DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 92     <-- 92 -->        PDF

XII. Promjena ugovora i ustanovljenje
stanarine.
Raspravljeno pod točkom III. ovog zapisnika.


XIII, Eventualijc.
1) Ing. .T. Sa far podnio je slijedeći prijedlog:
U toku je velika akcija za podizanje triju
uništenih sela na području Like i Korduna s
doprinosima građana grada Zagreba. »Hrvatsko
šumarsko društvo« učinilo bi vrlo plemenito
djelo, da se pridruži tomu narodnom nastojanju.
Savezno s time predlaže, da naše društvo organizira
jednu zabavnu priredbu i da čist prihod
namijeni gornjoj svrsi. U dubokom uvjerenju,
da će naslov prihvatiti taj prijedlog,
predlaže, da se imenuje zabavni odbor od nekoliko
lica, koji će tu priredbu organizirati i
provesti u jednoj većoj prostoriji u Zagrebu.
Zabavni odbor bi se imao postarati, da preko
omladinki našega šumarskog resora organizira
buffet, da organizira pjevački zbor i nekoliko
drugih zabavnih točaka, te da izabere konferensiera
(predlaže kolegu Ing. Manojlovića). Šumarske
zabavne priredbe bile su uvijek lijepo
primljene od strane zagrebačkih građana, te će
već iz toga razloga biti osiguran uspjeh, a napose
ako bi nam uspjelo organizirati lovačku
tombolu (preko ing. Čeovića).
Zaključak: Zamoliti će use studenti šumarstva,
da oni prirede zabavu koncem oktobra
ili početkom novembra uz potporu svih
šumara.
2) Tajnik izvješćuje da je stigla pristupnica
druga ing. Z. Bunjevčevića. kojom moli
pristup u »Hrvatsko šumarsko društvo«. Pristupnicu
su potpisali Ing. Z. Špol jarić 1
Dr. I. H o r v a t.
Zaključak: Tng. Z. B u n j e v č e v i c
prima se za redovitog člana.
3) Dr. M. A n i ć predlaže, da se već sada pomišlja,
na koji način će se proslaviti 100-godišnjiea
prvog šumarskog sastanka hrvatskih šumara,
koji je održan 1846. god. u Prečecu.
Zaključak: Pozvat će se svi šumari na
suradnju oko te proslave, a povodom proslave
izdat će se poseban broj Šumarskog lista.


PRAVILA HRVATSKOG


T. Otsjek
Ime i rad društva


čl. 1. Ime je društva: »Hrvatsko šumarsko
društvo«.
Njegov je djelokrug područje Federalne Države
Hrvatske, a sjedište U Zagrebu.


»Hrvatsko šumarsko društvo« nastavlja rad
Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva. .Tugoslovenskog
šumarskog udruženja i Hrvatskog
Šumarskog društva.


Pečat je društva okrugao s natpisom »Hrvatsko
šumarsko društvo u Zagrebu«, sa petokrakom
u sredini ovjenčanom sa hrastovim lišćem


crnogoričnom grančicom.
Cl. 2. Svrha je društva sarađivati u obnovi,
izgradnji i unapređivanju zemlje na području
šumarstva i lovne privrede u Federalnoj Državi
Hrvatskoj.
Ujedno će društvo kao predstavnik šumarske
struke putem sindikalnih organizacija zastupati
i štititi interese svojih članova.
Cl. 3. Tu svrhu postizava društvo:


4)
Ing. A. P e r u š i ć predlaže, da bi se na


Poljoprivredno-šumarskom fakultetu sveučilišta


u
Zagrebu, šumarskom odjelu, predvidjeli na


učnom osnovom kao obligatni predmeti za slu


šače šumarstva: a) Pčelarstvo, b) Nauka o orga


nizaciji i nauka o organizaciji rada u šumar


stvu.


Zaključak : Prihvaćaju se prijedlozi ing.


A. Pe r uš i ča, s time da se predlože Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu i Ministarstvu poljoprivrede
i šumarstva u Zagrebu na proučavanje.
5) Ing. B. B u D j e v č e v i ć predlaže da se
odredi cijena starih brojeva Šumarskog lista,
koje društvo ima na zalihi.


