot
kloniti.


Iste mjere obrane protiv vjetra otklanjaju
istovremeno i štetno djelovanje sunca.


91
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Najmanje su od vjetra ugrožene one sastojine,
čiji najmlađi razredi počimlju od strane
opasnog vjetra, te se postepeno jedan za drugim
redaju.


Šume sa gušćom mrežom prosjeka ti. sa manjim
odjelima i gušćim otrrnstom, otpornije su
prema štetama od opasnih vjetrova, od šuma
sa rjeđom mrežom prosjeka, tj. s većim odjelima
i rjeđim obrastom.


Jednako stara sa. toj ina sa
jednoličnim sklopom otporna je protiv
štetno«» djelovanja vjetra, te čuva svoju specifičnu
klimu samo u mladosti i donekle
u srednjoj dobi. Sa većom strašću, ta otpornost
sve više opada, te pod konac ophodnje padne
na minimum, a sastojinska klima postaje sve
sličnija onoj na otvorenom polju. Nejedna ko
stara šuma s tepena sto strukture
— u prvom redu ona prebornog
karaktera — zadržaje stalno
svoju sastoji nsku klimu i
najjače je otporna protiv štetnog
djelovanja vjetra. Sastojine, u
kojima se gospodari na način oplodile sječe, sa
dugim pomladnim razdobljem, kao i one sa
podstoinim drvećem, leže po sredini između
prva dva tipa.


S a is t o j i n s k i zaštitni rubni plašt
mora biti što gušće sklopljen; on mora sizati
do zemlje. U njem se stabla, -ne smiju nagusto
posaditi, već razđaleko. da budu što granatija,
pa se moraju, prema potrebi, pođsađiti drvećem
i grmljem, koje dobro podnosi zasjenu- Najpotrebniji
je na zapadnoj, južnoj i sjeveroistočnoj
strani sastojine.


Za sastojinski rubni plašt su od bjelogoričnog
drveća najpogodniji hrast, pa lipa i brijest,
te grab, dok je bukva najmanje pogodna. Od
četinjača je najbolji ariš. potom bor i jela, te
konačno smreka, ali ova samo u mladosti i
srednjoj dobi. Bor je dobar ´samo, ako je podsaden
sa bjelogoricom.


Osini rubnog plašta, važna je i form a
sklopa krošanja. Kod toga je stepenasti
i uslojeni ´sklop mnogo sigurniji od sklopa jednako
stare visoke šume, pa je sklop preli
o me š u m e r a z . jerno n a j s i g u r n
i j i.


Izlažući pisac dalje strukturu obrasta pra vilne
visoke šume obzirom na oblike
sječina, načine sječe i tok sječa, dolazi do s j e-
k or e da. te navada C, Wagnerovu i Speiđclovu
definiciju o sjekoredu, prema kojoj je
s j e k o r e d trajna i čvrsto ograničena
šumska površina, kojoj se


. ura prema vani osigurati samostalnost
i to rubnim zaštitnim
p 1 a š t e m, a u unutrašnjosti, da se,
u o d r e đ e n o m smjeru, uzdrži takav
raspored dobnih razreda, da
s j e č i n e mogu nesmetano slijediti
jedna za drugom, kako to
»š u m s k o - u z g o j n o j svrsi n a j b o 1 j e
odgovara«.


U sjekoredu moraju biti sjedinjena oba zaštitna
elementa i to zaštita međusobnim pokrivanjem
sastojina, kao i sastojinski zaštitni
rubni plašt. Ako je taj zaštitni plašt u redu, to
sjekored pruža zaštitu od sjevera i juga; on zaštićuje
sastojinu od sunca i vjetra.


U odsjeku u kojem pisac raspravlja o temeljima
uređenja prihoda određeni su i pojedini
temeljni pojmovi sa područja uređivanja šuma.


S j e č n a zrelost stabla nastupa
onda, kada ono postigne gospodarskim ciljem


određene dimenzije. Sječna zrelost sastojin
e je ono njezino stanje, u kom ona
postizava relativno najveću količinu sortimenata.
Sječna zrelost nije vezana na točno određeno
vrijeme, već na stanoviti kraći ili duži
vremenski raspon.


