DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 88     <-- 88 -->        PDF

nadić a i predavanje prof. Dr. Petr a či -izdavanju jedinstvenog Šumarskog lista za cić
a otštampaju u Šumarskom listu. Prihvać a jelu F. D. Jugoslaviju. Prihvać a se.
se. . -. Predsjednik prof. Dr. N e n a đ i ć zahvaljuje


Ing. E u ž i ć izjavljuje, da je nakon teških se skupštinarima na pažnji, kojom su pratili
godina opet došao u Zagreb, sretan je, što se i tok ove skupštine, završava skupštinu u nadi,


ovom prilikom manifestirala sloga bratskih nada
će u buduće naši šumari, a naročito drugovi


roda, koja je našla svoj izraz u pozdravu drupartizani,
koji su upoznali vrijednost šume u
garima šumarima iz ostalih jedinica F. D. Junarodno-
oslobođilačkoj borbi, biti strogi i pragoslavije.
Moli da bude primljen u redove H. vedni čuvari naših šuma.


Š. D. U Zagrebu, dne 19. kolovoza 1945.
Predsjednik mu se zahvaljuje i moli ga, da Predsjednik: Dr. Đuro N e n a d i ć, v. r.
a tome smislu podnese molbu upravnom odboru. Tajnik: Ing. Zrinjko U r o h o v a c, v. ..
Prof. Petračić predlaže, da upravni odZapisničari:
Ing. Z. G r o li o v a c, v. r. i Dr.
bor poradi na što užoj saradnji svih šumara i ing. Ivo H o r v a t, v. r.


ZAPISNIK


SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA, ODRŽANE
DNE 13. RUJNA 1945. GOD. U ZAGREBU.


Sjednica je sazvana dopisom broj 41/1945. od


25. VIII. 1945. Sjednici su prisustvovali: Prof.
Dr. Đ. Nenadie, predsjednik, Ing. B. Ma-
u o j 1 o v i ć, podpredsjednik, Ing. A. Kauder»
podpredsjednik, Ing. Z. G ro h ov a c, tajnik I.,
Dr. I. H or vat, tajnik II., Ing. Z. Špoljar
i ć, blagajnik, Dr. M. An i ć, urednik Šumarskog
lista, te odbornici: Ing. B. Cop, Ing. A.
D u j i ć, Ing. A. H o r v a t, Ing. J. R a d o š e v
i ć, Ing. A. P e r u š i ć, Ing. M. Mujdrica
i Ing. J. Š a f a r. Ispričali su izostanak i odredili
svoje zastupnike: Ing. T. P e 1 e š, Ing. D.
Kabalin i Ing, K. N e i h o 1 d. Poziv nije
mogao biti uručen zbog nepoznatog boravišta:
Ing. I. Coloviću.
Sjednica je održana u društvenoj prostoriji,
a dnevni red bio je ovaj:


I. Pozdrav predsjednika;
II. Izvještaj tajnika, blagajnika i urednika
Šumarskog lista;
III. Proračun za godinu 1945.;
IV. Ustanovljenje visine članarine;
V. Imenovanje upravitelja Šumarskog doma;
VI. Postavljenje kućnog pazitelja;
VII. Ustanovljenje plaća namještenika;
VIII. Popravak krova Šumarskog doma;
IX. Uređenje
Šumarskog muzeja;
X. Stanje imovine pohranjene u podrumu
(drvo,
papir i drugo);
XI, Uređenje društvene knjižnice;


XII. Promjena ugovora i ustanovljenje članarine;
XIII. Eventualije.
I. Pozdrav predsjednika.
Otvarajući sjednicu predsjednik je održao
slijedeći govor:


Drugovi odbornici!
Otvaram prvu sjednicu upravnog odbora H.
Š. D. u novoj oslobođenoj Jugoslaviji, čije su
šume najveća narodna imovina i najljepši njen
ukras. Ja Vas, drugovi odbornici, srdačno pozdravljam,
što ste «se u tolikom broju odazvali
pozivu na ovu prvu našu odborsku sjednicu. Na
Vama kao predstavnicima H. Š. D. leži veliki
zadatak i velika odgovornost, kako u pogledu
promicanja opravdanih probitaka članova našega
društva, tako i u pogledu unapređenja šumarstva
naše lijepe i prostrane domovine. Veliki
zadaci nas čekaju, a ja se nadam, da ćemo
ili sretno izvršiti.
Sa suzom u oku vidim, da medu Vama nema
odbornika, druga Ing. Ante Sedmaka , načelnika
Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.