Zaključak : Određuje se cijena pojedi


nom broju Šum. lista sa Din. 20.—. Potrebno je,


da Dr. Anić i Ing. Špol jarić utvrde, koli


ko imade takovih brojeva i da prema tome od


rede cijenu.


6) Predsjednik prof. Dr. Đ. Nenadi ć pred


laže, da se odredi cijena knjigama, koje druš


tvo imade na prodaju.


Zaključak: Cijena knjiga povisuje se za
100°/" Od te cijene dobivat će studenti popust
od 50´/«.


7) Ing. A. Horva t izvješćuje da je imovina
bivšeg ministra Bal e na konfiscirana, te
predlaže, da se kod Oradske uprave narodnih
dobara zamoli izdvajanje knjižnice iz te konfiscirane
imovine, kao i da se ta stručna knjižnica
preda u vlasništvo društva.


Zaključak : Prihvaća se prijedlog ing.


A.
II or vat a u cijelosti.
8) Dr. M. Anić moli. da bi za prvi broj Šumarskog
lista netko od drugova partizana napisao
nekrolog za druga Tng. Sedmaka i za
ostale pale borce — šumare.
Zaključak: Prihvaća se predlog Dr. M.
A n i ć a u cijelosti. Drug Tng. B. Cop poradit
će na tome. da se nekrolozi napisu.


Zaključeno i potpisano.


Predsjednik: Tajnik:


Prof. Dr. D. Nenadić. v. r. Dr. I. Horvat v. r.


ŠUMARSKOG DRUŠTVA


a) Okupljanjem šumarskih inženjera, kao i


svili ostalih fizičkih i pravnih osoba navede


nih u 61. 5, koja rade na polučenju gornje


svrbe:


b) Održavanjem javnih predavanja, skupšti


na i anketa radi raspravljanja pitanja iz Šu


marstva, te šumske i lovne privrede;


c) Organiziranjem i pomaganjem naučnih


ekskurzija na području države, kao i u ino


stranstvu;


d) Proučavanjem aktuelnih problema u šu


marstvu, šumarskoj privredi, kao i trgovini i


industriji šumskih proizvoda radi podizanja


privrede našeg naroda;


e) Davanjem stručnih mišljenja kod izradbe


zakonskih prijedloga i provedbe zakona u Fe


deralnoj Državi Hrvatskoj u svim slučajevima,


koji su u vezi s pitanjem šumarstva;


f) Pri redi van jefn ili sudjelovanjem kod šu


marskih, lovačkih i sličnih izložbi, te sakup


ljanjem predmeta za šumarski muzej i uzdrža


vanjem toga muzeja;


g) Propagandom i popularizacijom šumar


stva, ´ promicanjem pošumljavanja, čuvanjem


86
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 93     <-- 93 -->        PDF

prirodnih ljepota, spomenika i rasli na, te davan.
iem nagrada i pohvalnica za uspješno djelovanje
u tom smislu;


h) Saradnjom sa šum. pokusnim stanicama i
pomaganjem kod izrade programa šumarsko
nastave;


i) Stvaranjem i održavanjem veza s ostalim
privrednim i tehničkim društvima ostalih kulturnih
naroda, osobito slavenskih;


j) Izdavanjem stručnog šumarskog organa
»Šumarskog lista«, koji je ujedno i društveno
glasilo;


k) Unapređivanjem stručne šumarske literature,
štampanjem stnjčnih radova i propagandnog
materijala, odnosno davanjem pripomoći
stručnim piscima;


1) Prikupljanjem domaće i strane stručne
literature za knjižnicu društva;


m) Pomaganjem šumarske nauke i nastave;


n) Pomaganjem siromašnih slušača šumarskib
nauka.
Cl. 4. Društvo pribavlja novčana, sredstva za
svoj rad od upisnine i članarine, prinosa utemeljitelja
i dobrotvora, priloga, poklona, te pomoći
države i narodnih vlasti, društava i ustanova,
od prihoda društvenog glasila i drugih
društvenih izdanja, od prihoda vlastite imovine,
priredaba i ostalog, što društvo poduzme u
smislu ovih pravila.


II. Otsjek
Društveni članovi, njihova prava i dužnosti


Cl. 5. Članovi društva jesu: a) redoviti, b)
izvanredni, c) pomagači, d) pomladak i e) počasni.


