DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 94     <-- 94 -->        PDF

e) Časni sud.


Cl. 14. Vrhovni je forum društva glavn a


skupština, koja se održava svake godine S


prisutnim brojem redovitih članova.


Pravo glasa imaju samo oni redoviti člano


vi, koji su udovoljili svojim članskim dužno


stima.


Cl. 15. Glavna će se skupština održati U


mjestu, koje odredi prethodna skupština, ili po


njenom ovlaštenju upravni odbor.


Cl. 16. Upravni odbor ima sazvati skupštinu
i objaviti dnevni red najmanje 3 tjedna prije
sastanka glavne skupštine.


Skupština je sposobna pravovaljano i puno


važno zaključivati, ako je na zakazani dan i


sat prisutno bar polovica broja redovitih čla


nova.


Ako nije prisutno bar polovica broja redovitih
članova, skupština će se održati istoga
dana jedan sat kasnije, bez obzira na broj prisutnih
članova.


Na glavnoj skupštini donosi se odluka većinom
glasova prisutnih redovitih članova. Glasuje
se aklamacijom ili tajno.


Cl. 17. Glavna skupština odlučuje u svim pitanjima
društva, a napose:
a) Raspravlja o izvještaju upravnog odbora,


o godišnjem radu društva, kao i o izvještaju
nadzornog odbora o stanju društvene imovine
i o suglasnosti učinjenih izdataka s proračunom;
b) Daje razrešnicu upravnom i nadzornom
odboru;
c) Vrši izbor članova upravnog i nadzornog
odbora i časnog suda;
d) Donosi proračun društva za iduću godinu
prema prijedlogu upravnog odbora;


e) Po potrebi tumači, mijenja i nadopunjuje
društvena pravila i donosi poslovnike za rad
društvenih sekcija i klubova;


f) Bira delegate za udruženja, u koja je
društvo učlanjeno;


g) Raspravlja o svim društvenim pitanjima;


h) Vijeća i rješava o svim prijedlozima
upravnog odbora, radnih sekcija, klubova i po
jedinih članova prema dnevnom redu.


Cl. 18. U slučaju hitne potrebe i ako za to
podnese pismeni prijedlog najmanje 25 članova
prisutnih na skupštini, može se pojedinačnim
glasanjem izmijeniti dnevni red i o nekom
predmetu rješavati na istom sazivu, no u svakom
slučaju ne na istoj sjednici, na kojoj je
dnevni red izmijenjen.


0 hitnim prijedlozima iznijetim na samoj
skupštini, a koji nisu na dnevnom redu, može
se raspravljati na istoj skupštini samo po zaključku
skupštine. Za donošenje odluke po ovim
hitnim prijedlozima može skupština ovlastiti
upravni odbor društva.


Cl. 19. Osim redovite skupštine mogu se držati
u slučaju potrebe i izvanredne ´skupštine
, no samo s određenim dnevnim redom


Izvanredna skupština saziva se:


a) po zaključku upravnog odbora,


b) na zahtjev nadzornog odbora,


c) na pismeni zahtjev 30 redovitih članova


društva, koji imadu pravo glasa.


Upravni odbor dužan je sazvati izvanrednu
skupštinu najdalje za mjesec dana od dana prijema
tog pismenog podneska.


Pravo glasa na skupštini ima onaj redovni
član, koji je podmirio dospjelu članarinu.


Cl. 20. Za izmjenu i dopunu pravila potrebno
je, da skupštini prisustvuje najmanje jedna trećina
svih redovitih članova, koji imadu pravo


glasa, od kojih mora bar tri četvrtine glasati


za promjenu ili dopunu pravila.


Cl. 21. Društvom upravlja upravn i od
b o r, koga skupština bira na dvije godine, a
sastoji se od predsjednika, dva podpredsjedni
ka, dva tajnika, blagajnika, urednika »Šumarskog
lista«, 12 odbornika, te 6 ođborničkih za
mjenika.


Upravni odbor je pretstavnik društva prema
vlastima i ostalim ustanovama i osobama.
On rukovodi svim općim poslovima društva, te
izvršuje zadatke predviđene društvenim pravilima
i zaključcima skupštine.


Sjednice upravnog odbora drže se po potrebi,
a najmanje svake četvrt godine po jedna.


Na zahtjev petorice članova upravnog odbora,
predsjednik ili njegov zamjenik dužan je
sazvati sjednicu odbora, i to najdalje u roku
od 34 dana.


Zaključci upravnog odbora valjani su, ako
sjednici prisustvuje 9 članova upravnog odbora.


Kod rasprave odlučuju prisutni odbornici
većinom glasova, a ako se glasovi raspolove,
odlučuje glas predsjednika.


Zapisnik sjednice vodi tajnik, te ga potpisu
je sa predsjednikom. Svaki zapisnik ima se na
idućoj odborskoj sjednici pročitati i ovjeroviti.


Cl. 22. Predsjednik zastupa društvo u
svim prilikama, predsjeda glavnim i izvanrednim
skupštinama i sjednicama upravnog odbora,
određuje poslove i saziva odborske sjednice.


Cl. 23. Za pregled računa, blagajne i ostalog
polovanja u tečaju godine bira skupština tri
člana nadzornog odbora i dva zamjenika,
i to od onih redovitih članova, koji nisu
članovi upravnog odbora, ili koji ne vrše ma
kakovu dužnost u upravi društva.


Članovi nadzornog odbora biraju između sebe
predsjednika, koji će određivati pregled bla
gajničkog poslovanja, kada to nade za potrebno,
no najmanje jedanput godišnje.


Kod opažene nepravilnosti u radu izvještava


o tom pismeno upi´avni odbor, koji je dužan po
stupiti po primjedbama nadzornog odbora.
Članovi nadzornog odbora mogu prisustvovati
sjednicama upravnog odbora, ali nemaju
pravo glasa.


Cl. 24. Članovi upravnog odbora dužni su redovno
dolaziti na odborske sjednice.


Tko izostane tri puta uzastopce od odborske
sjednice, a ne pošalje pismeno opravdanje,
automatski prestaje biti članom unravnog odbora.
U tom slučaju, kao i u slučaju, kad koji
član upravnog odbora iz bilo kojeg ra´loga prestane
biti članom upravnog odbora, dolazi na
njegovo mjesto zamjenik po redu izbora. Ako
ostane prazno mjesto u predsjedništvu, bira
upravni odbor između sebe osobu, koja će obavljati
poslove do naredne skupštine.


Ako ostavku podnese polovina članova
upravnog odbora, ima se sazvati izvanredna
skupština.


Cl. 25. Odbor je vlastan sastaviti za pojedine
grane šumarstva ili ine razne agenđe radn e
sekcije , u koje se mogu pozvati i stručnjaci
izvan odbora, pa i onda ako nisu društveni
članovi.


Ovakova radna sekcija bira iz svoje sredine
predsjednika, koji saziva i rukovodi sastanke
radnih sekcija, a prijedloge i sastavke predlaže
upravnom odboru na odobrenje.


Cl. 26. Za otpravljanje administrativnih ili
drugih tehničkih poslova može upravni odbor
uzeti potreban broj pomoćnog osoblja, čija se
plaća ima osigurati proračunom.


88