Trajanje proizvodnje je vrijeme
od osnivanja stabla ili sastojina, pa do nastupa
sječne zrelosti. Kod hrasta traje proizvodnja
vrijednih sortimenata najmanje 200 godina, kod
bora 80—160, kod smreke 80—120. kod jele 100
150 god., a u prebornoj šumi i 200—250 godina.
Pisac veli, da Juđeichova ophodnja nema ništa
zajedničkog sa trajanjem proizvodnje.


Pod gospodarskim razredom razumijeva
se takovo sjedinjenje površina, koje
služi cilju potrajnosti. Pod gospodarskim razredom,
razumijeva pisac računsko obuhvaćanje
sastojina u jednu jedinicu
potrajnosti u n! u t a r jednog
gospodarstvenog kotara. Gospodarski
razredi moraju po površini obuhvatiti toliko sastojina.
koliko je potrebno, da kao cjelina osiguravaju
potrajnost.


Ophodnj a je na osnovu gospodarskog
gledišta ustanovljeno trajanje proizvodnje. U
idealnoj šumi pada doba sječe t. j . sječna zrelost
i ophodnja zajedno, što, ali u zbiljnoj šumi
nije gotovo nikad slučaj. Stoga je ophodnja
gospodarstvenog razreda samo srednja vrijednost
oko koje se kreće stvarno doba sječe pojedinih
sastojina. Ophodnja je prema tome planski
određeno srednje proizvodno trajanje sastojina
jednog gospodarstvenog razreda. Ophod nja
je najjača potpora načela
potrajnosti.


Ophodnja je temelj i okvir prostornog reda,
pa se samo u neznanju i uz pomanjkanje osjećaja
odgovornosti može govoriti o šumskom gospodarenju
u pravilnoj visokoj šumi »slobodnom
od ophodnje«.


Pisac dalje ističe da srednje trajanje vremena
proizvodnje sastojina gospodarskog razreda,
nije samo pogonsko-gospođarska ili gospođarsko-
politička stvar, već također prirodno
znanstveno i šumsko-uzgojno pitanje.


Visine ophodnja imaju se odrediti općom
zemaljskom ophodnjom, na osnovu svestranog
ispitivanja potreba trežišta ; narodnog gospodarstva,
tako da to zaista budu ophodnje narodu
o-gospodarskog produkt i vi teta. (Pojedinačna
bi se gospodarstva morala podvrći jedinstvenoj
volji).


Bezizgledno je, da se gospođarstvenost postizava
smanjenjem ophodnje, ili spekulativnom
osnovom iskorišćivanja po periodama.
Ovdje pomaže samo jedno sredstvo,
a to je povišenje stalnih
cijena tako, da šumsko gospodarstvo
bude kao zdravi i ravnonravni
član uklopljeno u narodno
gospodarstvo. To je radi održavanja
trajnosti, postojanosti i jeđnakomjerriosti najviših
prihoda na drvu bezuvjetno potrebno, pa
za tim mora težiti, osim nauke o gospodarskom
pogonu, također i uređivanje šuma, kao čuvar
potrajnosti.


U poglavljima u kojima se raspravlja o vi sinama
drvnih zali h a, razmotren je
odnos zbiljnih drvnih zaliha prema idealnim
zalihama u glavnim šumsko-uzgojnim tipovima.


Jake prorede snižavaju visinu idealne drvne
zalihe za 10 do 21%.


92
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Važnost idealne drvne zalihe leži u usporedbi
sa z biljnom zalihom, ali ta usporedba
vrijedi samo u slučaju, da se i
Zfbiljna drvna zaliha ustanovi na
osnovu podataka istih prihodnin
tabela po kojima je izračunata i
idealna drvna zaliha. Kasčlanjenje
drvne zalihe u jednako staroj visokoj šumi
uvjetovano je odnošajem dobnih razreda. Pri
tom je udio pojedinih dobnih razreda u drvnoj
zalihi važniji od površine, koju ti razredi zapremaju.