Ad a) Redoviti članovi mogu biti šumarski
inženjeri u Federalnoj državi Hrvatskoj,
te šumari, koji su svršili srednju šumarsku
školu i položili praktični ispit za samostalno
vođenje šumskog gospodarstva, a borave na
području Federalne Države Hrvatske, te nastavnici
šumarskog otsjeka Poljoprivređno>-šumarskog
fakulteta u Zagrebu.


Ad b) Izvanredni članovi mogu biti
osobe, koje učestvuju u šumskoj proizvodnji ill
rade u šumskoj privredi.


Ad c) Pomagači mogu biti osobe i ustanove
ili društva, koja ne mogu biti redoviti ili
izvanredni članovi, a žele pomoći društvu u
njegovom radu.


Ad đ) Pomlada k čine studenti šumarstva.


Ad e) Počasnim članom postaje ona
osoba, koju skupština na prijedlog upravnog
odbora izabere zbog njenih zasluga za šumarstvo
ili šumarsko društvo.


Cl. fi. Redoviti članovi imaju pravo:
a) prisustvovati skupštinama i u njima od


lučivati glasanjem, tedruštva;
biti birani u upravu
b) služiti se svim pogodnostima društva,


knjižnicom i zbirkama, čitaonicom, i to po propisima,
koji za njih vrijede;


c) prisustvovati svim priredbama društva,
kao što su kongresi, predavanja, ekskurzije i si.;


d) stavljati usmene i pismene prijedloge za
rad društva i za skupštinu;


e) dobivati besplatno »Šumarski list«.


Cl. 7. Svi ostali članovi imaju sva prava re
đovitih članova, ali nemaju pravo glasa na
skupštinama i ne mogu biti birani u upravu
društva. Pravne osobe ne mogu besplatno primati
»Šumarski list«.


Cl. 8. Društvo može imati: a) utemeljitelje,
b) dobrotvore i o) velike dobrotvore.


Ad a) Utemeljitelji su fizičke ili
pravne osobe, koje jednom zauvijek uplate dru
štvu iznos u visini 10-godišnje članarine. Oni
su članovi one kategorije, u koju se prema članu
5. mogu učlaniti.


Ad b) Dobrotvori jesu one osobe, koje
poklone ili namijene društvu u novcu ili drugim
vrijednostima najmanje 20.000 Dinara, ako
uprava taj poklon primi.


Ad c) Veliki dobrotvori jesu one
osobe, koje poklone ili namijene društvu u novcu
ili drugim vrijednostima najmanje 50.000
Dinara, ako uprava taj poklon primi.


Utemeljitelji, dobrotvori i veliki dobrotvori
ranijeg Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva,
.Tugoslovenskog šumarskog udružeuja i
Hrvatskog šumarskog društva smatraju se i na
dalje takovima u Hrvatskom šumarskom društvu,
ako u smislu ovih pravila izjave, da to
žele ostati, a odbor ih primi.


Cl. 9. Dužnosti članova jesu:


a) točno i redovito plaćati članarinu;


b) pokoravati se društvenim pravilima, te
odlukama skupštine i odbora;
c) svagdje i svakom prilikom unapređivati
interese i svrhu šumarstva;
d) čuvati i braniti ugled i interese šumarske
struke i nauke, društva i članova uopće;


e) redovito dolaziti na skupštine i priredbe,
davati upravi društva prijedloge i inicijativu
za rad u svim pitanjima rada društva.


Cl. 10. Članove društva prima upravni odbor
po ispunjenoj pristupnici, a na prijedlog dvojice
članova.


Počasne članove bira glavna skupština na
prijedlog upravnog odbora.


Cl. 11. Visinu upisnine i članarine, kao i
način plaćanja određuje skupština na prijedlog
upravnog odbora.


Pomladak plaća polovinu upisnine i članarine.


U opravdanom slučaju može upravni odbor
.. pismenu molbu oprostiti člana od plaćanja
članarine bilo u cijelosti ili dielomično.


Tko nakon opomene ne plati dužnu članarinu,
briše se iz članstva to ne može biti ponovo
primlien za člana, dok ne plati stari dug.


