DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 89     <-- 89 -->        PDF

2. Ka poslane brzojavne pozdrave ea 66-godi§...
skupštine društvo je do sada primilo zahvalu
ministra poljoprivrede i šumarstva Narodne
vlade Hrvatske druga T. Cikovića,
od 29. VIII. 1945., koja glasi:
»Zahvaljujem na primljenom pozdravu sa
Vaše glavne skupštine i nadam se, da ćete u
djelokrugu svoga rada doprinijeti što skorijem
sređivanju i obnovi našeg- šumskog gospodarstva
«.


3. Izvješćuje se, da je Giadskom narodnom
odboru, Upravnom odjelu, Referada za skupštine,
otposlan izvještaj o 66. godišnjoj skupštini
društva, održanoj 19. VIII. 1945.
4.
Izvješćuje se, da su stigli slijedeći dopisi:
a) Hrvatsko društvo ekonomista u Zagrebu
poziva, da se pospješi izradba elaborata o gospodarskoj
osnovi, s time da se ovi elaborati
predadu u tajništvu Stručnih staleških udruženja
intelektualaca, Jelačićev trg br. 12/11.


b) Ing. T. P e 1 e š, Osijek, javlja, da zbog
toga, što je službeno spriječen, ne može prisustvovati
sjednici i moli, da ga zastupa drug Ing.


R. Antoljak.
o) Ing. D. K a b a 1 i n, Sušak, javlja, da zbog´ :
terenskih radova ne može prisustvovati sjednici :
i moli, da ga zastupa drug Ing. Josip Š a f a r.


d) Ing. R. N e i h o 1 d, Delnice, moli da ga na
sjednici zastupa drug Ing. Ervin Š m i d t.
e) Ing. B. Š a r i ć, Bos. Krupa, moli da ga ee
pretplati na »Šumarski list«.


f) Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva,
Šumarstvo, Opći odjel, Zagreb, moli dopisom br.
3571/1945. od 8. rujna 1945., da bi se iz knjižnice
društva posudila Saveznom Ministarsvu šumarstva,
Beograd, knjiga: R. Lippmann: Die
gesamte Holzbearbeitung in Fabrikbetrieben
und Handwerkstätten, koja mu je knjiga potrebna
u vezi nabavke industrijskih postrojenja
na račun reparacija iz Njemačke.


Zaključak : Izvještaj se prihvaća u cijelosti
s time da se: na dopis pod točkom 4 a)
odgovori Društvu Hrvatskih ekonomista, na dopis
pod točkom 4 e) odgovori drugu Ing. B. Ja rić
u o uvjetima za pretplatu na »Šumarski
list«, a u vezi s dopisom pod točkom 4 f) da se
jedan od drugova, koji će za koji dan putovati
u Beograd na konferenciju u Saveznom Ministarstvu
šumarstva, osobno zaduži za navedenu
knjigu i istu uz potvrdu preda u Saveznom Ministarstvu
šumarstva, Beograd.


B). IZVJEŠTAJ BLAGAJNIKA.


Izvješćuje se, da je stanje blagajne na dan


31. VIII. 1945. bilo slijedeće:
Stanje blagajne 25. VIII. 1945. D 1881.—
Primitci D 135.—
Izdatci D 127.—


Ukupno: D 2016.— D 127.—


Ostatak u gotovom (2016 127) 1.889.— Din
Efekti 707.30 Din
Na uložnici br. 114.015 21.596.88 Kuna
Na uložnici br. 114.016 12.019.58 Kuna
Na uložnici br. 308.614 5.430.07 Kuna


Ukupno: 39.046.53 Kuna


Zaključak: Izvještaj se prihvaća u cjelosti.


C). IZVJEŠTAJ UREDNIKA ŠUMARSKOG
LISTA.
U svom izvještaju osvrnuo se urednik najprije
na preuzeće knjiga i materijala, koji se


odnosi na Š. L., zatim na materijal, koji je
prvašnja uprava priredila za štampu, te konačno
na pitanje, koja nam se nameću u vezi sa
izdavanjem lista.