Dana 1. rujna o. g. zločinačka je ruka u naponu
muževne snage, u 33. godini prekinula nit
njegova mladoga života u vršenju službenički li
dužnosti u šumama Gorskoga Kotara, nedaleko
Delnica.


Poznavajući ga iz đačkih vremena kao nadarena
i vrlo dobrog svoga đaka, očekivao sam
od njega najveće uspjehe na polju vođenja našega
šumskog gospodarstva.


Po završetku svojih studija na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu u Zagrebu, dobio je
prvo svoje namještenje u šumama Gorskoga
Kotara, u kojima je, eto, tako tragično izgubio
svoj mladi život.


Kada su se godine 1941. navili crni oblaci
nad našu domovinu i kada je prijetila velika
opasnost, da će strahovito naoružani vjekovni
neprijatelji našega naroda: Nijemci i Talijani
uništiti i istrijebiti naš narod sa rodne grude
naših otaca, odlazi ing. Ante Sedma k prvi
među mladim šumarima u šumu, da se bori za
naš narodni opstanak i za našu slobodu. U
krvavoj oslobodilačkoj borbi bio je ranjen.
Ožiljak rane nosio je na svom časnom i junačkom
obrazu.


Iz teške narodno-oslobodilačke borbe povratio
se na završetku medu nas nošen velikim
željama, da stručno radi oko podizanja, njegovanja
i čuvanja naših šuma, čiju je veliku
važnost i vrijednost u borbi dobro upoznao.


Budući da je zauzimao visok činovnički položaj,
to je bio u mogućnosti da mnogo učini
na organizaciji šumarske službe i našega šumskog
gospodarstva. Svi smo s puno nade od
njega to očekivali, ali, eto, zao udes sudbine
spriječio ga je u tome važnom poslu. Kao da
nije bilo dosta učinjenih žrtava našega naroda
za opstanak i slobodu u prošloj oslobodilačkoj
borbi, nego je udes tražio, da i drug Sedma k
u već oslobođenoj domovini uzida svoje kosti
u njene vječne temelje.


Za sve što je učinio u korist naših šuma, a
naročito za njegove podvige u oslobodilačkoj
borbi za opstanak i slobodu našega naroda,
neka mu je vječna hvala i slava!


Prisutni ustajanjem i poklikom »Slava mu!«
odaju počast mrtvome drugu.


II.
Izvještaj tajnika, blagajnika i urednika
Šumarskog lista.
A). IZVJEŠTAJ TAJNIKA.


1. Zapisnik 66-godišnje skupštine Hrvatskog
šumarskog društva održane dne 19. kolovoza
1945. godine u Zagrebu ovjerovljuje se nakon
čitanja, bez primjedbe.
82




ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 89     <-- 89 -->        PDF

2. Ka poslane brzojavne pozdrave ea 66-godi§...
skupštine društvo je do sada primilo zahvalu
ministra poljoprivrede i šumarstva Narodne
vlade Hrvatske druga T. Cikovića,
od 29. VIII. 1945., koja glasi:
»Zahvaljujem na primljenom pozdravu sa
Vaše glavne skupštine i nadam se, da ćete u
djelokrugu svoga rada doprinijeti što skorijem
sređivanju i obnovi našeg- šumskog gospodarstva
«.


3. Izvješćuje se, da je Giadskom narodnom
odboru, Upravnom odjelu, Referada za skupštine,
otposlan izvještaj o 66. godišnjoj skupštini
društva, održanoj 19. VIII. 1945.
4.
Izvješćuje se, da su stigli slijedeći dopisi:
a) Hrvatsko društvo ekonomista u Zagrebu
poziva, da se pospješi izradba elaborata o gospodarskoj
osnovi, s time da se ovi elaborati
predadu u tajništvu Stručnih staleških udruženja
intelektualaca, Jelačićev trg br. 12/11.


b) Ing. T. P e 1 e š, Osijek, javlja, da zbog
toga, što je službeno spriječen, ne može prisustvovati
sjednici i moli, da ga zastupa drug Ing.


