DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 86     <-- 86 -->        PDF

u pravcu vođenja što naprednijeg našeg suskog
gospodarstva.
Što se više bude radilo na podizanju 1
njegovanju šuma, to će našem narodu biti


život lakši, bolji i sigurniji. Međutim, to
nam ne će biti teško postići, jer naša domovina
ea svojom blagom klimom ima sve dobre
uvjete za bujno rastenje šuma. Potrebno
je, dakle, da se po svuda i na svakom mje
stu, po cijeloj Jugoslaviji, iz zemlje izvuče
što veća korist. Naša zemlja posjeduje u
svom krilu veliko obilje dobara, a đo nas je,
kako ćemo ih što bolje iskoristiti. U tome
mora nam lebđiti pred očima misao, koja je
dobro poznata u nacionalnoj ekonomiji:
»Nije bogatstvo što se ima, nego u mogućnosti
stvaranja novoga!«
Pravilno iskorišćivanje naše zemlje i šumskog
gospodarstva — što smo uzeli za područje
svega našeg nastojanja´ — postići
ćemo svojini radom uz pomoć rezultata nauke,
koja uči da svaku vrst drveća uzgajamo
na njoj odgovarajućem zemljištu.


Kod nas ne smije biti pustih i golih zemljišta.
Ako ta zemljišta nisu prikladna za
poljoprivredno iskorišćivanje, sigurno su
sposobna za šumsku proizvodnju. Njihovim
pošumljenjem znatno ćemo ublažiti mnoge
nevolje u sadašnjici, a našem potomstvu
stvoriti uslove za bolji, sretniji i sigurniji
život.


Imajući sve to na umu, dužnost je svakoga
od nas đa na svom poslu i dužnosti
dade ođ sebe sve za dobro svojega naroda 1
svoje mnogo napaćene domovine. Pošumljenjem
golih krajeva mi ćemo najviše doprinijeti,
đa naš narod sebi trajno osigura ono
mjesto medu drugim narodima u svijetu,
koje je po svojini vrlinama i hrabrosti u
oslobodilačkoj borbi s pravom i zaslužio-


Na tom širokom polju rađa oko podizanja,
uređivanja i čuvanja šuma širom cijele naše
napaćene otadžbine, neka nas, drugovi i Kolege,
vodi geslo: »Sve za bolju budućnost na


ših naroda!«


Nakon pozdravnog govora, koji je prihvaćen
ođ svih skupštinara uduševljenini odobravanjem,
predsjednik prof. Dr. N e n a d i ć predlaže,
da se pošalju slijedeći brzojavni pozdravi:


»Maršalu .Jugoslavije drugu Josipu Brozu T
i t u — Beograd


Hrvatsko šumarsko društvo sa svoje glavne
skupštine šalje Vam svoje pozdrave uz izraze
duboke zahvalnosti i odanosti za veliki Vaš rad
oko oslobođenja naših naroda i ostvarenja njihovog
jedinstva i bratstva. Šumari Hrvatske
nastojat će u svom radu, đa naše šume budu
stalno vrelo dobara za materijalni i kulturni
napredak naših naroda. Predsjednik: Prof.
N e n a đ i ć«.


»Dru Vladimiru Baka r i ću, predsjedniku
vlade — Zagreb.


Hrvatsko šumarsko društvo sa svoje glavne
skupštine upućuje svom predsjedniku vlade popozđrave
uz izraze odanosti i privrženosti u
radu oko podizanja naših šuma, koje imaju da
služe kao važno vrelo u materijalnom i moralnom
pridizanju našeg napaćenog naroda. Predsjednik:
Prof. N e n a d i ć«.


»Drugu Tonii C i k o v i ć u, ministru poljoprivrede
i šumarstva — Zagreb
Hrvatsko šumarsko društvo sa svoje glavne
skupštine upućuje Vam svoje pozdrave uz iz


raze privrženosti i odanosti u radu oko priđizanja
našeg šumskog gospodarstva kao važne
grane u našem narodnom životu. Predsjednik:
Prof. N e n a d i ć«.


»Sulejmanu Filipoviću , ministru šumarstva
Federat. Države Jugoslavije — Beograd.


Hrvatsko šumarsko društvo sa svoje glavne
skupštine upućuje Vani svoje pozdrave uz izraze
privrženosti i odanosti u radu oko priđizanja
našeg šumskog gospodarstva kao važne
grane u životu naših naroda. Predsjednik: Prof.
N e n a d i ć«.


»Šumarskim društvima: Čehoslovačke, Prag;


Poljske, Varšava; Bugarske, Sofija.


Hrvatsko šumarsko društvo u Zagrebu šalje
iz oslobođene domovine Federalne Države Hrvatske
iskrene pozdrave šumarskoj braći (Čehoslovacima,
Poljacima, Bugarima), sa željom za
što bolji napredak u oslobođenoj domovini, kao
i što bližu suradnju na polju šumarstva. Predsjedništvo
«.


»Šumarskom društvu Saveza sovjetskih socija


lističkih republika — Moskva.


Braći ruskim šumarima šalju šumari Federalne
Države Hrvatske iz Zagreba srdačne pozdrave,
zahvaljujući ruskom narodu na velikom
djelu oslobođenja slavenskih naroda ođ ugnjetavača
i okupatora. Budućnost neka oživotvori
i pojača našu drugarsku suradnju za napredak
naših naroda. Predsjedništvo«.


Skupština prihvaća sve brzojavke burnim
odobravanjem.


Na prijedlog Ing. Zrinjka Urohovca , tajnika
H. Š. D., skupština prihvaća pozdravno pismo,
koje će se uputiti drugarima šumarima u
drugim federalnim jedinicama F. D. Jugoslavije.
Pismo glasi:


»Ministarstvu šumarstva Federalne države
(Srbije, Beograd; Slovenije, Ljubljana; Makedonije,
Skoplje; Bosne i Hercegovine, Sarajevo;
Crne (jrore i Boke Kotarske, Cetinje).


Sa naše glavne skupštine sjećamo se i Vas
drugova šumara iz ostalih federalnih jedinica,
te Vam ^šaljemo srdačan drugarski pozdrav sa
željom, đa u duhu ostvarenih tekovina narođnooslobodilačke
borbe naših bratskih naroda nađemo
najbolji put za sarađnju i napredak na
području našega šumarstva. Predsjedništvo«.


VI. Prijedlog budžeta za godinu 1945.
Prof. Nenadić moli ing. Ceo vica, da
pročita prijedlog budžeta za godinu 1945.


Ing. Ceović izjavljuje, da je sastav budžeta
Hrvatskog šumarskog društva za god. 1945. bio
vrlo mučan i težak posao. Ta teškoća sastojala
se u tome, što je prihode vrlo teško ustanoviti.


Predlaže da se za drugu polovicu godine
1945. odredi članarina od 100 Dinara. Skupština
prima prijedlog.


Stanarina Šumarskog doma, koja pretstavlja
najveći prihod društva, nije isplaćena od 1. 1.
1945. Predlaže, da se stavi u dužnost upravnom
odboru, da kod nadležnih narodnih vlasti Izhodi
što bržu isplatu dužne stanarine. ..1>
h v a ć a se.


Nadalje predlaže, da se upravni odbor ovlasti,
da u vrlo hitnim slučajevima može odrediti
izdatke bez obzira na budžet. Prihvać a se.


Skupština prihvaća prijedlog budžeta Hrvatskog
šumarskog društva za vrijeme od 16. Vili.
do 31. XII. 1945. godine, koji je štampan kao
prilog br. 5. i 6.


80