Iako u prebornoj šumi idealna drvna zaliha
nema ono značenje, kaje ima u jednako
staroj visokoj šumi, ipak je stav i veličina
drvne zalihe za stanje ravnoteže u njoj od odlučne
važnosti. Premalene zalihe znače, da su
šume previše iskorišćivane i iscrpljene, dok
prevelike zalihe djeluju nepovoljno na prirast.
Idealna se zaliha ovdje pronalazi iskustvom .


U prebornoj je šumi bonitet drvne zalihe


izražen raspodjelom drvne zalihe na debljinske


razrede, a ne visinom zalihe. Kasčlanjenje


drvne zalihe u nejednako staroj prebornoj


šumi ne vrši se po dobnim razredima, već


prema promjeru, broju stabala, kružnoj plotu


i masi. i


Prema Flury-u, karakterizira jednako staru


visoku šumu proizvodnja građevnog drveta, a


prebornu šumu proizvodnja drveta za pileuje


ili uzgoj debelih stabala. 1 na slabijoj se stoj


bini može u prebornoj šumi procentualno pro


izvesti isto toliko, ili više, debelih stabala, nego


na najboljem snirekovom staništu, jednako


stare visoke šume.


U trećem dijel u knjige opisuje pisac


načela i metode sastavljanja potrajne gospodar


stvene osnove.


Uređivanju šuma je zadaća uspostaviti red


u šumskom gospodarstvu. Pod tim redom misli


pisac smišljenu zajedničku suradnju svih ten*


uičkih radova kod proizvodnje i kod iskorišći


vanja. Potrajao gospodarenje obuhvaća dva


glavna područja šunisko-gospođarske djelat


nosti: A) uređenje proizvodnje i B) uređenje


prihoda.


Potrajno uređenje proizvodnje
ima ipak ove dvije zadaće:


1. stvoriti šumsko-uzgojnu osnovu,
2. uspostaviti prostorni red.
Po piscu pripada uređivanju šuma tehničko
vođenje i upravljanje gospodarstva, a uzgajanju
šuma sloboda u izvršavanju.


Položaj uzgajanja šuma u području uređivanja
određuje on ovako:


1. sve odluke o osnovi proizvodnje, kod kojih
se moraju uzeti u obzir ne samo šumskouzgojni,
već mnogostrani razlozi, moraju se, u
duhu uvjeta potrajnosti, donijeti po uređivanju
šuma;
2. uređivanje šuma se ne smije gubiti u pojedinostima,
ono ne treba nadoniještavati godišnje
prijedloge sječa i ogojne osnove, a niti
propisivati način njihova izvršavanja;
3. ne može se zamisliti protivuriječnost izmedu
zahtjeva uzgajanja šuma, koji se temelje
na prirodnim zakonima i uređivanja šuma,
kada se iskustvom stečene upute uređivanja
šuma podčinjavaju zahtjevima, sa kojima je
povezana proizvodna osnova;
4. zahtjevi potrajnosti su ovi: obvezatnost
njegovanja prirasta, te nastojanje za njegovim
povećanjem. U gospodarenju po sječi nama pridolazi
uz to uspostava dobrog prostornog reda,
jer je to preduvjet neporemećene proizvodnje i
sigurnosti gospodarstva;


5. uređivanje šuma, kao čuvar ideje potrajnosti,
već u načelu nije protivno uzgajanju
šuma, već je njegov najpouzdaniji pomoćnik;
G. uređivanju šuma je dužnost, da u gospodarstvu
dovede do izražaja načelo tehničko g
shvaćanja , jer uzgajanjem šuma vladaju
samo prirodna i biološka mišljenja.
Kod sastava šumsko-uzgojne osnove ima
se, uzevši u obzir gospodarske potrebe budućih
vremena, postaviti stanoviti šumsko-uzgojni
tehnički cilj, koji će obuhvatiti:


1. izbor uzgojnog tipa šume (jednako stara
visoka šuma, preborna šuma, šuma sa oplodnom
sječom, niska šuma i t. d.);
2. izbor vrste "drveća i udio pojedine vrste
u smjesi, što ne spada samo u nadležnost uzgajanja
šuma, već i u šumarsku politiku, gospodarstvo
i zaštitu šuma;
3. postaviti prosječnu debljinu stabala, koja
ima biti ciljem uzgoja, te s time ujedno odrediti
srednje vrijeme proizvodnje, visinu drvne
zalihe, učešće sortimenata, te rasčlanjen.je i
strukturu zalihe.
Iz postavljenog cilja proizlaze i gospodarske
zadaće, koje se imaju izvršiti, a to su:


4. osnivanje sastojina,
5. njega sastojina,
6. uspostava prostornog reda,
7. mjere za zaštitu i
8. njega tla.
Kod izrade općenitih šumsko-uzgojnih uputstava
u svrhu sastava šumsko-uzgojne osnove
potrebno je držati se ovih smjernica:


a) općenita šumsko-uzgojna uputstva moraju
se temeljiti na ekološkim prilikama, koje
su dane stojbinom;


b) šumsko-uzgojne odredbe moraju biti izrađene
na strogoj stvarnosti i znanstvenosti;


c) pošto istraživanja na području uzgajanja
šuma stalno i dalje teku, to su i šumsko-uzgojna
pravila ograničene važnosti, pa je dužnost,
da se periodički preispitaju;


d) šumsko-uzgojna pravila ne smiju se zato
upotrebiti, da u praksi zavladaju takova naučna
mišljenja i pogledi, koji nisu iskušani, te
znanošću i iskustvom dovoljno utvrđeni. Preporni
se pogledi imaju objasniti istraživanjem,
a ne praksom;


e) šumsko-uzgojna pravila ne smiju zamjenjivati
uzgajanje šuma. Ona se moraju ograničiti
samo na ono temeljno. Šumsko uzgojne
osnove vezane su na metode uređenja prihoda,
koje se pak temelje na prirastu i drvnoj zalihi.


Cilj šumsko-uzgojne osnove jest
proizvodnju uskladiti «a gospodarskim ciljem,
te ju — uz iskorišćenje svih stojbinskih sila —
podići po količini i kakvoći, na najvišu mjeru.
Put tome cilju vodi preko šumsko-uzgojne tehnike
u podmlađivanju i njegi sastojina. Tu ne
može biti norma, kao kod postupaka sa mrtvom
tvari; postupci se nemogu ograničiti propisima,
već mora postojati sloboda izvođenja i povjerenja
u osobu koja izvodi. Postavljanje cilja
za bližu budućnost važnije je, od onog, za
dalju budućnost. Među bliske ciljeve spadaju
sve zadaće osnivanja i njege sastojina.


Prije prela za na sastav šumsko-uzgojnih osnova
za pojedine sastojine, ima se, osim oblika
sječi ne, urediti još i slijedeće:


.. izabrati vrste drveća, odnosno smjese
vrsta drveća, koje odgovaraju staništu i cilju
gospodarenja;


!
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 100     <-- 100 -->        PDF

/


2. izabrati metode pomlađivanja: prirodno
ili umjetno;
3. izabrati način sječe, pod čim se ražu
mijeva prostorno odjeljivanje podmladenja od
sječe i organizacije izvlačenja drveta;
4. ustanoviti svestrano zaštitu proizvodnje;
5. izabrati metode uzgajanja;
6. izabrati metode unovčenja, izgradnje, mre
žu puteva, način sortiranja i prodaje.
Nä temelju ovih općenitih smjernica po-.
stavljenih za sastav šumsko-uzgojne osnove
sastavlja se šumsko-uzgojua osnova za svaku
pojedinu sastojinu razvrstavajući kod tog sastojine
na:


1. one u kojima je potrebno odmah provesti
sječu:
a) prezrele, to su prestare,« siromašne na pri


rastu sastojine, koje je beskorisno dalje nje


govati,


b) progaljene sastojine, koje više ne isko


rišćavaju u dovoljnoj mjeri proizvodnu snagu


tla i kod kojih se ne može postići povećanje


prirasta upotpunjenjem obrasta putem pođ


sadnje,


c) sastojine, u kojima su prijeko potrebna


progaljivanja i odstranjivanja, kao ostaci nak


nadnog sijeka nakon prirodnog pomladenja,


d) sastojine loše rase,


e) bolesne i jako oštećene sastojine,


1´) sastojine, koje ne odgovaraju danoj 4toj


biui, pa su zaostale u prirašćivanju ili imaju
kakove druge nedostatke,
g) prosjeke i sastojine, koje se moraju u interesu
sječnog reda iskoristiti;


2. one, koje su za sječu dozrele:
a) za sječu zrele stare sastojine,
b) sastojine, koje će tokom slijedećih III godina
dozreti za sječu;


3, one, u kojima se predviđa iskorištavanje


pređužitaka.


