DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 90     <-- 90 -->        PDF

marskim pitanjima. Mnogo prostora ustupljeno
je problemima iz tehnike o piljenju, iz prerade
drva za štavila i celulozu, te problemima teoretske
prirode iz geodezije, šumskih željeznica i
koturača. Na ta pitanja otstupljeno je 40°/o od
ukupnog prostora za stručne članke i saopćenja.
Biološkoj skupini: uzgajanju šuma, dendrologiji,
biljnoj sociologiji u šumarstvu, obrani šuma i
dr. pridavala se manja pozornost, te joj je ustupljeno
samo 15°/o od navedenog prostora. Problemima
iz uređivanja šuma, dendrometrije i taksacije
nije se također pridala ona pozornost,
koju ti važni stručni predmeti zaslužuju. Problemima
iz te skupine odstupljeno je samo 7°/«
od spomenutog prostora. Naglo nestajanje
naših šuma, degradacija šuma
uslijed jakog iskorišćivanja,
te potrebe aktivizacije za posumljivanjem
naših goleti iziskuju,
da se u našem stručnom glasilu
posveti što veća pozornost
biološko-proizvodnoj skupini. Dakako,
da će se pridati puna pažnja
i problemima iz područja
racionalnog iskorišćivanja naših
šuma, kao i problemima našeg
drvarstva. Naše glasilo vodit
će računa o pravom značenju
učešća šume i šumarske struke u
obnovi naše opustošene zemlje. U
Š. L. nastojat ćemo. obaviještavati
čitaoce o problemima, koji
se obrađuju u svjetskoj šumarskoj
literaturi. Isto tako nastojat
ćemo donositi što više saopćenja,
bilježaka, opažanja i si. iz


struk e u domovin i i u strano m
svijetu .
puno j
Dakako , da
mjer i gajit i
Š.
i
L. mor a u
društven u


stranu.


2. Savezno sa daljnjim izlaženjem Š. L. potrebno
je prije svega, da se riješe ova pitanja:
a) Finansiranje. 0 raspoloživom novcu ovisi
opseg i broj svezaka, koje bi mogli ove godine
izdati. Vlastitog papira imamo 19.120 araka.


b)
Visina naklade. Za NDH, ta je iznosila


1000
primjeraka.
e) Forma i naslov Lista.
List je dosada imao ovaj format sloga:
Od 1877.—1895. tj. prvih 19 godišta: 12,5/19,2


.., *
Od 1896.—1921. tj. daljnjih 26 godišta: 11,6/18,2
cm;
Od 1922.—1926. tj. daljnjih 5 godišta: 11,7/18,8
om;
Od 1927.—1941. tj. daljnjih 15 godišta: 12,6/
19,6 cm,


U 1942. tj. daljnje 1 godište: 14,5/21,5 em,


[I 1943 i 1944. tj. daljnja 2 godišta: 14,4/23,5
...


Primljeni su prigovori, da je dosadašnji, tj.
posljednji format prevelik, te da se radi njega
moraju razmicati police i odatle da se gubi
dosta prostora u ormarima.


d) Separati. Da li će se separati štampati na
društvenom papiru, ako se radi i o opsežnijim
radnjama, ili će se tražiti, da autor nabavi papir
if


e) Sadržaji glavnih članaka štampani su od
1925. do početka NDH. na francuskom, a u NDH
na njemačkom jeziku. Potrebno je donijeti odluku,
u kojem će se jeziku u buduće Štampati
sadržaji.


f) Posljednjih godina Štampan je petitni materijal
u jednom i u dva stupca. Saopćenja, za


konske odredbe i si. štampani su u jednom, a
recenzije knjiga, bilješke iz književnosti, te
društvene vijesti u dva stupca. Potrebno je riješiti,
da li će se zadržati dosadašnji način ili
će se uvesti ponovno štampanje u jednom
stupcu.


g) Potrebno je riješiti, da li će se i u buduće
u listu donositi potvrde o uplaćenoj članarini.
Čini se, da je to nepotreban posao.


h) Treba načelno riješiti i pitanje, da li će se
i u buduće u Listu štampati zakonske odredbe,
pravilnici i dr., te da li" kao prilog ili u redovnom
tekstu; da li će se donositi i odredbe, koje
su općenitog karaktera, ali imaju sa šumarstvom
veze (na pr., zakon o štampi, o udruženjima,
o narodnim sudovima i si.).


i)
Honorari sarađuicima.


3. Savezno sa materijalom, koji je bivša
uprava priredila za 1. svezak Š. L. u 1945., te je
veći dio složen, potrebno je donijeti odluku,
koji će se članci, saopćenja i drugo zadržati.
Napominje se, da su članci pod II. a—đ već
prelomljeni, ali su složeni u korijenskom pravopisu.
1 ostali je materijal složen u tom pravopisu,
te ima vrlo mnogo čitavih pasusa, koji se
moraju presložiti.


Potrebno je riješiti, da li će se donijeti u S.


L. izvaci iz zapisnika sjednice bivšeg odbora,
kao i izvadak iz zapisnika skupštine održane u
veljači 1945. U istom smjeru treba riješiti, da
li će se otštampati bilanca za 1944., istanje imovine
i zaklada, te obračun izdataka u 1944.
Zaključi : Izvještaj urednika prima se u
cijelosti i ujedno se zaključuje:


a) Na prijedlog Ing. A. H o r v a t a članci
Ing. B. E k 1 a ne će se štampati. Na prijedlog
Ing. B. C o p a ing. Ekl ima platiti trošak za
štampanje separata svojih članaka, ukoliko nije
imao za to ovlasti. Na prijedlog Ing. Z. Špo ljarić
a u prvom broju Š. L. bilješkom će
se objaviti, đa je Ing. Ekl štampanje separata
obavio na svoju ruku.


b) Na prijedlog lug. A. Horvata u program
Š. L. potrebno je predvidjeti i članke o
obnovi zemlje.


c) Članci navedeni pod li. g, i—s ne će se
štampati, a prikaz knjige G. Baader : »Forsteinrichtung
« prepraviti i skratiti.


d) Šumarski list štampat će se u 8ÜU primjeraka,
a format će ostati isti. Svakom autoru
otštampat će se na papiru društva 20 separata,
ostalo na papiru autora. Sadržaji će se Štampati
na ruskom, engleskom ili francuskom jeziku. I
nadalje će se petitni slog slagati u 2 stupca.
Uplate članarine više se ne će štampati. O zakonskim
odredbama, pravilnicima i dr. donosit
će se samo bilješke. Apelirat će se na pisce, da
se za sada, dok društvo ne priskrbi jača financijska
sredstva, odreknu honorara. Naziv lista
bit će: Šumarski list. Članci se mogu donositi
u latinici i ćirilici, prema želji autora. Pozvat
će se na saradnju u Š. L. i drugovi iz ostalih
federalnih jedinica Demokratske Federalne .lngoslavije.


III. Proračun za 1945.
Izvješćuje se, da je proračun zn 1945. god.
prihvaćen na 66. godišnjoj skupštini đrušJva
(vidi zapisnik te skupštine, str. 80.).
Na prijedlog predsjednika prof. Dr. D. N e ii
a n i (li ć a pod ovom toč. dnevnog reda raspravlja
se ujedno o XII. točki dnevnog reda:
Promjena ugovora 1 ustanovljenje
stanarine. Blagajnik izvjećuje,
što je sve do sada u pitanju novog ugovora i
stanarine učinio. S ltektoratom Sveučilišta u


84