I. Preuzeće knjiga i materijala,
koji se odnosi na uredništvo.
Dne 25. VIII. o. g. preuzet je Urudžbeni zapisnik
Uredništva Š. L. od 1940. do konca 1944.
S njime su preuzeti i odnosni spisi. U 1940. godini
imalo je uredništvo 88, 1941. god. 63, 1942.
god. 5, u 1943. god. 7, u 1944. god. 17 spisa. Godine
1940. i 1941. administracija je vođena vrlo
uredno. Iz posljednjih godina nije nađeno nekoliko
spisa. Preuzeta je nadalje knjiga primljenih
članaka, koja je vođenja do 1940., te urudžbeni
zapisnik za članke, koji je vođen do konca
1941. Istom prilikom preuzeto je 15 članaka iz
ranijih godina. Preuzet je materijal, koji je djelomično
otštampan, a djelomično pripremljen
za štampu u 1945. god., o čemu se posebno izvješćuje.


II. Stanje materijala priređenog
za 1. svezak Š. L. u 1945.
Za Š. L. u 1945. god. (prvi svezak) otisnuti su
i prelomljeni slijedeći članci:
a) Ing. Fan ton i R.: Sušenje drva, na 22
str.;
b) Ing. Ek l B.: Uzdužna i poprečna drenaža,
na 7 str.;
e) Ing. Ek l B.: Aproksimativno određiva
nje promjera drenskih cijevi računskim putem,
na 17 str.;


d) A. P.: K 60-gođišnjiei prof. Dr. A. Leva ,
ko v i ć a, na 3 str.;
Iz »Saopćenja« otisnuti su slijedeći sastavci
(u petitu):


e) O 20-godišnjici opstanka šumskog vrta
Polj.-šum. fakulteta u Zagrebu. Napisao Dr. M.
Ani ć, na 1 str.;


f) Važnost pčelarstva u šumama, na 0.8 str.;
g) Izložba Dompogona, na 0.5 str.;
h) Prikaz knjige: Baader : Forsteinrich


tung, 1942. Napisao Dr. Z. Vajda , na cea 10
str.;
i) U spomen Dr. Miroslava H i r t z a. Govor
dekana Ing. S. F 1 ö g 1 a, na 1 str.;
j) Nekrolog za Ing. S. B e r t i ć a, na 0.30
str.;
k) Zakonska odredba o radnom doplatku pri
rež. iskorišćavanju drž. šuma, na 0.40 str.;
1) Zakonska odredba o srednjoj šumarskoj
školi, na 0.880 str.;
m) Zakonska odredba o uređenju šumarske


službe, na 1.60 str.;
Iz društvenih vije is ti složeno je:
u) Uplata članarine u rujnu i listopadu 1944.,


na
2.5 str.;
o) Državni stručni ispiti u jesen 1944., na


0.30 str.;
p) Zapisnik sjednice od 27. X. 1944., zapisnik
sjednice od 17. II. 1945. i zapisnik skupštine od


18. II. 1945., na 10 str.;
r) Razmjera na 31. XII. 1944.´ Stanje imovine
i zaklada koncem 1944. Obračun izdataka 1944.
Prijedlog proračuna izdataka i primitaka 1945.
na 5 str.;


s) Priređeno je za tisak: Promjene u službi
u drugoj polovici 1944. (imenovanja, premještenja,
umirovljenja, i otpusti iz služhe), uplata
članarine u studenom i prosincu 1944.


III. Smjernice budućeg rada
1. Ovdje se u prvom redu iznosi pitanje stručnog
smjera, kojim će ići u buduće naš List.
Usput se napominje, da je u periodu od 1941. do
1944., glavno težište Š. L. dano sporednijijn šu83