Na temelju tako sastavljenog šumsko-uzgojnog
plana za pojedinu sastojinu, dolazi se
do aproksimativne visine etata. Daljnjim preispitivanjem
ustanovljenog aproksimativnog
etata i uspoređivanjem njegovim sa idealnim
šumskim vrijednostima, dolazi se do konač no
g etata , a time i do utvrđivanja šumsko,
uzgojne proizvodne osnove. Reguliranje prihoda
i proizvodnje izvršava se tako jednim
aktom.


Sastav šumsko-uzgojnih osnova za pojedine
sastojine moguć je tek onda, kada se utvrde
sjekoređi, kada se izaberu linije zahvata prvih
sječa i kada se ustanove smjerovi sječa.


Uspostava prostornog reda jest
prema piščevim izlaganjima druga pretpostavka,
koja mora biti ostvarena, da bude proizvodnja
regulirana i osigurana.


Ciljevi uspostave prostornog reda jesu:


1. zaštititi proizvodnju Od štetnog djelovanja
sunca i vjetra,
2. osigurati gospodarstvo od šteta, koje
mogu nanijeti olujni vjetrovi,
3. prostorno odijeliti pomladenje od sječe,
te tim umanjiti štete od rušenja i izvlačenja,
4. olakšati izvoz drveta, te
5. iskorišćavanju dati gipkost i slobodu.
Ti se ciljevi postizavaju svim tehničkim
sredstvima, koja nam stoje na raspoloženju 1
koja se u pravilnoj visokoj Sami mogu primijeniti.
Ovamo spadaju:


1. Dobra mreža putova, upotpunjena sa
pomoćnim putevima za izvlačenje;
2. razdioba gospodarske površine na sjekorede,
koje neka u pravilu čine 1—2 odjela;
3. razdioba sjekoreda na sječine;
4. uzgajanje i njega rubnih stabala;
5. stvaranje zaštitnog sistema međusobnim
pokrivanjem sastojina, kod čega se moramo
pridržavati svestrano promišljenog i osnovnog
reda sječa;
6. uspostava slobodnih vjetrobranih ...^
sjeka.
Kod primjene tih tehničkih sredstava moraju
se imati na umu još i ove piščeve napomene:
Kako se sjekored može sastojati od 1—´i
odjela, tako ga mogu sačinjavati i jedan ili
više redova sječina. Elemenat sjekoreda je
odjel, a jedinica reda sječina je sastojina. Mje
kored može sačinjavati jedan odjel, a red sječina
mora obuhvaćati više sastojina, koje se
prema smjeru opasnosti od vjetra sijeku jtđna
za drugom tako, da jedna sastojina drugu zaštićuje
pokrivanjem. Redovi sječina su samo
sa strane određeni, jer se oni giblju smjerom
sjekoreda. Početak i svršetak reda sječina Je
naprotiv gibiv. Razdiobni putevi između dva
sjekoreda moraju biti dovoljno široki, da se
može razviti zaštitni rubni plašt.


Kod određivanja početnog mjesta zahvata u
sastojinu odlučuju:


1. uzgojni momenti, koji zahtjevaju, da taj
zahvat počne tamo, gdje to najbolje odgovara
potrebama prirodnog ili umjetnog pomlađivanja;
2. momenti iskorišćivanja šuma;
3. zaštita sastojina. Sa prvim se zahvatom
može samo tamo započeti, gdje u pozadini
ostaju mlade sastojine, koje još ne,trebaju zaštitu
pokrivanjem, ili pak gdje ostaju samostalne
sastojine, koje su već pokrivene zaštitnim
plaštem.
Ne smiju se osnivati sječine na velikim površinama,
jer su nepogodne.


Najpogodnije su sječine na malim površinama;
one mogu obuhvatiti čitavu sastojinu ili
samo dio sastojine. (Sastojina može biti velika
0,2 do 15 ha).