R. Antoljak.
o) Ing. D. K a b a 1 i n, Sušak, javlja, da zbog´ :
terenskih radova ne može prisustvovati sjednici :
i moli, da ga zastupa drug Ing. Josip Š a f a r.


d) Ing. R. N e i h o 1 d, Delnice, moli da ga na
sjednici zastupa drug Ing. Ervin Š m i d t.
e) Ing. B. Š a r i ć, Bos. Krupa, moli da ga ee
pretplati na »Šumarski list«.


f) Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva,
Šumarstvo, Opći odjel, Zagreb, moli dopisom br.
3571/1945. od 8. rujna 1945., da bi se iz knjižnice
društva posudila Saveznom Ministarsvu šumarstva,
Beograd, knjiga: R. Lippmann: Die
gesamte Holzbearbeitung in Fabrikbetrieben
und Handwerkstätten, koja mu je knjiga potrebna
u vezi nabavke industrijskih postrojenja
na račun reparacija iz Njemačke.


Zaključak : Izvještaj se prihvaća u cijelosti
s time da se: na dopis pod točkom 4 a)
odgovori Društvu Hrvatskih ekonomista, na dopis
pod točkom 4 e) odgovori drugu Ing. B. Ja rić
u o uvjetima za pretplatu na »Šumarski
list«, a u vezi s dopisom pod točkom 4 f) da se
jedan od drugova, koji će za koji dan putovati
u Beograd na konferenciju u Saveznom Ministarstvu
šumarstva, osobno zaduži za navedenu
knjigu i istu uz potvrdu preda u Saveznom Ministarstvu
šumarstva, Beograd.


B). IZVJEŠTAJ BLAGAJNIKA.


Izvješćuje se, da je stanje blagajne na dan


31. VIII. 1945. bilo slijedeće:
Stanje blagajne 25. VIII. 1945. D 1881.—
Primitci D 135.—
Izdatci D 127.—


Ukupno: D 2016.— D 127.—


Ostatak u gotovom (2016 127) 1.889.— Din
Efekti 707.30 Din
Na uložnici br. 114.015 21.596.88 Kuna
Na uložnici br. 114.016 12.019.58 Kuna
Na uložnici br. 308.614 5.430.07 Kuna


Ukupno: 39.046.53 Kuna


Zaključak: Izvještaj se prihvaća u cjelosti.


C). IZVJEŠTAJ UREDNIKA ŠUMARSKOG
LISTA.
U svom izvještaju osvrnuo se urednik najprije
na preuzeće knjiga i materijala, koji se


odnosi na Š. L., zatim na materijal, koji je
prvašnja uprava priredila za štampu, te konačno
na pitanje, koja nam se nameću u vezi sa
izdavanjem lista.


I. Preuzeće knjiga i materijala,
koji se odnosi na uredništvo.
Dne 25. VIII. o. g. preuzet je Urudžbeni zapisnik
Uredništva Š. L. od 1940. do konca 1944.
S njime su preuzeti i odnosni spisi. U 1940. godini
imalo je uredništvo 88, 1941. god. 63, 1942.
god. 5, u 1943. god. 7, u 1944. god. 17 spisa. Godine
1940. i 1941. administracija je vođena vrlo
uredno. Iz posljednjih godina nije nađeno nekoliko
spisa. Preuzeta je nadalje knjiga primljenih
članaka, koja je vođenja do 1940., te urudžbeni
zapisnik za članke, koji je vođen do konca
1941. Istom prilikom preuzeto je 15 članaka iz
ranijih godina. Preuzet je materijal, koji je djelomično
otštampan, a djelomično pripremljen
za štampu u 1945. god., o čemu se posebno izvješćuje.


