DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 92     <-- 92 -->        PDF

XII. Promjena ugovora i ustanovljenje
stanarine.
Raspravljeno pod točkom III. ovog zapisnika.


XIII, Eventualijc.
1) Ing. .T. Sa far podnio je slijedeći prijedlog:
U toku je velika akcija za podizanje triju
uništenih sela na području Like i Korduna s
doprinosima građana grada Zagreba. »Hrvatsko
šumarsko društvo« učinilo bi vrlo plemenito
djelo, da se pridruži tomu narodnom nastojanju.
Savezno s time predlaže, da naše društvo organizira
jednu zabavnu priredbu i da čist prihod
namijeni gornjoj svrsi. U dubokom uvjerenju,
da će naslov prihvatiti taj prijedlog,
predlaže, da se imenuje zabavni odbor od nekoliko
lica, koji će tu priredbu organizirati i
provesti u jednoj većoj prostoriji u Zagrebu.
Zabavni odbor bi se imao postarati, da preko
omladinki našega šumarskog resora organizira
buffet, da organizira pjevački zbor i nekoliko
drugih zabavnih točaka, te da izabere konferensiera
(predlaže kolegu Ing. Manojlovića). Šumarske
zabavne priredbe bile su uvijek lijepo
primljene od strane zagrebačkih građana, te će
već iz toga razloga biti osiguran uspjeh, a napose
ako bi nam uspjelo organizirati lovačku
tombolu (preko ing. Čeovića).
Zaključak: Zamoliti će use studenti šumarstva,
da oni prirede zabavu koncem oktobra
ili početkom novembra uz potporu svih
šumara.
2) Tajnik izvješćuje da je stigla pristupnica
druga ing. Z. Bunjevčevića. kojom moli
pristup u »Hrvatsko šumarsko društvo«. Pristupnicu
su potpisali Ing. Z. Špol jarić 1
Dr. I. H o r v a t.
Zaključak: Tng. Z. B u n j e v č e v i c
prima se za redovitog člana.
3) Dr. M. A n i ć predlaže, da se već sada pomišlja,
na koji način će se proslaviti 100-godišnjiea
prvog šumarskog sastanka hrvatskih šumara,
koji je održan 1846. god. u Prečecu.
Zaključak: Pozvat će se svi šumari na
suradnju oko te proslave, a povodom proslave
izdat će se poseban broj Šumarskog lista.


PRAVILA HRVATSKOG


T. Otsjek
Ime i rad društva


čl. 1. Ime je društva: »Hrvatsko šumarsko
društvo«.
Njegov je djelokrug područje Federalne Države
Hrvatske, a sjedište U Zagrebu.


»Hrvatsko šumarsko društvo« nastavlja rad
Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva. .Tugoslovenskog
šumarskog udruženja i Hrvatskog
Šumarskog društva.


Pečat je društva okrugao s natpisom »Hrvatsko
šumarsko društvo u Zagrebu«, sa petokrakom
u sredini ovjenčanom sa hrastovim lišćem


crnogoričnom grančicom.
Cl. 2. Svrha je društva sarađivati u obnovi,
izgradnji i unapređivanju zemlje na području
šumarstva i lovne privrede u Federalnoj Državi
Hrvatskoj.
Ujedno će društvo kao predstavnik šumarske
struke putem sindikalnih organizacija zastupati
i štititi interese svojih članova.
Cl. 3. Tu svrhu postizava društvo:


4)
Ing. A. P e r u š i ć predlaže, da bi se na


Poljoprivredno-šumarskom fakultetu sveučilišta


u
Zagrebu, šumarskom odjelu, predvidjeli na


učnom osnovom kao obligatni predmeti za slu


šače šumarstva: a) Pčelarstvo, b) Nauka o orga


nizaciji i nauka o organizaciji rada u šumar


stvu.


Zaključak : Prihvaćaju se prijedlozi ing.


A. Pe r uš i ča, s time da se predlože Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu i Ministarstvu poljoprivrede
i šumarstva u Zagrebu na proučavanje.
5) Ing. B. B u D j e v č e v i ć predlaže da se
odredi cijena starih brojeva Šumarskog lista,
koje društvo ima na zalihi.


Zaključak : Određuje se cijena pojedi


nom broju Šum. lista sa Din. 20.—. Potrebno je,


da Dr. Anić i Ing. Špol jarić utvrde, koli


ko imade takovih brojeva i da prema tome od


rede cijenu.


6) Predsjednik prof. Dr. Đ. Nenadi ć pred


laže, da se odredi cijena knjigama, koje druš


tvo imade na prodaju.


Zaključak: Cijena knjiga povisuje se za
100°/" Od te cijene dobivat će studenti popust
od 50´/«.


7) Ing. A. Horva t izvješćuje da je imovina
bivšeg ministra Bal e na konfiscirana, te
predlaže, da se kod Oradske uprave narodnih
dobara zamoli izdvajanje knjižnice iz te konfiscirane
imovine, kao i da se ta stručna knjižnica
preda u vlasništvo društva.


Zaključak : Prihvaća se prijedlog ing.


A.
II or vat a u cijelosti.
8) Dr. M. Anić moli. da bi za prvi broj Šumarskog
lista netko od drugova partizana napisao
nekrolog za druga Tng. Sedmaka i za
ostale pale borce — šumare.
Zaključak: Prihvaća se predlog Dr. M.
A n i ć a u cijelosti. Drug Tng. B. Cop poradit
će na tome. da se nekrolozi napisu.


Zaključeno i potpisano.


Predsjednik: Tajnik:


Prof. Dr. D. Nenadić. v. r. Dr. I. Horvat v. r.


ŠUMARSKOG DRUŠTVA


a) Okupljanjem šumarskih inženjera, kao i


svili ostalih fizičkih i pravnih osoba navede


nih u 61. 5, koja rade na polučenju gornje


svrbe:


b) Održavanjem javnih predavanja, skupšti


na i anketa radi raspravljanja pitanja iz Šu


marstva, te šumske i lovne privrede;


c) Organiziranjem i pomaganjem naučnih


ekskurzija na području države, kao i u ino


stranstvu;


d) Proučavanjem aktuelnih problema u šu


marstvu, šumarskoj privredi, kao i trgovini i


industriji šumskih proizvoda radi podizanja


privrede našeg naroda;


e) Davanjem stručnih mišljenja kod izradbe


zakonskih prijedloga i provedbe zakona u Fe


deralnoj Državi Hrvatskoj u svim slučajevima,


koji su u vezi s pitanjem šumarstva;


f) Pri redi van jefn ili sudjelovanjem kod šu


marskih, lovačkih i sličnih izložbi, te sakup


ljanjem predmeta za šumarski muzej i uzdrža


vanjem toga muzeja;


g) Propagandom i popularizacijom šumar


stva, ´ promicanjem pošumljavanja, čuvanjem


86