U posebnom poglavlju obrađuje pisac . e tode
uređenja prihoda, koje dijeli na:


a) Metode, kojima je svrha osigurati p o
trajni prihod na drvu; one se dalje dijele
na dvije skupine:


Prva skupina je teoretske prirode, te
se oslanja na idealne šumske okolnosti. Ta se
grupa može označiti i kao deduktivna. Ovamo
spadaju:


1. Metode jednostavne raspodjele površine.
2. Metode rašestarenja.
.´!. Metode prirasta i drvnih zaliha.
4. .ludeieh-saksousko sastojinsko gospodarenje.
5. Metoda dobnih razreda.
Druga skupina se oslanja na iskustvo,
te ovamo spadaju:


6. Kontrolne metode.
b) Metode uređenja prihoda potrajn o .
proizvodnjom drveta, kamo spadaju:


7. Apsolutno sastojinsko gospodarenje.
c) Metode potrajnih novčanih prihoda:
8. Metode šumske rente.
Ovako svrstane metode za ustanovljivanje
i uređenje šumskog prihoda (etata) pisac prikazuje
i ocjenjuje svaku od njih posebno, navađajući
njihove značajke i odnos prema potraj
nosti.


Od skupine induktivnih metoda uzimlje pisac
u razmatranje kontrolnu metodu,
prema kojoj se gospodarenje u prebornoj šumi


94
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 101     <-- 101 -->        PDF

ne ravna po teoriji, već traži savjeta u is


kustvu.


Iz iskustv a dolazimo do saznanja, koja
visina i kakova struktura drvne zalihe vođi do
najvećeg prirasta. Šuma, čija drvna zaliha ima
takovu strukturu, da trajno daje najveći mogući
prirast nalazi se u ravnoteži, njezina zaliha
odgovara ekonomskoj zalihi. Bit kontrolne
metode je iskorištavanje iskustava. Iskorišćavanje
etata ne smije sprječavati njegu sastojina
niti na nju nepovoljno utjecati. Kod te je metode
potrebno za svaki odjel ustanoviti tekući
prirast po formuli: Z :— Va — Vi + N, dok je
ukupni etat jednak zbroju etata svih sastojina.
Formula: Z — Va + N — Vi daje ukupni prirast
odjela u silvama.


Kod ustanovljivanja periodičkog tekućeg
prirasta ima se paziti, da se sva stabla, koja
se kod njege sastojina poruše ne samo snime,
već da se podijele prema vrsti drveta i prsnom
promjeru i svrstaju u posebni očevidnik, koji
se nakon svakog uredajnog doba zaključuje,
te prema debljinskim razredima, broju stabala,
silvama i kubicima zbroji. Mora biti jasno, koliko
je stabala na koncu gospodarske periode
prešlo iz jednog debljinskog razreda u drugi, te
koliko iz nuzgredne sastojine u glavnu.


Veličina etata ima se prilagoditi prirastu.
Određivanje etata po kontrolnoj metodi jest
isključivo šumsko-uzgojno planiranje sa ciljem,
da se poveća prirast.


Kod prvog uređivanja šuma i određivanja
etata po kontrolnoj metodi uzimlje se — radi
veće sigurnosti — u pomoć i užitni postotak.
On se za planinske šume kreće od 1,5—2°/», a
u nepovoljnim slučajevima 1—\JtPI*. Osim toga,
dade se u tu svrhu upotrebiti i Mantelova formula:


Vw
f-n = , te izmijenjena Heyerova formula:
u


~2~


VVV znači zbiljnu zalihu,
Av -- onu, za kojom se teži, a
Z tekući prirast početne zalihe.


Bit kontrolne metode jest kontrolirano uzgajanje
šuma. U tu svrhu predlaže Eichorn,
tla se podržavaju 100—200 ha velike pokusne
sastojine, dok Weber i Kiinanz traže da se u
svakom odjelu podržavaju oko 1 ha velike dokazne
plohe, koje se moraju svakih 3—5 godina
snimati. To bi trebale biti ujedno i stanice
za biološka opažanja.


Važnost kontrolne metode je ta,
što postavlja proizvodnju u prvi
red.