II. Stanje materijala priređenog
za 1. svezak Š. L. u 1945.
Za Š. L. u 1945. god. (prvi svezak) otisnuti su
i prelomljeni slijedeći članci:
a) Ing. Fan ton i R.: Sušenje drva, na 22
str.;
b) Ing. Ek l B.: Uzdužna i poprečna drenaža,
na 7 str.;
e) Ing. Ek l B.: Aproksimativno određiva
nje promjera drenskih cijevi računskim putem,
na 17 str.;


d) A. P.: K 60-gođišnjiei prof. Dr. A. Leva ,
ko v i ć a, na 3 str.;
Iz »Saopćenja« otisnuti su slijedeći sastavci
(u petitu):


e) O 20-godišnjici opstanka šumskog vrta
Polj.-šum. fakulteta u Zagrebu. Napisao Dr. M.
Ani ć, na 1 str.;


f) Važnost pčelarstva u šumama, na 0.8 str.;
g) Izložba Dompogona, na 0.5 str.;
h) Prikaz knjige: Baader : Forsteinrich


tung, 1942. Napisao Dr. Z. Vajda , na cea 10
str.;
i) U spomen Dr. Miroslava H i r t z a. Govor
dekana Ing. S. F 1 ö g 1 a, na 1 str.;
j) Nekrolog za Ing. S. B e r t i ć a, na 0.30
str.;
k) Zakonska odredba o radnom doplatku pri
rež. iskorišćavanju drž. šuma, na 0.40 str.;
1) Zakonska odredba o srednjoj šumarskoj
školi, na 0.880 str.;
m) Zakonska odredba o uređenju šumarske


službe, na 1.60 str.;
Iz društvenih vije is ti složeno je:
u) Uplata članarine u rujnu i listopadu 1944.,


na
2.5 str.;
o) Državni stručni ispiti u jesen 1944., na


0.30 str.;
p) Zapisnik sjednice od 27. X. 1944., zapisnik
sjednice od 17. II. 1945. i zapisnik skupštine od


18. II. 1945., na 10 str.;
r) Razmjera na 31. XII. 1944.´ Stanje imovine
i zaklada koncem 1944. Obračun izdataka 1944.
Prijedlog proračuna izdataka i primitaka 1945.
na 5 str.;


s) Priređeno je za tisak: Promjene u službi
u drugoj polovici 1944. (imenovanja, premještenja,
umirovljenja, i otpusti iz služhe), uplata
članarine u studenom i prosincu 1944.


III. Smjernice budućeg rada
1. Ovdje se u prvom redu iznosi pitanje stručnog
smjera, kojim će ići u buduće naš List.
Usput se napominje, da je u periodu od 1941. do
1944., glavno težište Š. L. dano sporednijijn šu83




ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 90     <-- 90 -->        PDF

marskim pitanjima. Mnogo prostora ustupljeno
je problemima iz tehnike o piljenju, iz prerade
drva za štavila i celulozu, te problemima teoretske
prirode iz geodezije, šumskih željeznica i
koturača. Na ta pitanja otstupljeno je 40°/o od
ukupnog prostora za stručne članke i saopćenja.
Biološkoj skupini: uzgajanju šuma, dendrologiji,
biljnoj sociologiji u šumarstvu, obrani šuma i
dr. pridavala se manja pozornost, te joj je ustupljeno
samo 15°/o od navedenog prostora. Problemima
iz uređivanja šuma, dendrometrije i taksacije
nije se također pridala ona pozornost,
koju ti važni stručni predmeti zaslužuju. Problemima
iz te skupine odstupljeno je samo 7°/«
od spomenutog prostora. Naglo nestajanje
naših šuma, degradacija šuma
uslijed jakog iskorišćivanja,
te potrebe aktivizacije za posumljivanjem
naših goleti iziskuju,
da se u našem stručnom glasilu
posveti što veća pozornost
biološko-proizvodnoj skupini. Dakako,
da će se pridati puna pažnja
i problemima iz područja
racionalnog iskorišćivanja naših
šuma, kao i problemima našeg
drvarstva. Naše glasilo vodit
će računa o pravom značenju
učešća šume i šumarske struke u
obnovi naše opustošene zemlje. U
Š. L. nastojat ćemo. obaviještavati
čitaoce o problemima, koji
se obrađuju u svjetskoj šumarskoj
literaturi. Isto tako nastojat
ćemo donositi što više saopćenja,
bilježaka, opažanja i si. iz


struk e u domovin i i u strano m
svijetu .
puno j
Dakako , da
mjer i gajit i
Š.
i
L. mor a u
društven u


stranu.