Cl. 12. Društvenim članom može postati ona


osoba, kola ispunjava uvjete iz člana 5. a nije


se odriješila o interese i čast naroda..


Članstvo zanočinie danom primitka u dru


štvo a prestaje:


al smrću:


bi kad član nismeno izjavi upravnom odbo


ni rl;i nrpstnje biti članom društva:


cl odlukom o iskliučeniu. koiu donaša unrav


i\i odbor, a u slučaju: D neplaćanja članarine


i 21 kada se koji član oe-riieši o društvena nra


vila ili .. pokaže neđostoinim članom društva:


dl isključenjem po nresudi časnog suda.


TT slučaju navedenom nođ cl 2) ima isklju


čeni pravo priziva na narednu skupštinu.


III. Otsjek
Organi društva i njihov djelokrug
Cl. 13. Organi društva jesu:
a) Glavna skupština TI svim pitanjima:
h) Izvanredna skupština u specijalnim pitanjima,
radi kojih je sazvana;
c) Upravni odbor u okviru određenom ovim
pravilima i smjernicama skupštine.
dl Nadzorni odbor u pitanjima nadzora nad
novčanim poslovanjem društva kao i gospodarenja
i rukovanja ostalom društvenom imovinom.


87
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 94     <-- 94 -->        PDF

e) Časni sud.


Cl. 14. Vrhovni je forum društva glavn a


skupština, koja se održava svake godine S


prisutnim brojem redovitih članova.


Pravo glasa imaju samo oni redoviti člano


vi, koji su udovoljili svojim članskim dužno


stima.


Cl. 15. Glavna će se skupština održati U


mjestu, koje odredi prethodna skupština, ili po


njenom ovlaštenju upravni odbor.


Cl. 16. Upravni odbor ima sazvati skupštinu
i objaviti dnevni red najmanje 3 tjedna prije
sastanka glavne skupštine.


Skupština je sposobna pravovaljano i puno


važno zaključivati, ako je na zakazani dan i


sat prisutno bar polovica broja redovitih čla


nova.


Ako nije prisutno bar polovica broja redovitih
članova, skupština će se održati istoga
dana jedan sat kasnije, bez obzira na broj prisutnih
članova.


Na glavnoj skupštini donosi se odluka većinom
glasova prisutnih redovitih članova. Glasuje
se aklamacijom ili tajno.


Cl. 17. Glavna skupština odlučuje u svim pitanjima
društva, a napose:
a) Raspravlja o izvještaju upravnog odbora,


o godišnjem radu društva, kao i o izvještaju
nadzornog odbora o stanju društvene imovine
i o suglasnosti učinjenih izdataka s proračunom;
b) Daje razrešnicu upravnom i nadzornom
odboru;
c) Vrši izbor članova upravnog i nadzornog
odbora i časnog suda;
d) Donosi proračun društva za iduću godinu
prema prijedlogu upravnog odbora;


e) Po potrebi tumači, mijenja i nadopunjuje
društvena pravila i donosi poslovnike za rad
društvenih sekcija i klubova;


f) Bira delegate za udruženja, u koja je
društvo učlanjeno;


g) Raspravlja o svim društvenim pitanjima;


h) Vijeća i rješava o svim prijedlozima
upravnog odbora, radnih sekcija, klubova i po
jedinih članova prema dnevnom redu.


Cl. 18. U slučaju hitne potrebe i ako za to
podnese pismeni prijedlog najmanje 25 članova
prisutnih na skupštini, može se pojedinačnim
glasanjem izmijeniti dnevni red i o nekom
predmetu rješavati na istom sazivu, no u svakom
slučaju ne na istoj sjednici, na kojoj je
dnevni red izmijenjen.


0 hitnim prijedlozima iznijetim na samoj
skupštini, a koji nisu na dnevnom redu, može
se raspravljati na istoj skupštini samo po zaključku
skupštine. Za donošenje odluke po ovim
hitnim prijedlozima može skupština ovlastiti
upravni odbor društva.


Cl. 19. Osim redovite skupštine mogu se držati
u slučaju potrebe i izvanredne ´skupštine
, no samo s određenim dnevnim redom


Izvanredna skupština saziva se:


a) po zaključku upravnog odbora,


b) na zahtjev nadzornog odbora,


c) na pismeni zahtjev 30 redovitih članova


društva, koji imadu pravo glasa.