Po kontrolnoj metodi postaje uređivanje Suma
kontrolna instanca za ukupno vođenje gospodarenja,
te putokaz za tehniku gospodarenja
u budućnosti. Ta metoda vrijedi samo za prebornu
šumu.


, Pisac iznaša i svoju sis tematiku
metoda uređivanja šuma, te sve poznate
metode svrstava u ;S grupe:
Prvu grupu čine one metode, koje
uzi miju u obzir potrajnost prihoda na drvu.
Drugu grupu čine metode, koje se osnivaju
na potrajnosti proizvodnje drveta. Tre ću
grup u sastavljaju metode, kod kojih se
uzelo za osnovu potrajnost novčanih prihoda.
Metode prve grupe teže za tim, da se postigne
što veći prirast, prostorni red, te za odr


žanje potrajnosti, dovoljno velika i pravilno
raspodijeljena drvna zaliha. Kod ovih se metoda
prirast prošlosti očituje u visini gađanje
drvne zalihe, dok je budući prirast mjerilo
proizvodnje.


Metode prve grupe dijeli pisac na: , .
a) deđuktivne, b) induktivne.


Podloga deduktivnim metodama su predodžba
idealne šume. Svi ciljevi koji se žele postići,
su fiksirani u ideji idealne gospodarske šume.
Kao putokaz tom cilju služi normalni prirast,
normalni položaj, normalne zalihe i normalni
razmjer dobnih razreda. Naprotiv induktivne
metode potpuno zabacuju teoretski pojam
idealne šume, već vjeruju samo experimentom
i izmjerom potvrđenim iskustvima.


Od poznatih metoda spadale bi u prvu grupu
i to među deđuktivne metode ove:
a) metode kod kojih se proizvodnja i prirast
svake za sebe uređuju:


1. Kameralna taksa,
2. Paulsen-Hundeshagen,
3. Carl Heyer,
4. Breymann.
To su metode prirasta i drvnih zaliha.
b) metode, koje uređuju i proizvodnju i prihod
jednim radnim tokom, te koje prihod izvađaju
iz prethodno utvrđenog toka proizvodnje.
Ovamo spadaju:


5. rašestarenje površina,
6. rašestarenje masa,
7. kombinirana šestarska metoda,
8. Juđeich-sasko sastojinsko gospodarenje,
9. metode dobnih razreda.
Među induktivne metode prve grupe ubraja
se kontrolna metoda.
Oruga grupa metoda uređenja šuma ima
samo jednu metodu, t. j . apsolutno sastojinsko
gospodarenje, kod kojeg se etat izvađa iz dosađanjeg
toka proizvodnje.
U treću grupu metoda uređivanja šuma spadaju
metode šumske rente, t. j . metode K.
Ostwalda i H. Kriegera.
Pisac navada i sistematizaciju metoda uređivanja
šuma po Wagneru, W. Mantelu 1
Rohrlu. On ne prihvaća Wagnerovo gledište,
koji potrajnost označuje kao gospodarski cilj,
te kod toga razlikuje gospodarske sisteme i sisteme
potrajnosti. W. Mantel pak uzimlje kao
gospodarske ciljeve osim potrajnosti i rentabilitet,
te druge šumsko-uzgojne ciljeve. Bohr]
također tvrđi, da je pored potrajnosti samo
cilj gospodarenja odlučan, te postavlja pored
metoda potrajnosti šumsko-statičke metode. Pisac
je protiv svih tih stanovišta, te tvrdi, da
potrajnost ne predstavlja, a niti može biti go
spodanski cilj. Načelo potrajnosti Je
sa svim svojim posljedicama posljedak
stotinu godina starog iskustva,
ono utjelovljuje u sebi temeljni
zakon šumskog gospodarstva.


U zaključnom poglavlju knjige
pisac još jednom ističe, da uređivanje šuma
ima samo jednu zadaću: uspostavu potrajnosti
u šumskom gospodarstvu.


Da se ta potrajnost postigne, mora se nastojati:


1. postići najveći prirast;
2. postići takav prostorni red, kojirti će proizvodnja
biti zaštićena i osigurana;
3. da se dođe do drvne zalihe, koja odgovara
potrajnosti i koja je prilagođena gospodarstvu;
95