2. Savezno sa daljnjim izlaženjem Š. L. potrebno
je prije svega, da se riješe ova pitanja:
a) Finansiranje. 0 raspoloživom novcu ovisi
opseg i broj svezaka, koje bi mogli ove godine
izdati. Vlastitog papira imamo 19.120 araka.


b)
Visina naklade. Za NDH, ta je iznosila


1000
primjeraka.
e) Forma i naslov Lista.
List je dosada imao ovaj format sloga:
Od 1877.—1895. tj. prvih 19 godišta: 12,5/19,2


.., *
Od 1896.—1921. tj. daljnjih 26 godišta: 11,6/18,2
cm;
Od 1922.—1926. tj. daljnjih 5 godišta: 11,7/18,8
om;
Od 1927.—1941. tj. daljnjih 15 godišta: 12,6/
19,6 cm,


U 1942. tj. daljnje 1 godište: 14,5/21,5 em,


[I 1943 i 1944. tj. daljnja 2 godišta: 14,4/23,5
...


Primljeni su prigovori, da je dosadašnji, tj.
posljednji format prevelik, te da se radi njega
moraju razmicati police i odatle da se gubi
dosta prostora u ormarima.


d) Separati. Da li će se separati štampati na
društvenom papiru, ako se radi i o opsežnijim
radnjama, ili će se tražiti, da autor nabavi papir
if


e) Sadržaji glavnih članaka štampani su od
1925. do početka NDH. na francuskom, a u NDH
na njemačkom jeziku. Potrebno je donijeti odluku,
u kojem će se jeziku u buduće Štampati
sadržaji.


f) Posljednjih godina Štampan je petitni materijal
u jednom i u dva stupca. Saopćenja, za


konske odredbe i si. štampani su u jednom, a
recenzije knjiga, bilješke iz književnosti, te
društvene vijesti u dva stupca. Potrebno je riješiti,
da li će se zadržati dosadašnji način ili
će se uvesti ponovno štampanje u jednom
stupcu.


g) Potrebno je riješiti, da li će se i u buduće
u listu donositi potvrde o uplaćenoj članarini.
Čini se, da je to nepotreban posao.


h) Treba načelno riješiti i pitanje, da li će se
i u buduće u Listu štampati zakonske odredbe,
pravilnici i dr., te da li" kao prilog ili u redovnom
tekstu; da li će se donositi i odredbe, koje
su općenitog karaktera, ali imaju sa šumarstvom
veze (na pr., zakon o štampi, o udruženjima,
o narodnim sudovima i si.).


i)
Honorari sarađuicima.


3. Savezno sa materijalom, koji je bivša
uprava priredila za 1. svezak Š. L. u 1945., te je
veći dio složen, potrebno je donijeti odluku,
koji će se članci, saopćenja i drugo zadržati.
Napominje se, da su članci pod II. a—đ već
prelomljeni, ali su složeni u korijenskom pravopisu.
1 ostali je materijal složen u tom pravopisu,
te ima vrlo mnogo čitavih pasusa, koji se
moraju presložiti.


Potrebno je riješiti, da li će se donijeti u S.


L. izvaci iz zapisnika sjednice bivšeg odbora,
kao i izvadak iz zapisnika skupštine održane u
veljači 1945. U istom smjeru treba riješiti, da
li će se otštampati bilanca za 1944., istanje imovine
i zaklada, te obračun izdataka u 1944.
Zaključi : Izvještaj urednika prima se u
cijelosti i ujedno se zaključuje:


a) Na prijedlog Ing. A. H o r v a t a članci
Ing. B. E k 1 a ne će se štampati. Na prijedlog
Ing. B. C o p a ing. Ekl ima platiti trošak za
štampanje separata svojih članaka, ukoliko nije
imao za to ovlasti. Na prijedlog Ing. Z. Špo ljarić
a u prvom broju Š. L. bilješkom će
se objaviti, đa je Ing. Ekl štampanje separata
obavio na svoju ruku.


b) Na prijedlog lug. A. Horvata u program
Š. L. potrebno je predvidjeti i članke o
obnovi zemlje.


c) Članci navedeni pod li. g, i—s ne će se
štampati, a prikaz knjige G. Baader : »Forsteinrichtung
« prepraviti i skratiti.