Upravni odbor dužan je sazvati izvanrednu
skupštinu najdalje za mjesec dana od dana prijema
tog pismenog podneska.


Pravo glasa na skupštini ima onaj redovni
član, koji je podmirio dospjelu članarinu.


Cl. 20. Za izmjenu i dopunu pravila potrebno
je, da skupštini prisustvuje najmanje jedna trećina
svih redovitih članova, koji imadu pravo


glasa, od kojih mora bar tri četvrtine glasati


za promjenu ili dopunu pravila.


Cl. 21. Društvom upravlja upravn i od
b o r, koga skupština bira na dvije godine, a
sastoji se od predsjednika, dva podpredsjedni
ka, dva tajnika, blagajnika, urednika »Šumarskog
lista«, 12 odbornika, te 6 ođborničkih za
mjenika.


Upravni odbor je pretstavnik društva prema
vlastima i ostalim ustanovama i osobama.
On rukovodi svim općim poslovima društva, te
izvršuje zadatke predviđene društvenim pravilima
i zaključcima skupštine.


Sjednice upravnog odbora drže se po potrebi,
a najmanje svake četvrt godine po jedna.


Na zahtjev petorice članova upravnog odbora,
predsjednik ili njegov zamjenik dužan je
sazvati sjednicu odbora, i to najdalje u roku
od 34 dana.


Zaključci upravnog odbora valjani su, ako
sjednici prisustvuje 9 članova upravnog odbora.


Kod rasprave odlučuju prisutni odbornici
većinom glasova, a ako se glasovi raspolove,
odlučuje glas predsjednika.


Zapisnik sjednice vodi tajnik, te ga potpisu
je sa predsjednikom. Svaki zapisnik ima se na
idućoj odborskoj sjednici pročitati i ovjeroviti.


Cl. 22. Predsjednik zastupa društvo u
svim prilikama, predsjeda glavnim i izvanrednim
skupštinama i sjednicama upravnog odbora,
određuje poslove i saziva odborske sjednice.


Cl. 23. Za pregled računa, blagajne i ostalog
polovanja u tečaju godine bira skupština tri
člana nadzornog odbora i dva zamjenika,
i to od onih redovitih članova, koji nisu
članovi upravnog odbora, ili koji ne vrše ma
kakovu dužnost u upravi društva.


Članovi nadzornog odbora biraju između sebe
predsjednika, koji će određivati pregled bla
gajničkog poslovanja, kada to nade za potrebno,
no najmanje jedanput godišnje.


Kod opažene nepravilnosti u radu izvještava


o tom pismeno upi´avni odbor, koji je dužan po
stupiti po primjedbama nadzornog odbora.
Članovi nadzornog odbora mogu prisustvovati
sjednicama upravnog odbora, ali nemaju
pravo glasa.


Cl. 24. Članovi upravnog odbora dužni su redovno
dolaziti na odborske sjednice.


Tko izostane tri puta uzastopce od odborske
sjednice, a ne pošalje pismeno opravdanje,
automatski prestaje biti članom unravnog odbora.
U tom slučaju, kao i u slučaju, kad koji
član upravnog odbora iz bilo kojeg ra´loga prestane
biti članom upravnog odbora, dolazi na
njegovo mjesto zamjenik po redu izbora. Ako
ostane prazno mjesto u predsjedništvu, bira
upravni odbor između sebe osobu, koja će obavljati
poslove do naredne skupštine.


Ako ostavku podnese polovina članova
upravnog odbora, ima se sazvati izvanredna
skupština.


Cl. 25. Odbor je vlastan sastaviti za pojedine
grane šumarstva ili ine razne agenđe radn e
sekcije , u koje se mogu pozvati i stručnjaci
izvan odbora, pa i onda ako nisu društveni
članovi.


Ovakova radna sekcija bira iz svoje sredine
predsjednika, koji saziva i rukovodi sastanke
radnih sekcija, a prijedloge i sastavke predlaže
upravnom odboru na odobrenje.


Cl. 26. Za otpravljanje administrativnih ili
drugih tehničkih poslova može upravni odbor
uzeti potreban broj pomoćnog osoblja, čija se
plaća ima osigurati proračunom.


88