DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Zagrebu utanačio je, da će Rektorat platiti stanarinu
za TT. polovico 1945. god. Stanarina je
zakonskom odredbom određena u visini % iznosa
stanarine od 1939 godine, što iznosi 106.250
Din, ili za pol godine 53.125 Dinara. 0 isplati te
stanarine sklopljen je s Rektoratom novi ugovor.
Blagajnik nadalje predlaže, da se za stanarinu
za prvu polovicu 1945. zamoli Ministarstvo
poljoprivrede i šumarstva, Odjel Šumarstvo,
da bi ono tu stanarinu isplatilo u vidu
pripomoći za štampanje Šum. lista.


Zaključak : Prihvaća se izvještaj blagajnika
u cijelosti.


TV. Ustanovljenje visine članarine.


Tajnik izvješćuje, da je visina članarine određena
zaključkom 66. godišnje skupštine društva
u visini od 100.— Din. za drugu polovicu
1945. godine.


Zaključuje se, da se pozovu članovi, da
uplate što prije dužnu članarinu i da se upisnina
ne će ubirati . od onih članova, koji su
bili učlanjeni u društvo 1940. godine.


V.
Imenovanje upravitelja Šumarskog doma
Predsjednik moli druga Tng, Z. Špoljari ć
a da podnese izvještaj. Tng. Spo l jari ć iznosi,
da je do sada bila praksa, da upravu kuće
vodi blagajnik društva. On to ne može prihvatiti,
jer je uz svoju redovitu dužnost zadužen
po pitanju Tiskulture u "F. O. Mladost i đr. Moli
da bi upravu kuće preuzeo neko od penzioniranih
drugova.


Zaključak : Izabire se za upravitelja kuće
Tng. A. P e r u š i ć.


VT. Postavljenje kućnog paziteija.


Nakon izvještaja druga Tng. Z. S po l ja r ić
a zaključuje se dosadašnjem kućnom pazitelju
otkazati ugovorni odnos, a za novog kućnog
pazitelja postaviti nekog od podvornika Poljoprivređnog-
šumarskog fakulteta.


VIT. Ustanovljenje plaće namještenika.


Predsjednik prof. dr. D. Nenadi ć iznosi,
da je potrebno odrediti plaću namještenici
društva Lj. J o z i ć.


Zaključuje se, da se ustanovljenje plaće povjeri
drugu dr. T. TT o r v a t u, a do uređenja
uamješteničinog odnosa prema društvu da se
isplaćuje akontacija.


Potpredsjednik Tng. Man oj lov i ć predlaže,
da se odredi nagrada tajniku, blagajniku i
uredniku.


Na prijedlog blagajnika, tajnika i urednika,
koji se za sada odriču svakog honorara, zaključuje
se, da će se odnosni honorari odrediti kad
društvo priskrbi veća finansijska sredstva.


VIIT. Popravak krova Šumarskog doma.


Tajnik izvješćuje, da je stiglo nekoliko po


nuda za popravak krova, koje se kreću od


3 000-8.000 Din.


Zaključuje se povjeriti izabranom upravite


lju Šum. doma, da on povjeri popravak krova


najpovoljnijem ponuđaču.


IX. Uređenje Šumarskog muzeja.
Predsjednik prof. dr. D. Nenadi ć govori
o
važnosti Šumarskog muzeja i o potrebi njegovog
što bržeg otvorenja.
Dr. M. A n i ć podnosi slijedeći prijedlog:


Šumarski muzej nalazi se zadnjih nekoliko
decenija u glavnom u stanju mirovanja. Priliv
novih predmeta bio je vrlo slab, a i propaganda
Šumarskog društva za proširenje i uređenje
muzeja bila je gotovo nikakva.


Naša struka gubi time iz ruke priliku, da
preko te važne ustanove izrazi pravo značenje
našeg šumarstva, kao i njegovih osobitosti,
kojih nemaju drugi narodi.


Muzej bi trebao biti stjecište specijaliteta
iz raznih grana našeg šumarstva. Iz njeg bi
posjetilac trebao da ponese dojmove o važnosti
naših šuma u gospodarskom, klimatskom, edafskom,
hidrološkom, higijenskom, turističkom i
dr. pravcu.


Potreba naše struke iziskuje, da se šumarski
muzej što prije obnovi, uredi i otvori građanstvu.


Za minule 4 ratne godine Muzej je posve isključen
od bilo kakve upotrebe, jer su predmeti
iz srednje dvorane preneseni u ostale prostorije,
a srednja dvorana privremeno uređena za
predavaonicu.


Moli upravni odbor , da bi poduzeo korake,
kako bi se pristupilo uređivanju Muzeja. Savezno
s time predlaže, da bi se u tom pogledu
angažirao drug Ing. Jure Kosović , koji od
prirode ima smisla za takve poslove, a poznaje
ga i inače kao vrijedna i marljiva saradnika.
Ing. Koso vi ć sada radi u Zavodu za uzgajanje
šuma i đendrologiju na Polj.-šum. fakultetu,
ali u privremenom svojstvu. Zavod za uzgajanje
šuma zamolio je Ministarstvo poljoprivrede
i šumarstva, da Ing. Kosović a pridijeli
na stalan rad tome Zavodu, pa se očekuje,
da će Ministarstvo toj molbi udovoljiti. U
tome slučaju mogao bi se Ing. Koso vi ć vrlo
dobro upotrijebiti i kod obnove muzeja.


Dr. I. Horva t predlaže, da se Šumarski
muzej priključi nekom drugom muzeju, kako
bi se omogućilo da i šira publika upozna taj
muzej.


Ing. A. Horvat iznosi, da do sada nije


muzej bio pristupačan široj publici i predlaže


da se prouči prijedlog Dr. I. TI or va t a.


Zaključak: Izabire se odbor za Šumarski
muzej, u koji ulaze Dr. M. A n i ć, Dr. T.
Horvat i Ing. J. Š a f a r. Ovaj odbor ima
zadatak podnijeti na slijedećoj sjednici upravnog
odbora izvještaj o stanju Šum. muzeja i
prijedlog za njegovo uređenje.


X.
Stanje imovine pohranjene u podrumu (drvo.
papir i dr.)
Tajnik izvješćuje, da je za izvještaj o stanju
imovino pohranjene u. podrumu bio potreban
primopredajni zapisnik o primopredaji imetka
između povjerenika Ing. I. Ceo vica i upravnog
odbora. Kako taj zapisnik nije imao na
raspoloženju, ne može podnijeti na današnjoj
sjednici odnosni izvještaj. Predlaže, da se taj
izvještaj stavi na dnevni red prve slijedeće
sjednice upravnog odbora.


Zaključak : Izvještaj tajnika prihvaća se.


XT. Uređenje društvene knjižice.


Predsjednik prof. dr. D. Nenadi ć izvješćuje,
da je zamolio druga potpredsjednika Tng.


A. K a u đ e r s a, da izvrši reviziju knjižnice.
Revizija je u toku i Tng. A. Kau der« podnijet
će izvještaj o knjižnici na slijedećoj sjednici
upravnog odbora.
Zaključak : Prihvaća se izvještaj predsjednika
u cijelosti.


85