d) Šumarski list štampat će se u 8ÜU primjeraka,
a format će ostati isti. Svakom autoru
otštampat će se na papiru društva 20 separata,
ostalo na papiru autora. Sadržaji će se Štampati
na ruskom, engleskom ili francuskom jeziku. I
nadalje će se petitni slog slagati u 2 stupca.
Uplate članarine više se ne će štampati. O zakonskim
odredbama, pravilnicima i dr. donosit
će se samo bilješke. Apelirat će se na pisce, da
se za sada, dok društvo ne priskrbi jača financijska
sredstva, odreknu honorara. Naziv lista
bit će: Šumarski list. Članci se mogu donositi
u latinici i ćirilici, prema želji autora. Pozvat
će se na saradnju u Š. L. i drugovi iz ostalih
federalnih jedinica Demokratske Federalne .lngoslavije.


III. Proračun za 1945.
Izvješćuje se, da je proračun zn 1945. god.
prihvaćen na 66. godišnjoj skupštini đrušJva
(vidi zapisnik te skupštine, str. 80.).
Na prijedlog predsjednika prof. Dr. D. N e ii
a n i (li ć a pod ovom toč. dnevnog reda raspravlja
se ujedno o XII. točki dnevnog reda:
Promjena ugovora 1 ustanovljenje
stanarine. Blagajnik izvjećuje,
što je sve do sada u pitanju novog ugovora i
stanarine učinio. S ltektoratom Sveučilišta u


84




ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Zagrebu utanačio je, da će Rektorat platiti stanarinu
za TT. polovico 1945. god. Stanarina je
zakonskom odredbom određena u visini % iznosa
stanarine od 1939 godine, što iznosi 106.250
Din, ili za pol godine 53.125 Dinara. 0 isplati te
stanarine sklopljen je s Rektoratom novi ugovor.
Blagajnik nadalje predlaže, da se za stanarinu
za prvu polovicu 1945. zamoli Ministarstvo
poljoprivrede i šumarstva, Odjel Šumarstvo,
da bi ono tu stanarinu isplatilo u vidu
pripomoći za štampanje Šum. lista.


Zaključak : Prihvaća se izvještaj blagajnika
u cijelosti.


TV. Ustanovljenje visine članarine.


Tajnik izvješćuje, da je visina članarine određena
zaključkom 66. godišnje skupštine društva
u visini od 100.— Din. za drugu polovicu
1945. godine.


Zaključuje se, da se pozovu članovi, da
uplate što prije dužnu članarinu i da se upisnina
ne će ubirati . od onih članova, koji su
bili učlanjeni u društvo 1940. godine.


V.
Imenovanje upravitelja Šumarskog doma
Predsjednik moli druga Tng, Z. Špoljari ć
a da podnese izvještaj. Tng. Spo l jari ć iznosi,
da je do sada bila praksa, da upravu kuće
vodi blagajnik društva. On to ne može prihvatiti,
jer je uz svoju redovitu dužnost zadužen
po pitanju Tiskulture u "F. O. Mladost i đr. Moli
da bi upravu kuće preuzeo neko od penzioniranih
drugova.


Zaključak : Izabire se za upravitelja kuće
Tng. A. P e r u š i ć.


VT. Postavljenje kućnog paziteija.


Nakon izvještaja druga Tng. Z. S po l ja r ić
a zaključuje se dosadašnjem kućnom pazitelju
otkazati ugovorni odnos, a za novog kućnog
pazitelja postaviti nekog od podvornika Poljoprivređnog-
šumarskog fakulteta.


VIT. Ustanovljenje plaće namještenika.


Predsjednik prof. dr. D. Nenadi ć iznosi,
da je potrebno odrediti plaću namještenici
društva Lj. J o z i ć.


Zaključuje se, da se ustanovljenje plaće povjeri
drugu dr. T. TT o r v a t u, a do uređenja
uamješteničinog odnosa prema društvu da se
isplaćuje akontacija.


Potpredsjednik Tng. Man oj lov i ć predlaže,
da se odredi nagrada tajniku, blagajniku i
uredniku.


Na prijedlog blagajnika, tajnika i urednika,
koji se za sada odriču svakog honorara, zaključuje
se, da će se odnosni honorari odrediti kad
društvo priskrbi veća finansijska sredstva.


VIIT. Popravak krova Šumarskog doma.


Tajnik izvješćuje, da je stiglo nekoliko po


nuda za popravak krova, koje se kreću od


3 000-8.000 Din.


