DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 93     <-- 93 -->        PDF

prirodnih ljepota, spomenika i rasli na, te davan.
iem nagrada i pohvalnica za uspješno djelovanje
u tom smislu;


h) Saradnjom sa šum. pokusnim stanicama i
pomaganjem kod izrade programa šumarsko
nastave;


i) Stvaranjem i održavanjem veza s ostalim
privrednim i tehničkim društvima ostalih kulturnih
naroda, osobito slavenskih;


j) Izdavanjem stručnog šumarskog organa
»Šumarskog lista«, koji je ujedno i društveno
glasilo;


k) Unapređivanjem stručne šumarske literature,
štampanjem stnjčnih radova i propagandnog
materijala, odnosno davanjem pripomoći
stručnim piscima;


1) Prikupljanjem domaće i strane stručne
literature za knjižnicu društva;


m) Pomaganjem šumarske nauke i nastave;


n) Pomaganjem siromašnih slušača šumarskib
nauka.
Cl. 4. Društvo pribavlja novčana, sredstva za
svoj rad od upisnine i članarine, prinosa utemeljitelja
i dobrotvora, priloga, poklona, te pomoći
države i narodnih vlasti, društava i ustanova,
od prihoda društvenog glasila i drugih
društvenih izdanja, od prihoda vlastite imovine,
priredaba i ostalog, što društvo poduzme u
smislu ovih pravila.


II. Otsjek
Društveni članovi, njihova prava i dužnosti


Cl. 5. Članovi društva jesu: a) redoviti, b)
izvanredni, c) pomagači, d) pomladak i e) počasni.


Ad a) Redoviti članovi mogu biti šumarski
inženjeri u Federalnoj državi Hrvatskoj,
te šumari, koji su svršili srednju šumarsku
školu i položili praktični ispit za samostalno
vođenje šumskog gospodarstva, a borave na
području Federalne Države Hrvatske, te nastavnici
šumarskog otsjeka Poljoprivređno>-šumarskog
fakulteta u Zagrebu.


Ad b) Izvanredni članovi mogu biti
osobe, koje učestvuju u šumskoj proizvodnji ill
rade u šumskoj privredi.


Ad c) Pomagači mogu biti osobe i ustanove
ili društva, koja ne mogu biti redoviti ili
izvanredni članovi, a žele pomoći društvu u
njegovom radu.


Ad đ) Pomlada k čine studenti šumarstva.


Ad e) Počasnim članom postaje ona
osoba, koju skupština na prijedlog upravnog
odbora izabere zbog njenih zasluga za šumarstvo
ili šumarsko društvo.


Cl. fi. Redoviti članovi imaju pravo:
a) prisustvovati skupštinama i u njima od


lučivati glasanjem, tedruštva;
biti birani u upravu
b) služiti se svim pogodnostima društva,


knjižnicom i zbirkama, čitaonicom, i to po propisima,
koji za njih vrijede;


c) prisustvovati svim priredbama društva,
kao što su kongresi, predavanja, ekskurzije i si.;


d) stavljati usmene i pismene prijedloge za
rad društva i za skupštinu;


e) dobivati besplatno »Šumarski list«.


Cl. 7. Svi ostali članovi imaju sva prava re
đovitih članova, ali nemaju pravo glasa na
skupštinama i ne mogu biti birani u upravu
društva. Pravne osobe ne mogu besplatno primati
»Šumarski list«.


Cl. 8. Društvo može imati: a) utemeljitelje,
b) dobrotvore i o) velike dobrotvore.


Ad a) Utemeljitelji su fizičke ili
pravne osobe, koje jednom zauvijek uplate dru
štvu iznos u visini 10-godišnje članarine. Oni
su članovi one kategorije, u koju se prema članu
5. mogu učlaniti.


Ad b) Dobrotvori jesu one osobe, koje
poklone ili namijene društvu u novcu ili drugim
vrijednostima najmanje 20.000 Dinara, ako
uprava taj poklon primi.


Ad c) Veliki dobrotvori jesu one
osobe, koje poklone ili namijene društvu u novcu
ili drugim vrijednostima najmanje 50.000
Dinara, ako uprava taj poklon primi.


Utemeljitelji, dobrotvori i veliki dobrotvori
ranijeg Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva,
.Tugoslovenskog šumarskog udružeuja i
Hrvatskog šumarskog društva smatraju se i na
dalje takovima u Hrvatskom šumarskom društvu,
ako u smislu ovih pravila izjave, da to
žele ostati, a odbor ih primi.


Cl. 9. Dužnosti članova jesu:


a) točno i redovito plaćati članarinu;


b) pokoravati se društvenim pravilima, te
odlukama skupštine i odbora;
c) svagdje i svakom prilikom unapređivati
interese i svrhu šumarstva;
d) čuvati i braniti ugled i interese šumarske
struke i nauke, društva i članova uopće;


e) redovito dolaziti na skupštine i priredbe,
davati upravi društva prijedloge i inicijativu
za rad u svim pitanjima rada društva.


Cl. 10. Članove društva prima upravni odbor
po ispunjenoj pristupnici, a na prijedlog dvojice
članova.


Počasne članove bira glavna skupština na
prijedlog upravnog odbora.


Cl. 11. Visinu upisnine i članarine, kao i
način plaćanja određuje skupština na prijedlog
upravnog odbora.


Pomladak plaća polovinu upisnine i članarine.


U opravdanom slučaju može upravni odbor
.. pismenu molbu oprostiti člana od plaćanja
članarine bilo u cijelosti ili dielomično.


Tko nakon opomene ne plati dužnu članarinu,
briše se iz članstva to ne može biti ponovo
primlien za člana, dok ne plati stari dug.


Cl. 12. Društvenim članom može postati ona


osoba, kola ispunjava uvjete iz člana 5. a nije


se odriješila o interese i čast naroda..


Članstvo zanočinie danom primitka u dru


štvo a prestaje:


al smrću:


bi kad član nismeno izjavi upravnom odbo


ni rl;i nrpstnje biti članom društva:


cl odlukom o iskliučeniu. koiu donaša unrav


i\i odbor, a u slučaju: D neplaćanja članarine


i 21 kada se koji član oe-riieši o društvena nra


vila ili .. pokaže neđostoinim članom društva:


dl isključenjem po nresudi časnog suda.


TT slučaju navedenom nođ cl 2) ima isklju


čeni pravo priziva na narednu skupštinu.


III. Otsjek
Organi društva i njihov djelokrug
Cl. 13. Organi društva jesu:
a) Glavna skupština TI svim pitanjima:
h) Izvanredna skupština u specijalnim pitanjima,
radi kojih je sazvana;
c) Upravni odbor u okviru određenom ovim
pravilima i smjernicama skupštine.
dl Nadzorni odbor u pitanjima nadzora nad
novčanim poslovanjem društva kao i gospodarenja
i rukovanja ostalom društvenom imovinom.


87