DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Cl. 27. Svi pismeni dokumenti, ili akti đruš
tva nose pečat društva i potpis predsjednika
(potpredsjednika) i tajnika. Novčani dokumenti
nose pečat društva, te potpis predsjednika (potpredsjednika)
i blagajnika.


01. 28. Upravni odbor izdaje stručni organ
»Šumarski list«, koji je ujedno i društveno
glasilo.
List ureduje urednik u sporazumu sa upravnim
odborom. Urednik je po svom položaju
član upravnog odbora sa svim pravima i dužnostima
odbornika.


Čl. 29. Računska godina društva poklapa se
sa kalendarskom godinom i počinje sa danom


1. siječnja.
Upravni odbor dužan je za iduću godinu sa
staviti proračun i predložiti ga na odobrenje.


IV. Otsjek
Klubovi
Čl. 30. Članovi društva iz jednog mjesta 1
iz bliže okoline mogu osnovati klub, ako se za
osnutak kluba izjavi najmanje 10 članova iz
tog područja.


Klubovi .. mogu osnivati u svrhu promicanja
ciljeva navedenih u članu 3. ovih pravila
ili radi promicanja društvenosti.


Osnutak kluba ima se odmah prijaviti upravnom
odboru društva, koji će to primiti na
znanje, ako je osnivanje uslijedilo u smislu
propisa ovih pravila.


Čl. 31. Poslovnik za osnivanje i rad klubova
izradit će upravni odbor društva i podnijeti
skupštini na odobrenje.


V. Otsjek
Časni i obranički sud
Čl. 32. Zadatak je časnog suda, da prosuđuje,
da li se koji član ogriješio o interese i
čast naroda, te da po ovim predmetima donosi
i presude Svoje presude podnosi časni sud na
izvršenje upravnom odboru, a protiv njih nema
priziva.


Svojom presudom može časni sud izreći slijedeće
kazne:


a) usmenu opomenu; b) pismeni ukor; e) gubitak
aktivnog ili pasivnog prava glasa i đ)
isključenje iz društva na izvjesno vrijeme Ili
trajno.


Odluke časnog suda imaju se objaviti u društvenom
glasilu.
Čl. 33. Časni sud se sastoji od 5 članova i 2
zamjenika, koje bira skupština.


Čl. 34. Sporove između pojedinih članova
društva ili klubova, koji nastaju iz društvenih
odnošaja. rješava naročiti obraničk i sud,
koji se obrazuje na ovaj način: Svaka stranka


bira po dva nezainteresirana člana društva, a
ova četvorica biraju predsjednika kao petog
člana.


Zaključku ovog suda, koji se stvara većinom
glasova, moraju se pokoriti obje stranke.


Čl. 35. Sve administrativne poslove, koji se
odnose na obranički sud izvršava upravni odbor.
Odluke obraničkog suda objavit će se u
društvenom glasilu, ako to sud nađe za potrebno.


Čl. 36. Ovakovim sudom mogu se rješavati
i sporovi između članova društva i kojeg nečlana,
ako se obje stranke s time slože.


U nadležnost ovog -uda spadaju i sporovi
stručne prirode medu privatnim strankama,
ako žele da se podvrgnu pra vor jeku toga suda,


VI. Otsjek
Zaključne ustanove
Čl. 37. Društvo prestaje:
a) ako se u tom smislu sazove glavna skupština,
na kojoj se dvije trećine svih redovitih
članova izjasni, da društvo iz bilo kojeg razloga
ne može vršiti svoj rad, i
b) ako ga vlast raspusti.
Čl. 38. Ako se društvo raziđe, a ne stvori zaključak
o raspoložbi imovinom, ima se sveu
kupna imovina društva koristonosrm uložiti.
Imovinom upravlja kuratorij od tri člana, od
kojih dvojicu bira šumarski otsjek Poljoprlvređno-
šumarskog fakulteta u Zagrebu, a jednog
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva F.


II.
H., Odjel za šumarstvo.
Ako se u roku od 10 godina ne obrazuje društvo
s istim ili sličnim ciljevima, koji će nastaviti
rad sadašnjeg društva i preuzeti svu
imovinu, ima se osnovati posebna zaklada, koja
će nositi naziv Zaklada Hrvatskog šumarskog
društva. Iz prihoda te zaklade osnivat će
se odnosno uzdržavati će se šumarsko-lovački
muzej.


NARODNA VLADA HRVATSKE


Ministarstvo unutrašnjih poslova 2
Br. 9 220-111-1945. Zagreb, dne 28. studena 1945.
Ova se Pravila na osnovu čl. 12. t. b. Zakona


o udruženjima i zborovima od 25. VIII. 1945. g.
odobravaju.
Ovim prestaju vrijediti ranija Pravila društva
odobrena rješenjem bivše Banske vlasti
Banovine Hrvatske od 2. IV. 1940. g. pod brojem
34.802-1-3/1940.


Smrt
fašizmu — sloboda narodu!
Načelnik:
(Potpis nečitljiv)


POZIV ŠUMARIMA JIGOSLAVIJE NA SARAONJI´ OKO PRIKUPLJANJA MATERIJALA
IZ NARODNOOSLOBODILAČKE BORBE


Drugovi!
Našom zemljom bjesnio je kroz minule četiri
godine strašan rat. U njemu su odigrale
veliku i presudnu ulogu naše šume. One su
mnogo doprinesle uspješnom završetku rata i
oslobođenju naših naroda od zavojevača. Međutim,
rat je ostavio teške i bolne tragove ne
samo na selima i gradovima, nego i na našim
šumama.
U našim šumama zbile su se mnoge promjene
u toku minulog rata. Dosta je spomenuti, da
su Talijan i posjekli mnoge vrijedne šume i
šumice, te uništili mnoge skupocjene nasade na
gotovo čitavom području tzv. II. arm ate.
Nijemci i Talijani uništili su zapaljivim


bombama mnoge crnogorične šume i šumice u
Bosni, te posjekli mnogo našeg drva duž cesta
i željezničkih pruga. Za vrijeme rata pretrpjele
su mnoge naše šume i inače znatna oštećenja.
Oštećeni su ili uništeni i mnogi važni naši prirodni
spomenici.


Šume, šumice i pojedino drveće odigrali su
u toku narodno oslobodilačke borbe važnu ulogu.
U stotinama slučajeva oni «u omogućili
uspjehe u akcijama naših boraca. Drvo iz naših
šuma dalo je neograničenu pomoć kod podizanja
baraka, mostova, zemunica i t. d.


Držimo, da nam je dužnost prikupiti sav materijal,
koji se tiče odnosa naših šuma prema
minulim ratnim prilikama. Na nama je ino


89