Zaključuje se povjeriti izabranom upravite


lju Šum. doma, da on povjeri popravak krova


najpovoljnijem ponuđaču.


IX. Uređenje Šumarskog muzeja.
Predsjednik prof. dr. D. Nenadi ć govori
o
važnosti Šumarskog muzeja i o potrebi njegovog
što bržeg otvorenja.
Dr. M. A n i ć podnosi slijedeći prijedlog:


Šumarski muzej nalazi se zadnjih nekoliko
decenija u glavnom u stanju mirovanja. Priliv
novih predmeta bio je vrlo slab, a i propaganda
Šumarskog društva za proširenje i uređenje
muzeja bila je gotovo nikakva.


Naša struka gubi time iz ruke priliku, da
preko te važne ustanove izrazi pravo značenje
našeg šumarstva, kao i njegovih osobitosti,
kojih nemaju drugi narodi.


Muzej bi trebao biti stjecište specijaliteta
iz raznih grana našeg šumarstva. Iz njeg bi
posjetilac trebao da ponese dojmove o važnosti
naših šuma u gospodarskom, klimatskom, edafskom,
hidrološkom, higijenskom, turističkom i
dr. pravcu.


Potreba naše struke iziskuje, da se šumarski
muzej što prije obnovi, uredi i otvori građanstvu.


Za minule 4 ratne godine Muzej je posve isključen
od bilo kakve upotrebe, jer su predmeti
iz srednje dvorane preneseni u ostale prostorije,
a srednja dvorana privremeno uređena za
predavaonicu.


Moli upravni odbor , da bi poduzeo korake,
kako bi se pristupilo uređivanju Muzeja. Savezno
s time predlaže, da bi se u tom pogledu
angažirao drug Ing. Jure Kosović , koji od
prirode ima smisla za takve poslove, a poznaje
ga i inače kao vrijedna i marljiva saradnika.
Ing. Koso vi ć sada radi u Zavodu za uzgajanje
šuma i đendrologiju na Polj.-šum. fakultetu,
ali u privremenom svojstvu. Zavod za uzgajanje
šuma zamolio je Ministarstvo poljoprivrede
i šumarstva, da Ing. Kosović a pridijeli
na stalan rad tome Zavodu, pa se očekuje,
da će Ministarstvo toj molbi udovoljiti. U
tome slučaju mogao bi se Ing. Koso vi ć vrlo
dobro upotrijebiti i kod obnove muzeja.


Dr. I. Horva t predlaže, da se Šumarski
muzej priključi nekom drugom muzeju, kako
bi se omogućilo da i šira publika upozna taj
muzej.


Ing. A. Horvat iznosi, da do sada nije


muzej bio pristupačan široj publici i predlaže


da se prouči prijedlog Dr. I. TI or va t a.


Zaključak: Izabire se odbor za Šumarski
muzej, u koji ulaze Dr. M. A n i ć, Dr. T.
Horvat i Ing. J. Š a f a r. Ovaj odbor ima
zadatak podnijeti na slijedećoj sjednici upravnog
odbora izvještaj o stanju Šum. muzeja i
prijedlog za njegovo uređenje.


X.
Stanje imovine pohranjene u podrumu (drvo.
papir i dr.)
Tajnik izvješćuje, da je za izvještaj o stanju
imovino pohranjene u. podrumu bio potreban
primopredajni zapisnik o primopredaji imetka
između povjerenika Ing. I. Ceo vica i upravnog
odbora. Kako taj zapisnik nije imao na
raspoloženju, ne može podnijeti na današnjoj
sjednici odnosni izvještaj. Predlaže, da se taj
izvještaj stavi na dnevni red prve slijedeće
sjednice upravnog odbora.


Zaključak : Izvještaj tajnika prihvaća se.


XT. Uređenje društvene knjižice.


Predsjednik prof. dr. D. Nenadi ć izvješćuje,
da je zamolio druga potpredsjednika Tng.


A. K a u đ e r s a, da izvrši reviziju knjižnice.
Revizija je u toku i Tng. A. Kau der« podnijet
će izvještaj o knjižnici na slijedećoj sjednici
upravnog odbora.
Zaključak : Prihvaća se izvještaj predsjednika
u cijelosti.


85